Vild tilgang til naturen

For at sikre biodiversiteten, og dermed give naturen, planter, insekter og dyr bedre vilkår, arbejder vi på at formulere en naturstrategi.
Det er helt centralt for strategien, at vi både skal tænke langsigtet og tage hånd om biodiversiteten, når vi arbejder med naturen. 

Vores vilde Holstebro

Vi arbejder hvert år med en række projekter, som understøtter vild natur og skaber biodiversitet. I tråd med #DKVild har vi fokus på indsatser for konkrete arter og arbejdet med at sikre ny, bedre og mere natur. Vores oplevelser og viden om naturen deler vi med borgere og virksomheder og hvor det giver mening, indgår vi gerne i partnerskaber.

Vi bliver Danmarks vildeste kommune, fordi vi ikke bare gennemfører et projekt som en engangsindsats. Vi bruger projektet som ekstra motivation og inspiration til at fortsætte og intensivere vores arbejde med natur og biodiversitet. Et arbejde, som rækker langt ind i fremtiden.

Hvis vi vinder 1 mio. kr. til vild natur, vil vi købe arealer eller indgå varige aftaler, som sikrer, at der etableres ny natur. Aftaler og projekter, som bidrager til det grønne Danmarkskort, skaber bedre sammenhæng mellem naturområder og sikrer bedre muligheder for, at flora og fauna spredes.

I grønbogen kan du læse mere om baggrunden for vores tilmelding.

Naturen til forskel

Vi har masser af plads og højt til loftet. Vi har gennem mange år arbejdet med naturen og biodiversiteten. Vi har nemlig ikke bare ”Kulturen til forskel”, men også ”Naturen til forskel”. Er vi allerede landets vildeste kommune? 

Vi investerer hvert år store summer i at forbedre vores vandløb og øvrige natur. Lige fra at udlægge gydegrus og genslynge vandløb til at bekæmpe invasive plantearter og pleje vores naturarealer i samarbejde med lodsejere.

Fakta

Vi har ca. 13 % af kommunens areal dækket med §3 beskyttet natur. 20 % af vores areal er dækket med skov. Og hele ni af Danmarks EU-udpegede Natura 2000 områder ligger helt eller delvist i Holstebro Kommune.

 

Landskabet i Holstebro Kommune rummer store naturværdier og variation i naturtyperne.

Variation, som giver meget forskelligartede naturoplevelser:

 • Limfjorden, søerne og heden mod øst
 • De bynære plantager ved Holstebro by
 • De store heder og Naturnationalpark Stråsø mod syd
 • Naturpark Nissum Fjord og Vesterhavet mod vest.
 • Storå, der løber tværs gennem kommunen. Storå er Danmarks næstlængste å (104 km). Den udspringer ved Gludsted Plantage sydøst for Ikast.  

Vestjylland er kendt for sine store bestande af krondyr. De sidste årtier er bævere, vildlaks, traner og senest ulve kommet til blandt de store dyr. Vild natur i mindre skala rummer sjældne vandløbsinsekter og engplanter.

Som ejer af 1440 ha skov arbejder vi aktivt med biodiversitet. Vi har fx udlagt 120 ha skov, hvor det primære formål med driften er biodiversitet. Desuden er 152 ha udlagt som urørt skov, der også understøtter biodiversitet.

Peter Wadmann med 18 kg laks fanget i Storå

Bio betyder liv, og diversitet betyder forskellighed, mangfoldighed eller variation. Biodiversitet betyder altså mangfoldigheden af liv. 

Biodiversitet omfatter alle levende organismer på kloden: dyr, svampe, planter, bakterier osv. Der menes ikke blot mangfoldigheden af arter, men også forskellighed i arternes gener og de økosystemer, arterne lever i.

Styr på begreberne

 • Arter: En gruppe af individer, der kan få formeringsdygtigt afkom. 
 • Genetisk variation: Den enkelte arts genetiske variation er vigtig, da den er afgørende for, at arten kan tilpasse sig og overleve, når levevilkårene ændrer sig.
 • Økosystemer: Et økosystem er et levested med et samfund af flere arter, der lever i samspil med hinanden og levestedets omgivelser
Genslynget parti af Raasted Lilleå

Start i din egen have. Det behøver ikke at være hele haven. Bare et lille område med vildnis eller få andre levesteder kan gøre en stor forskel for biodiversiteten.

Vælg de tiltag, der passer bedst ind, og tilpas evt. udformningen så det ser dekorativt ud.

Tiltag der kan øge biodiversiteten i bl.a. bolig- og erhvervsområder:

 • Minimer arealet med asfalt, fliser og grus.
 • Brug aldrig gift og gødning.
 • Bevar de gamle træer og lad de døde stammer stå eller ligge til nedbrydning.
 • Vælg træer, buske og urter, der hører naturligt hjemme i Danmark og blomstrer på forskellige tidspunkter, så der er nektar og pollen til sommerfugle, bier, svirrefluer mm. samt bær og frugter til fugle og smådyr gennem hele sommerhalvåret.
 • Skab vilde arealer, hvor der kun slås eller tages høslæt én til to gange om året og omlæg græsarealer til blomstereng med hjemmehørende blomster. Når græs og vilde urter får lov til at gro og blomstre, skabes der skjulesteder og fødegrundlag for planteædere, bestøvende insekter, smådyr og fugle.
 • Afslået græs fjernes, for at fjernes næringsstoffer fra arealet. På den måde gøres forholdende bedre for de blomstrende urter, så de ikke bliver overskygget af græsser og høje urter, der vokser meget kraftigt på næringsrig jord.
 • Bevar eller etablér vandhuller og fugtige områder, for at skabe gode levesteder for bl.a. sumpplanter, guldsmede og padder.
 • Giv plads til tættere krat, der giver skjul for fugle, padder, pindsvin, harer m.fl.
 • Lav terrænforskelle med forhøjninger, så der skabes områder med hhv. sol og skygge. På den måde skabes større variation i hvilke planter og dyr, der kan trives.
 • Efterlad nedfaldne grene og lav kvasbunker til skjul, rede- og overvintringssted for bl.a. pindsvin, mus, småfugle, humlebier og biller.
 • Kør ikke haveaffald væk fra haven, men kompostér det i stedet til gavn for padder, krybdyr, insekter og pindsvin.
 • Lav stendynger, de giver skjul og overvintringssted for bl.a. små pattedyr, firben, salamandere, frøer og bier.
 • Opsæt fuglekasser, flagermuskasser og insekthoteller. De er ikke bare vigtige skjule- rede- og overvintringssteder – men giver også mulighed for at opleve dyrelivet på nært hold.
Moseperlemorsommerfugl ved kæret ved Borbjerg Kirke

Moseperlemorsommerfugl

Den smukke moseperlemorsommerfugl er på rødlisten over Danmarks sjældne og truede dyr og planter. I dele af Danmark er den forsvundet. Larverne lever på tranebær, som vokser i næringsfattige moser, og moseperlemorsommerfuglen trives godt med de store naturområder i Vestjylland. Derfor har vi endnu en bestand, som kan fastholdes.