Planstrategi 19 - Naturpark Nissum Fjord

Byrådet vil

- Skabe interesse for naturparkområdet og øge antallet af besøgende til området

- Fastholde det lokale engagement og de frivilliges store indsats

- Beskytte områdets naturværdier og forbedre levesteder for planter og dyr

- Sikre at beboere og gæster har rige muligheder for et aktivt friluftsliv i naturlige rammer med faciliteter i høj kvalitet

- Formidle viden om områdets spændende oplevelsesmuligheder samt natur- og kulturhistorie til besøgende på alle tider af året

- Bidrage til samarbejde mellem aktører og udvikling af områdets erhvervsliv gennem nye bæredygtige løsninger

Kort over Naturpark Nissum Fjord

Naturpark Nissum Fjord fik i 2016 status som pilotpark og blev den 12. december 2018 officielt udnævnt som naturpark, under Friluftsrådets mærkningsordning - Danske Naturparker.

”Mærkningsordningen skal vise skal vise befolkningen, at kommunen vil understøtte en helhedsorienteret planlægning og naturforvaltning der:

  • Skaber bedre forhold for dyr og planter
  • Udvikler økologiske sammenhænge
  • Styrker befolkningens muligheder for at dyrke friluftsliv og opleve naturen
  • Bevare og formidle den kulturelle arv
  • Understøtte naturglæde, stolthed og lokal identitet

Danske Naturparker guider befolkningen og naturgæster til at finde landskaber og naturområder med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi, med gode faciliteter og formidling for både børn og voksne.”

Mærkningen gælder for en 5-årig periode, hvorefter der skal genansøges, hvis der er opbakning hertil.

På Nissum Fjord Dagen den 25. august 2019, blev parken officielt åbnet af repræsentanter fra Friluftsrådet, Nissum Fjord-Netværket samt Lemvig og Holstebro kommuner. En ny bro over Damhus å, der er grænsevandløb mellem Lemvig og Holstebro kommuner, blev samtidig indviet.

Inden for Naturpark Nissum Fjord har der hidtil været fokus på at udbygge og vedligeholde den rekreative infrastruktur og dette arbejde fortsætter. Bl.a. er der åbnet en ”Premiumweg”-certificeret vandrerute i Husby Klitplantage og der er planlagt en bro over Storå, tæt ved fjorden. En ny hjemmeside for naturparken er i drift https://www.naturparknissumfjord.dk/ og der arbejdes på at etablere 3 besøgscentre: i Bøvlingbjerg, Thorsminde og det tredje besøgscenter forventes etableret ved Nr. Vosborg, i den sydøstlige ende af fjorden.

Som en del af ansøgningen om at blive mærket som naturpark, er der udarbejdet en politisk godkendt naturparkplan for den kommende 5-årige periode. Naturparkplanen indeholder en lang række projekter, som søges gennemført i planperioden. Projekterne er inden for områderne kultur, friluftsliv, formidling, erhverv og turisme, samt især natur. Gennemførelse af projekterne i naturparkplanen, kræver at en række tilladelser, finansiering og øvrige ressourcer er tilstede.

Naturpark Nissum Fjord er i høj grad båret af en stor frivillig lokal indsats, og det er vigtigt at understøtte og udvikle det store engagement og arbejde, som udføres af de frivillige.

En tæt dialog med lodsejere og interessenter i området, f.eks. gennem det nedsatte Naturparkråd, kræves for at tiltag i naturparken sker i den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse.

Et af de 10 kriterier der skal opfyldes for at blive en naturpark under Danske Naturparker, er at naturparkens afgrænsning skal fremgå af kommuneplanen. Afgrænsningen er nu vedtaget for en 5–årig periode og fremgår af naturparkplanen. Afgrænsningen skal derfor indarbejdes i kommuneplanen.

I forbindelse af godkendelsen af Naturpark Nissum Fjord, ligger Friluftsrådet vægt på at der i mærkningsperioden føres en aktiv dialog med lodsejere i naturparken (både dem der vil og ikke vil være med).