Planstrategi 19 - Cirkulær økonomi

Byrådet vil

  • Fremme affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse med udgangspunkt i affaldhierarkiet bl.a. ved at informere om ressourcebesparelser og forebyggelse

  • Udvikle genanvendelsesløsninger i samarbejder med erhvervslivet og videns institutioner gennem f.eks. pilotprojekter, offentlig/private samarbejder og industrielle symbioser

  • Facilitere netværk og inspirere særligt mindre og mellemstore virksomheder til udvikling af cirkulære bæredygtige forretningsmodeller

  • Øge efterspørgsel efter genbrug og højkvalitetsprodukter med lange levetider og mulighed for genbrug og reparation bl.a. i kommunens byggeprojekter

  • Indarbejde cirkulær økonomi i kommunens indkøbsaftaler, bl.a. af plastprodukter

Måbjerg Energy Center

Holstebro kommune vil arbejde for at opnå de nationale genanvendelsesmål for affald.

Affald skal i lang højere grad anses som en potentiel ressource, og vejen dertil fordrer, at affaldet forvaltes med formålet om at recirkulere mest muligt.

Kommunen vil igangsætte forsøgsordninger, hvor virksomheder og private får mulighed for at trække materialer ud af affaldsstrømmen. Kommunen eller affaldsselskabet kan for eksempel indsamle og/eller sortere specifikt til virksomheder, der kan genanvende ressourcerne. Herigennem kan efterspørgslen udvikles. Derefter kan affaldsfraktionen indsamles og udbydes frit på markedet – præcis som det sker med andre affaldsfraktioner, der allerede handles på det internationale marked.

Holstebro Kommune har som kommune en helt central rolle i at understøtte den cirkulære omstilling, både som bindeled mellem borgere og markedet, som myndighed og i partnerskaber med virksomheder.

Byrådet har udarbejdet en Vækst og Udviklingspolitik der skal bidrage til en bæredygtig og klimaneutral produktion. Den lægger op til, at omstilling og gentænkning af produktionsformer og forbrug er afgørende for ansvarlig vækst og udvikling

Ved at omstille til en cirkulær forretningsmodel kan virksomhederne spare penge på råstoffer, skabe lokale arbejdspladser, styrke eksporten og bruge bæredygtighed som konkurrenceparameter. Samtidig vil kommunen drive og understøtte en lokalt forankret omstilling, så virksomheder får drejet deres forretningsmodeller og investeringer i en mere cirkulær retning.

Holstebro Kommunes indkøb er en oplagt mulighed for at fremme cirkulær økonomi. Gennem cirkulære indkøb kan kommunen sikre en bæredygtig anvendelse af egne ressourcer samtidig med, at kommunen er med til at fremme markedet for cirkulære produkter og services.

Holstebro Kommune er bygherre for kommunale anlægsprojekter som skoler, institutioner, plejehjem, veje og parker. Kommunen har derfor indflydelse på store ressourcestrømme i forbindelse med nyanlæg, renoveringer og nedrivninger. 

På byggeområdet handler det først og fremmest om at efterspørge lang levetid. Høj kvalitet og gode materialer, men også på forhold som for eksempel lokalplanlægning og bygningers fleksibilitet, som gør det muligt at ændre anvendelse med en begrænset indsats.

Anvendelsen af kemiske og/eller sammensatte materialer og stoffer skal begrænses, og der bør med bygningerne medfølge optegnelser over, hvor i bygningen hvilke materialer er anvendt.

Med sigte på at kunne genbruge eller genanvende ressourcerne kan kommunen sikre fraktionsopdelt opsamling af byggematerialer fra egne byggerier, renoveringer og nedrivninger og på den måde bidrage til at styrke hele sektoren for genbrug og genanvendelse.

Kommunen vil tage ejerskab over ressourcerne i renoverings- og nedrivningsprojekter, i stedet for at lade entreprenører om det, og hermed få rådgiverne til at tage stilling til, hvor materialerne skal hen med henblik på at genbruge og genanvende mest muligt.