Vilde projekter

Vi arbejder hvert år med projekter, der både forbedrer naturen og adgangen til denne, og samtidig giver bedre forudsætninger for, at biodiversiteten øges og spredes. Her på siden kan du få et overblik over nogle af de mange projekter.

Den vilde natur

Vores målrettede naturindsatser skaber rammerne for det unikke både på det tørre og i det våde element i det åbne land. Hvor vi gør noget godt for den sjældne og værdifulde natur, følger den mere almindelige automatisk med og giver os bedre naturoplevelser.

Vi graver nye slyng på kilometervis af tidligere udrettede vandløb. Vi udlægger grus og sten i vandet. Vi sætter ikke tamfisk ud i åer og søer, og siden 2017 har vi undladt at sætte kunstig lakseyngel ud i vores vandløb. Derfor har vi fået en bedre og mere robust vandløbsfauna. Og bestanden af vildlaks trives og vokser.

De ferske vande

Mange af vandløbene i kommunen var gennem tiden efterladt i en ringe naturtilstand. Det ændrer kommunen på. Et fokus er at genskabe variationen i vandløbene og sikre rent og iltrigt vand.

Vi graver derfor nye slyng på kilometervis af tidligere udrettede vandløb. Vi udlægger grus og sten i vandet til gavn for vandløbets fisk og smådyr. Vi prioriterer at skabe så gode forhold, at ørreder og laks kan klare sig uden støtteudsætninger af opdrættede yngel.

Som det første sted i Danmark er det lykkedes for os at skabe en selvreproducerende bestand af vildlaks. Siden 2017 er der ikke sat kunstig opdrættet lakseyngel ud i Storåsystemets vandløb.

På den måde får vi en bedre og mere robust vandløbsfauna. Bestanden af vildlaks trives og vokser. Det samme gælder udbredelsen af den fine vandløbsfauna, der også stiller høje krav til naturtilstanden.

Genslynget parti – Råsted Lilleå

Genslynget parti – Råsted Lilleå

Som et led i national forvaltningsplan for laks (2004) blev Råsted Lilleå i 2008 genslynget ind under bakkerne ved Nymølle syd for Råsted.

Nymølle Dambrug blev samtidig omlagt til drift på grundvand. Nu er åen her noget af det reneste, og smådyrene afspejler naturtilstanden ”høj økologisk tilstand”. Lokaliteten bliver nabo til den kommende naturnationalpark ved Stråsø Plantage.

Oppe på land

For enge, moser og overdrev er er plejeprojekterne afgørende. Vi er vilde med græsningsprojekter, som sikrer den lysåbne natur med dens sjældne og rødlistede planter og dyr. Vi har specielt fokus på projekter med kreaturer, som græsser hele året uden tilskudsfoder. Det giver høj biodiversitet. Fire store projekter løber allerede, og flere er på vej. 

Samtidig har vi fokus på store sammenhængende indhegninger med henblik på at øge diversiteten og spredningen af frø. I 2008, 2012, 2016 og 2020 har vi gennemført en systematisk overvågning af de 36 vigtigste botaniske lokaliteter og startet eller justeret naturpleje i henhold til resultaterne.

Nymølle Dambrug efter ombygning

Nymølle Dambrug efter ombygning

I fugleperspektiv kan man se, hvordan Nymølle Dambrug ser ud efter ombygningen. Fiskene opdrættes i kanaler, og mange af de gamle damme er omdannet til lavvandede laguner, der anvendes i vandrensningen.

Hvor dambruget før tog vand ind fra Råsted Lilleå, anvendes nu i stedet dræn- og boringsvand og under 10 % af den tidligere vandmængde. Råsted Lilleå flyder frit forbi dambruget.

Genslynget Felding Bæk

Genslynget Felding Bæk

Felding Bæk her nord for Sørvadvej blev genslynget i 2014 og lagt i niveau med terrænet. Nu er det ikke til at se, at gravemaskinen har været forbi. Bækken med sit klare vand slynger sig flot igennem engen i den markerede ådal. Projektet var et samarbejdsprojekt med sportsfiskerforeningen.

Græssende dyr ved Gryde Å

Græssende dyr ved Gryde Å

De græssende dyr er med deres forstyrrelser afgørende for at fastholde den lysåbne natur. De æder skyggende vegetation, de spreder frø, og de skaber såbede for planterne med deres tramp.

De mindre og hårdføre kreaturer er specielt gode naturplejere. På billedet er det racen galloway. I forgrunden blomstrende baldrian og den fine Gryde Å. 

Nedlagt stemmeværk ved Christiansminde

Nedlagt stemmeværk

Tidligere var der opstemninger ved stort set alle dambrug - som her ved Christiansminde Dambrug ved Råsted Lilleå - så vandet kunne løbe af sig selv fra åen og gennem dambrugenes damme.

Nu er spærringen fjernet. Det samme gælder ved ca. 20 andre dambrug i Storåsystemet. Vandløbets fauna kan sprede sig frit.

Skove

Holstebro Kommunes skove er PEFC-certificeret. Skovdriften er derfor bæredygtig, miljømæssigt forsvarlig, socialt gavnlig og økonomisk levedygtig for både nuværende og fremtidige generationer.

Vi har udlagt 120 ha, hvor det primære driftsformål er biodiversitet. Det er overvejende arealer, som er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven (§3-arealer). Desuden har vi udlagt 152 ha til urørt skov svarende til 10 % af det samlede areal.

Disse arealer er ikke en del af PEFC-ordningen, men skovene behandles som urørt. Det betyder, at ca. 34 % af vores skove er omlagt fra traditionel skovdrift til arealer med større fokus på biodiversitets- og kulturformål.

I de urørte skovarealer får naturens processer lov til gå deres gang, og borgerne har kun begrænset adgang på naturens egne præmisser. Den urørte skov kommer med tiden til at indeholde træer i forskellige aldre, dødt ved og våde områder. Alt sammen til gavn for det vilde dyre- og planteliv.

Laks 18 kg

Laks 18 kg

Laksene i Storå er blandt nogle af verdens største, og der fanges af lystfiskere hvert år storlaks mellem 15 og 20 kg. Denne hanlaks er 18 kg og blev fanget på laksepremieren 16. april 2019.

Opgang af laks i Storå

Opgang af laks i Storå

Laksen salmo salar har for alvor kvitteret for vandløbsindsatsen i Storå. I årene efter årtusindskiftet var der få hundrede voksne laks, som trak ind fra Atlanterhavet og op i åen for at reproducere sig (gyde). Nu er der 10-20 gange så mange.

Orkidé plettet gøgeurt

Orkidé - plettet gøgeurt

Holstebro Kommune har sammen med lodsejere og dyreholdere gennemført en lang række græsningsprojekter i vores natur. Formålet er at fastholde den lysåbne natur med dens væld af blomster og insekter.

På billedet ses den smukke orkidé plettet gøgeurt på en baggrund af hvide kæruld. Bemærk busken til højre, som er bidt ned af kreaturerne.