Sammen passer vi på vores vandløb

Fra vandløbets øverste kant er der et otte meter bredt bælte, hvor du ikke må etablere bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende uden at have fået tilladelse fra kommunen.

Beskyttelsesbæltet, som er fastsat i vandløbsregulativet, sikrer, at kommunen bl.a. kan vedligeholde vandløbet og kanterne og fjerne væltede træer mv. Opgaver, som kommunen ifølge Vandløbsloven er forpligtet til at udføre i offentlige vandløb.

Beskyttelsesbælte langs vandløbet

Af hensyn til vandløbet og øvrige lodsejere må du ikke bortkaste fældede træer, grene, haveaffald og jord med mere langs med eller i selve vandløbet.

Haveaffald kan du enten kompostere eller bringe til genbrugsstationen. Du kan også få det hentet gratis via kommunens aftale med Nomi4s – se hvordan og hvornår på https://nomi4s.dk.

Lodsejere må ikke bortkaste fældede træer, grene, haveaffald og jord med mere langs med eller i selve vandløbet.

Private grundejere kan normalt ikke få tilladelse til at bruge vand fra vandløbet til at vande haven. Denne mulighed er forbeholdt erhverv som landbrug, gartnerier og dambrug. 

Havevanding skal som udgangspunkt foregå ved at bruge enten regnvand og/eller almen vandforsyning. Formålet med at begrænse vandindvinding fra vandløb er at sikre gode levevilkår for fisk og insekter.

Private grundejere kan ikke få tilladelse til at bruge vand fra vandløbet til at vande haven.

Benyt dig af kommunens gode kendskab til vandløbet, når du overvejer projekter tæt ved vandløbet. Og husk, at eventuelle brinksikringer og etablering af broer med mere kræver tilladelse.

Når der er begrænsninger, skyldes det, at vandløbene er en del af et netværk af naturområder, hvor planter og dyr skal have gode muligheder for at trives og passere. Også i byer, hvor vandløbene fungerer som grønne kiler.

Kommunen kan dog dispensere fra reglerne og give tilladelse til at etablere diskrete broer og lignende, hvis de ikke skaber risiko for oversvømmelse eller erosion, og hvis de ikke rækker ud over vandløbets vandspejl.

Broer, brinksikringer mv. (Byggeri i og ved vandløbet)

Lad være med at fælde træer og buske langs vandløbet. De har mange gode egenskaber som brinksikring, skygge og levested for vandløbets dyreliv både over og under vandet.

Vandløbsregulativet beskytter træer og buske langs offentlige vandløb. Derfor skal du søge om tilladelse, før du eventuelt fælder dem.

Skyggende træer

Du må gerne fiske fra din egen bred, men kun uden for vandløbets individuelle fredningstider. Se mere om reglerne for fiskeri i storåsystemets vandløb her: www.svstoraa.dk

Som bredejer behøver du ikke statens fisketegn, når du fisker fra egen grund. Men fanger du en laks, skal du genudsætte den, med mindre du har del i laksekvoten.

Ønsker du at kunne hjemtage en laks, skal du melde dig ind i en lokal lystfiskerforening og fiske i deres fiskevand.

Lystfiskeri

Hvis du har ejendom ned til Storå, kan du få et sejladsmærke til husstandens eget brug. Du får det ved at kontakte Natur og Miljø – enten via vandognatur@holstebro.dk eller ved at møde op på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11.

Du kan se, hvor og hvornår du må sejle på https://www.holstebro.dk/kanosejlads

Kano- og kajaksejlads på Storå

Hvordan søger jeg?

Har du et forslag til et projekt eller spørgsmål om regler ved vandløbet, kan du kontakte vandløbsgruppen på tlf. 9611 7564 eller vandognatur@holstebro.dk. Vi kommer gerne forbi og får en snak om dine planer, så du er sikker på, at alt er taget i betragtning.

Kontakt os i god tid. Sagsbehandlingen kan tage op til fire måneder, hvoraf de otte uger består af to høringsperioder i henhold til vandløbsloven.

Hvordan søger jeg?

Vandløbsloven

Åbne vandløb omfatter:

  • Selve vandløbsbunden med en fastsat strømrende og brinkfødder
  • Brinkerne (de skrånende arealer) og
  • To-meter bræmmerne langs de øverste vandløbskanter (kronekanten).

Ejere og brugere af de jorder, der grænser op til vandløb, skal tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejder, som kommunen skal udføre – herunder transport af maskiner og materiel og disses arbejde langs vandløbets bredder.

Kommunen skal både sikre naturlig afledning af vand og gode levevilkår for planter, fisk og smådyr.

Se Vandløbsloven her

Teknik og Miljø

Team Natur og Miljø - Natur

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. august 2020 af Haris Nuhanovic