Holstebro Kommunes landsbystrategi

Strategien er forankret i Kommuneplanen som en udmøntning af Planstrategiens ønske om en balanceret udvikling mellem by og land

Indledning og baggrund

Landsbystrategien for Holstebro Kommune er forankret i Kommuneplanen som en udmøntning af Planstrategiens ønske om en balanceret udvikling mellem by og land, og som et bidrag til de overordnede politikker bl.a. Vækst og Udviklingspolitikken. 

Landsbystrategien følges op af lokalstrategier for den enkelte landsby, med tilhørende handlings- og tidsplaner.

Det er gennem partnerskaber, at vi sammen kan udvikle de fire indsatsområder; civilsamfund, stedets ressourcer, kvalitet i landsbymiljøet og erhvervsliv. Det er de gensidige forpligtende partnerskaber internt i landsbyerne og mellem borgerne og Holstebro Kommune, som skal bære de nye udviklingsskridt. Det betyder, at det er borgene og landsbyerne selv, der tager initiativ og løfter projekterne med kommunen som en tydelig, udviklende og understøttende partner i det omfang der er ønske om og behov for.

Kommunen er ligesom landsbyerne forpligtet til at tage initiativ. Derfor vil landsbyudvikling fremadrettet i endnu højere grad være et forankret og centralt tema på den politiske dagsorden, så der kommer fornyet politisk fokus på landsbyerne. Derudover (som det også fremgår under punktet om organisering) oprettes der et tværgående team, der sikrer, at alle forvaltninger inddrages i landsbyudviklingen og der vil fremover være én tydelig indgang for landsbyerne i kommunen. På den måde har kommunen mulighed for at være både en opsøgende og lettilgængelig samarbejdspartner, der kan understøtte stærke partnerskaber og solide lokale strategier.

Landsbyernes strategier

Landsbyernes strategier

Ovenfor ses et interaktivt kort, hvor du kan se mere om de enkelte landsbyers strategier

I tilblivelsen af lokalstrategien kan det være brugbart for udviklingsgruppen med en procesplan, hvor møder og færdiggørelse af lokalstrategiens afsnit fremgår. Procesplanen kan indeholde en plan for, hvornår landsbyen skal inddrages, så lokalstrategien kan forankres lokalt undervejs i strategiprocessen.

Som en del af strategiarbejdet skal  udviklingsgruppen blandt andet:

 • Afdække landsbyens udfordringer og potentialer
 • Klarlægge landsbyens mål og delmål
 • Skrive lokalstrategien
 • Inddrage landsbyen
 • Have en aktiv dialog med kommunen om strategien gennem bl.a. møder og præsentation af delresultater
 • På den anden side af strategien skal strategiens projekter realiseres.

Procesplanen på næste side er baseret på skabelonen til lokalstrategien og kan være anvendelig for udviklingsgruppen at tage afsæt i i strategiarbejdet.

Arbejdet igangsættes med et opstartsmøde som Holstebro Kommune tager initiativ til. Her bliver der dels startet op på en SWOT og desuden nedsat en udviklingsgruppe.

Et par måneder efter opstart præsenterer udviklingsgruppen et første udkast til strategi ved et digitalt møde. Her får landsbyen mulighed for at trykprøve vision og idéer og får feedback fra kommunen.

Udover disse to møder er landsbyen selv initiativtager til alle møder og kan altid bede kommunen om feedback, afklaring på konkrete spørgsmål mv.

Udviklingsgruppen har undervejs i skriveprocessen ansvar for at planlægge møder og at inddrage og formidle lokalstrategien til resten af landsbyen. Det er med til at forankre strategien lokalt og skabe en plan for alle.

Afslutningsvist i lokalstrategiprocessen kan der afholdes et afslutningsmøde, hvor landsbyen præsenterer strategien for hele landsbyen.

Den korte udgave

 • Kommunen inviterer til to møder i strategifasen – opstartsmøde og feedbackmøde. 
 • Udviklingsgruppen skal selv være initiativtager på møder og skrivearbejde i procesplanen
 • Hele landsbyen skal inddrages undervejs i strategiprocessen, så strategien forankres lokalt
 • Udviklingsgruppen skal til slut præsentere strategien for hele landsbyen
Proces for landsbystrategi

Huskeliste og spørgsmål, der kan stilles hver gang i mødes:

 • Følger vi procesplanen? Og har vi overhovedet lavet en?
 • Er der fremdrift i forhold til vores ansvarsområder i udviklingsgruppen?
 • Har vi været strategiske og visionære (mål og delmål)?
 • Var vi visionære og strategiske før vi blev konkrete (realiseringsplan)?
 • Bruger vi civilsamfundsstyrken i vores lokalstrategiarbejde?
 • Har vi sørget for at inddrage landsbyen bredt? Og bør vi i højere grad gøre det?
 • Har vi inddraget landsbyen via forskellige kommunikationskanaler?
 • Kommunikerer vi delresultater til landsbyen? Og bør vi i højere grad gøre det?
 • Hvor langt er vi i skriveprocessen?
 • Hvordan kommer vi i mål med afsæt i status quo?

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro