Lokalplanlægning 

Lokalplaner fastlægger, hvordan udviklingen i kommunen skal være. Her kan du finde eksisterende lokalplaner og lokalplanforslag i høring.

 • En Lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.
 • Lokalplanen kan f.eks. bestemme:
  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det skal se ud
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes
 • Lokalplanen er juridisk bindende det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Når vi laver en lokalplan i Holstebro Kommune går den igennem 4 faser:

 • Afklaring
 • Startredegørelse
 • Lokalplanforslag
 • Færdig lokalplan

På plandata.dk kan du fremsøge efter en adresse på kortet og se gældende eller kommende lokalplaner i området. På kortet kan du desuden finde information om anden byplanmæssig lovgivning som f.eks. kommuneplanrammer eller beskyttelseslinjer.

Oppe i højre hjørne, vælger du først hvilken kommune du vil se planer fra, eller du kan i søgefeltet indtaste en specifik adresse.

På kortet kan du zoome ind og ud, og ligeledes vælge hvilke type planer du ønsker at få vist på kort.

Du kan derefter trykke på kortet og få information op om hvad planen indeholder.

 

Alle lokalplanforslag er i offentlig høring i op til 8 uger. Høringen giver dig mulighed for at give din mening til kende og påvirke en lokalplan, inden den bliver endelig godkendt. Se aktuelle høringer og bekendtgørelser via siden ”Aktuelle bekendtgørelser på Holstebro.dk"

Du har flere muligheder for at give din mening til kende, når en lokalplan udarbejdes.

Lokaludvalg

 • I Holstebro Kommune er der en række lokaludvalg, som skal styrke nærdemokratiet. Lokaludvalgene bliver involveret tidligt i lokalplanprocessen, og kan komme med forslag og kommentarer. Du kan henvende dig til dit lokaludvalg, hvis du er interesseret i kommende lokalplaner i din bydel.

Offentlig høring

 • Forslaget til en lokalplan bliver offentliggjort på den digitale høringsportal ”Høringer og bekendtgørelser”, hvor du kan indsende dit høringssvar. Når høringen er afsluttet, behandler forvaltningen alle høringssvar. Hvis lokalplanen bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen får alle der har sendt høringsvar, besked om den endelige vedtagelse.

Borgermøde

 • I løbet af høringsperioden bliver der ofte holdt et borgermøde, hvor der orienteres om projektet, og du kan stille spørgsmål.

Klagemulighed

 • Du kan kun klage over den vedtagne lokalplan, hvis den handler om et retligt spørgsmål; f.eks. om den rigtige procedure er fulgt, eller om lokalplanen har et indhold, der ikke er i overensstemmelse med planloven. Klagen skal være indsendt senest 4 uger efter, at lokalplanen er bekendtgjort.

En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse, anvendelse af arealer og andre forhold inden for planens område, som kan være et større byudviklingsområde eller en enkelt ejendom. Ved lokalplanlægning kan de mange forskellige interesser i lokalplanområdet blive afvejet. Det er gennem lokalplaner, kommuneplanens politiske strategi og målsætninger gøres konkrete og bindende for ejerne af ejendommene i lokalplanområdet.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 17. december 2020 af Jacky Hansen