Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har den 17. december 2019 vedtaget tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand for ejendomme i Hvam Mejeriby

Indledning

Nærværende tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen 2011-2016 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for separering (adskillelse) af kloaksystemet for ejendomme i Hvam Mejeriby, idet separeringen skal ske ved, at overfladevand skal afledes på terræn og ikke i en skelbrønd, som er den mest anvendte metode til afledning af overfladevand. Separeringsmetoden af Hvam Mejeriby skal betragtes som et forsøgsområde, hvor der ud over den miljømæssige gevinst ved separeringen også fokuseres på at skabe noget merværdi i form af eksempelvis grønne, rekreative arealer, blå flader og lignende. Derudover gives der for ejendommene mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og overfladevand til Vestforsyning Spildevand A/S’ kloakanlæg.

En udskiftning fra fælleskloak til separatkloak vil give en miljøgevinst, idet mængden af regnbetinget udledning af opspædet spildevand til Thorsdal Bæk vil blive reduceret.

Vestforsyning Spildevand A/S har besluttet, at ved fuldstændig udtræden for tag- og overfladevand kan der tilbagebetales en del af tilslutningsbidraget (svarende til bidraget for tag- og overfladevand) til grundejere i Hvam Mejeriby mod, at grundejerne selv håndterer tag- og overfladevand på egen grund. Grundejere vil således ikke længere have ret til at aflede tag- og overfladevand til forsyningens system. Der skal kunne meddeles tilladelse til alternativ afledning.

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 5 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 skal offentliggøres og efterfølgende i høring i 8 uger.

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Det er ikke muligt at klage over tillægget, men det er muligt at klage over miljøvurderingen.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune vedtager herefter tillægget med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen til gældende Spildevandsplan for Holstebro Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune erklærer samtidig, at man med henblik på at gennemføre nærværende plan er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Der henvises til Spildevandsplan 2011-2016 for øvrige generelle bestemmelser.

Plangrundlag

Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.


keyboard_arrow_up