Tilsyn med plejeboliger og plejehjem

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Sundhedsstyrelsen. 

Tilsyn med plejeboliger og plejehjem

  • Tilsynet skal være med til at sikre, at borgerne får den hjælp de har brug for og at hjælpen udføres på en kvalificeret måde.
  • Tilsynsbesøgene skal således afdække relevante og aktuelle forhold på plejecentrene og desuden skabe mulighed for læring og fremadrettet udvikling. 
  • Tilsynet gennemføres med en anerkendende tilgang og så vidt muligt med deltagelse af og i dialog med personale. Dette sker bevidst og med fokus på at skabe de bedste muligheder for læring og fremadrettet udvikling. 

Desuden afholdes der årlige Dialog møder, som ligeledes indgår som en del af kommunes kvalitetssikring.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører, på vegne af Sundhedsstyrelsen, anmeldte tilsyn vedrørende de sundhedsmæssige forhold for borgere på plejehjem m.v. omfattet af lov om social service.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører risikobaserede tilsyn og sætter fremover ind de steder, hvor risikoen for patientsikkerheden er størst. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder rapporter for hvert tilsyn og kan ved behov følge op med uanmeldte besøg.

Læs her, hvis du vide noget om ”Lovgrundlaget for risikobaserede tilsyn”. Du vil også her kunne læse, hvilken temaer og målepunkter, Styrelsen for Patientsikkerhed vælger som fokuspunkter for deres tilsyn.

Formålet med de kommunale uanmeldte tilsynsbesøg er yderligere at afdække om gældende lovgivning og kvalitetsstandarder efterleves. Dette tilsyn foretages af sundhedsfaglige medarbejdere fra Visitationssektionen.

Derudover afholdes der årligt dialogmøder på hvert enkelt plejecenter, hvor der inviteres til møde mellem borgere, pårørende, medarbejder og repræsentanter fra Pleje og Omsorgs ledelse.

Alle tilsynsrapporterne bliver offentliggjort.

Hvert år får Social - og Sundhedsudvalget og Ældrerådet en årsberetning over resultaterne af både de kommunale tilsyn, Dialogmøderne og Sundhedsstyrelsens tilsyn.

Desuden forelægges rapporterne og referaterne for de enkelte plejeboliger for deres Bruger- og Pårørende Råd.

Social og Sundhed

Center for Plejecentre

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96114129

Stationsvej 35
7500 Holstebro