Kommunal- og regionsrådsvalg 

Tirsdag den 16. november 2021

Mere om...

Kandidater, som ønsker at opstille til valget til Holstebro Byråd, skal opføres på kandidatlister.

Kandidatlisten skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen som stillere. Nuværende partier i Holstebro Byråd kan dog fritages for kravet om stillere. Kandidatlisten i Holstebro Kommune må højst indeholde 31 kandidater.

Kandidatlisten fås ved henvendelse til Holstebro Rådhus, Borgmesterkontoret, Kirkestræde 11, Holstebro.

Indlevering af kandidatlister

Kandidatlister med stillere til kommunalvalget kan indleveres fra tirsdag den 14. september 2021. Sidste frist for indlevering af kandidatlister med stillere er tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00.

Kandidatlister der kan fritages for kravet om stillere kan indleveres fra tirsdag den 31. august 2021. Sidste frist for indlevering af kandidatlister uden stillere er tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00.

Listeforbund og/eller valgforbund skal anmeldes til valgbestyrelsen senest mandag den 4. oktober 2021 kl. 12.00. Blanket til anmeldelse af liste forbund/valgforbund kan fås på Holstebro Rådhus, Borgmesterkontoret, Kirkestræde 11, Holstebro.

Kandidatlister og anmeldelser om listeforbund og/eller valgforbund skal afleveres til Holstebro Rådhus, Borgmesterkontoret, Kirkestræde 11, Holstebro.

Du kan læse mere om opstilling til kommunale og regionale valg på borger.dk

Du skal være valgbar for at stille op til kommunale eller regionale valg (kommunalbestyrelsesvalget eller regionsrådsvalget). Det betyder, at du skal opfylde nogle grundlæggende betingelser for at stille op og blive valgt ind i regionsrådet eller kommunalbestyrelsen. Man er automatisk valgbar, når man har valgret, dvs. hvis man:

 • Er fyldt 18 år
 • Har fast bopæl i opstillingskommunen/regionen og
 • Enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse har boet mindst fire år i Danmark, Grønland eller på Færøerne.

Siden 1. juli 2016 har personer, der er umyndige, haft har ret til at stemme til kommunale og regionale valg.

Briter kan fortsat stemme og stille op til kommunal- og regionalvalget i Danmark i 2021, hvis de den 31. januar 2020 havde og siden da uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark. Briter, der er flyttet til Danmark efter den 31. januar 2020, vil ligesom andre tredjelandsborgere kunne stemme og stille op til kommunale og regionale valg i Danmark, hvis de uafbrudt har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 4 år forud for valgdagen.

Du kan læse mere om valgbarhed på borger.dk

For at få udleveret dine to stemmesedler på valgstedet - én til det kommunale valg og én til det regionale valg - skal du aflevere dit valgkort, som du har fået med posten, og oplyse din fødselsdato. Har du mistet eller glemt dit valgkort, eller har du ikke modtaget det, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort.

Det er således ikke en betingelse, at du medbringer dit valgkort for at få lov til at stemme på valgdagen, så længe du medbringer legitimation.

Når du har modtaget dine to stemmesedler – én til det kommunale valg og én til det regionale valg – bliver du vist hen til et stemmerum, hvor du kan afgive din stemme, uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlerne skal du sætte kryds i det firkantede afkrydsningsfelt enten ud for et listenavn (partistemme) eller ud for en kandidat (personlig stemme). Du kan selv bestemme, om du vil stemme på en liste (et parti) eller stemme personligt på en kandidat. Du må dog kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel. Ellers kan dine stemmesedler være ugyldige.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., kan du få hjælp af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere på valgstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnede vælger. I dette tilfælde vil hjælpen således blive ydet af både den person, du selv har valgt, og en myndighedsperson (en valgstyrer eller tilforordnet vælger).

Der er ikke længere krav om, at du skal bistås af mindst en myndighedsperson (en valgstyrer eller en tilforordnet vælger). Du kan vælge kun at få hjælp fra en person, du selv har udpeget.

To betingelser skal være opfyldt for at få hjælp alene af en person, du selv har valgt:

 1. Du skal udtrykkeligt og utvetydigt over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger tilkendegive, at du alene ønsker hjælp af den person, du selv har udpeget.
 2. Dit ønske om alene at få hjælp af den person, du selv har udpeget, skal være begrundet i en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, fx på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du få lov til at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med

Der er 10 valgsteder i Holstebro Kommune. Det er det samme antal og de samme steder som ved det seneste valg i kommunen.

Ved valget åbner alle valgstederne kl. 8.00 og lukker kl. 20.00. 

De 10 valgsteder er:

 • Black Box i Musikteatret i Holstebro
 • Nørreboulevard Skolens hal i Holstebro
 • Vinderup Hotel
 • Sevel Hallen
 • Vestjysk Fritidscenter i Ulfborg
 • Vemb Forsamlingshus
 • Sdr. Nissum Hallen
 • Mejdal Hallen
 • Mejrup Kultur- og Fritidscenter
 • Skave & Omegns Multihus

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det valgsted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen.

Du skal søge om det senest kl. 12 mandag den 8. november 2021 (otte dage før valgdagen).

Du kan tidligst søge om at skifte valgsted tirsdag den 19. oktober 2021 (fire uger før valget).

Du kan finde ansøgningsskemaet på Social- og Indenrigsministeriets valghjemmeside og på borger.dk fra oktober 2021.

På dagen kan ældre og svagelige vælgere få kørelejlighed til og fra valgstedet, hvis man ikke er i stand til selv at klare transporten.

Kørslen stilles gratis til rådighed af Holstebro Kommune, og sker så vidt muligt om formiddagen.

Hvis du ønsker at blive kørt til og fra valgstedet, skal du ringe til borgerservice på tlf. 9611 7574 senest mandag den 15. november kl. 12.

Hvis du på valgdagen har svært ved at komme ind i valglokalet, kan du blive ude i bilen og stemme derfra. Det kræver blot, at du får kontakt til en valgstyrer/en medarbejder på valgstedet, som sørger for, at der kommer to personer ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel stemmeurne.

Valgdagen 16. november 2021 

Hvis du ønsker at stemme på valgdagen, skal du tage hen til det valgsted, der er angivet på dit valgkort. Hvis du har mistet dit valgkort eller ikke har modtaget det, skal du huske anden legitimation, fx  det gule sundhedskort sygesikringsbevis), pas eller kørekort. Det gælder også, hvis du har glemt at få valgkortet med.

Åbningstider

Afstemningsstederne har åbent mellem kl. 8 og kl. 20.

Stemmelokalet

I stemmelokalet vil der være valgstyrere og tilforordnede vælgere til stede, som er valgt af kommunalbestyrelsen til at holde øje med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.