Planstrategi 19 - Centerbyer og landsbyer

Byrådet vil

- Fortsætte arbejdet med de strategiske indsatsområder, der støtter op om lokale initiativer og satser på samarbejde gennem udvikling af landsbyklynger

- Arbejde med de fire strategiske styringsværktøjer - Meget mere liv - Byg byerne indefra - Med kulturen i naturen - Koblede byer

- Arbejde med projektet om strategisk planlægning for landsbyer, der giver inspiration til planlægningsinitiativer

- Igangsætte at udviklingsprojekter skal udformes som eksempelprojekter, der skal give øvrige landsbyer inspiration til nye udviklingstiltag

Anlægget ved Vemb

Holstebrobyerne dækker over oplandsbyerne til Holstebro by. Det er centerbyerne Vinderup og Ulfborg og alle de øvrige landsbyer.

Der blev i 2018 udviklet fire strategiske styringsværktøjer, som skal bruges til at udvikle og styrke byerne som individuelle enheder og samtidig styrke deres komplementære egenskaber, så de til sammen sikrer et bredere udbud af muligheder for boliger, erhvervsliv og offentlige tilbud.

De fire styringsværktøjer er både en kommunal strategi og en opfordring til byerne, borgerne og erhvervslivet til at arbejde sammen om et fælles mål. Målet er, at alle investeringer i Holstebrobyerne, offentlige som private, bidrager til en positiv udvikling

De fire styringsværktøjer er efterprøvet på de to centerbyer Vinderup og Ulfborg og på Vemb, men er også udviklet til kommunens øvrige lokalområder og landsbyer.

Viden om byernes unikke potentialer skal sikre investeringer de rigtige steder og i samarbejde med borgerne. Vi vil se byernes potentialer og kvaliteter, så de indgår aktivt som en del af den enkelte bys særpræg, men også se hvordan byerne spiller sammen og kan skabe synergi og ikke se hinanden som konkurrenter.

Holstebrobyerne skal kunne mere hver for sig og sammen – som en helhed med variation. Derfor vil vi gerne bygge byerne op indefra. Vi vil sikre fleksible planer af god kvalitet og klare visioner for de enkelte byer og Holstebrobyerne samlet, så beboere såvel som erhvervsliv har et klart billede af byens potentiale og muligheder.

Holstebrobyerne har både kultur og nærhed til natur. En Holstebroby er en kulturby - Kulturen skal ud i alle Holstebrobyerne, så Holstebros stærke kulturidentitet bliver endnu mere nærværende i alle byer – hver dag. Holstebrobyerne skal være grønne med grønt byliv og have adgang til naturen i det åbne land.

I Holstebrobyerne vil vi styrke de lokale koblinger. Det skal være nemt at gå eller at cykle i byerne – prioritere fodgængere og cykler først. Det skal være enkelt og ligetil at benytte offentligt transport, og stationerne skal integreres i byens rum. Man skal kunne komme mellem, til og fra byerne i bil.

Vi ved, at motorvejene gør det nemmere at nå flere jobmuligheder hurtigt og er med til at sikre, at folk kan blive boende i Holstebrobyerne, og at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

Vi ved endnu ikke, hvad fremtidens mobilitet vil betyde for infrastrukturen, men delebiler, samkørsel og selvkørende biler vil komme til at påvirke privat og offentligt transport og ændre kravene til vejnettet.

I kommuneplanen er der en række strategiske målsætninger som understøtter udviklingen i områdecentrene og landsbyerne. Der lægges op til samarbejde mellem lokalsamfundene; klynger på tværs af traditionelle sognegrænser skal fremmes til fordel for de involverede lokalsamfund og for klyngernes samarbejde med kommunen og andre samarbejdspartnere.

Politikker og handlinger på landdistriktsområdet skal bygge på klyngesamarbejde og netværk således, at en række funktioner som skoler, fritidsfaciliteter m.v. kan bevares, men inden for et større lokalområde.

Der skal altid være et antal byggegrunde til salg svarende til landsbyens størrelse og udviklingshastighed.

Der bliver generelt støttet op om de landsbyer, der har evne og vilje til udvikling. Byrådet understøtter lokale initiativer. Landsbykoordinatoren er garant for at landsbyerne har en direkte kontakt til kommunen.

Der satses ligeledes på udvikling i landdistrikterne i samarbejde med LAG Struer-Holstebro, ved hjælp af LAG-midler og andre finansieringskilder.

Holstebro Kommune har i samarbejde med Realdania hyret rådgivningsvirksomheden Hjortkjær til at understøtte kommunernes arbejde med udviklingen af landsbyer. Det sker ved at sætte fokus på den strategiske planlægning for landsbyerne i kommunen. Arbejdet munder ud i en større levedygtighedsanalyse af samtlige landsbyer i kommunen. Levedygtighedsanalysen indeholder tre dele; 1) en kortlægning, 2) et metodekatalog og 3) en handleplan.

Projektet skal være med til at danne grundlaget for den strategisk planlægning for landsbyerne, der stilles krav om i planloven - planlægningen skal:

  • Understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer
  • Fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer
  • Angive de overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer

Projektet skal sikre at vi tager aktivt stilling til, hvordan landsbyer eller udfordrede landområder er eller kan blive levedygtige. Der vil blive taget stilling til landsbyernes rolle, og hvilken indsats der skal foretages i de enkelte byer.

Den strategiske planlægning er udtryk for den politisk prioritering af, hvad der anses for værende fundamentalt for udviklingen af landsbyerne. Den strategiske planlægning vil komme til at beskrive de sigtepunkter og prioriteringer, der vil indgå i politikken for landsbyerne.

Projektet vil redegøre for grundlaget for den strategiske planlægning – en status og beskrivelse af hidtidige strategier og en redegørelse for hvordan kommuneplanen understøtter den ønskede udvikling af landsbyer.

Vemb

Projektet skal styrke byens struktur, skabe mødesteder for mennesker, trække naturen ind i byen og mennesker ud i naturen ved at etablere et bytorv ved Dagli´Brugsen og med grøn forbindelse til Vemb Lystanlæg sydøst for byen. Projektet skal udvikles i tæt samarbejde med Vemb Borger- og Erhvervsforening, Dagli´Brugsen og Vemb Kultur og Forsamlingshus, der alle ejer dele af arealerne omfattet af projektet.

Staby

Staby skal separatkloakeres i 2021. I den forbindelse ønsker Vestforsyning og Holstebro Kommune at indgå i et tæt partnerskab med det formål at styrke samskabelse mellem forsyningens driftsafdelinger, afdelinger i Holstebro kommune og borgerne i Staby. Målet er at afprøve nye samarbejdsformer, hvor projektet skal tilføre et ”løft” af Staby samtidig med at der separatkloakeres.

Sevel

Sevel har en vision om at være børnefamiliernes moderne landsby. Landsbyrådet har gennemført tre borgerværksteder; 1) sammenhæng i arbejde og børneliv, 2) fritidsliv og fællesskaber og 3) logistik og mobilitet. Landsbyrådet har efterfølgende peget på en række indsatsområder. De opnåede erfaringer skal inspirere til dialog på tværs af landsbysamfundene i Holstebro Kommune.

Vesterhavsklyngen

Vesterhavsklyngen er et samarbejde mellem lokalområderne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Landsbyklyngens formål er at arbejde for fremme af samarbejdet, skabe en samlet og fælles identitet, øget fællesskab samt udvikling af området i forhold til bosætning, erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter, turisme, mobilitet og andre områder af vigtighed for klyngeområdets udvikling.

Udvikling af området skal ske ved at samle, samarbejde og skabe synlighed. Områdets kvaliteter, historie og naturområder skal fremhæves, så området er og fremstår attraktivt i egen og andres bevidsthed og udgør en samlende enhed, som står stærkere end de enkelte områder hver for sig.

Erhvervsudvikling i landdistrikter

Projektets vision er at udvikle og fastholde virksomheder og arbejdspladser i landdistrikterne. Sekundært er visionen at understøtte bosætning og tilflytning.

Projektets to hovedmål er at gennemføre opsøgende målrettede virksomhedsbesøg hos landdistriktsvirksomhederne, med det formål at udvikle og fastholde virksomhederne i landdistrikterne. Det andet mål er etablering af to erhvervsnetværk; et i den østlige og et i den vestlige del af kommunen.

Stationsbyer som nye stærke stationer

Projektet har med afsæt i nye samarbejdsformer mellem forretningsdrivende, lokaleejere, kunder og kommunen afprøvet nye standarder for handelslivet i Ulfborg, Vemb og Vinderup.

Indsatsen fokuserer på at identificere de vilkår der skal gælde for forretningsdrift i de tre stationsbyer. Der er taget fælles beslutninger om produkter, service- og oplevelsesmål, tilgængelighed og fysiske rammer.

På tværs af de tre stationsbyer er der etableret partnerskaber mellem forretningsdrivende med henblik på. sparring og rammesætning for hver enkelt forretningsdrivende. De 10 partnerskaber inspirerer og skaber konkrete målbare forandringer i den enkelte butik.