Kommuneplanlægning

I kommuneplanen finder du information om byens fysiske udvikling. Her kan du bl.a. læse om kommuneplanen for 2017-2029, retningslinjer, krav til en kommuneplan og meget andet. 

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål kommunens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder. Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt bevare kulturarv, landskab og natur. Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver en lokalplan. Det er emner som f.eks. hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

Kommuneplanen skal indeholde hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. Hovedstrukturen er de overordnede mål kommunens udvikling og arealanvendelse. Målene omhandler bl.a. udbygningen i kommunen med boliger, arbejdspladser, trafikbetjening, energiforsyning, offentlig service og rekreative områder. Retningslinjerne angiver administrationsgrundlaget for arealanvendelsen. Det er emner som f.eks. hvor forskellige byformål skal ligge, hvor trafikanlæg skal ligge samt bevare kulturarv, landskab og natur. Rammerne er specifikke regler, som kommunen skal følge, når den laver lokalplaner. De anvendes også i den daglige byggesagsbehandling, når der ikke er lokalplan og et projekt ikke kræver en lokalplan. Det er emner som f.eks. hvilken anvendelse og tæthed, der skal være hvor, byomdannelsesområder, parkering samt områder uden bebyggelse.

Kommuneplanen omfatter den fysiske udvikling i de kommende 12 år og skal revideres hvert 4. år. Det er dog ikke hele planen, der skal revideres. I planstrategien, som er en del af kommunens udviklingsstrategi, fastlægges de temaer, der skal revideres i den kommende kommuneplan.

Hvis en kommuneplan ønskes ændret i løbet af de fire år, den omfatter, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg skal sendes i 4-8 ugers offentlig høring. Høringsperioden giver borgere, virksomheder og organisationer mulighed for at komme med bemærkninger. Se aktuelle kommuneplantillæg i høring

Staten afstikker de overordnede retningslinjer for planlægningen, mens det er kommunernes opgaver at oversætte de overordnede retningslinjer og visioner til faktisk fysisk planlægning gennem kommuneplaner og lokalplaner. En kommuneplan må ikke være strid med regional eller statslig planlægning. Kommuneplanen omfatter en periode på 12 år og fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for den enkelte kommunes udvikling.

Lov om planlægning beskriver, hvad er krav til, at en kommuneplan indeholder og omfatter af emner samt hvordan en kommuneplan bliver til eller skal revideres. Kommuneplanen skal revideres hvert fjerde år på baggrund af Byrådets Planstrategi, der skal laves i første halvdel af en byrådsperiode. Hvis kommuneplanen ellers skal ændres, kan det kun ske gennem et kommuneplantillæg. Planstrategi 2019 for Holstebro Kommune har dannet bagrund for denne kommuneplanrevision. Læs Planstrategi 19 her

Den aktuelle Kommuneplan 2015 vil ultimo 2019 blive erstattet af Kommuneplan 2019. Teknik og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde den kommende kommuneplan, der vil sætte rammerne for byens fremtidige udvikling. Kommuneplan 2019 forelægges til politisk behandling samt offentlig høring i 2019.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. december 2020 af Jacky Hansen