Planstrategi 19

En planstrategi er en overordnet beskrivelse af kommunens strategiske og fysiske udvikling.

Med strategien beslutter Byrådet hvilke ændringer i kommuneplanen de har til hensigt at foretage i den kommende revision af kommuneplanen.

Planstrategien er udarbejdet inden for rammerne af Vækst og udviklingspolitikken, der lægger op til et bredt samarbejde om fem pejlemærker for vækst og udvikling.

I denne strategi har Byrådet valgt at fokusere på følgende strategiske indsatsområder.

Bosætning og boformer

Der skal skabes attraktive og mangfoldige boligområder til alle befolkningsgrupper, der understøtter den vækst og udvikling kommunen er inde i.

Læs mere

Centerbyer og landsbyer

Byrådet har allerede en række strategiske målsætning som understøtter udviklingen i centerbyerne og landsbyerne.

Politikker og handlinger på landdistriktsområdet skal bygge på klyngesamarbejde og netværk således, at en række funktioner som skoler, fritidsfaciliteter m.v. kan bevares, men inden for et større lokalområde.

Læs mere

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om en kredsløbsfokuseret omstilling bl.a. på tværs af alle kommunens aktiviteter, hvorved kommunen kan accelerere den cirkulære omstilling i erhvervslivet og i services til vores borgere.

Læs mere

Detailhandel

Vi skal prioritere en strategisk placering af detailhandel og specielt dagligvarebutikker så de skaber vækst og udvikling med respekt for efterspøgslen i markedet, både i Holstebro By og i resten af kommunen.

Læs mere

Energilandskaber

Gennem en strategisk energiplanlægning skal vi skabe grundlag for en grøn omstilling ved at udlægge områder til vedvarende energikilder.

Læs mere

Erhvervsområder til produktionsvirksomheder

Kommuneplanen skal nu indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder.

Læs mere

FN's Verdensmål

I marts 2017 fremlagte regeringen en handlingsplan for FN’s verdensmål. Temaet beskrives hvordan verdensmålene indarbejdes i Planstrategi 19.

Læs mere

Geopark Vestjylland

Geoparken tager afsæt i de eksisterende styrkepositioner inden for natur, kultur, fødevarer og turisme og det er særligt inden for fire områder, at Geopark Vestjylland har et potentiale for at skabe positive effekter.

Læs mere

Grønt Danmarkskort

Der skal skabes en bedre sammenhæng i naturområderne også på tværs af kommunegrænser, og at indsatsen for naturpleje, naturgenopretning mv. fremover bliver mere fokuseret på den vigtigste natur.

Læs mere

Holstebro Midtby

Holstebros midtby skal styrkes og forbedres den til en fremtid, der vil byde på forandringer – både fysisk og funktionelt. Midtbyen skal samle tilbud til kommunens egne borgere og tiltrække besøgende fra hele regionen.

Læs mere

Klima - oversvømmelse og erosion

Både i Holstebro by og ved kyststrækningerne skal vi undgå oversvømmelse. Det gør vi ved at have et øget fokus på oversvømmelse fra Storå og oversvømmelsesfokus ved stormflod.

Læs mere

Kulturmiljø

I samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus og Holstebro Kulturhistoriske Museer fået udpeget 43 kulturmiljøer  – heraf 5 udvalgte kulturmiljøer: Thorsminde, Nørre Vosborg, Helmklink Fjordhavn og Holstebro Sygehus.

Læs mere

Kysten og det åbne land

Gennem projekter der foregår og relaterer sig til vestkysten skal vi gøre Holstebro Kommune til en attraktiv og kendt turistdestination.

Læs mere

Mobilitet og infrastruktur

Med fokus på sikkerhed og fremkommelighed arbejder vi på løsninger, der fører til mindre biltrafik og flere lette trafikanter i midtbyen.

Læs mere

Naturpark Nissum Fjord

Naturpark Nissum Fjord fik i 2016 status som pilotpark og blev den 12. december 2018 officielt udnævnt som naturpark, under Friluftsrådets mærkningsordning - Danske Naturparker

Læs mere

keyboard_arrow_up