By og bydelsplaner

På denne side kan du bl.a. læse om Holstebro Kommunes strategi og kvalitetsværktøjer for Vinderup, Ulfborg og Holstebro.

Holstebro

Holstebro Byråd har vedtaget en ’Masterplan for Holstebro’, der handler om byens udvikling de næste 25 år og samtidigt et bidrag til planstrategi for Holstebro.

Med Masterplanen ønsker Byrådet på én gang at fremlægge visioner for Holstebro og samtidig sikre sig det størst mulige råderum, hvis helt nye muligheder dukker op. Masterplanen beskriver dermed kursen i de kommende år, og er samtidig et godt grundlag for at foretage nødvendige justeringer og ændringer.

Det er ønsket at Holstebro skal være en dynamisk kultur-, uddannelses- og erhvervsby. Et attraktivt bysamfund, der også i fremtiden vil trives og vokse, så nye borgere, nye arbejdspladser, gode bosætningsforhold, alsidige uddannelsesmuligheder, kulturtilbud og fritidsaktiviteter giver vækst, velstand og velfærd. Masterplanen bygger videre på en vision og planlægning, der blev grundlagt allerede i starten af 1960’erne.

Samtidigt vil Byrådet gerne bidrage til denne kontinuitet, der er et godt fundament for de kommende års udvikling.

Holstebrobyerne dækker over oplandsbyerne til Holstebro by. Det er centerbyerne Vinderup og Ulfborg og alle de øvrige landsbyer.

Der blev i 2018 udviklet fire strategiske styringsværktøjer, som skal bruges til at udvikle og styrke byerne som individuelle enheder og samtidig styrke deres komplementære egenskaber, så de til sammen sikrer et bredere udbud af muligheder for boliger, erhvervsliv og offentlige tilbud.

De fire styringsværktøjer er både en kommunal strategi og en opfordring til byerne, borgerne og erhvervslivet til at arbejde sammen om et fælles mål. Målet er, at alle investeringer i Holstebrobyerne, offentlige som private, bidrager til en positiv udvikling

De fire styringsværktøjer er efterprøvet på de to centerbyer Vinderup og Ulfborg og på Vemb, men er også udviklet til kommunens øvrige lokalområder og landsbyer.

Belysningsanlæggene i Holstebro Kommune ejes, vedligeholdes og drives af Vestforsyning Belysning A/S. Holstebro Kommune betaler hvert år et fast beløb til drift, vedligehold og nyetablering af belysningsanlæg.

Med belysningsplanen ønsker Holstebro Kommune at skabe en overordnet strategi for belysningen i kommunen.

Herved opnås de bedst mulige belysningsanlæg for de investerede midler, og det sikres at belysningsanlæggene medvirker til at skabe sammenhæng og identitet i kommunen.

Belysningsplanen opstiller de overordnede principper for belysningen i Holstebro kommune og skal danne udgangspunkt for en efterfølgende projektering. Belysningsplanen er blevet til gennem et samarbejde mellem Holstebro Kommune og Vestforsyning Belysning A/S med ÅF - Hansen & Henneberg som belysningsrådgiver.

Helhedsplanen bygger videre på Visionen for Slagteriet, vedtaget af Byrådet i februar 2015. Helhedsplanen fastlægger den overordnede disponering og indretning af bydelen, samt en række kvalitetsmål, der skal opfyldes, når der etableres bygninger og byrum.

Større byggerier og anlægsarbejder skal hver især lokalplanlægges efterhånden som de ønskes anlagt.

Helhedsplanen er et værktøj til dialog mellem Kommunen som grundsælger og kommende bygherrer og investorer, så der i fællesskab kan sikres gode bygninger og byrum på Slagteriet.

Afsættet for udviklingen af den nye bydel er en allerede udviklet helhedsplan samt en projektkonkurrence for en byrumsplan, som blev afholdt i samarbejde med Arkitektforeningen. Det vindende team blev offentliggjort i april 2018 og endte med at blive Bogl, Lenager Arkitekter, Knud Aaraup Kappel og SlothMøller.

Fuldt udviklet vil Slagteriet omfatte i alt 83.000 kvadratmeter bebyggelse. Byrummene vil blive anlagt i etaper i takt med udbygning af bydelen og ibrugtagning af de genanvendte bygninger. Holstebro Kommunes budget for udviklingen er 30 mio. kroner. Hertil kommer de penge, som de kommende grundejere skyder i bydelen.

I Holstebro midtby er der store og bynære arealer at udvikle, herunder 70.000 kvm midt i byen, som bliver ledige, når Hospitalsenheden Vest flytter til et nyt supersygehus i 2021. Om et år skal der ligge en ambitiøs og samlet plan for udviklingen af Holstebro midtby, Byens Plan. Planen kommer til at omfatte hele kernen af Holstebro by, der i dag har knap 40.000 indbyggere.

Holstebro Udvikling P/S indbyder derfor tværfaglige teams til at ansøge om at blive prækvalificeret til at udarbejde Byens Plan. Senere udvælger selskabet tre teams til at deltage i selve konkurrencen, der får form af en parallelkonkurrence.

Parallelkonkurrencen bliver gennemført i samarbejde med byplanlægningsfirmaet CFBO i Aarhus, der står for den praktiske gennemførelse. CFBO har erfaring med byudviklingsprojekter i hele landet.

Team Vandkunsten blev i oktober 2019 udpeget som vinder af parallelkonkurrencen. Holdet består af hovedrådgiver Vandkunsten Arkitekter samt underrådgivere og konsulenter i form af Skaarup Landskab, Torben Schønherr, ÅF og ICP.

Vinderup

Vinderup Kommune har påbegyndt udarbejdelsen af en plan for Vinderup midtby. Planen skal 3 styre den fremtidige udvikling af midtbyen, og indeholder projekter, der rækker mange år ud i fremtiden.

Planlægningen af midtbyen sker i et meget tæt samarbejde med byens borgere, handlende og andre med direkte interesse i Vinderup Midtby. Formålet er at sikre, at planlægningen af midtbyen tager udgangspunkt i de problemer byens brugere oplever, og at »lokale« ønsker og løsningsforslag bliver bærende for planerne.

Arbejdet med midtbyplanen følger en 3 trins model.

Forudsætninger

Første trin er udarbejdelsen planens forudsætninger. De trafikale forhold og detailhandelen er analyseret, bevaringsværdige bygninger og områder er registreret, og bygninger, der er i så dårlig stand, at bygningsfornyelse kan komme på tale, er registreret.

Midtbyplan

Det andet trin har været 2 planværksteder, hvor Byforumgruppen har medvirket til at udpege de problemer og opstillet forslag til midtbyens indretning.

Planværkstederne resulterede i 2 alternativer til midtbyens indretning, som har dannet grundlag for udarbejdelse af 2 udviklingsperspektiver, der i samarbejde med Byforumgruppen er blevet viderebearbejdet til konkrete planer for midtbyen.

Hul på debatten...

Med dette debatoplæg tager Vinderup Kommune hul på debatten omkring midtbyen, og håbet er en konstruktiv debat med mange spændende indlæg, som kan hjælpe kommunalbestyrelsen til at finde frem til den bedste løsning for midtbyen.

Helhedsplanen for bymidten skal medvirke til at sikre sammenhæng i bymidten, selvom planens forskellige dele udvikles og anlægges særskilt over de kommende år.

Vinderup - En moderne stationsby

Vinderup er med sine ca. 3.000 indbyggere den største by i den nordøstlige del af Holstebro Kommune. Det er en klassisk stationsby, der opstod sammen med anlæggelsen af jernbanen. Før banen kom til, var byens navn knyttet til proprietærgården Vinderupgaard.

Det er Holstebro Kommunes intention, at Vinderup skal rumme de funktioner, der er af betydning for servicering af den nordøstlige del af kommunen, f.eks. offentlig borgerservice, idrætshal, svømmehal, stadion, overbygningsskole, daglig og udvalgsvarehandel samt større og trafikalt velbeliggende erhvervsområder. Det betyder, at der er fokus på at fastholde og tiltrække indbyggere og skabe en levende by. Det skal bl.a. gøres ved at styrke den eksisterende detailhandel, sikre by - og boligmiljøer med en høj arkitektonisk kvalitet ved nybyggeri og sikre stationsbymiljøet ved bevaring og forbedring. Samtidig skal torve, pladser, gader og andre byrum forbedres, så de bliver smukkere og mere funktionsdygtige i forhold til omgivelserne.

Midtbyen i fokus

Der blev allerede i 2005 sat fokus på midtbyens udvikling med udarbejdelse af en Midtbyplan for et område, der dækkede hele Nørregadestrækningen med stationsområdet og den centrale del af midtbyen med detailhandel. I midtbyplanen var der særlig fokus på detailhandel og trafik som to vigtige udviklingsparametre for en byudvikling.

Et mindre område, der omfatter området mellem Sevelvej, Søndergade, Nørgårdsvej og Nylandsvej er senere taget ud som et særskilt projektområde, ”Vinderup Bymidte” og der er her sket en viderebearbejdning af de byrum, der er centrale byens rammer for hverdagslivet.

Inddragelse af borgere og interessenter

Der har i hele processen, både med udvikling af midtbyplanen og i udviklingen af byens centrale byrum været en høj grad af involvering af byens borgere. I midtbyplanen blev der afholdt to borgermøder, hvor der blev drøftet forskellige fremtidsscenarier for byens udvikling. Idéerne til byrummene er udviklet i tæt samarbejde mellem byens unge, foreninger og Holstebro Kommune. Byfornyelsesprojektet for ”Vinderup Bymidte” beskrives detaljeret i dette hæfte, både med de overordnede visioner og de mere konkrete løsninger.

Vinderup udarbejdede i 2006 en helhedsplan for byen. Et særlig fokuspunkt i planen var byens store centrale parkeringsplads, som er det sted i byen, hvor flest mennesker har deres daglige færden.

Ønsket er at give området en oplevelses- og brugs - værdi som matcher pladsens status som centralt omdrejningspunkt for byens hverdagsliv.

Nærværende projekt ‘down town‘ udgør et af fire projekter som forsøges realiseret over de kommende år med kommunale investeringer og støtte fra diverse puljer og fonde. Alle fire områder hen - vender sig bredt til byens indbyggere, men søges samtidig orienteret mod bestemte grupper.

‘Down town’ projektet skal blandt andet målrettes byen unge - ikke mindst den gruppe af unge, som i dag ikke bliver draget af byens traditionelle foreningstilbud, og som mangler et samlingssted og rum til udfoldelse. Men det skal også kunne bruges af andre grupper - både til hverdag og i forbindelse med aktiviteter og events i byen.

For at sikre denne ‘multifunktion’ er ‘down town’ projektet blevet til i samarbejder mellem by - ens unge (gennem Teen Town projektet), byens borgerforening, Vinderup Handelsforening og Holstebro Kommune.

  • P-pladsen
  • Bytorvet
  • Sundhedspladsen
  • ’Down Town’

Byrådet ønsker i samarbejde med Handels- og Industriforeningen at forbedre og udvikle handels miljøet i Vinderup by’s hovedgade. Vejledningen er udarbejdet for at vejlede og inspirere alle, der ønsker at ændre deres facader, opsætte skilte, markiser eller andet løst tilbehør på facaden.

Vejledningens hovedsigte er at påpege det nødvendige i, at en række grundlæggende principper bør overholdes, for at et godt facaderesultat kan opnås.

Foruden de forbedringer, denne facade og skiltevejledning og forhåbentlig giver anledning til, er det kommunens hensigt at forbedre gadenumre og pladserne i Vinderups centrale bydel. Dels vil der blive tale om funktionsmæssige forbedringer, dels æstetiske forbedringer i form af højere standarder for udformning, belægninger og inventar i byrummene.

Vejledningen behandler bygningens proportioner, facadens udformning og tilbehør. Det skal understreges, at vejledningen ikke kommer med egentlige løsningsforslag, men kun med idéer og principper. Det er hensigten, at den enkelte husejer eller forretningsdrivende selv kan forme sin facade under hensynstagen til funktion, smag, temperament og ikke mindst helheden, således at der også fremover er plads til nye idéer og en mangfoldighed af løsninger.

Målet er, at den enkelte forretningsdrivende, ved ombygning eller forandring, tilgodeser den enkelte bygnings arkitektoniske værdi, dels ved at vise hensyn til sin egen facade, dels ved at tilpasse sig den historiske og arkitektoniske helhed, facaden indgår i. hvis man viser den fornødne forståelse for de karakteristiske træk i byen, vil man opnå et endnu mere attraktivt handelsmiljø, der på lang sigt også kan efterleve i konkurrence med storcentrene.

Ulfborg

Formålet med helhedsplanen er at få udarbejdet en samlet plan for Ulfborg, som kan prioritere og begrunde de fremtidige initiativer i Ulfborg samt udpege en række indsatsområder, som i forhold til fysisk planlægning kan løfte byen.

Grundlaget for helhedsplanen er den udarbejdede vision, som er baseret på den forudgående analyse af Ulfborgs udviklingspotentiale samt de workshops der igennem forløbet er afholdt for byens borgere og byens skolebørn. Visionen udpeger og begrunder i hvilken retning byen skal bevæge sig, hvilke projekter man bør arbejde videre med og hvorfor.

Tre skalaler

[L] Beskæftiger sig med hele byens fysiske struktur, og hvordan byen skal udvikle sig. I denne skala opbygges et hovedgreb for byen – en ide, som indsætter byen og den fremtidige byudvikling i en letforståelig strukturel ramme.

[M] På baggrund af visionen udvælges tre temaer, som er vigtige i forhold til realiseringen af visionen. De tre temaer beskrives, og det gøres klart hvilke forhold der er vigtige i henhold til det enkelte tema. I forlængelse heraf udvælges tre delprojekter inden for hvert tema og der gives et konkret bud på hvordan det kan løses.

[S] De konkrete projekter kan opdeles i en række mindre delprojekter og enkelte af dem vil blive behandlet i denne skala.

I forbindelse med udarbejdelsen af Holstebro Kommuneplan 2009 - 2020, blev det besluttet at igangsætte udfærdigelsen af en helhedsplan for Ulfborg.

Helhedsplan for Ulfborg

En helhedsplan er en plan, som belyser Ulfborgs svagheder, styrker, udfordringer og muligheder for derigennem at kunne fastligge en handlingsplan for byens fysiske struktur. Planen beskæftiger sig overvejende med byens fysiske struktur, i forhold til hvilken retning byen skal udvikle sig? hvor den skal fortættes? infrastrukturelle problemstillinger? grønne områder? byrum etc.

Et væsentligt formål med helhedsplanen er, at få fastlagt en vision for Ulfborg, som kan være styrende for udvælgelsen og prioriteringen af projekter i fremtiden og dermed være med til styre initiativerne i byen – offentlige såvel som private. Således skal planen på flere niveauer beskrive og synliggøre principper for overordnede indsatsområder i byen, samt anvise konkrete løsningsforslag til projekter.

Helhedsplanen skal ikke betragtes som et endegyldigt dokument, eller en egentlig masterplan, men derimod som et dynamisk dokument, der løbende skal revideres i forhold til den aktuelle situation.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 21. december 2020 af