Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 17. april 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

 

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Byrådsmedlem Susanne Thiim søger om orlov fra Holstebro Byråd. 3

2......... Omkonstituering - 17. juli-fonden. 5

3......... Budget 2012: Budgetopfølgning pr. 29.02.2012. 6

4......... Revisionsberetning nr. 10, delberetning for 2011. 8

5......... Lånehjemtagelse, restlåneramme 2011. 9

6......... Orientering vedr. motorvej Herning-Holstebro Nord, analyse af effekter for erhvervslivet 10

7......... Midttrafiks forslag til ferieplan for bybusser i Køreplan 2012. 12

8......... Vedtagelse af Holstebro Kommunes Klimaplan 2011-2025. 14

9......... Initiativer til gennemførelse (2012) med tilskud efter Grøn ordning iht. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) 17

10...... Bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund - anlægsregnskab. 19

11...... Ombygning og nybygning af midlertidige opholdsboliger (MTO-boliger) ved Plejecenter Birkehøj - anlægsregnskab. 21

12...... Ansøgning om udbetaling af tilskud til udbygning af Vinderup Hallerne. 23

13...... Dagtilbud - Evaluering af taxameterafregning. 25

Lukket del 26

14...... Sag på dagsordenen. 26

 


Åben del

1.         Byrådsmedlem Susanne Thiim søger om orlov fra Holstebro Byråd

017818-2012

 

Sagsfremstilling

LM - BY

Byrådsmedlem Susanne Thiim (O) har i mail af 12. april 2012 anmodet om orlov fra Holstebro Byråd pr. 18. april 2012 i indtil tre måneder på grund af virksomhedsoverdragelse.

1. suppleant på Dansk Folkeparti's liste er Christian V. Vestergaard, Engvej 3, 7830 Vinderup.

I henhold til styrelseslovens § 15 stk. 4 skal Byrådet træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede – herunder om stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

 

I forbindelse med stedfortræderens indtræden, kan den gruppe, der har indvalgt den orlovssøgende bestemme, at et andet medlem end suppleanten skal indtræde i de udvalg m.m. den orlovssøgende har sæde i, dog kun så længe orloven varer.

 

Susanne Thiim er pt. medlem af følgende udvalg m.m.:

 

Udvalget for Børn og Unge

Udvalget for Natur, Miljø og Klima

Suppleant i Den Almenkommunale Boliginstitution Plejeboligerne Parkvængets Beboerfond.

 

Dansk Folkeparti byrådsgruppe har anmodet om følgende omkonstituering i orlovsperioden:

 

Indstilling

Det indstilles, at

 

Beslutning

 

Susanne Thiim (O) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

 

Godkendt som indstillet.

 

 


2.         Omkonstituering - 17. juli-fonden

014591-2012

 

Sagsfremstilling

MB - BY

I forbindelse med konstitueringen, udpegede den konservative byrådsgruppe Mathias Bech, Bisgården 6, Holstebro til bestyrelsen for 17. juli-fonden.

Mathias Bech er fraflyttet kommunen, og han har nu bedt om at måtte udtræde af bestyrelsen for 17. juli-fonden.

Den konservative byrådsgruppe har i stedet foreslået Simon Josefsen, Langelinie 5, 7500 Holstebro til bestyrelsesposten

 

Indstilling

Det indstilles at man godkender, at Mathias Bech udtræder af 17. juli-fonden og her erstattes af Simon Josefsen, Langelinie 5, 7500 Holstebro

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


3.         Budget 2012: Budgetopfølgning pr. 29.02.2012

008280-2012

 

Sagsfremstilling

CB - ØK - BY

Fagforvaltninger og stabe har gennemført årets første generelle budgetopfølgning med baggrund i forbruget pr. 29.2.2012.

Det tidlige tidspunkt på året taget i betragtning, er det Økonomis opfattelse, at eventuelle forventninger om merforbrug vil kunne hentes i løbet af året, og derfor ikke bør give anledning til budgetmæssige tilpasninger.

 

Resultatet af budgetopfølgningen medfører, at udvalgene indstiller følgende:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller:

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

Den nye model for fordeling af IT-udgifter vedtages, og at de medfølgende omplaceringer mellem udvalgene godkendes.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Samlet notat vedr. budgetopfølgning


4.         Revisionsberetning nr. 10, delberetning for 2011

008186-2012

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt delberetning for regnskabsåret 2011. Revisionen har i beretningen redegjort for den udførte revision og afgivet konklusioner og anbefalinger, som vil blive fulgt op af administrationen.

Delberetningen er sendt til hele Byrådet den 23. februar.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Holstebro Kommune beretning nr  10


5.         Lånehjemtagelse, restlåneramme 2011

015584-2012

 

Sagsfremstilling

CB/IN-ØK-BY

Bekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter.

Der er i regnskab 2011 afholdt udgifter på 26,0 mio. kr. der berettiger til optagelse af lån. I foregående år er der hjemtaget 18,9 mio. kr. for meget i lån der skal modregnes. Holstebro Kommune kan derfor hjemtage lån for 7,1 mio. kr. vedr. lånerammen for 2011.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


6.         Orientering vedr. motorvej Herning-Holstebro Nord, analyse af effekter for erhvervslivet

041228-2011

 

Sagsfremstilling

LKD/CM/SH - TU - ØK - BY

Holstebro Kommune, Struer Kommune og Lemvig Kommune har i fællesskab fået undersøgt de erhvervsdynamiske effekter af en motorvej mellem Herning og Holstebro Nord. Undersøgelsen, der er foretaget af Cowi, bygger bl.a. på interviews med- og en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner samt Vejdirektoratets forundersøgelse.

Konklusionerne i rapporten blev fremlagt på fælles Økonomiudvalgsmøde for de tre kommuner d. 14. marts 2012 og er efterfølgende offentliggjort.

Undersøgelsen viser, at både set med nutidens og fremtidens briller vil en motorvej fra Herning til Holstebro Nord have en markant større effekt for erhvervsudviklingen i Nordvestjylland end en linjeføring til Holstebro Syd med udbygning af Ringvejen til fire spor. Erhvervslivet peger stort set entydigt på, at der er behov for en motorvej af hensyn til bl.a. konkurrenceevne, sparet transporttid og tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft, og at Holstebro Nord løsningen giver langt de bedste muligheder for erhvervsudviklingen i det nordvestjyske område.

Holstebro Nord løsningen er også klart at foretrække af hensyn til tre store projekter, der er i støbeskeen i området - det nye storsygehus i Gødstrup, en bioethanolfabrik i Måbjerg-området og planlagte udvidelser af Thyborøn Havn.

 

Endvidere peger COWIs analyse på, at Holstebro Nord løsningen ud fra en byplanmæssig vurdering vil være bedst. Da motorvejen i denne løsning føres øst om byen, vil den ikke skabe barriere for byudviklingen i Holstebro, og i sammenhæng med forlængelse af Nordre Ringvej i Holstebro til rute 521 mod Lemvig, vil den mindske en stigende trafikbelastning igennem Struer.

 

COWIs analyse "Motorvej Herning-Holstebro Nord, analyse af effekter for erhvervslivet, hovedrapport" er vedlagt. 

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til efterretning.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Erhvervsøkonomiske effekter af Rute 18 hovedrapport 290212


7.         Midttrafiks forslag til ferieplan for bybusser i Køreplan 2012

013063-2012

 

Sagsfremstilling

SC/AV - TU - ØK - BY

Midttrafik har udarbejdet forslag til ændringer i køreplanerne for Holstebro Bybusser.

Baggrunden for ændringsforslaget er, at en del af især ungdomsuddannelserne har ferieplaner, som afviger fra folkeskolerne. Kørslen på skolefridage er reduceret i forhold til kørslen på skoledage, og eleverne på ungdomsuddannelser oplever derfor øgede ventetider på de nuværende skolefridage. Ændringen vil ligeledes gavne andre daglige brugere, som benytter bybussen til pendling.

Forslag fra Midttrafik indebærer, at kørslen ændres til 220 skoledage og 30 skolefridage med nuværende køretimer. For denne ændring vil der være en årlig merudgift på 200.000 kr. Det vurderes, at merudgiften vil kunne afholdes inden for den i budget 2012 afsatte driftsramme til Kollektiv Trafik.

Midttrafik har ikke modtaget nogen høringssvar vedr. ændringerne i køreplanerne. 

I dag kører bybusserne efter 200 skoledage og 50 skolefridage og omkostninger er på 7.208.000 kr.

Kollektiv Trafik er fra budgetåret 2012 optaget som budgetgaranteret område, og ændringen kræver derfor Byrådets godkendelse.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Supplerende oplysninger

Teknik og Miljø har efter Teknisk Udvalgs behandling af sagen drøftet sagsfremstillingen med Midttrafik. Midttrafiks forslag om at ændre til kørsel med 220 skoledage og 30 skolefridage er begrundet i hensynet til passagerer, der dagligt bruger bybusserne til arbejde, indkøb ol. og i mindre grad af hensyn til elever til ungdomsuddannelser. Dette ændre dog ikke på indstillingen i sagen.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. marts 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


8.         Vedtagelse af Holstebro Kommunes Klimaplan 2011-2025

021869-2009

 

Sagsfremstilling

LD/FLS - UNMK - ØK - BY

Iht. Byrådets beslutning af 21. juni 2011 er udkast til Holstebro Kommunes Klimaplan 2011 - 2025 sendt i offentlig høring fra d. 24. august til d. 19. oktober 2011. Der er indkommet 9 høringssvar fra 8 forskellige organisationer, forsyningsselskab, region og kommune:

Høringssvarene indeholder primært uddybende kommentarer vedr. klimatiltag og samarbejder. De fleste af de fremsendte forslag kan rummes indenfor de mål og handlinger, der allerede er beskrevet i udkastet til klimaplanen. Et enkelt høringssvar er en indsigelse mod vindmøller.

Der er vedlagt et notat (bilag 1), hvori Teknik og Miljø kommenterer høringssvarene og angiver eventuelle ændringsforslag i klimaplanen. De fremsendte høringssvar fremgår af bilag 2.

Ændringsforslagene er indarbejdet i vedlagte klimaplan (bilag 3). Herudover er der foretaget nogle mindre ændringer/opdateringer i planen.

Teknik og Miljø indstiller hermed den tilrettede klimaplan til endelig vedtagelse.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 20. februar 2012 kl. 09.30

Indstilling godkendt.

 

Udvalget ønsker at sikre, at der ikke i det nuværende og kommende plangrundlag er hindringer for etablering af vedvarede energikilder i sommerhusområder.

 

Udvalget ønsker at arbejde videre med den adfærdsmæssige del af klimaindsatsen.

 

Der afholdes en temadag, med henblik på at afdække mulighederne for at indbygge produktion af vedvarende energi i kommunale bygninger.

 

Susanne Thiim (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog afdelingschef Poul Munk Poulsen og planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen tilbagesendes Udvalget for Natur, Miljø og Klima til fornyet behandling.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.


Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. marts 2012 kl. 10.00

Indstilling tiltrådt.

 

Udvalget ønsker at sikre, at der ikke i det nuværende og kommende plangrundlag er hindringer for etablering af vedvarende energikilder i sommerhusområder. Konkrete regler administreres efter lokalplanen.

 

Udvalget ønsker at arbejde videre med den adfærdsmæssige del af klimaindsatsen.

 

Der afholdes en temadag, med henblik på at afdække mulighederne for at indbygge produktion af vedvarende energi i kommunale bygninger.


Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Bilag 1 - kommentarer til indsigelser/bemærkninger

Bilag 2 - høringssvar (samlet)

Bilag 3 - klimaplan, udkast til politisk vedtagelse


9.         Initiativer til gennemførelse (2012) med tilskud efter Grøn ordning iht. lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven)

054601-2011

 

Sagsfremstilling

NS/SH - UNMK - ØK - BY

Byrådet kan, efter ansøgning, opnå tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af § 18, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Loven hjemler tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen, samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

Nettilslutning af 3 vindmøller syd for Ejsing har udløst en ramme på i alt 607.200 kr. 

Derudover er der ca. 75.000 kr.  tilbage efter udbetaling af tilskud til projekter og aktiviteter finansieret inden for den udløste ramme for de tre vindmøller nordvest for Ulfborg.

Teknik og Miljø har i november 2011, inden for retningslinjerne godkendt af Økonomiudvalget den 16. juni 2010, annonceret efter forslag til sådanne aktiviteter, hvortil Byrådet kan hjemtage tilskud.

Annonceringen afstedkom 19 forslag, hvis samlede udgifter udgør ca. 2,7 mio. kr. - dertil kommer tre ikke ikke-prissatte forslag. En liste over forslagene medfølger som bilag til dagsordenpunktet. Listen er ordnet efter en tværgående teknisk og administrativ gennemgang i forvaltningen, hvorefter de øverste fem forslag aktuelt kan anbefales realiseret som liggende inden for lovens formål, nær de pågældende møller og inden for Energinet.dk's tilsagnsramme. Efter samme kriterier kan de efterfølgende syv forslag aktuelt anbefales, hvis forslag med tilsvarende samlet udgift iblandt de fem øverste udgår.

Den økonomiske styring agtes foretaget via én anlægsudgiftsbevilling (under konto 0), hvortil der er knyttet tovholdere i de respektive fagforvaltninger for de enkelte projekter, der indgår i den aktuelle pulje af projekter udløst af de 3 Ejsing-møller og restpuljen fra de 3 Ulfborg-møller.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

at der afsættes:

 

- 75.000 kr. til projekt nr. 39,

- 300.000 kr. til projekt nr. 28,

- 33.000 kr. til projekt nr. 34,

- 174.000 kr. til projekt nr. 30 og 29.

 

En samlet anlægsbevilling på 582.000 kr.

- at der meddeles en udgiftsanlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på 582.000 kr. til projekternes gennemførelse,

- at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på 582.000 kr. til tilskud fra Energinet.dk.

- at rådighedsbeløb henholdsvis finansieres af og tilgår likvide aktiver.

- at restbeløbet på kr. 100.000 sættes senere på dagsordnen med henblik på disponering i Ejsing området.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. marts 2012 kl. 10.00

Udvalget beslutter, at det overfor Byrådet anbefales, at der afsættes:

 

- 75.000 kr. til projekt nr. 39,

- 300.000 kr. til projekt nr. 28,

- 33.000 kr. til projekt nr. 34,

- 174.000 kr. til projekt nr. 30 og 29.

 

En samlet anlægsbevilling på 582.000 kr.

 

Rådighedsbeløbet afsættes i overensstemmelse hermed.

 

Restbeløbet på kr. 100.000 sættes senere på udvalgets dagsorden med henblik på disponering i Ejsing området.


Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Grøn ordning - prioritering af tilskud til initiativer til udførelse i 2012 (til politisk behandling)

Oversigt over forslag til initiativer med tilskud efter Grøn ordning


10.      Bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund - anlægsregnskab

034939-2009

 

Sagsfremstilling

HB/AK/CM - SOU - ØK - BY

 

I anlægsbudgettet for 2011 er der givet en anlægsbevilling på kr. 3.500.000,- ekskl. moms til bygningsmæssige tilpasninger på Værkstedet Skovlund, Nybovej.

 

Projektet har omhandlet en tilpasning af eksisterende faciliteter med henblik på en overflytning af brugerne fra Montageværkstedet. Opgaven har i hovedpunkter været en tilpasning af kantinefaciliteterne, ændring af grovkøkken, garderobe og toiletforhold, optimering af produktionsareal til finmontering og grovmontering, etablering af råhal og træværksted, ændring af kloakering og el-tilslutning samt konsekvens-ombygninger af Naturskolen.

 

Den 8. december 2010 (sag nr. 13) har Økonomiudvalget frigivet det afsatte rådighedsbeløb til formålet.

 

Ombygningen er afsluttet og lokalerne er taget i brug.

 

Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme - foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:

Emne

Udgift - kr.

Projektering - intern

0,-

Projektering - ekstern

183.221,-

Bygningsentrepriser/håndværkerudgifter

3.180.324,-

Øvrige omkostninger

99.243,-

Afsætningsbeløb/uforudsete udgifter

0,-

Andet

0,-

I alt:

3.462.788,-

Regnskabet udviser således et mindreforbrug på kr. 37.212,- ekskl. moms i forhold til den givne bevilling. Årsagen er et godt licitationsresultat.

 

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at

 

Supplerende oplysninger

Anlægsregnskabet beror på sagen.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 21. februar 2012 kl. 13.00

Sagen udsættes til et senere møde i Social- og Sundhedsudvalget.


Social- og Sundhedsudvalget den 27. marts 2012 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt.


Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


11.      Ombygning og nybygning af midlertidige opholdsboliger (MTO-boliger) ved Plejecenter Birkehøj - anlægsregnskab

007244-2010

 

Sagsfremstilling

AK/CM - SOSU - ØK - BY

 

Tidligere behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2012 (sag nr. 3).

Holstebro Byråd godkendte den 16. marts 2010 (sag nr. 4) en anlægsbevilling på kr. 15.000.000,- til ombygning og nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj (fremrykket projekt). Rådighedsbeløbet blev samtidigt frigivet.

 

Bevillingen blev givet på baggrund af et påtrængende behov for tidssvarende MTO-boliger og et udtalt pres på eksisterende MTO-boliger i kommunen.

 

Indenrigs- og Socialministeriet udmeldte i november måned 2009 en ny lånepulje, som blev stillet til rådighed for landets kommuner med henblik på fremrykning af anlægsinvesteringer til budgetår 2010. Puljen blev afsat som reaktion på de relativt lave anlægsinvesteringer, som kommunerne havde vedtaget for budgetåret 2010 - en lavere planlagt anlægsinvestering, end der var aftalt i økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Lånepuljens formål var således at understøtte vækst og beskæftigelse i samfundet.

 

Indenrigs- og Socialministeriet godkendte efter ansøgning fra Holstebro Kommune, at Social- og Sundhedsområdet kunne fremrykke det i budgetår 2011 afsatte anlægsbeløb på kr. 15.000.000,- ekskl. moms til ombygning / nybygning af MTO-boliger ved Plejecenter Birkehøj - til budgetåret 2010. Ministeriet meddelte endvidere, at halvdelen af anlægsudgiften kunne lånefinansieres i nævnte pulje. Den anden halvdel af anlægsudgiften skulle finansieres / udlægges af de likvide aktiver. Projektet henhører under Kvalitetsfondsområdet, hvor kommunen i 2010 modtog statstilskud til halvdelen af finansieringen af anlægsinvesteringer. Trækket på de likvide aktiver (kr. 7,5 mio.) er således dækket ind af dette statstilskud.

 

Projektet har omfattet en ombygning af alle MTO-boligerne på Plejecenter Birkehøj - fra 18 utidssvarende ét-rums-boliger til 12 fremtidssikrede to-rums-boliger. Hertil kommer opførelsen af en ny fløj på 429 m2 - med 6 to-rums-boliger samt kontor og depotrum. Yderligere har projektet omfattet etablering af lyse fælleslokaler samt kontor og depotrum i tilknytning til hver af de eksisterende / ombyggede fløje.

 

I forbindelse med budgetopfølgning i 2010 er anlægssummen reduceret med kr. 500.000,-, således at bevillingen lyder på i alt kr. 14.500.000,- ekskl. moms.

 

Der er ikke tale om støttet boligbyggeri efter Lov om almene boliger. Byggeopgaven er gennemført i hovedentreprise. Der var 1. spadestik den 15. juni 2010 og boligerne er indviet den 8. september 2011.

 

Fra Teknik og Miljø - Byggeri og Ejendomme foreligger nu anlægsregnskab. Dette udviser følgende hovedtal:

Emne

Udgift - kr.

Projektering - internt

220.216,-

Projektering - eksternt

925.515,-

Bygningsentreprise/håndværkerudgifter

10.282.797,-

Inventar og apparatur

1.981.419,-

Afsætningsbeløb / uforudsete udgifter

0,-

Andet

520.306,-

I alt

13.930.253,-

 

Regnskabet udviser således et mindreforbrug på kr. 569.747,- i forhold til den korrigerede bevilling. Årsagen er et positivt licitationsresultat. Årsagen er tillige, at der ikke blev behov for udskiftning af kloak og rør under eksisterende og nye MTO-bygninger.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at;

 

Supplerende oplysninger

Efter sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget den 31. januar 2012 - forinden sagens behandling i Økonomiudvalget - blev sagen trukket tilbage grundet konstateret forskel mellem det udfærdigede anlægsregnskab og det kommunale bogholderi.

Anlægsregnskabet beror på sagen.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 27. marts 2012 kl. 13.00

Indstillingen blev godkendt

 

Lars Stampe (S) deltog ikke under behandlingen af punktet.


Økonomiudvalget den 11. april 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


12.      Ansøgning om udbetaling af tilskud til udbygning af Vinderup Hallerne

016296-2010

 

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Den selvejende institution Vinderup-Hallerne har i ansøgning dateret 21. april 2010 ansøgt Holstebro Kommune om tilskud til ombygning af eksisterende hal/cafeteriaområde og bygning af ny multihal med springgrav, trampolin og gymnastikredskaber m.m.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 - 2015 blev der afsat 250.000 i 2011 til projektering af projektet og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012 og 2013 i alt. 7.250.000 kr. Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2012 - 2016 blev der afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.

I januar 2012 er anlægstilskuddet for 2012 på 3,5 mio. kr. udbetalt.

Da byggeriet skrider hurtigt fremad, blandt andet på grund af det gode vintervejr, forventes byggeriet at blive færdig allerede i august/september 2012.

Derfor har bestyrelsen for Vinderup-Hallerne ansøgt om at få de sidste 3,5 mio. kr. udbetalt den 1. august 2012.

Kultur og Fritid indstiller, at ansøgningen imødekommes mod at rådighedsbeløbet for anlægstilskud til Vinderup Hallerne forhøjes med 3,5 mio. kr. i 2012 og beløbet udgår af budget 2013.

Økonomi har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. februar 2012 kl. 09.00

Indstillingen godkendes.

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandling af sagen.


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V), John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Ansøgning fra Vinderup Hallerne - Bilag KFU 06.02.2012

Betalingsplan - Bilag KFU 06.02.2012


13.      Dagtilbud - Evaluering af taxameterafregning

018300-2011

 

Sagsfremstilling

BE/JGJ - BU - ØK - BY

Der er siden 2009 anvendt taxameterafregning pr. passet barn i Holstebro Kommune. Dette indebærer at Børn og Unge tilføres midler svarende til det faktisk antal passede børn.

Vedhæftede notat evaluerer de sidste års praksis og kommer med forslag til en tilpasset afregningsmetode fremadrettet.

Notatet er udarbejdet på basis af fælles drøftelser mellem Børn og Unge og Økonomiafdelingen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at den tilpassede taxametermodel godkendes.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 23. februar 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.


Økonomiudvalget den 29. februar 2012 kl. 08.30

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Arne Lægaard (V), John Thorsø (C) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Taxameterevaluering januar 2012 - B&U


Lukket del

14.      Sag på dagsordenen

000033-2012