Planstrategi 19 - Erhvervsområder til produktionsvirksomheder

Byrådet vil

 • Udpege erhvervsområder der er forbeholdt produktionsvirksomheder og transport- og logistikvirksomheder

 • Indgå i dialog med virksomhederne om deres arealbehov samt vækstmuligheder

GIS kort over Holstebro med afmærkninger af de områder der beskrives i teksten

Inden for erhvervsområder afgrænset i Kommuneplan 2017 er der vedtaget ny lokalplan for følgende områder:

 • 02.E.08, Søndergård-området i Holstebro. Lokalplan fastlægger indretning og anvendelse af det 176 ha store erhvervsområde og overfører resterende del af området til byzone.
 • 10.E.01, Vesthavnen i Thorsminde. Overført til byzone i en lokalplan.
 • 14.E.01, Tværmose-området nord for Vinderup. Yderligere en del af området er nu fastlagt i lokalplan og overført til byzone.

Der er vedtaget følgende ændringer af Kommuneplan 2017, hvormed der er afgrænset nye erhvervsarealer:

 • 02.E.09, Område ved Mosebyvej nordøst for Holstebro. Områdets indretning er yderligere fastlagt i en lokalplan.

Arealforbrug i ha over de seneste 2-4 år er ikke opgjort, heller ikke følgelig restrummelighed inden for de vedtagne kommuneplanrammer.

Arealbehov de kommende 12 år skønnes at kunne imødekommes inden for eksisterende rammer bortset fra produktionsvirksomheder, hvis placering kun forsvarligt kan være på arealer, der ikke omfattes af særlige drikkevandsinteresser eller udgør indvindingsopland for vandværk.

Planlovændringerne i 2017 indebar, at produktionsvirksomheder blev tillagt en betydelig vægtigere rolle i den fysiske planlægning. Efter planlovens § 11 a skal kommuneplanen nu indeholde retningslinjer for beliggenheden af erhvervsområder, herunder erhvervshavne, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder og friholdes for anden anvendelse uden tilknytning til sådanne virksomheder.

Samtidig skal der indgå retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder omkring disse erhvervsområder.

Der ses at være tale om en systematisering af erhvervshensyn, som også tidligere er kommet til udtryk i den fysiske planlægning og større eller mindre udstrækning. Dermed vil Byrådet og den vedtagne kommuneplan også tydeligere kunne måles på sin erhvervsvenlighed.

Det er hensigten at ’opgradere’ dele af område 06.E.02 - erhvervsområde ved Skautrupvej - til erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder og transport- og logistikviksomheder og i den forbindelse udvide området mod sydøst til at omfatte arealer langs nordsiden af Herningvej så langt frem mod motorvejsafkørsel Tvis, som behovene rækker.

Øvrige eksisterende erhvervsområder vurderes nærmere med henblik på eventuelt at måtte forbeholdes produktionsvirksomheder eller transport- og logistikviksomheder.

I en foreløbig gennemgang af de 83 eksisterende områder er de – under indtryk af områdernes placering, eksisterende erhverv og afstand til boliger og tjenlige veje - fordelt således:

 • 7 områder udgør klare kandidater til hel eller delvis udpegning.
 • 21 områder bør eventuelt udpeges.
 • 35 områder ses aktuelt næppe egnede.
 • 16 områder ikke egnede.
 • 4 områder bør eventuelt udgå som erhvervsområde.

Erhvervsområdet ved Skautrupvej forventes udpeget til erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder.

De 7 områder, der er markeret med rødt, udpeges til erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Den endelige afgrænsning af delområderne vil ske i kommuneplanforslaget.

De 21 områder, der er markeret med sienna- farve, vil blive vurderet med baggrund i strategiens offentlighedsfase. Den endelige udpegning og afgrænsning vil ske i kommuneplanforslaget.