Vild tilgang til naturen

For at sikre biodiversiteten, og dermed give naturen, planter, insekter og dyr bedre vilkår, arbejder vi på at formulere en naturstrategi.
Det er helt centralt for strategien, at vi både skal tænke langsigtet og tage hånd om biodiversiteten, når vi arbejder med naturen. 

Naturværdierne

Landskabet i Holstebro Kommune rummer store naturværdier og variation i naturtyperne. Variation, som giver meget forskelligartede naturoplevelser.

  • Limfjorden, søerne og heden mod øst
  • De bynære plantager ved Holstebro by
  • De store heder og Naturnationalpark Stråsø mod syd
  • Naturpark Nissum Fjord og Vesterhavet mod vest.
  • Og ikke mindst Storå, der løber tværs gennem kommunen. 

Vestjylland er kendt for sine store bestande af krondyr. De sidste årtier er bævere, vildlaks, traner og senest ulve kommet til blandt ”de store dyr”. Vild natur i mindre skala rummer sjældne vandløbsinsekter og engplanter.

Vi har masser af plads og ”højt til loftet”. Naturen og biodiversiteten har vi på mange måder og gennem mange år arbejdet med og investeret i. Vi har nemlig ikke bare ”Kulturen til forskel”, men også ”Naturen til forskel”. Så måske er vi allerede landets vildeste kommune? 

Vi har ca. 13 % af kommunens areal dækket med §3 beskyttet natur. 20 % af vores areal er dækket med skov. Og hele ni af Danmarks EU-udpegede Natura 2000 områder ligger helt eller delvist i Holstebro Kommune.

Vi investerer hvert år store summer i at forbedre vores vandløb og øvrige natur. Lige fra at udlægge gydegrus og genslynge vandløb til at bekæmpe invasive plantearter og pleje vores naturarealer i samarbejde med lodsejere.

Som ejer af 1440 ha skov arbejder vi aktivt med biodiversitet. Vi har fx udlagt 120 ha skov, hvor det primære formål med driften er biodiversitet. Desuden er 152 ha udlagt som urørt skov, der også understøtter biodiversitet.

Naturstrategi

Her på siden vil du kunne finde informationer om strategien. Det sker løbende i takt med at den udarbejdes. Både baggrundsmateriale og høring af strategien vil være at finde her.

Moseperlemorsommerfugl ved kæret ved Borbjerg Kirke

Moseperlemorsommerfugl ved kæret ved Borbjerg Kirke

Den smukke moseperlemorsommerfugl er på rødlisten over Danmarks sjældne og truede dyr og planter. I dele af Danmark er den forsvundet. Larverne lever på tranebær, som vokser i næringsfattige moser, og moseperlemorsommerfuglen trives godt med de - efter danske forhold – store naturområder i Vestjylland. Derfor har vi endnu en bestand, som kan fastholdes.