Planstrategi 19 - FN's Verdensmål

Byrådet vil

- Understøtte en sammenhængende politik for bæredygtig lokal udvikling med vækst- og udviklingspolitikken

- Vil vurdere politikker, strategier, projekter og andre tiltag i forhold til verdensmålene, i relevant omfang og såfremt effekten af disse forhold er væsentlige

- Redegøre for, hvor langt Holstebro Kommune er nået i at opfylde verdensmålene
 

Grønne tage i København

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af FN’s generalforsamling i september 2015.

Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som frem mod 2030 sætter kursen mod en mere bæredygtig fremtid. I perioden frem mod 2030 er det meningen at lande, virksomheder og borgere skal arbejde på at opfylde målene.

Verdensmålene er gensidigt afhængige og skal tænkes som bæredygtig udvikling i økonomisk, social og miljømæssig forstand.

FN’s verdensmål forpligter alle FN’s medlemslande til at handle. De store nationale udfordringer, som vi står overfor i dag, har både lokale, regionale og globale konsekvenser. Udfordringerne skal løses i fællesskab – i partnerskaber lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

I perioden siden 2015 har regeringen, Folketinget, kommuner, virksomheder m. fl. arbejdet med verdensmålene. I marts 2017 fremlagde regeringen en handlingsplan for FN’s verdensmål.

Holstebro Kommune er nu klar til at implementere FN’s verdensmål i kommuneplanstrategien og i den samlende overordnede politik for kommunens vækst og udvikling.

På lang sigt skal der arbejdes på, at indarbejde verdensmålene, så alle kommunale aktiviteter, politikker og strategier understøtter udviklingen frem mod en bæredygtig kommune.

I Holstebro Kommune har vi derfor valgt et udgangspunkt, hvor vi implementerer de globale verdensmål i planlægningen i takt med at delmålene og indikatorerne udvikles til en dansk kontekst.

Baseline for verdensmålene

For at understøtte arbejdet med verdensmålene er det nødvendigt, at der udarbejdes en baseline eller status for de enkelte mål. Det er en dansk udgave af status på verdensmålene. Der er alene udarbejdet en Baseline for Verdensmål 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Alle mål er vigtige, men i Planstrategi 2019 har vi valgt dem der er vigtige for denne strategi. Herunder er beskrevet, hvordan de enkelte temaer forholder sig til verdensmålene:

Klimatilpasning, Grønt Danmarkskort og Cirkulær Økonomi: Verdensmålene om bevarelse af naturens biodiversitet, mindskelse af CO2-aftrykket og en ansvarlig brug af ressourcer er udgangspunkt for beskrivelse af natur og miljø forholdene.

Udvikling langs kysten, Geoparken, Naturpark Nissum Fjord og Energilandskaber: Verdensmålene om bæredygtig energi og økonomisk vækst i turisterhvervet vil være i fokus, når udviklingen i kystområdet beskrives.

Bymidte, Bosætning og boformer, Mobilitet og infrastruktur, Kulturmiljø, Detailhandel, Erhvervsområder til produktionsvirksomheder og Holstebro byerne: Verdensmål bæredygtige byer og lokalsamfund vil være omdrejningspunkt for beskrivelsen af Holstebros byudvikling og de øvrige udviklingsprojekter.

Holstebro Kommunens vækst og udviklingspolitik tager afsæt i de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, social og miljømæssig.  I vækst- og udviklingspolitikken er de tre dimensioner oversat til Vækst og velstand – Mennesker - Natur miljø og klima. Det er samarbejde og partnerskaber, som det også er beskrevet i verdensmålene, der skal drive udviklingen mod større velstand på et bæredygtigt grundlag.

Vækst- og udviklingspolitikken er den overordnede ramme for alle strategier og planer, det gælder både kommuneplanen og alle sektorplaner.

Når vækst- og udviklingspolitikken har afsæt i FN’s verdensmål - bæredygtighedsmål så vil alle planer, strategier og aktiviteter også ad den vej blive vurderet i forhold til verdensmålene.

Vækst- og udviklingspolitikkens har fem pejlemærker der går på at samarbejde om erhvervsvækst der bygger på kvalificeret arbejdskraft og bæredygtig produktion som grundlag for vækst og udvikling. Ligesom fællesskaber med plads til bevægelse og trivsel og plads til alle er med til at fremme borgernes velfærd.

Alle mål er vigtige, men i Planstrategi 19 har vi valgt dem der er vigtige for denne strategi. Herunder er beskrevet, hvordan de enkelte temaer forholder sig til verdensmålene: 

Klimatilpasning, Grønt Danmarkskort og Cirkulær Økonomi: Verdensmålene om bevarelse af naturens biodiversitet, mindskelse af CO2-aftrykket og en ansvarlig brug af ressourcer er udgangspunkt for beskrivelse af natur og miljø forholdene.

Udvikling langs kysten, Geoparken, Naturpark Nissum Fjord og Energilandskaber: Verdensmålene om bæredygtig energi og økonomisk vækst i turisterhvervet vil være i fokus, når udviklingen i kystområdet beskrives.

Bymidte, Bosætning og boformer, Mobilitet og infrastruktur, Kulturmiljø, Detailhandel, Erhvervsområder til produktionsvirksomheder og Holstebro byerne: Verdensmål bæredygtige byer og lokalsamfund vil være omdrejningspunkt for beskrivelsen af Holstebros byudvikling og de øvrige udviklingsprojekter. 

Planlægning er, at vælge og skabe en balanceret udvikling på baggrund af den økonomiske, sociale og fysiske virkelighed. Verdensmålene ligger således i forlængelse af og præciserer en retning på den udvikling vi planlægger for. I Kommuneplan 2017 er der en lang række temaer der kan relateres til verdensmålene og hvor der allerede arbejdes med en bæredygtig udvikling, der kan være med til at opfylde verdensmålene.

Bæredygtig udvikling er et afsnit der handler om hvordan kommunen i forhold til klima og miljø arbejdet for en bæredygtig udvikling ved at fremme udbygningen af vedvarende energi i form af vindmølleparker og solcelleanlæg. Det er her den lokale Agenda 21 strategi er beskrevet. Begreber der fremadrettet vil blive beskrevet i forhold til Verdensmålene. Verdensmål 7 om Bæredygtig energi, verdensmål 11 om Bæredygtige byer og lokalsamfund, verdensmål 12 om Forsvarlig forbrug og produktion og verdensmål 13 om klimaindsats vil være grundlag for indsatsen på klima og miljøområdet.

Kommuneplanens afsnit om borgerservice vil fremadrettes typisk tage afsæt i Verdensmålenes sociale, menneskelige dimension. Verdensmål 3 om Sundhed og trivsel, verdensmål om Kvalitetsuddannelse og verdensmål om ligestilling mellem kønnene vil være grundlag for indsatsen på det sociale område.

På samme vis vil erhvervsudviklingen blive relateret til verdensmål 8 og 9 om økonomisk vækst og industri innovation.

Verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land vil være grundlaget for indsatsen i forhold til naturbeskyttelse og arbejdet for at sikre en høj biodiversitet.

Alle temaer i kommuneplanen vil blive perspektiveret i forhold til verdensmålene. Det vil blive beskrevet hvor langt vi er i forhold til undertemaerne og indikatorer er de relevante eller skal vi måle på andre indikatorer.