Planstrategi 19 - Kysten og det åbne land

Byrådet vil

  • Gøre Holstebro Kommune til en attraktiv og kendt turistdestination med fokus på autentiske og unikke oplevelser langs kysten og i det åbne land

  • Skabe en særlig profil for kystbyen Thorsminde som turistdestination - og et nyt stærkt feriested på Vestkysten gennem den strategiske-fysiske udviklingsplan

  • Fortsat støtte op om Vesterhavsklyngen, så området som helhed får en klyngeidentitet til gavn for alle

Profilstrande ved Thorsminde

Vesterhavsklyngen er et samarbejde mellem lokalområderne Thorsminde, Sdr. Nissum, Husby, Staby og Madum. Projektet er støttet af DGI, Realdania og Holstebro Kommune. Der var kick-off for klyngesamarbejdet i efteråret 2017 og Vesterhavsklyngen blev oprettet som en forening i foråret 2018.

Der var ansat en ekstern projektleder i halvandet år indtil sommeren 2019. Holstebro Kommune er repræsenteret i bestyrelsen som observatør. Der er oprettet arbejdsgrupper med følgende temaer: kommunikation, kend din klynge, unge, ældre, transport, turisme og erhverv.

Vesterhavsklyngen er godt i vej. Det vil dog tage mange år inden området som helhed – ud over den helt lokale identitet – også identificerer sig som Vesterhavsklyngen, da gamle sognegrænser m.v. fortsat er vigtige i den lokal identitet. Vesterhavsklyngen er blevet indmeldt i Ulfborg-Vemb Turistforening.

Udvikling af klyngesamarbejdet er en del af kommuneplanens målsætning for udvikling af landdistriktsområderne og er et godt eksempel til efterfølgelse for kommunens øvrige lokalområder.

Der arbejdes med en strategisk-fysisk udviklingsplan for Thorsminde og Thyborøn samt strækningen imellem Thorsminde-Thyborøn. Udviklingsplanen for Thorsminde-Thyborøn skal arbejde inden for rammerne af den profil og kernefortælling, der udarbejdes i Vækstprojekt Thorsminde-Thyborøn.

Her ud over skal udviklingsplanen forholde sig til de 6 udviklings-principper, der er fastlagt i Udviklingsplan for Vestkysten. Disse principper skal sammen med kernefortællingen være retningsgivende for en bæredygtig udvikling og fungere som filter for prioritering af fremtidige indsatser.

Udviklingsplan for Thorsminde-Thyborøn som sker i et tværkommunalt samarbejde med Lemvig Kommune er en opfølgning af kommuneplanens målsætning for turistområdet.

Udviklingsplanen udspringer af en samlet Udviklingsplan for Vestkysten, udarbejdet af de 11 kommuner langs Vestkysten, de tre berørte regioner, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Realdania.

Formålet med planen er at afdække hvilke områder, der har potentiale for udvikling og hvilke, der naturmæssigt skal beskyttes. Af planen fremgår bl.a., at udviklingen koncentreres om 18 stærke feriesteder, som binder kysten sammen og samtidig giver oplevelsen af en varieret og mangfoldig destination. Herudover fremlægger planen, at der på sigt opbygges stærke destinationer som afsæt for en differentieret profilering og tiltrækning af forskellige målgrupper. Thorsminde er udpeget som et af de nye stærke feriesteder på Vestkysten.

I Thorsminde arbejdes der ligeledes med udvikling af en bynær profilstrand i regi af Partnerskab for Vestkystturisme, hvilket indtil videre bl.a. har resulteret i livreddertårn, udebruser mv. i 2019.

Naturpark Nissum Fjord har opnået naturparkcertificering og i den forbindelse kan landsbyerne og Vesterhavsklyngen komme til at spille en rolle i forbindelse med tilgængelighed og formidling. Der er planlagt etablering af et Naturpark Nissum Fjord Besøgscenter i Thorsminde og opnået medfinansiering hertil i 2019.

Ligeledes kan Vesterhavsklyngen komme til at spille en rolle i forhold til Geopark Vestjylland der er med til at synliggøre kommunernes geologiske bevaringsværdier.

I kommuneplanen står der også, at kommunens geologiske bevaringsværdier vil blive synliggjort og formidlet i en større fælles kommunal indsats gennem projektet Geopark Vestjylland. Her kan landsbyerne og klyngen komme til at spille en rolle, som beskrevet for Nissum Fjord Naturpark.

Der er dannet et fælles turisme destinationsselskab mellem Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro Kommuner, hvilket opfylder målet om tværkommunalt samarbejde og større kritisk masse i turismeindsatsen.

Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2019, at den kommunale turismefremmeindsats skal konsolideres i 15-25 destinationsselskaber inden udgangen af 2020.

Konsolideringen skal medvirke til, at Danmark kan deltage i den internationale konkurrence om turisterne, og turismen fortsat kan bidrage til skabe vækst, beskæftigelse og oplevelser i Danmark. Thorsminde er i “Udviklingsplan for Vestkysten” blevet udpeget som et nyt stærkt feriested. I udviklingsplanen lægges der vægt på at Vestkysten ses som en samlet feriedestination.

Inden for udviklingen af turisme ved Vestkysten kan Vesterhavsklyngen i almindelighed og Thorsminde i særdeleshed spille en signifikant rolle i udviklingen af turismeprodukter, oplevelser og overnatninger.

For landsbyerne og Vesterhavsklyngen er der muligheder i at medvirke til udvikling og drift af Nissum Fjord Naturpark og Geopark Vestjylland.

En ændring af Planlovens i 2018 betyder, at kommuneplanen fremover skal indeholder en strategisk planlægning for landsbyer. Planlægningen skal understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer, fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer, og angive de overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.

Realdania har hyret rådgivningsvirksomheden Hjortkjær til at understøtte kommunernes arbejde med udviklingen af landsbyer. Det sker ved at sætte fokus på den strategiske planlægning for landsbyer i fire udvalgte kommuner, hvoraf Holstebro Kommune er den ene kommune.

Arbejdet munder ud i en større levedygtighedsanalyse af samtlige landsbyer i kommunen. Levedygtighedsanalysen indeholder tre dele; 1) en kortlægning, 2) et metodekatalog og 3) en handleplan.

For Vesterhavsklyngens landsbyer betyder det, at hver enkelt landsbys styrker og svagheder bliver belyst og dermed vil landsbyernes rolle som med-driver for udviklingen i området ved Vestkysten blive klargjort.

Turisterhvervet arbejder for, at få turisterne til at blive længere, samt øge deres døgnforbrug, og derved skabe øget turismeomsætning.

Derudover arbejdes der med at gøre sæsonen længere og øge overnatningskapaciteten og skabe nye rammer for kapacitet.