Holstebro Kommune

Storå og højvande, oversvømmelse af Holstebro

subpage-img

Storå opfylder kravene til vandføringsevne

Storå er omfattet af et såkaldt QH regulativ som foreskriver at der til enhver vandføring er et krav til maksimal vandspejlshøjde. Der udføres jævnligt kontrol af om regulativet er overholdt. De vandstandsskalaer der kan ses i åen gennem Holstebro bruges til denne kontrol. Målinger viser at Storå har en god vandføringsevne og regulativet hermed er overholdt.
 

Det seneste år er der sket forbedringer af åens vandføringsevne. I 2015 blev åen mellem Storebro og Færchtorvet gjort ca. 2 m bredere i forbindelse med etablering af en ny jernspuns. Og i 2016 blev trappeudgangen, der tog plads ud på cykelstien under Storebro, fjernet, så nu er der ca. 2 m2 mere gennemstrømningsareal under broen. Cykelstierne er ved høj vandstand en del af åen, så nu kan vandet strømme uhindret uden den stopklods som trappeudgangen udgjorde.

Desuden er overløbsrampen ved Vængerne gravet fri for sandaflejringer, så åen ved høj vandstand både kan løbe i sit oprindelige løb plus hen over overløbsrampen.

Hvert år vedligeholdes åen ved at slå den nederste del af brinkerne for høj vegetation og der foretages grødeskæring med grødeskærebåd. Desuden opgraves lokale sandaflejringer på åbunden.
 

Målestationen ved Holstebro Renseanlæg - aflæses hver time

Målestationen ved Holstebro Renseanlægget er nu online.

Oversvømmelsen af Holstebro den 7. december 2015

November måned 2015 var usædvanligt nedbørsrig, og det mættede jorderne i oplandet til Storå. Den 29. november og den 5. december var 2 regnfyldte dage, hvilket fik Storå til at gå over sine bredder. Den 7 december toppede vandstanden i Storå i kote 10,0 m ved Storebro. Det gav oversvømmelse ved kolonihavehusene i den østlige del af Holstebro. I Holstebro midtby brød en nødudgangsdør til diskotek Buddy Holly sammen og vandet fossede ind i diskoteket og videre ind i Musikteaterets kælder, hvor værdier for millioner blev ødelagt.

Kommunens beredskab og Beredskabsstyrelsen arbejdede i døgndrift med at pumpe vand ud af kælderen og de reddede store dele af kælderen. Ved Kielgasten arbejdede Vestforsyning Spildevand med at holde vand væk fra Kielgasten og det lykkedes. Den 9. december var vandstanden kommet så langt ned at beredskabsindsatsen kunne afblæses.
 

Oversvømmelsen den 16. januar 2011

Den 13., 14., og 15. januar faldt der en hel del ”varm” regn samtidig med at dagtemperaturen steg til 7-8 grader og nattefrosten forsvandt. Men jorden var stadigvæk frossen under jordoverfladen og den var vandmættet/ismættet og den kunne intet opsuge. Det gav anledning til frigivelse af store mængder vand fra hele Storås opland til Holstebro på 825 km2. Vandføringen i Storå begyndte at stige rigtig meget sidst på dagen den 15., for at kulminere i kote 10,10 meter ved Færchtorvet (Storebro) den 16. januar kl. 9.00.

Høj vandstand i oktober 1998 og november 2000

Den store nedbørsmængde i oktober 1998 gav fornyet interesse for at undersøge mulighederne for at afværge en ny stor oversvømmelse. Siden 1. september 1974 har Hedeselskabet drevet en målestation, nr. 22.10, ved Holstebro Renseanlæg. Her følges vandstanden løbende og den omregnes til vandføring. Materialet i dette notat består af 8.401 dages observationer af vandstande og vandføringer. De dækker perioden frem til 31/12 1997. Fra den dato har Ringkjøbing Amt overtaget driften af målestationen.

På to figurer af fordeling af vandføringer og fordeling af kote observationer ses, at vandføringer over 50 m3/sek. er meget sjældne. Det er faktisk kun observeret 1 gang i måleperioden, nemlig den 18/1 1983. Tilsvarende er det meget sjældent at vandet kommer over kote 9,00 m over havet ved renseanlægget. Det er observeret i alt 9 gange.

I oktober 1998 var vandstanden ved renseanlægget højere end kote 9,0 m.o.h. i 3 døgn (9,16 - 9,15 - 9,14). Hændelsen er usædvanlig ved at vare i hele 3 døgn og den er meget tæt på den højeste vandstand (9,18), der er observeret i 24 år. Den tilsvarende vandføring var 46 m3/sek. Vandstanden ved Store Bro blev samtidig målt til kote 9,45 m.o.h.

Den 2. november 2000 var vandstanden oppe på 9,29 m.o.h. ved renseanlægget og vandstanden ved Storebro blev målt til ca. 9,62 m.o.h., den højeste i mange år. Vandføringen var da ca. 54 m3/s.

Disse vandføringer er dog langt mindre end de 105 m3/sek., der blev skønnet for den store oversvømmelse i marts 1970. Her var vandstanden ved Storebro ca. 11.30 m.o.h.. En så stor vandføring er i øvrigt så sjælden, at det er meget svært at beregne sandsynligheden for at den indtræder. Den er formentlig mindre end 1%. Sommetider udtrykkes dette lidt ukorrekt, ved “at der går 100 år mellem sådanne hændelser”. Såkaldte hundredårshændelser.

Den store oversvømmelsen i 1970

Et kort dokumenterer, hvor omfattende oversvømmelsen var i 1970. Det ses, at åen bredte sig langt ud over det daglige åleje. Åen delte sig i to løb, så området omkring Holstebrohallen og Juniorhallen lå som en ø. Oversvømmelsen varede i et par dage, og mange fik vandskader på deres huse og kældre. 

Historiske oversvømmelses hændelser i Holstebro by

I forrige århundrede er der i årene 1924, 1939, 1940, 1941, 1965, 1970, 2007 og i 2011 konstateret betydelige oversvømmelser. Oversvømmelsen i 1970 var langt den værste og da højvandet var på sit højeste nåede det omkring Store Bro kote 11,30 m.o.h. På nedenstående grafer ses vandføringerne fra 1918 til 1940, samt vandstandene ved Store Bro gennem tiderne.