Planstrategi 19 - Energilandskaber

Byrådet vil

  • Samarbejde om en omstilling af energisystemet til et fleksibelt og energieffektivt vedvarende energisystem frem mod 2050, samt at arbejde aktivt for at fremme projekter, der bidrager til at øge andelen af vedvarende energi i kommunen

  • Fortsætte arbejdet med henblik på opfyldelse af eksisterende mål i Kommuneplan 2017 om at blive fossilfri, og udlægge områder til vedvarende energikilder

  • Gennem en strategisk energiplanlægning at skabe grundlag for en grøn omstilling, der øger livskvaliteten for borgerne i Holstebro Kommune og stimulerer til skabelse af bæredygtige erhverv

Visualisering af vindmøller ved Hogager

Vedvarende energikilder i Holstebro kommune består i dag primært af vindmøller. Inden for de seneste fire år er der nettilsluttet 35 nye vindmøller med en totalhøjde mellem 122 – 150 meter, og med en samlet installeret effekt på ca. 125 MW. Vindmøller inden for Holstebro kommunes geografiske område leverer el, der stort set matcher det totale elforbrug i kommunen – dvs. elforbruget i private husstande, industrien, landbrug, institutioner mv.

Med henblik på opfyldelse af kommuneplanens eksisterende mål, bl.a. målet om, at udlægge områder til vedvarende energikilder, der muliggør en elproduktion, der er 50 % større end det aktuelle elforbrug i kommunen, er der behov for at udlægge flere områder til vedvarende energikilder, f.eks. i form af områder til vindmøller og/eller solcelleanlæg.

Byrådet har i efteråret 2019 vedtaget et kommuneplantillæg endeligt for et område til fire vindmøller ved St. Soels, og et forslag til kommuneplantillæg for et område til solcelleanlæg øst for Bur. Endvidere har Byrådet i august 2019 besluttet, at igangsætte planlægning for yderligere to områder til solcelleanlæg; et område øst for Tvis og et område nordøst for Skave. Gennemføres såvel planlægningen som etablering af anlæggene i de nævnet områder forventes målet om en elproduktion fra vedvarende energikilder, der er 50 % større end det aktuelle elforbrug i kommunen, at blive opnået.

Hvor vindmøller lægger beslag på relativt små arealer i forhold til solcelleanlæg, påvirker vindmøller et større opland end et solcelleanlæg. Den landskabelige påvirkning ved opstilling af vindmøller er som følge af vindmøllernes højde større end ved etablering af solcelleanlæg, der oftest kan ligge skjult bag beplantning. Afvejninger ift. arealanvendelse og påvirkningen af omgivelserne er væsentlige ved stillingtagen til nye arealudlæg.

De to vedvarende energikilder supplerer hinanden godt, idet solcelleanlæg generelt set producere bedst under forhold, hvor vindmøller producerer mindst, og omvendt. Dette taler for at begge anlægstyper er tilstede i kommunen.

Vindmøller

I kommuneplanen er der udpeget 17 områder til vindmøller. Der er opstillet vindmøller i alle områderne undtagen i områderne udlagt til én vindmølle ved Thorsminde, og fire vindmøller ved St. Soels. I seks af områderne står der ældre vindmøller, og når disse tages ned, vil der i henhold til kommuneplanens rammer kunne opstilles nye vindmøller. For fire af disse områder er der angivet en fremtidig møllehøjde på 80 - 110 meter. Ved revisionen af kommuneplanen vil det blive vurderet, om de fire områder er egnet til opstilling af højere og dermed tidssvarende vindmøller, eller om områderne reelt er uegnede til tidssvarende vindmøller og om de derfor skal udgå. Endvidere vil det blive vurderet om der er behov for andre justeringer, og om andre områder skal udgå.

Byrådet har i august 2019 behandlet tidligere modtagne forslag til nye områder til vindmøller. Det blev besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med planlægning for disse områder i nuværende planperiode. Med udgangspunkt i denne beslutning vurderes behovet for udlæg af nye vindmølleområder bl.a. at afhænge af hastigheden for nedtagningen af gamle møller, antallet af udskiftningsprojekter, udbygningen med andre vedvarende energikilder samt udviklingen i kommunens elforbrug.

Solcelleanlæg

Byrådet har som beskrevet ovenfor besluttet, at der kan udlægges et område til solcelleanlæg øst for Bur, og i områderne omkring vindmøllerne nordøst for Skave og øst for Tvis. Behovet for flere området vil afhænge af udbygningen med andre vedvarende energikilder samt udviklingen i kommunens elforbrug.

Ved revisionen af kommuneplanen vil de eksisterende retningslinjer for solcelle- og solfangeranlæg blive revideret med baggrund i den viden om planlægning for solcelleanlæg, der er opnået i den seneste planperiode, herunder Byrådets beslutning om udlæg af områder til solcelleanlæg ved Bur, Skave og Tvis.