Hidtidig planlægning og ændringer i kommuneplanen

Planstrategien kan blive revideret af Byrådet.

Ved byrådets vedtagelse af Planstrategi 2019 tages der også stilling til, hvilke ændringer der skal foretages i kommuneplanen.

Strategien danner grundlag for revision af kommuneplanen og der lægges op til en revision af hele planen. Der vil primært ske forandringer inden for de strategiske indsatsområder, der er beskrevet i denne strategi.

De øvrige afsnit vil dog også blive gennemskrevet og opdateret. I den forbindelse kan det komme på tale, at der lægges op til ændringer som ikke er beskrevet i de strategiske indsatsområder.

Alle kommuneplanens temaer vil blive perspektiveret i forhold til FN’s verdensmål og det kan give anledning til nye mål og handlinger, der kan opfylde målene.

Efter Planlovens bestemmelser skal en planstrategi indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført siden den sidste revision af kommuneplanen. Den gældende plan, Kommuneplan 2017 er den seneste revision af kommuneplanen. Planen er vedtaget den 15. maj 2018.

Tillæg til Kommuneplan 2017

 • Tillæg nr. 1 - Heliport ved Viumvej nord for Holstebro, vedtaget den 18. september 2018. 
 • Tillæg nr. 3 - Område til fritidsformål ved Flamingo Naturpark, vedtaget den 18. december 2018. 
 • Tillæg nr. 4 - Vindmølleområde ved St. Soels syd for Tvis, vedtaget den 17. september 2019.
 • Tillæg nr. 5 - Boligområde ved Nørgårdsvej i Vinderup, vedtaget den 21. maj 2019.
 • Tillæg nr. 6 - Klimatilpasning af Holstebro midtby, vedtaget den 19. marts 2019.
 • Tillæg nr. 7 - Boligområde ved Idom Kirkevej i Idom, vedtaget den 21. august 2018.
 • Tillæg nr. 8 - Centerområde i Mejdal, vedtaget den 18. december 2018.
 • Tillæg nr. 9 - Centerområde i Enghaven, vedtaget den 29. januar 2019.
 • Tillæg nr. 10 - Område til fritidsformål - Tvis Mølle Naturlaboratorium, vedtaget den 23. april 2019.

Lokalplaner efter Kommuneplan 2017

 • Lokalplan nr. 1124, Område til fritidsformål, Tvis Mølle Naturlaboratorium, vedtaget den 23. april 2019.
 • Lokalplan nr. 1129, Område til fritidsformål ved Flamingo Naturpark, vedtaget den 18. december 2018.
 • Lokalplan nr. 1134, Thorsminde Vesthavn, vedtaget den 21. august 2018.
 • Lokalplan nr. 1137, Boligområde til tæt-lav bebyggelse ved Idom Kirkevej, Idom, vedtaget den 21. august 2018.
 • Lokalplan nr. 1138, Område til en heliport vest for Viumvej, vedtaget den 18 september 2018.
 • Lokalplan nr. 1139, Område til vindmøller ved St. Soels, vedtaget den 17. september 2019.
 • Lokalplan nr. 1140, Boligområde ved Mosebyvej, vedtaget den 21. maj 2019.
 • Lokalplan nr. 1143, Klimatilpasning af Holstebro midtby ved Storådalen, vedtaget den 19. marts 2019.
 • Lokalplan nr. 1144, Klimatilpasning af Holstebro midtby ved Vandkraftsøen, vedtaget den 19. marts 2019.
 • Lokalplan nr. 1149, Boligområde ved Anlægsvej, Vinderup, vedtaget den 20. marts 2018.
 • Lokalplan nr. 1148, Boligområde ved Skjernvej, Holstebro, vedtaget den 24. april 2018.
 • Lokalplan nr. 1151, Område til byhuse på Slagteriet, vedtaget den 19. juni 2018.
 • Lokalplan nr. 1152, Boligområde ved Nørgårdsvej og Ålykkevej i Vinderup, vedtaget den 27. august 2019.
 • Lokalplan nr. 1153, Boligområde syd for Nørrelandcenterområdet, vedtaget den 29. januar 2019.
 • Lokalplan nr. 1154, Område til fritidsformål ved Store Claus, Mejrup Kirkeby, 18. september 2018.
 • Lokalplan nr. 1155, Område til boliger i Trekanten, Holstebro, vedtaget den 18. september 2018.
 • Lokalplan nr. 1156, Område til boligformål mellem Lilleåvej og Brandsbjergvej, Råsted, vedtaget den 20. november 2018.
 • Lokalplan nr. 1157, Boligområde ved Kildevej, Holstebro, vedtaget den 20. november 2018.
 • Lokalplan nr. 1159, Biograf i Enghaven, Holstebro, vedtaget den 29. januar 2019.
 • Lokalplan nr. 1160, Boligområde Tingager Enge, 1. etape, vedtaget den 9. oktober 2018.
 • Lokalplan nr. 1163, Boligområde ved Prins Buris Vej, vedtaget den 21. maj 2019.
 • Lokalplan nr. 1166, Boligområde ved Nørlundvej, Holstebro, vedtaget den 19. november 2019.
 • Lokalplan nr. 1171, Boligområde ved Halgård Vest, vedtaget den 18. juni 2019.
 • Lokalplan nr. 1173, Boliger i den tidligere godsbygning i Holstebro, vedtaget den 19. november 2019.

Ved byrådets vedtagelse af Planstrategi 2019 tages der også stilling til hvilke ændringer der skal foretages i Kommuneplan 2021.

Strategien danner grundlag for revision af kommuneplanen og der lægges op til en revision af hele planen. Der vil primært ske forandringer inden for de strategiske indsatsområder der er beskrevet i denne strategi.

De øvrige afsnit vil dog også blive gennemskrevet og opdateret. I den forbindelse kan det komme på tale at der lægges op til ændringer som ikke er beskrevet i de strategiske indsatsområder. Alle kommuneplanens temaer vil blive perspektiveret i forhold til FN’s verdensmål og det kan give anledning til nye mål og handlinger der kan opfylde målene.

Rammer til byudvikling 

I Holstebro Midtby vil Sygehusgrunden blive planlagt mere detaljeret på baggrund af konkurrencen om midtbyudviklingen. Det skal vurderes hvad der skal udlægges til boligformål og hvad der skal udlægges til centerformål. Centerformål giver mulighed for en blanding af boliger, erhverv og offentlige formål.

Området ved Lægård Landbrugsskole er i dag udlagt til skole for Landbrug og Natur under UCH forventes ændret til et boligområde.
I Hornshøj området inden for motorvejen, mellem Skivevej og Viborgvej vil der blive brug for yderligere udbygning. Der skal udarbejdes en strukturplan for hele området og der kan i den forbindelse ske en ombytning af arealer, således at arealreservationerne i kommuneplanen i højere grad afspejler behovet.

Ramme til aflastningsområde

Det skal vurderes, om der skal udlægges et aflastningsområde til butikker øst for Hjermvej ud mod motorvejen.

Rammer til boligområde

Udbygningen i Mejrup skal vurderes. Mejrup Vest forventes udvidet i vestlig retning ud mod den planlagte omfartsvej.

I Vinderup skal det vurderes om et af de områder der er udlagt til langsigtet boligudbygning, syd for byen, skal indgå som nye rammer for boligudbygning.

I Tvis er der er et ønske om udlæg af et boligudbygningsområde på arealet syd for centerområdet, mellem Skautrupvej og banen. En omfordeling med udbygningsområdet ved Smedegårdvej skal vurderes.

Området ved Købmandsgade i Borbjerg vil blive udbygget i planperioden. Det skal vurderes om der skal udlægges et område syd for Købmandsgade op mod idrætspladsen. Det er en ændring af den langsigtede udvikling der er planlagt til at foregå syd og vest for Harevej.

Den sydligste del af det offentlige område ved skolen i Nørre Felding ændres til boligformål. Det vurderes at området syd for skolen kan rumme boligudviklingen i planperioden. Udviklingen på lang sigt skal vurderes, skal det flyttes fra en placering nord for Kirkevej til en placering syd for Kirkevej eller skal det være et område syd for Meltoften.

Der skal ske en udvidelse af transformerstationen vest for Idom bl.a. på baggrund af vindmølleudbygningen. De store energitransporter skal primært ske gennem det overordnede 400 kV el-transmissionsnet, og derfor vil Energinet erstatte den eksisterende 150 kV luftledning mellem Karlsgårde og Idomlund med en ny 400 kV luftledning mellem Endrup og Idomlund.

Det skal ligeledes vurderes om der skal udlægges et rammeområde til et datacenter ved Idomlund, hvor el- infrastrukturen er på plads, eller der alene skal peges på muligheden.

De muligheder der er peget på i kommuneplanen øst for Nupark og syd for Vinderup forventes at udgå af planen.

Kort over Herning