Forslaget til Spildevandsplan 2020 -2030

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd vedtog på mødet d. 16. juni 2020 at udsende forslag til Spildevandsplan 2020-2030 til offentlig høring i 10 uger fra den 17. juni 2020 frem til d. 26. august 2020 kl. 15:30 - begge dage inklusive.

Se forslaget til Spildevandsplan 2020 - 2030

Forslaget til Spildevandsplan 2020 er udarbejdet med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens §32, som pålægger Kommunalbestyrelsen at udarbejde en plan for håndtering og bortskaffelse af spildevand i kommunen. Forslaget til Spildevandsplanen 2020 erstatter således den hidtidige Spildevandsplan 2011 for Holstebro Kommune. 

Forslaget til Spildevandsplan 2020 er blandt andet udarbejdet med afsæt i Holstebro Kommunes Kommuneplan 2017 og Vandområdeplanen 2015-2021 for vandområderne Nissum Fjord, Limfjorden og Ringkøbing Fjord. Forslaget er desuden udarbejdet med baggrund i de temadrøftelser, Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har haft om emnet d. 15. januar 2019 og d. 20. august 2019. 

Forslaget til Spildevandsplan 2020 beskriver nuværende kloakeringsforhold og fremtidige områder, der skal kloakeres; hvorledes husspildevandsbortskaffelsen håndteres i det åbne land samt en foreløbig tidsplan for kloaksepareringer i kommunen. Forslaget til Spildevandsplanen 2020 indeholder ligeledes planer for hvilke indsatser, der skal gøres over for udløb af spildevand og overfladevand med henblik på at forbedre miljøtilstanden i vandløb, søer og havet. 

Derudover beskriver Spildevandsplan 2020 en række retningslinjer for kommunens administration på spildevandsområdet. 

Der er i digitale kortbilag til Spildevandsplan 2020 angivet en tidsplan for kloakseparering, og det forventes, at de nævnte indsatser, projekter og lignende, der er relateret til forsyningsselskabet, kan gennemføres inden for forsyningsselskabets økonomiske ramme.  

Forslaget til Spildevandsplan 2020 er blevet miljøvurderet i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På grund af udvidelse med store kloakoplande jf. Kommuneplan 2017, viser beregninger af stofbelastninger, at der på sigt vil ske en øgning i udledningen af næringsstoffer, hvilket blandt andet skyldes tilkobling af nye oplande og kloakering af to sommerhusområder. Af afbødende tiltag kan nævnes omlægning af spildevandsstrukturen, så belastningerne fra de ældre og nedslidte renseanlæg i Vemb og Bur fremadrettet føres til Holstebro Centralrenseanlæg, etablering af regnvandsbassiner på relevante udløb, samt nedsivning af overfladevand, hvor det er muligt. 

Forslag til Spildevandsplan 2020 kan tilgås på
 https://spildevandsplanholstebro.dk. Forslaget er sendt til høring i en offentlighedsperiode på ti uger begrundet i, at høringsperioden strækker sig hen over sommerferien, og med henblik på at indhente bemærkninger fra borgere og interessenter.

Efter høringsperioden og vurdering af evt. bemærkninger vil et endeligt forslag til Spildevandsplan 2020 blive forelagt til endelig godkendelse. 

Spildevandsplan 2020 er udarbejdet som en digital plan, hvorved der bliver bedre tilgængelighed for planen for både borgere og rådgivere.


Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011

Spildevandsplanen med dens bilag og kortmateriale kan findes her på kommunens hjemmeside.

Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011

Se Spildevandsplanen på kortet

Se Spildevandsplanen på Plandata

Her kan du finde alle bilag til spildevandsplanen


keyboard_arrow_up