Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan

  • Print
  • Forstør tekst

Holstebro Byråd har den 30. marts 2020 vedtaget tillæg nr. 6 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.

Separatkloakering af området ved Tyrestationen, Hornshøj, HO314

Indledning

Nærværende tillæg nr. 6 til Spildevandsplanen 2011-2016 for Holstebro Kommune er udarbejdet for at danne plangrundlag for separatkloakering af et boligområde ved Tyrestationen ved Hornshøj. For at kunne gennemføre Lokalplan 1140 er der behov for at ajourføre spildevandsplansgrundlaget.

I forbindelse med etablering af et nyt boligområde, skal der ske ledningsanlæg og etablering af nye regnvandsbassiner. Der planlægges at etablere ca. 224 tæt-lav boliger og ca. 43 åben-lav boliger i området. Det endelige forslag til udformning af boligernes placering fremgår af Lokalplan 1140 og Bilag 2. Vest for området strømmer vandløbet Lægård Bæk, som vil modtage overfladevandet fra de befæstede arealer. De berørte matrikler vil fremgå af dette tillæg.

Kommunalbestyrelsens forslag til tillæg nr. 6 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 skal offentliggøres og efterfølgende i høring i 8 uger.

Der er i offentlighedsfasen mulighed for at kommentere det fremlagte forslag. Det er ikke muligt at klage over tillægget, men det er muligt at klage over miljøvurderingen.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune vedtager herefter tillægget med eventuelle ændringer som følge af offentlighedsfasen til gældende Spildevandsplan for Holstebro Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune erklærer samtidig, at man med henblik på at gennemføre nærværende plan er indstillet på at foretage fornødne arealerhvervelser, samt erhvervelser af rådigheder, ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i lov om miljøbeskyttelse.

Der henvises til Spildevandsplan 2011-2016 for øvrige generelle bestemmelser.

Plangrundlag

Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016.


keyboard_arrow_up