Planstrategi 19 - Kulturmiljø

Byrådet vil

 • Formidle kulturmiljøernes egenskaber

 • Udnytte kulturmiljøernes turistmæssige egenskaber til at fremme lokale erhverv

 • Udnytte bosætnings eller erhvervsmæssige egenskaber til at fremme tilflytning og styrke virksomhederne

 • Gennemføre en screening af de boligmiljøer, der kan betegnes som kulturmiljøer

Holstebro Rådhus ved skumringstid

Holstebro Kommune har i 2019 et tæt samarbejde med Arkitektskolen og Holstebro Kulturhistoriske Museer fået udarbejdet en rapport ”Screening af kulturmiljøer i Holstebro Kommune” Rapporten, der er udarbejdet ved hjælp af metoden SAK (screening af kulturmiljøer), indeholder et skema over kommunens kulturmiljøer, kort- og billedmateriale samt uddybende kulturmiljøanalyser for udvalgte kulturmiljøer i kommunen. Skemaet sammenfatter vurderingen af det enkelte kulturmiljøs værdier og egenskaber.

Metoden tager afsæt i at kulturmiljøets værdier skal være aflæselige i dag og baserer sig på en vurdering af følgende tre værdiparametre, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 5 højest:  

 • Kulturhistorisk værdi: Vurdering af kulturmiljøets historiske betydning og kulturhistoriske fortælleværdi.
 • Arkitektonisk værdi: Vurdering af kulturmiljøets rumlige, formmæssige og arkitektoniske kvaliteter.
 • Integritetsværdi: Vurdering af kulturmiljøets helhed og sammenhæng.

Kulturmiljøets egenskaber er en indikator for iboende egenskaber ved et kulturmiljø. Kulturmiljøets egenskaber vurderes ud fra følgende fire kategorier, der rangeres fra 1 til 5, hvor 1 er lavest og 5 er højest:

 • Turisme: Vurdering af kulturmiljøets særlige egenskaber, der kan fremme turisme og/eller turismerelateret virksomhed.
 • Bosætning: Vurdering af kulturmiljøets særlige egenskaber, der kan rumme bosætning og/eller være en ressource for tilflytning.
 • Erhverv: Vurdering af kulturmiljøets særlige egenskaber, der kan rumme og/eller være en ressource for virksomheder og erhverv.
 • Kulturformidling: Vurdering af kulturmiljøets særlige egenskaber inden for formidling.

Udpegede kulturmiljøer

Ved hjælp af SAK-metoden, der er beskrevet ovenfor, er der udpeget 43 kulturmiljøer i Holstebro Kommune – heraf 5 udvalgte kulturmiljøer: Thorsminde, Nørre Vosborg, Helmklink Fjordhavn og Holstebro Sygehus.

Der er betydeligt flere screenede kulturmiljøer end der er udpeget i Kommuneplan 2017. En del af kulturmiljøerne er dog identiske med de kulturmiljøer, der er udpeget i Kommuneplan 2017, men der er også udpeget kulturmiljøer i Kommuneplan 2017, som ikke er med i den nye screening.

Screeningen af kulturmiljøer er ikke tilendebragt, da der i Holstebro by er flere boligmiljøer, der må betegnes som kulturmiljøer. Screeningen af disse miljøer vil blive foretaget på et senere tidspunkt.

Temaet om kulturmiljøer skal revideres i den nye kommuneplan. Den nye screening vil sammen med de eksisterende udpegninger i Kommuneplan 2017 danne grundlaget for udpegninger i den nye kommuneplan. I den nye kommuneplan vil der blive brugt kræfter på at være skarp i definition og sprog - der tages bl.a. udgangspunkt i Slots- og Kulturstyrelsen definitioner og terminologi.

Holstebro – erhverv, handel og kultur

 • Gågader – handelsgader i Holstebro
 • Danmarksgade og Nygade
 • Holstebro Rådhus og Bibliotek
 • Holstebro Sygehus
 • Færchs Tobaksfabrik
 • Holstebro Museum og Holstebro Kunstmuseum
 • Slagteriet
 • Holstebro Banegård
 • Birns Jernstøberi
 • Nørrelandskirken og Huset for Kunst & Design
 • Holstebro Kaserne

Holstebro - vand, grønt og rekreativt

 • Friluftsbadet
 • Lystanlægget
 • Ålund kolonihaveforening
 • Vandkraftsøen
 • Tvis Kloster og Mølle
 • Sir Lyngbjerge
 • Ellebæk, parcelhuskvarter

Vesterhav og Nissum Fjord

 • Thorsminde
 • Bjerghuse
 • Vester Husby
 • Helmklink Havn
 • Nr. Fjand Havn
 • Sandholm Havn
 • Feldsted Havn
 • Kloster Havn
 • Kytterup Havn, Fiskerhuse/Fjordvejen

Ulfborg og Vemb med opland

 • Ulfborg
 • Ulfborg Kirkeby
 • Tvindskolerne med Tvindmøllen
 • Pallisbjerg
 • Udstrup Hovedgård
 • Vemb
 • Skærum Mølle
 • Nørre Vosborg

Vinderup med opland

 • Vinderup
 • Handbjerg Hovgaard
 • Rydhave Slot
 • Sevel
 • Sevel Kalkværk
 • Stubber Kloster
 • Borbjerg Mølle