Lokalplanlægning 

Lokalplaner fastlægger, hvordan udviklingen i kommunen skal være.

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Lokalplanen kan f.eks. bestemme:

  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det skal se ud
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes

Lokalplanen er juridisk bindende det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Når vi laver en lokalplan i Holstebro Kommune går den igennem 4 faser:

I fase 1 starter processen op, hvor projektudvikler præsenterer et skitseprojekt for området, og hvor dette screenes på et overordnet niveau.

I fase 2 igangsættes tekniske forundersøgelser, således at lokalplanen kan disponeres rigtigt fra start.  

I fase 3 sendes et lokalplanudkast i intern og ekstern høring, og det undersøges hvorvidt planen skal følges op af en miljøvurdering. Herefter er den klar til den første politiske behandling, hvor politikerne tager stilling til om planen skal sendes i offentlighedsfase. Herefter kan den sendes i offentlighedsfase.

I fase 4 behandles indkomne indsigelser til lokalplanen og derefter behandles den endnu engang politisk, hvor politikerne tager stilles til om planen kan vedtages endeligt. Herefter kan offentlig bekendtgøres.

plandata.dk kan du fremsøge efter en adresse på kortet og se gældende eller kommende lokalplaner i området.

Oppe i højre hjørne, vælger du først hvilken kommune du vil se planer fra, eller du kan i søgefeltet indtaste en specifik adresse.

På kortet kan du zoome ind og ud, og ligeledes vælge hvilke type planer du ønsker at få vist på kort.

Du kan derefter trykke på kortet og få information op om hvad planen indeholder.

Alle lokalplanforslag er i offentlig høring i op til 8 uger. Høringen giver dig mulighed for at give din mening til kende og påvirke en lokalplan, inden den bliver endelig godkendt. Se aktuelle høringer og bekendtgørelser via siden ”Aktuelle bekendtgørelser på Holstebro.dk"

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område, som kan være et større byudviklingsområde eller en enkelt ejendom. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens mål og rammer gøres konkrete og bindende for ejerne af ejendommene i lokalplanområdet.