How to guide

Holstebro Kommune har siden 2021 igangsat lokalstrategier i en række landsbyer og er stadig i gang med arbejdet. I andre landsbyer er man selv gået i gang med enten et strategiarbejde eller med at udvikle fysiske helhedsplaner

Skal kommunen hjælpe med processen?

Når kommunen hjælper til i processen, er arbejdet nogle gange støttet af en ekstern konsulent. Kommunen eller konsulenten bistår både med at planlægge og facilitere borgermøder, skærpe og systematisere indsatsområder, initiativer mv, sikre fremdrift og skrive strategien hvis der er behov for det. Men det er landsbyen selv, der skal være den primære drivkraft, for dermed opnås den bedste forankring.  

Formål med lokalstrategi

 • Levedygtighed på lang sigt
 • Skabe den landsby I vil have
 • Bred lokal opbakning
 • Landsbyens fælles arbejdsplan
 • Styrke civilsamfundet og udviklingskapaciteten i landsbyen
 • Et strategisk dokument, der kan anvendes i dialogen med kommune og relevante parter
 • Være landsbyen fælles arbejdsplan
Proces

Opstart

Når kommunen hjælper med at igangsætte og følge arbejdet, starter det med en dialog med landsbyen om, hvilke behov der er og derfra planlægges processen i detajler. Her på siden er der oplistet et bud på, hvordan en prices i store træk kan forløbe. 

A - Borgermøde I

Det første er at få skabt en strategigruppe, som er overordnet tovholder på hele strategiprocessen. Det kan gøres på forskellige måder, men for at få flest mulig med og gerne nogle nye kræfter, kan det være en god ide med et større borgermøde, hvor alle har mulighed for at komme. En åben invitation kan kombineres med, at borgerforeningen i forvejen har kontaktet nøglepersoner, tilflyttere eller folk med særlige kompetencer sp, det voæ vøre em fordel at have med i processen. Kommunen sørger kort over området i A1 størrelse. Efter mødet udarbejder kommunen et kort med denne kortlægning, hvor udfordringer og potentialer skrives ind på inkl. dem der ikke er relateret til et fysisk sted. 

Borgermødet kan have nedenstående program: 

 • Formål og proces
 • Kortlægning af potentialer og udfordringer
 • Bruttoliste med initiativer
 • Strategigruppen etableres
 • Arbejdsgrupper etableres

B - Strategigruppens rolle

Lokalstrategien udarbejdes af en strategigruppe, der typisk består af 5-8 personer, der mobiliseres i forbindelse med opstartsmødet.  Strategigruppens roller er at planlægge og afvikle møder om lokalstrategien, holde kontakt til arbejdsgrupperne og være ansvarlig for den skriftlige udarbejdelse af lokalstrategien. Desuden er en vigtig opgave at sørger for løbende kommunikation til og involvering af landsbyen. Når strategien er færdig, forankres den i borgerforening eller lignende eller strategigruppen fortsætter som tovholder. 

 • Tovholder på lokalstrategien 
 • Ansvar for den skriftlige udarbejdelse af den færdige lokalstrategi
 • Udarbejder procesplan for arbejdet med lokalstrategien
 • Planlægger og afholder møder om lokalstrategien
 • Involverer landsbyen
 • Kommunikerer om arbejdet
 • Aktiv dialog med kommunen om strategien gennem bl.a. møder og præsentation af delresultater
 • Understøtter implementeringen ved at sørge for fremdrift i arbejdsgruppernes arbejde og koordinere mellem dem 
 • Står for årlig opdatering af strategien og at nyeste udkast ligger på hjemmesiden

C - 1. Strategiudkast

Efter borgermødet går strategigruppen i gang med at udarbejde strategien med input fra arbejdsgrupperne. Dette forløb kan have forskelligt fokus og varighed afhængig af opbakningen og ambition fra landsbyens side. Det kan være en fordel at holde strategien på et overordnet niveau med en langsigtet vision, 3-4 indsatsområder og derunder de konkrete initiativer, som der opbakning til at udvikle og hvor der kan etableres arbejdsgrupper. Strategien kan udarbejdes på mange måder, under de enkelte landsbyers sider kan I se bud hvordan. 

Indhold af lokalstrategi

 • Lidt om landsbyen – historie, identitet, demografi, beliggenhed, funktioner mv. evt. suppleret med et kort 
 • Analyse/kortlægning (potentialer og udfordringer)
 • Vision (hvor vil I hen? / Landsbyen i fremtiden)
 • Indsatsområder for at nå vores vision
 • Initiativer – hvilke konkrete handlinger, initiativer skal der til?
 • Handleplan – hvem gør hvad hvornår? Og hvad må vente.

D - Borgermøde II 

Hvor det første borgermødet primært er drevet at kommunen, så forventes det andet borgermøde, hvor strategien præsenteres at være drevet af strategigruppen. Men kommunen deltager i mødet. På det andet borgermøde præsenteres strategien og hver arbejdsgruppe giver en status på arbejdet. På dette møde kan man med fordel søge at få flere med i de konkrete arbejdsgrupper. 
Se eksempel på program i inspirationsmaterialet

Den færdige strategi og implementering

Når strategien er godkendt af landsbyen lægges den på landsbyens hjemmeside eller dér hvor landsbyens kommunikation foregår til daglig. Holstebro Kommunen har på kommunens hjemmeside oprettet en underside, med fakta om hver landsby, hvor der linkes til landsbyernes lokalstrategier. 

Strategien skal nu implementeres, så det er først nu det konkrete arbejde starter. Her har strategigruppen en meget vigtig rolle med at understøtte fremdriften i arbejdsgrupperne og sørge for koordineringen mellem initiativerne. Desuden anbefales det at strategien opdateres 1 gang om året så den hele tiden er relevant og aktuel.