Planstrategi 19 - Grønt Danmarkskort

Byrådet vil

  • Erstatte kommunens eksisterende planlægning på naturområdet med Grønt Danmarkskort

  • Give kommunens indsats for at bevare naturområderne og den biologiske mangfoldighed et løft

  • Fokusere på at bevare og udvikle den bedste, intakte natur, og disse naturområder skal på sigt bindes sammen indenfor rammerne af Grønt Danmarkskort

To piger trækker cykler ved Tvis Mølle Naturlaboratorium

Kommuneplan 2017 rummer allerede en planlægning for naturområderne. Kommunens heder, enge, moser, egekrat mv. er målsat i et tretrins-system (ABC-målsætning), således at de fineste naturområder er højst målsat. Denne målsætning benyttes som redskab i sagsbehandlingen og i forbindelse med planlægning af fx naturpleje.

Desuden udpeger kommuneplanen ’Potentielle naturområder’ og ’Potentielle økologiske forbindelser’ der, hvor der skønnes at være potentiale for at udvikle ny natur eller binde de eksisterende naturområder bedre sammen.

Folketinget har vedtaget, at der for alle kommuner i landet skal udarbejdes et Grønt Danmarkskort. Kortet skal være en del af Kommuneplan 2021.

Formålet med kortet er, at der på sigt skabes bedre sammenhæng i naturområderne også på tværs af kommunegrænser, og at indsatsen for naturpleje, naturgenopretning mv. fremover bliver mere fokuseret på den vigtigste natur. Realiseringen af kortet skal ske gennem frivillighed fra lodsejernes side.

Planloven opstiller en række kriterier for, hvad Grønt Danmarkskort skal indeholde. Holstebro Kommunes eksisterende planlægning på naturområdet lever ikke op til disse kriterier.

I første halvdel af 2018 har et naturråd udarbejdet en række anbefalinger for, hvordan et Grønt Danmarkskort for Holstebro, Lemvig, Struer og Skive Kommuner bør udarbejdes. Naturrådet var sammensat at repræsentanter for natur- og erhvervsinteresser i ligelig fordeling og har afleveret sine anbefalinger til byrådet.

Grønt Danmarkskort bliver en del af Kommuneplan 2021. Kortet og de tilhørende retningslinjer udarbejdes således, at de lever op til naturrådets anbefalinger og samtidig stemmer overens med den overordnede vision.

Med Kommuneplan 2021 ændres den eksisterende planlægning på naturområdet betydeligt, således at den fremover lever op til kravene til Grønt Danmarkskort. Dog fastholdes det eksisterende fokus på de vigtigste naturområder, og udpegningen af disse revideres i de tilfælde, hvor kommunen har opnået ny viden i forhold til Kommuneplan 2017.

Holstebro Kommune henvender sig til staten med henblik på at opnå forbedret økonomisk støtte til realiseringen af Grønt Danmarkskort.