Vedtægt for Bruger- og Pårørende-råd ved plejeboligerne / botilbuddene

 • Print
 • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 05. oktober 2022
af Elisabeth Haahr Christensen

§ 01 - Bruger- og Pårørende-rådene i Holstebro Kommune er oprettet i henhold til Lov om social service.

§ 02 - Det enkelte råds navn er Bruger- og Pårørende-rådet efterfulgt af plejeboligbebyggelsen / botilbuddets navn.

§ 03 - Bruger- og Pårørenderåd er oprettet ved nedenstående plejeboliger / botilbud:

 • Plejeboligerne Beringshaven, Holstebro
 • Plejeboligerne Birkehøj, Holstebro
 • Plejeboligerne Mellemtoft, Holstebro
 • Plejeboligerne Parkvænget, Holstebro
 • Plejeboligerne Bakkebo, Vinderup
 • Sevel Alderdomshjem, Sevel, Vinderup
 • Ulfborg Aktiv Center, Ulfborg
 • Plejeboligerne Krohaven, Vemb
 • Plejeboligerne Center Vest, Sønder Nissum, Ulfborg
 • Plejeboligerne Thorshøj, Holstebro (selvejende institution)
 • Vinderup Plejehjem, Vinderup (selvejende institution)
 • Plejeboligerne / botilbuddet Skredsande, Holstebro
 • Plejeboligerne / botilbuddet Hyldgården, Holstebro
 • Plejeboligerne / botilbuddet Kafferisteriet, Holstebro
 • Plejeboligerne / botilbuddet Rydehjemmet, Ryde, Vinderup

§ 04 - Hvert Bruger- og Pårørende-råd består af 7 medlemmer, heraf

 • 4 medlemmer valgt blandt brugere og pårørende
 • 1 medlem udpeget af Ældrerådet eller Handicaprådet i Holstebro Kommune
 • 1 medlem valgt blandt medlemmer af stedets vennekreds eller lignende
 • 1 medlem udpeget blandt stedets medarbejdere

I plejeboliger / botilbud, hvor der er stor repræsentation af yngre, fysisk / psykisk handicappede, skal der ved valg til Bruger- og Pårørende-råd tages særligt hensyn til denne gruppe.

Der udpeges ikke suppleanter for de valgte medlemmer. I tilfælde af, at et medlem permanent bliver forhindret i at deltage i møderne, vælges der et nyt medlem fra den berettigede personkreds.

§ 05 - Den daglige leder af plejeboligbebyggelsen / botilbuddet er sekretær og referent for stedets Bruger- og Pårørende-råd.

§ 06 - Bruger- og Pårørende-rådet afholder møder efter behov. Der afholdes dog minimum 4 ordinære møder i hvert råd årligt.

§ 07 - Det enkelte Bruger- og Pårørende-råd vælger selv sin formand blandt de medlemmer, der repræsenterer brugere og pårørende.

§ 08 - Bruger- og Pårørende-rådet udpeges / vælges for 2 år. Ældrerådets / Handicaprådets repræsentant udpeges dog for 4 år (byrådsperioden).

§ 09 - Senest i sidste kvartal af valgperiodens 2. år skal der ske udpegning / valg til den følgende 2-års periode.

§ 10 - Bruger- og Pårørende-rådenes medlemmer har tavshedspligt i samme omfang som plejeboligernes / botilbuddets personale.

§ 11 - Bruger- og Pårørende-rådenes opgaver er:

 • at repræsentere beboernes interesser
 • at medvirke til, at der gives plads til forskellighed i hverdagen
 • at medvirke til, at der skabes de bedst mulige rammer for et godt og værdigt liv for den enkelte - med særlig fokus på individuelle ressourcer, færdigheder og livsmønstre
 • at arbejde for et givende samarbejde mellem brugerne, de pårørende og stedets personale
 • at synliggøre forventningerne til de pårørendes deltagelse i hverdagen
 • at medvirke til en åben dialog om pleje- og omsorgsindsatsen / den pædagogiske indsats i den enkelte boligenhed og i kommunen som helhed
 • at gennemgå og udarbejde høringssvar vedrørende de udarbejdede tilsynsrapporter i forbindelse med de to årlige kommunale tilsyn samt det årlige embedslægetilsyn
 • at påse og medvirke til relevant opfølgning på tilsynsrapporterne og de hertil fremkomne kommentarer

§ 12 - Rådet medvirker aktivt ved planlægningen og gennemførelsen af de under § 11 nævnte aktiviteter og gøremål under behørig hensyn til den enkelte beboers ønsker og behov.

§ 13 - Rådet skal fokusere på brugerne - deres hverdag og trivsel - ikke på medarbejdernes konkrete indsats, idet denne opgave varetages af stedets leder.

§ 14 - Driften og vedligeholdelsen af stedets bygninger m.v. henhører under gældende boliglovgivning og er således ikke omfattet af Bruger- og Pårørende-rådenes opgaver.

§ 15 - Det enkelte plejeboligcenter / botilbud afholder udgifterne ved mødeaktiviteterne i Bruger- og Pårørende-rådet.

§ 16 - Nærværende vedtægt er godkendt i Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune 24. april 2012

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 05. oktober 2022 af Elisabeth Haahr Christensen