Holstebro Kommune

Undersøgelse af Storå forud for reguleringen

subpage-img

Efter den store oversvømmelse i marts 1970 blev det besluttet at åen skulle reguleres så risikoen for oversvømmelser blev mindsket. Derfor blev der foretaget en grundig opmåling af åen og foretaget analyser af problemerne. Bl.a. blev betydningen af slyngninger, broer og muligheden for at bruge Vandkraftsøen og engarealer højere oppe i Storådalen undersøgt. Undersøgelsen forud for reguleringen i 70’erne beskæftigede sig med:
 

 • Betydningen af slyngninger
 • Betydningen af bevoksning på åskrænterne
 • Betydningen af vandløbsbredde og bundkote af ålejet
 • Mulighederne for at bruge Vandkraftsøen som sparebassin
 • Muligheden for at bruge engarealer længere oppe i ådalen som sparebassin

I korthed resulterede undersøgelsen og forhandlingerne i:
 

 • Forslag om fjernelse af den markante slyngning ved Poul Andersens Tømmerhandel
 • Forslag om regulering af Vegen Å og Lægård Bæks nedre løb og udløb i Storå
 • Betydningen af bevoksningen på åskrænterne blev anset for stor
 • Forslag til nyt og dybere bundforløb og større bredde på en del af åforløbet
 • Mulighederne for at benytte Vandkraftsøen som forsinkelsesbassin blev beregnet
 • Muligheden for at anvende engarealer længere oppe i ådalen blev kort diskuteret

Storå blev reguleret på en strækning igennem Holstebro by i 1972 til 1979. Reguleringen bestod i en sænkning af åbunden ved afgravning af bunden fra Vængerne og op til Østerbrogade, hvor der blev indrettet et stryg. Der blev afgravet op til 1 meter af bunden visse steder, således at den naturligt varierende dybde blev erstattet af en jævn, flad sandbund.

Bredden af åen blev på strækningen fra Vesterbrogade og godt 1 km nedstrøms øget til 18 m. Fra Vesterbrogade og op til Østerbrogade er bundbredden mere varierende. Brogennemløb er f.eks. bibeholdt med den bredde som de nu havde, medens andre strækninger som f. eks. nedstrøms for Store Bro er udvidet til 19 m i bundbredde.

Skråningerne er beklædt med sten og eternitplader og der er anvendt et anlæg på mellem 1,5 og 2. Den store slyngning ved Poul Andersens Tømmerhandel, hvor varehuset OBS ligger i dag, blev fjernet og ved den store slyngning ved Vængerne blev der indrettet en overløbsrampe. Det betyder at vandet ved højvande kan tage en smutvej hen over slyngningen.

Vandkraftsøen blev skønnet til maksimalt at kunne opmagasinere 1.000.000 m3. Dette kan dog kun lade sig gøre hvis søens vandspejl forinden sænkes fra normalkoten 13,70m.o.h til kote 12,50 m.o.h. og ved at tillade vandstanden at stige til 14,00 m.o.h. Hvis denne mulighed skal tages i anvendelse, skal der etableres et overvågningssystem. Sammen med reguleringen skulle det være tilstrækkeligt til at kun få kældre vil blive oversvømmet ved en ny hændelse som i 1970. 

Kontakt

Teknik og Miljø

Natur og Miljø - Natur

E-mail: vandognatur@holstebro.dk

Tlf.: 9611 7566

Kirkestræde 11
7500 Holstebro