Landsbyer og landdistriktsudvikling 

I samarbejde med landsbyerne at sikrer vi et attraktivt landsbyliv for borgere, foreninger og virksomheder.

I Holstebro Kommunes landsbyer leves et godt liv, tæt på natur, tæt på naboer og ofte i stærke fællesskaber. Sådan skal det fortsat være. Men billedet udfordres af de strukturelle forandringer, der gør sig gældende med befolkningsnedgang i nogle landsbyer og vækst i andre. Konsekvenserne for de enkelte landsbyer er forskellige, hvilket blandt andet skyldes en forskel i de ressourcer landsbyerne har.

Centrale ressourcer som landsbyernes civilsamfund, stedbundne kvaliteter, kvaliteten af landsbymiljøer og det lokale erhvervsliv sættes derfor i fokus med denne landsbystrategi. På baggrund af de centrale ressourcer har vi udvalgt fire indsatsområder, der er på hver deres måde vigtige brikker i at sikre en fokuseret udvikling af Holstebro Kommune. Formålet er - på den bedst mulige måde - at ruste, udvikle og kvalitetssikre kommunens landsbyer ud fra de forudsætninger og muligheder, som landsbyerne har. Denne strategi beskriver hvordan, målene for hvert indsatsområde og delindsatser opnås gennem konkrete handlinger.

Civilsamfundet er en betegnelse for beboernes eget engagement i landsbyens fællesskaber. Det kan være meget officielt i form af medlemskab af foreninger eller mere uformelt i form af deltagelse i arrangementer eller samvær i landsbyen. Den væsentlige pointe er, at det her er beboerne selv, der er i centrum i modsætning til samfundets andre sektorer, der tager udgangspunkt i kommune/stat og det private erhvervsliv. I dette projekt betragtes civilsamfundet som en af de allervigtigste ressourcer i udviklingsarbejdet.

Landsbyernes ressourcer er en samlet betegnelse vi bruger når det kommer til de ting, der er bundet til landsbyen, dens udseende og den placering. Det handler i høj grad om, hvad der kendetegner landsbyen og hvad lokalbefolkningen er stolte af, som eksempelvis en særlig bygning, et naturområde, nogle råvare eller en særlig ånd. Der er forskel på landsbyerne og derfor er der også forskel på ressourcerne.

Kvaliteten i landsbymiljøet handler om de fysiske rammer, der skal gøre landsbyerne attraktive at bosætte sig i; her vil vi arbejde mod at skabe et samlende rum i landsbyen, der forhåbentlig kan understøtte udviklingen af civilsamfundet.

Erhvervslivet i landbyerne kan have stor betydning for den videre udvikling, både fordi det kan skabe arbejdspladser og fordi det kan bidrage til den mere generelle udvikling af landsbyerne i forhold til de øvrige indsatsområder. Det er her en pointe at give erhvervslivet kontakt til og muligheder hos landsbyerne og samtidig give landsbybeboerne kontakt til det eksisterende erhvervslig.