Forslag til ny Strategi for Natur og Biodiversitet

Holstebro Kommune sender hermed udkast til ’Strategi for Natur og Biodiversitet’ i høring. 

På denne side kan du læse om, hvorfor vi har lavet en ny strategi, baggrunden for strategien og ikke mindst kan du få et indblik i strategiens 5 fokusområder.

Du har mulighed for at indsende høringsbemærkninger fra den 7. november til og med den 9. december 2022.

I høringsperioden er strategien også sendt til høring hos de grønne interesseorganisationer, som er medlem af Det Grønne Råd i Holstebro Kommune.

Du kan sende dit høringssvar til tm@holstebro.dk

 

Køer på eng

Partnerskaber i arealforvaltningen

Indenfor naturforvaltningen ved vi af erfaring, at vi opnår de bedste resultater, når vi løser opgaven sammen. Derfor efterlyser vi de gode ideer, som du ligger inde med, samtidig med at vi sender strategien i høring.

Har du ideer til konkrete naturindsatser, som vi kan tage med i arbejdet med en handlingsplan for indsatsen eller en indsats, vi kan være sammen om, er du meget velkommen til at indsende disse til Teknik og Miljø. 

Forslag til de konkrete handlinger betragter vi ikke som en del af høringen, men vi vil meget gøre høre de gode ideer og forslag fra både borgere, virksomheder og interesseorganisationer.

Status og udfordringer

På en tur fra Vesterhavet og Nissum Fjord i vest og til Flyndersø og Karup Å i øst rummer Holstebro Kommune både god natur, storslået natur og helt exceptionel natur, men vi skal heller ikke kigge langt efter naturområder, der er mindre gode, og mange steder er naturen under pres. 

Ved første øjekast kan det måske være svært at se, om naturen er presset eller i tilbagegang og man skal ofte gøre sig umage og kigge efter noget bestemt for at opdage det.

Holstebro Kommune arbejder målrettet for at bevare og udvikle naturen og biodiversiteten – vi gør os umage på naturens vegne. Den nye strategi sætter en overordnet ramme for, hvad vi skal kigge efter, og hvor vi skal sætte ind for at gøre det lidt bedre. Arbejdet med naturen er en vigtig opgave, men også en opgave som gang på gang viser sig at være både kompleks og mangesidig. 

I de syv afsnit nedenfor kan du læse om status for naturen i Holstebro og nogle af de udfordringer og muligheder der er i arbejdet med naturen.

Tør natur 

Vandløb

Søer

Hav og fjord 

Kommunens plantager

Bynatur

Friluftsliv

Baggrund for strategien

Arbejdet med naturen har i en årrække været baseret på en Naturpolitik fra 2011. Holstebro Kommune ønsker at udskifte Naturpolitikken med en ’Strategi for Natur og Biodiversitet’, der skal være en underordnet del af kommunens Strategi for Vækst og Udvikling.

Udskiftningen af naturpolitikken med en strategi er ikke en nedprioritering af naturindsatsen. Tværtimod skal strategien hjælpe os til at blive endnu bedre til at prioriterer og planlægge konkrete handlinger. 

Strategien vil blive behandlet af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget én gang i hver byrådsperiode, mens de konkrete handlinger, der understøtter strategien bliver fastlagt i en konkret handlingsplan.

Strategien er vigtig for natur, der er under pres

Med strategien sættes der fornyet fokus på naturen og biodiversiteten, der mange steder er under pres. Arter uddør hurtigere end nogensinde, og der er behov for en målrettet indsats med fokus på natur for naturens skyld i de projekter og det arbejde, Holstebro Kommune udfører.

Strategiens sigte er ikke at redde hver enkelt plante eller fisk, men at den skal understøtte et større og mere målrettet fokus på, hvor og hvordan vi skal sætte ind for at skabe mere robuste naturområder, som kan understøtte øget biodiversitet.

 

Brandmandens lov

Brandmandens lov og strategiens 5 fokusområder

Holstebro Kommunes udgangspunkt for det nuværende og det fremtidige arbejde med natur og biodiversitet er ’Brandmandens Lov’:

1) BEVAR det endnu uskadte (naturen der er i god tilstand og med lang kontinuitet),
2) BESKYT den velbevarede natur mod skadelige påvirkninger,
3) GENOPRET og udvid forringede naturområder, og
4) REETABLER nye naturområder i sammenhæng med eksisterende.

Brandmandens lov vil fortsat være det altovervejende udgangspunkt for arbejdet med naturen og biodiversiteten, men med overgangen fra ’Naturpolitikken’ til ’Strategi for Natur og Biodiversitet’ får vi sat en ny strategisk ramme for det daglige arbejde ud fra 5 beskrevne fokusområder som er:

1 - Partnerskaber i arealforvaltningen.

2 - Større sammenhæng mellem naturområder.

3 - Bevarelse og forøgelse af biodiversiteten.

4 - Indikatorarter - Fokus på arter der signalerer god naturtilstand.

5 - Friluftsliv og formidling i naturen.

Strategiens fokusområder er uddybet nedenfor under punkt 1 – 5.

Holstebro Kommune arbejder for

• At sikre inddragelse af lokale borgere og organisationer i partnerskaber omkring natur og biodiversitetsprojekter.
• At arbejde for at natur og biodiversitet indtænkes på en meningsfuld måde i planlægnings- og udviklingsprocesser.
• At afsøge muligheder for større og visionære naturprojekter i samarbejde med eksterne partnere.
• At understøtte partnerskaber med kommuner, organisationer og borgere om beskyttende, formidlende og forvaltende indsatser for naturen.

Holstebro Kommune arbejder for

• At fremme ny natur i de områder, der i Grønt Danmarkskort er udpeget som Potentiel Natur eller Potentielle Økologiske Forbindelser.
• At genskabe naturlig hydrologi, f.eks. i opdyrkede ådale og grundvandsafhængig natur.
• At fremme mere naturlige overgange mellem de forskellige naturtyper og biotoper.

Holstebro Kommune arbejder for

• At øge udbredelsen af naturområder og biotoper.
• At øge naturindholdet i byerne og kommunalt ejede områder.
• At gennemføre drift, naturpleje- og naturgenopretningstiltag, som er optimale for biodiversiteten i de naturområder, hvor potentialet og behovet er størst.

Holstebro Kommune arbejder for

• At beskytte og fremme arter, der er gode indikatorer for naturkvaliteten i deres levesteder.
• At fokusere på overvågning på sjældne, rødlistede arter til understøttelse af målrettet naturforvaltning.

Holstebro Kommune arbejder for

• At fordele naturens gæster ved at udnytte nogle af de gemte og glemte naturområder.
• At sikre offentligheden en hensigtsmæssighed adgang til naturen i balance med naturen
• At udbygge formidlingen om god skik når man er på besøg i naturen.
• At skabe fokuserede muligheder for forskellige brugergrupper for at reducere slid på naturen og uhensigtsmæssig brug.
• At sikre gode sammenhænge med de bynære landskaber og byernes grønne områder.