Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 18. juni 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Der var afbud fra Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F).

 

Kultur- og Fritidsudvalgets pkt. 2 fra mødet den 17.06.2013 "Udpegning af et medlem af Kultur- og Fritidsudvalget til bestyrelsen for Dansk Talentakademi, DTA" blev behandlet i forbindelse med pkt. 15.

 

Mødet sluttede kl. 18.15

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Flytning af Byrådsmøderne i september og oktober 3

2......... Resultatrevision 2012. 4

3......... Kommuneplantillæg 2009:15, Butik og boliger, Borbjerg. 7

4......... Lokalplan nr. 1080, forslag - udarbejdelse, Butik og boliger, Borbjerg. 8

5......... Lokalplan nr. 1081, Parkeringshus ved Skolegade. Vedtagelse. 10

6......... Lokalplan nr. 1091, vedtagelse og bekendtgørelse, Boligområde ved Åbrinken, Vemb  12

7......... Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24, Fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing  14

8......... Forslag til Lokalplan nr. 1092, Fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing  16

9......... Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S.. 18

10...... Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S.. 19

11...... ELENA - Europæisk lokal energi assistance. 20

12...... Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016. 22

13...... Høring - Sundhedsplan for Region Midtjylland 2013. 25

14...... Forslag til ny model for organisation af Dansk Talentakademi, DTA 2013. 27

15...... Godkendelse af vedtægtsændringer for Dansk Talentakademi gældende fra 2013  29

16...... Mejrup Fodbold søger om anlægstilskud til kunstgræsbane. 33

17...... Ombygning Idrætscenter Vest 35

Lukket del 38

18...... Aktuel Kvarter 38

19...... Evt. køb. 39

20...... Salg. 40

21...... Salg. 41

22...... Ekspropriation.. 42

23...... Sag på dagsordenen.. 43

24...... Byggeri 44

25...... Byggeri 45

26...... Kontrakt 46

27...... Sammensætning. 47

 


Åben del

1.         Flytning af Byrådsmøderne i september og oktober

035078-2012

 

Sagsfremstilling

LM - BY

 

CSR-Award afvikles mandag den 16. og tirsdag den 17. september 2013. Der er Byrådsmøde den 17. september 2013 med 1. behandling af Budget 2014.

 

Byrådsmødet foreslås flyttet til den 18. september og det efterfølgende Byrådsmøde (2. behandling af budget) flyttes til den 9. oktober.

 

 

Indstilling

Det indstilles, at:

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


2.         Resultatrevision 2012

015029-2013

 

Sagsfremstilling

HB/SGH - AMU - (LBR) - AMU - BY

I resultatrevisionen sammenlignes Holstebro med såkaldte klyngekommuner, som Holstebro ifl. Arbejdsmarkedsstyrelsen deler rammevilkår med. Klyngekommunerne er Holstebro, Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Kolding, Roskilde og Viborg.

 

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at disse kommuner ikke udgør et relevant sammenligningsgrundlag. Det skyldes bl.a. at erhvervsstrukturen er vidt forskellig i de kommuner, der sammenlignes, hvilket bl.a. har betydning for hvordan kommunerne klarer sig igennem konjunkturændringer. I Holstebro spiller industrien en forholdsvis stor rolle, og industrien er blevet hårdt ramt af de senere års konjunkturelle og strukturelle ændringer.

 

Sammenligningen er imidlertid fastlagt i den relevante bekendtgørelse, og den skal derfor fremgå af Resultatrevisionen.

 

For at få et mere retvisende billede af indsatsen sammenlignes derfor i betydeligt omfang tillige med kommunerne i landsdelen, hvilket er Holstebros nabokommuner samt Ikast-Brande.

 

Af resultatrevisionen fremgår bl.a., at indsatsen i 2012 generelt har befundet sig på et tilfredsstillende niveau.

Men der er fortsat udfordringer, især i tilgangen af borgere:

Resultatrevision blev behandlet på Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 15. maj d.å., hvor rådet udtrykte tilfredshed med de opnåede resultater i 2012. Der blev samtidig givet udtryk for, at det er vigtigt at indsatsen fortsat har fokus på udvikling og resultater.

Beskæftigelsesregion Midtjylland har ligeledes haft resultatrevisionen til kommentering, og har i forhold til resultatrevisionens indhold og jobcenterets resultater udtrykt tilfredshed.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller resultatrevisionen til godkendelse.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


3.         Kommuneplantillæg 2009:15, Butik og boliger, Borbjerg

023478-2011

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

I forbindelse med Borbjergs udvikling er der behov for en ny boligudstykning i byen. Samtidig ønsker den lokale købmand at flytte sin forretning til et sted, hvor der kan opføres et supermarked i tæt tilknytning til byen. I kommuneplan 2009 er der udlagt areal til en boligudstykning ved Hvamvej. Det foreslås i dette tillæg til kommuneplanen at ændre et eksisterende erhvervsområde ved siden af boligområdet på Hvamvej til centerformål, så supermarkedet kan bygges der. Det vil ligge centralt i forhold til byen, indkørslen til Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter, Hvam Mejeriby og den nye boligudstykning. I forbindelse med dette ændres kommuneplanens maksimale butiksstørrelse i Borbjerg fra 400 m2 til 900 m2 og det samlede butiksareal fra i alt 600 m2 til 1.300 m2.

Med udgangspunkt i tillæg nr. 15 vil der blive fremsendt et forslag til lokalplan for boligudstykning og centerområde ved Hvamvej.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 KT15 - Udkast 15-04-2013


4.         Lokalplan nr. 1080, forslag - udarbejdelse, Butik og boliger, Borbjerg

054714-2011

 

Sagsfremstilling

SH/CM - TU - BY

Efter en række møder og forhandlinger mellem Teknik og Miljø og Borbjerg Borgerforening om placering af et nyt boligområde er det mundet ud i, at der laves en udstykning lige vest for idrætsbanerne ud mod Hvamvej. Området er udlagt til boliger i kommuneplanen, der dog justeres fordi der også i lokalplanen skal indgå areal til et nyt supermarked.

Der bliver således også skabt mulighed for et supermarked mellem boligområdet og indkørslen til Borbjerg-Hvam Kultur- og Fritidscenter. Det vurderes at placeringen af supermarkedet er optimal og, at det nye boligområde vil medvirke til at det "ligger i byen".

Boligområdet er udformet, så det indeholder et grønt område med regnvandssø og stier der, via de levende hegn omkring idrætsbanerne, knytter boligerne til bymidten, skolen og fritidscentret.

I udstykningen bliver der plads til 14 parcelhuse og 4 rækkehuse. Holstebro Kommune ejer knapt halvdelen af arealet.

I forbindelse med planudarbejdelsen er der foretaget en screening af planforslaget med henblik på at vurdere om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen viser, at lokalplanens mulige miljøpåvirkninger anses for at være ubetydelige, derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering af planforslaget.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 3. juni 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 


5.         Lokalplan nr. 1081, Parkeringshus ved Skolegade. Vedtagelse.

000291-2012

 

Sagsfremstilling

CM/SH - TU - BY

Efter at forslaget til lokalplan nr. 1081 - Parkeringshus i Skolegade - har været 8 uger i offentlig høring, er der modtaget syv ændringsforslag og kommentarer. Hver enkelt er nærmere behandlet i notat af 13.05.2013, der er vedhæftet som bilag.

Fem af henvendelserne har ikke direkte noget med lokalplanen at gøre, og disse forslag henvises til behandling hos rette myndighed.

Vestforsyning A/S gør opmærksom på, at der ligger en Ø100 regnvandsledning og en Ø200 spildevandsledning samt et højspændingskabel i lokalplanområdet.

Teknik og Miljø foreslår at der gøres opmærksom på disse ledninger i lokalplanens redegørelse.

Midt- og Vestjyllands Politi har fremsendt en bemærkning til lokalplanen, idet politiet mener at trafikken ud fra P-huset i eftermiddagens spidstime vil det give trafiksikkerhedsmæssige problemer på Frøjkvej, da lokalplanen angiver at trafikken fra P-huset vil blive vist mod vest og herfra skal fordele sig ud i området der trafikmæssigt ender i Frøjkvej.

Teknik og Miljø foreslår på baggrund af den udarbejdede trafikanalyse, at lokalplanen fastholdes uændret på dette punkt, fordi trafik fra P-huset i en kort periode ikke vurderes at udgøre et mærkbart problem i forhold til den samlede trafik i Skolegade og Frøjkvej.

Trafikmæssigt anses det dog hensigtsmæssigt at etablere et ombygget og signalreguleret ved Skolegades udmunding i Bisgårdgade jf. punkt 6 på Teknisk Udvalgs dagsorden den 03. juni 2013

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller at:

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 3. juni 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 notat om indsigelser til 1081

 


6.         Lokalplan nr. 1091, vedtagelse og bekendtgørelse, Boligområde ved Åbrinken, Vemb

049374-2012

 

Sagsfremstilling

DBM/SH - TU - BY

Det ca. 2 ha store lokalplanområde ligger i den sydvestlige del af Vemb og har en god beliggenhed på kanten af Storådalen.

Lokalplan nr. 1091 erstatter den tidligere lokalplan nr. 61. Med lokalplan 1091 udlægges området til et boligområde med åben-lav bebyggelse bestående af 16 grunde, hvor der må opføres bebyggelse i henholdsvis 1 og 2 etager.

Tidligere har der været problemer med at sælge grundene. Det vurderes, at grunden til det manglende salg af grunde bl.a. skyldes en facadebyggelinje 5 meter inde på grunden og at byggefelterne ikke er ret store. Det understøttes af at ejeren af den eneste bebyggede grund søgte om dispensation fra lokalplanens facadebyggelinje og byggefeltets størrelse for kunne opføre den ønskede bebyggelse.

Med lokalplan nr. 1091 fjernes bestemmelserne om facadebyggelinjen og byggefelterne, ud over disse ændringer fastholdes det oprindelige lokalplanindhold - det vil således også fremover være formålet at sikre en bebyggelse bestående af 16 fritliggende enfamiliehuse med en visuel kontakt til det omkringliggende landskab.

Forslaget til lokalplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 27.02.2013 til den 24.04.2013.  I forbindelse med høringsperioden er Vestforsyning A/S kommet med bemærkninger om at området ligger udenfor Vestforsyning Vands forsyningsområde, Vestforsyning Varmes forsyningsområde og Vestforsyning Nets forsyningsområde samt at der er betalt tilslutningsbidrag til spildevand for området og at der er etableret gadelyskabler i lokalplanområdet.

Da Lokalplanområdet forsynes fra Vemb vandværk og Vemb varmeværk medfører de fremsendte bemærkninger ikke ændringer af lokalplanens indhold.

I høringsperioden er der konstateret en fejl i lokalplanens kortbilag 2, hvor der er byttet rundt på de to delområder. Da placeringen af de to delområder er beskrevet i lokalplanens redegørelse ser Teknik og Miljø det ikke som en større fejl. Ved vedtagelsen af lokalplan 1091 byttes der rundt på de to bogstaver, så delområde A er mod syd og delområde B mod nord.

Derudover er der intet kortbilag 3, så § 10 stk. 3 rettes fra:

Det reserverede parkeringsareal skal inddeles i felter, der afgrænses med bøgepur i princippet som vist på illustrationsplanen (kortbilag 3). Bøgepuren skal have en højde på maks. 0,6 m.

Til:

Det reserverede parkeringsareal langs Åbrinken (vejen) skal inddeles i felter, der afgrænses med bøgepur. Bøgepuren skal have en højde på maks. 0,6 m.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 3. juni 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP1091 Boligområde Åbrinken, Vemb

 


7.         Forslag til Kommuneplantillæg nr. 24, Fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing

005866-2013

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

I dag er varmepriserne i Ejsing høje. Derfor ønsker Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a at etablere et nyt biomassefyret varmeværk. Den høje varmepris skyldes, at Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. i dag køber varmen fra fjerkræsslagteriet Rose Poultry.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet sideløbende med forslaget til lokalplan nr. 1092 for fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing. Rammeområdet afgrænses af Vinderupvej mod syd, Østparken (vejnavn) mod vest og det åbne land mod nord og øst. I dag er det 3,3 ha store rammeområde ikke med i kommuneplanen. Derfor tilføjes rammeområde 14.T.01 til Holstebro Kommuneplan 2009.

Formålet med planforslaget er hovedsagligt at muliggøre etableringen af Ejsing fjernvarmeværk og med tiden et tilhørende solvarmeanlæg. Derudover kommer Ejsing Vandværk og et mindre skovareal med i kommuneplanen.

 

14.T.01 udlægges til tekniske formål, så det bliver muligt at opføre et maksimalt 8,5 meter højt fjernvarmeværk. Der er dog undtagelser fra bygningshøjden, da der må opføres én skorsten med en maksimal højde på 20 meter og en akkumuleringstank, der maksimalt må være 15 meter høj. Derudover kan der etableres et solvarmeanlæg. Med tillægget kommer det eksisterende vandværk og et lille skovareal også med i kommuneplanen.

For at fjernvarmeværket og solvarmeanlægget ikke er markante i landskabet er der fastsat en bestemmelse om at, området skal have en afskærmende beplantning

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, byplanchef Søren Hemdorff og Lene Kirk, Teknik og Miljø, deltog ved sagens behandling.

 

Sagen blev udsat til næste møde.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke i sagens behandling.


Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Kommuneplantillæg nr. 24

 


8.         Forslag til Lokalplan nr. 1092, Fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing

005644-2013

 

Sagsfremstilling

DBM/SH - TU - BY

Lokalplanområdet er ca. 2,2 ha stort og ligger i den østlige del af Ejsing, nord for Vinderupvej. Lokalplanområdet har en god beliggenhed i forhold den eksisterende fjernvarmeledning lige nord for området og til Ejsing by. Placeringen af fjernvarmeledningen og tilknytningen til Ejsing gør det relativt let at forsyne byen med varme uden, at der skal etableres nye fjernvarmerør.

Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a., der i dag køber varme fra fjerkræsslagteriet Rose Poultry, ønsker at etablere et nyt selvstændigt biomassefyret varmeværk.

Sammen med varmeværket udlægges der areal til et solvarmeanlæg. På sigt vil der blive etableret et solvarmeanlæg, som anslås til at kunne dække 20-25% af årsproduktionen. I forbindelse med opførelsen af varmeværket vil der også blive etableret en akkumuleringstank på 350m3, som passer til solvarmeanlægget. Solvarmeanlægget vil fylde størstedelen af lokalplanområdet.

Udover varmeværket og solvarmeanlægget omfatter lokalplanområdet også det eksisterende vandværk.

Da varmeværket, solvarmeanlægget og vandværket ligger ud mod det åbne land, skal der etableres en afskærmende beplantning, som er medvirkende til at varmeværket mm ikke forstyrrer det eksisterende landskab.

 

Da lokalplanområdet ikke er med i Holstebro Kommuneplan 2009 – 2021 er der sideløbende med lokalplanen udarbejdet et tillæg til kommuneplanen nr. 24.

 

I forbindelse med planudarbejdelsen er der foretaget en screening af planforslaget med henblik på at vurdere om der skal udarbejdes en miljøvurdering. Screeningen viser, at lokalplanens mulige miljøpåvirkninger anses for at være ubetydelige, derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering af planforslaget.

 

Fortsat sagsbehandling

Der gøres opmærksom på, at der er vedlagt et nyt bilag i forhold til den dagsorden, der var forelagt til Teknisk Udvalgs møde den 3. juni 2013, idet der er foretaget redaktionelle ændringer i bilaget.

 

Indstilling

Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler:

Sagen behandles på Teknisk Udvalgs møde den 17. juni 2013 og indstillingen vil foreligge til Byrådets møde.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 3. juni 2013 kl. 13.00

Sagen udsættes.


Teknisk udvalg den 17. juni 2013 kl. 08.30

Niels Krawack (F) oplyste, at vejen, der på kortbilaget er benævnt Gl Landevej, ikke hedder noget - der er tale om en grusvej.

 

Teknik og Miljø orienterede på mødet, at § 5, stk. 5 omhandlende byggefelt 2 og § 5, stk. 6 omhandlende byggefelt 1 er byttet rundt. Dette vil blive rettet til inden lokalplanen sendes i offentlig høring.

 

Indstilling er tiltrådt.

 

Beslutning

 

Teknisk Udvalgs beslutning af 17. juni 2013 forelå til mødet således:

 

"Niels Krawack (F) oplyste, at vejen, der på kortbilaget er benævnt Gl. Landevej, ikke hedder noget - der er tale om en grusvej.

 

Teknik og Miljø orienterede på mødet, at § 5, stk. 5 omhandlende byggefelt 2 og § 5, stk. 6 omhandlende byggefelt 1 er byttet rundt. Dette vil blive rettet til inden lokalplanen sendes i offentlig høring.

 

Indstilling er tiltrådt."

 

Byrådet godkendte indstillingen.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP1092, Område til varmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing

 


9.         Lånegaranti Vestforsyning Varme A/S

019097-2013

 

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Varme A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 35,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af varmeforsyningsanlæg, herunder udskiftning af målere med nye fjernaflæste målere.

Vestforsyning Varme A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Lånegaranti Vestforsyning Varme

 


10.      Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S

019096-2013

 

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Vestforsyning Belysning A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 5,2 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af ny- og reinvestering i lysanlæg.

Vestforsyning Belysning A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunale garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) og Anders G. Jacobsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Lånegaranti Vestforsyning Belysning

 


11.      ELENA - Europæisk lokal energi assistance

018515-2012

 

Sagsfremstilling

PK/HLJ - TU - ØK - BY

Via støtteprogrammet ELENA kan EU give tilskud til den tekniske rådgivning anvendt til gennemførsel af energibesparende arbejder. Der er gennemført en forundersøgelse og fremsendt en foreløbig ansøgning til EU for at klarlægge, om dette støtteprogram er aktuel. Teknisk udvalg har den 24. september 2012 indstillet og anbefalet overfor byrådet, at Holstebro Kommune deltager i ELENA ansøgning i fælles pulje med Region Midt og 16 Midtjyske kommuner, som er tiltrådt af byrådet den 9. oktober 2012.

Ved beslutningen om at medvirke i forundersøgelsen vedrørende ELENA-ansøgning gav Teknik og Miljø udtryk for tvivl om hvorvidt Holstebro Kommune dels ville være for lille en medspiller til at få tilstrækkeligt ud af ansøgningen, og dels om de investeringsemner, som måtte være aktuelle, kunne matche kommunens behov.

På baggrund af tilbagemeldingerne vedrørende den endelige ansøgnings formulering, vurderer Teknik og Miljø ikke, at Holstebro Kommune vil få tilstrækkeligt ud af at deltage i projektet, ligesom emnerne ikke matcher vores nuværende behov for energiinvesteringer, som primært retter sig mod traditionel energioptimering af bygningsmassen og drift.

Der er modtaget svar på den foreløbige ansøgning fra EU. I deres svar angiver de, at der sandsynligvis kan opnås støtte såfremt:

Holstebro Kommune har i forbindelse med forundersøgelsen udmeldt følgende:

Kommunens økonomiske andel af støtten via ELENA vil blive beregnet i forhold til egen investering i forhold til samlet investering. Kommunens støtteandel til teknisk rådgivning via ELENA kan opnå en værdi op til ca. 75.000,- eller mindre.

Teknik og Miljø umiddelbare konklusion er:

På baggrund af ovenstående vurderer Teknik og Miljø, at kommunen vil opnå en begrænset økonomisk gevinst til teknisk rådgivning, som ikke står mål med de bindinger et ELENA samarbejde giver.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 3. juni 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og byplanchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


12.      Tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes spildevandsplan 2011-2016

011489-2013

 

Sagsfremstilling

ALK/FLS UNMK – ØK – BY

”Forslag til tillæg nr. 2 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016”, jf. bilag 1, fremlægges med henblik på beslutning om at sende forslaget i offentlig høring i 8 uger.

 

Forslaget til tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 32. Forslaget skal betragtes som det årlige tillæg til planen, der udarbejdes i samarbejde med Vestforsyning Spildevand A/S, jf. det årshjul, der er vedtaget at gælde for udarbejdelse af årlige tillæg til spildevandsplanen m.v.

 

Vandplanerne blev efter påklage sidste år hjemvist til fornyet behandling og er derfor endnu ikke vedtaget. Det betyder, at kommunens administrationsgrundlag i forhold til vandmiljøet, jord og grundvand igen er retningslinjer, krav og målsætninger fra Regionplan 2005 fra Ringkøbing Amt. Da Vandplanen imidlertid bygger på den nyeste viden i forhold til recipienttilstand og da det må forventes, at det i hovedtræk vil være den Vandplan som blev vedtaget i december 2011, der vil arbejdes videre på, vil kommunen i sin administration tage udgangspunkt i denne i det omfang, at retningslinjerne, kravene og miljømålene er i overensstemmelse med Regionplanen.

 

Der er foretaget en opdatering af den nuværende og den fremtidige belastning af renseanlæggene i kommunen. Dette er sket som følge af bl.a. planlagte erhvervstilslutninger, byggemodninger og øvrige tilslutninger og er vigtigt af hensyn til bl.a. vurderingen af belastningen af recipienterne, herunder fjordene og renseanlæggenes udledningstilladelser. Specielt Holstebro Renseanlæg og Ulfborg Renseanlæg vil med tiden blive væsentligt belastet og vil skulle have fornyet udledningstilladelser. 

 

Vestforsyning Spildevand A/S's tids- og investeringsplan er indarbejdet således, at projekterne der er relateret til selskabet, kan gennemføres indenfor prisloftet. Der er foretaget mindre omprioriteringer af separeringsprojekter og mindre tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter. Der er afsat økonomi til minimering af den hydrauliske belastning af vandløbene Frøjk Bæk og Lægård Bæk.

 

Tillægget omfatter mindre tilretninger af kloakoplandsafgrænsninger i forhold til de faktiske forhold, tilpasninger i forhold til den øvrige kommunale planlægning, justering af tidsplan og prioriterede projekter, mindre tekstrettelser m.v.

 

Der er foretaget mindre ændringer på nogle af kortene, bl.a. er oplande ajourført med hensyn til kloakstatus og bassiner er angivet i nye områder i det omfang, de ikke har været planlagt eller etableret før. Der er ca. 45 nye ejendomme i det åbne land, der planlægges kloakeret. Af disse er 18 landbrugsejendomme og 5 ejendomme er virksomheder. Grundejerne vil blive orienteret med brev.

 

I det åbne land er tidsplanen for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning udskudt et år således, at de sidste ejendomme i det åbne land får påbud i 2015. Vandplanen foreskriver dog opfyldelse af miljømål i 2015. 

 

Der er udarbejdet retningslinjer for etablering af LAR-anlæg i kommunen (lokal afledning eller anvendelse af regnvand), specielt med fokus på nedsivning i OSD (områder med særlige drikkevandsinteresser) og NFI (nitratfølsomme områder) samt boringsnære områder. Retningslinjerne følger den statslige udmelding i forhold til byudvikling og arealanvendelse i OSD og indvindingsoplande. 

 

Tilsvarende er der sket mindre tilretninger af retningslinjer for etableringer af bassiner og kommunen er i øjeblikket i gang med at revidere retningslinjerne for etablering af olieudskiller.

 

Tillægget til Spildevandsplanen er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at tillægget ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger i forhold til den miljøvurdering, der blev foretaget i forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen i 2011. I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer (nr. 316 af 5/5 2004), indstilles det derfor, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

 

Af bilag 1 – Forslag til tillæg nr. 2. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 redegøres for samtlige tilføjelser samt ændringer m.v. af den gældende spildevandsplan for Holstebro Kommune.

 

Det i bilag 1 vedlagte forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016, foreslås fremlagt i en offentlighedsperiode på 8 uger, med henblik på at indhente kommentarer og indsigelser fra borgere og interessenter. Det er kun de farvede tekstrettelser samt kloakoplandskort og bilag, hvor der er ændringer jf. beskrivelse i bilag 1, som foreslås sendt i offentlig høring.

 

I høringsperioden vil spildevandsplanen blive lagt på kommunens hjemmeside.

 

Efter høringsperioden og vurdering af evt. kommentarer og indsigelser vil et endeligt forslag til tillæg nr. 2. til Spildevandsplan for Holstebro Kommune 2011-2016 blive forelagt til endelig godkendelse. Herefter vil spildevandsplanen blive opdateret med tillæg nr. 2 på kommunens hjemmeside.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

·         der ikke foretages miljøvurdering og udarbejdes miljørapport.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. juni 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F), Anders G. Jacobsen (V) og Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Bilag - Forslag til tillæg nr. 2 til spildevandsplan for Holstebro Kommune

 


13.      Høring - Sundhedsplan for Region Midtjylland 2013

017040-2013

 

Sagsfremstilling

SOU - BU - BY

Holstebro Kommune har modtaget Region Midtjyllands sundhedsplan ”Fælles ansvar for sundhed” til høring.

 

Planen er opbygget ud fra de følgende tre hovedspor:

 

• Patienten bestemmer.

• Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed.

• Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde.

 

Under hovedsporet ”patienten bestemmer” fokuseres der på, at sundhedsvæsenet skal blive endnu bedre til at inddrage og synliggøre patienternes valgmuligheder undervejs i et behandlingsforløb. Afsnittet ”Sundhed og sammenhæng – gensidig afhængighed” omhandler bl.a., hvordan Region Midtjylland i samarbejde med kommunerne og andre centrale samarbejdsparter vil arbejde med en fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen.

 

Endelig fokuserer afsnittet ”Den bedste kvalitet – hver gang på den rigtige måde” på de overordnede linjer for, hvordan den højeste kvalitet skal fastholdes og udvikles.

 

Som afslutning på hvert afsnit er der opstillet en række sigtepunkter, der udstikker retningen for kommende konkrete indsatser.

 

Kultur og Sundhed har udarbejdet et udkast til et høringssvar og har i den forbindelse modtaget input fra Social området og Handicaprådet. Udkastet til høringssvar er generelt positiv, idet udkastet til sundhedsplanen i meget høj grad lægger op til at udviklingen af Det Nære Sundhedsvæsen og et tæt samarbejde mellem kommunerne og almen praksis.

 

Region Midtjyllands udkast til sundhedsplan findes på sag 017040-2013.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn- og Unge indstiller, at:

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 BY 18.06.2013 og SOU 04.06.2013 - Bilag 2 - Udkast til høringssvar - Regional Sundhedsplan


14.      Forslag til ny model for organisation af Dansk Talentakademi, DTA 2013

005149-2013

 

Sagsfremstilling

AK - KF - BY

 

Konstruktionen omkring Dansk Talentakademi (DTA) har sit udgangspunkt i etablering af Musikalsk Grundkursus i 1976.

 

DTA er en af Holstebro Kommunes væsentlige institutioner på kulturområdet, og er i en national sammenhæng en unik institution, præget af stærke uddannelsestilbud indenfor de kunstneriske og musiske områder. For at fastholde positionen som en stærk institution og et stærkt kulturelt og undervisningsmæssigt tilbud i en national sammenhæng er der behov for løbende at kunne udvikle institutionen og dens tilbud. Der er andre kommuner, som har kopieret idéen fra Holstebro, om end ikke i så vidt et omfang endnu. At kunne sikre en fortsat stærk regional og national position på talentuddannelsesområdet målrettet unge 16-25 årige kræver, at der er den nødvendige strategiske kapacitet til at kunne sigte langt, ambitiøst og visionsfyldt.

 

DTA’s nuværende konstruktion har eksisteret i knap 10 år, og har i mange år været velfungerende. Imidlertid er det klart vurderingen, at der nu er behov for ændringer i DTA’s konstruktion. Derfor lægges der op til en ny bestyrelsessammensætning, hvor sigtet er at fokusere på den strategiske kapacitet. Ligeledes er der behov for at gøre ledelsesfunktionen af DTA langt mere slagkraftig. Samtidig er der dog også behov for at fastholde tæt forbindelse til de kulturinstitutioner, der i dag leverer uddannelsen til de unge uddannelsessøgende.

 

I korte træk foreslås følgende ændring af organiseringen:

 

Der er behov for at få lagt en fremadrettet vision og strategi for DTA. Denne skal skitsere ”hvor vi skal hen”, men skal også sikre, at det står klart, hvordan DTA skal fungere / tage sig ud, sådan at dette står klart allerede når projekteringen af DTA-Campus byggeriet skal sættes i værk.

 

DTA-konstruktionen ønskes iværksat nu. Den nye bestyrelse vil i 2013 skulle sikre udviklingen af DTA-organiseringen og af DTA-CAMPUS byggeriet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag af 24. maj 2013 til den fremtidige organisation af Dansk Talentakademi (DTA) er grundlaget for ændringen af DTA's organisering. Dette indbefatter:

Der foreligger høringssvar fra DTA’s bestyrelse, fra kulturinstitutions- og afdelingsledere samt kommentarer fra DTA-ledelsen.

Til orientering har direktør og kulturchef afholdt 2 dialogmøder med DTA-bestyrelsen, ligesom der har været afholdt et dialogmøde med afdelingslederne og et dialogmøde med kulturinstitutionslederne + afdelingsleder.

 

Supplerende oplysninger

DTA består af 5 uddannelseslinjer - Musikalsk Grundkursus (1976), Kunst & Design (2005), Dans (2006), Teater & Musical (2008) og Forfatter (2010).

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013 kl. 08.15

Godkendt som indstillet.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 DTA-oplæg af 23. maj 2013 - endelige version


15.      Godkendelse af vedtægtsændringer for Dansk Talentakademi gældende fra 2013

019844-2013

 

Sagsfremstilling

AK/LG - KF - BY

Som konsekvens af arbejdet med revision m.m. af organiseringen af Dansk Talentakademi (DTA) er det nødvendigt at foretage en række vedtægtsændringer.

Forvaltningen har udarbejdet forslag hertil.

De væsentligste ændringer er følgende:

 1. §3 2. afsnit tilføjes at udvidelse af nye linjer kun kan ske "i samarbejde med og under forudsætning af Holstebro Kommunes accept".
 2. §3 3. afsnit tilføjes, at "kopi af samarbejdsaftaler skal fremsendes til Holstebro Kommune til orientering".
 3. §5.1 bestyrelsens sammensætning ændres til:
 4. §5.2 bestyrelsens opgaver ændres til at have overordnet ansvar for "institutionens strategiske udvikling og for økonomien, herunder budget og regnskab".
 5. §6 tilføjes et nyt afsnit 1, hvorefter "der indgåes en kontrakt / samarbejdsaftale mellem DTAs bestyrelse og hver enkelt deltagende kulturinstitution, som fastlægger regler for samarbejdet, opgaver og forpligtelser.
 6. §6 6. afsnit tilføjes, at afdelingslederne "danner et undervisningsfagligt forum, som kan rådgive bestyrelsen om undervisning, udvikling af uddannelseslinjer m.v.".
 7. §7 3. afsnit tilføjes, at "kopi af bestyrelsens protokol fremsendes til Holstebro Kommunes kulturafdeling til orientering".
 8. §8 1. afsnit tilføjes, at den administrative ledelse forestår "såvel den drifts- som den strategisk udviklingsmæssige" virksomhed i institutionen.
 9. §8 2. afsnit tilføjes, at "den nærmere opgave- og kompetenceportefølje fastlægges i stillingsbeskrivelsen m.v. for ledelsen".
 10. §9 2. afsnit ændres til, at "det godkendte budget fremsendes til orientering i Holstebro Kommune".
 11. §9 3. afsnit tilføjes, at regnskabet skal "indsendes til Holstebro Kommune senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning".
 12. §9 5. afsnit tilføjes, at regnskabsregulativet skal "leve op til Holstebro Kommunes regler".

Alle øvrige forslag til ændringer er udelukkende af teknisk karakter.

Forslaget til nye vedtægter behandles i DTAs bestyrelse den 14. juni 2013. Bestyrelsens beslutning vil foreligge på mødet.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

Sagen behandles på Kultur- og Fritidsudvalget den 17. juni 2013 og indstillingen vil foreligge til Byrådets møde.

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 17. juni 2013 kl. 15.30

Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Dansk Talentakademis bestyrelses forslag til vedtægter, godkendt i bestyrelsen den 14.06.2013, og at dette forslag fremsendes til Byrådet med anbefaling.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning af 17. juni 2013 forelå til mødet således:

 

"Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder Dansk Talentakademis bestyrelses forslag til vedtægter, godkendt i bestyrelsen den 14.06.2013, og at dette forslag fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke i sagens behandling."

 

DTA's bestyrelses forslag til vedtægter blev uddelt på mødet.

 

Torben Gudiksen (B) fremsatte følgende ændringsforslag:

 

"I henhold til indstillingen er det en klar vurdering, at der nu er behov for ændringer i DTA´s konstruktion. Der lægges op til en ny bestyrelsessammensætning, hvor sigtet er at fokusere på den strategiske kapacitet. Samtidig er der dog også behov for at fastholde tæt forbindelse til de kulturinstitutioner, der i dag leverer uddannelsen til de unge uddannelsessøgende.

 

Der er lagt op til en bestyrelse på 7 medlemmer med en strategisk profil og med en sammensætning på tværs af kulturinteresser med viden fra kulturområdet og fra uddannelsesområdet samt kompetencer indenfor økonomi, markedsføring og jura.

 

Det Radikale Venstre vil foreslå, at bestyrelsen kan tælle op til 9 eller 10 medlemmer, således at medarbejderne og eleverne også kan have en repræsentant i bestyrelsen. Eleverne ligger ca. 1 million i skolepenge pr. år for undervisning. Det burde i sig selv berettige til et medlem af bestyrelsen. I lighed med Gymnasiet og UCH.

 

Derfor vil Det Radikale Venstre stille følgende ændringsforslag til de nye vedtægter på byrådsmødet tirsdag den 18. juni:

 

§ 5.1.: DTA ledes af en bestyrelse på 9 eller 10 medlemmer. Udover den foreslåede sammensætning skal medarbejderne ved DTA vælge 1 bestyrelsesmedlem og eleverne vælge 1 bestyrelsesmedlem."

 

Torben Gudiksen (B) trak ændringsforslaget med baggrund i Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling blev herefter godkendt.

 

Derudover blev beslutningen fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17.06.2013 om udpegning af et medlem til bestyrelsen uddelt på mødet:

"Et flertal i Kultur- og Fritidsudvalget peger på Jens Otto Nystrup som Byrådets repræsentant i bestyrelsen. Venstre stemte imod og peger på, at formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Thomas Danielsen, fortsætter som kommunens repræsentant i bestyrelsen.

Arne Lægaard (V) deltog ikke i sagens behandling".

 

Denne indstilling blev godkendt med 15 stemte for (A, B, C og F). Imod stemte 10 (O og V).

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Vedtægter for Dansk Talentakademi DTA gældende fra 22.06.2010-juni 2013

 Forslag til vedtægter inkl. korrektur - bilag KFU 17.06.2013

 Forslag til vedtægter, hvor al korrektur er accepteret - bilag KFU 17.06.2013

 


16.      Mejrup Fodbold søger om anlægstilskud til kunstgræsbane

017151-2013

 

Sagsfremstilling

LiM - KF - ØK - BY

Mejrup Fodbold, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro ansøger i mail dateret 30. april 2013 om bevilling fra Holstebro Kommune til etablering af en kunstgræsbane i Mejrup i forbindelse med eksisterende fodboldbaner samt en 7-mandsbane.

Mejrup Fodbold råder i dag over 4 stk. 11 mandsbaner, 2 stk. 7 mandsbaner og 6 stk. 5 mandsbaner og klubben oplyser at der er 80 hold der anvender banerne.

Ifølge klubbens oplysninger er der mangel på træningsfaciliteter og specielt i vinterhalvåret er det ikke muligt at anvende græsbanerne. Dette er medvirkende til manglende træningsmuligheder - specielt for talentgruppen i ungdomsafdelingen.

Ifølge ansøgningen er omkostningerne til etablering af kunstgræsbanen og en 7-mandsbane på 4.000.000 kr.

I Holstebro Kommunes anlægsoversigt er der i dag afsat i anlægsbudgettet for 2014 et beløb på 1,7 mio. kr. til 2 fodboldbaner i Mejrup.

Klubben anfører at de har fået oplyst vedligeholdelsesomkostninger for en kunstgræsbane til at være ca. 1,1 mio. kr. for 3 år. Et arbejde de tilbyder selv at stå for mod tilskud på tilsvarende beløb.

Fritidsafdelingen oplyser at vedligehold af en naturgræsbane er ca. 50.000 kr. årligt.

Mejrup Fodbold søger om tilskud fra Holstebro Kommune på 1,7 mio. kr. + 1,1 mio. kr. i alt 2,8 mio. kr. + nødvendige redskaber og en mindre garage til redskaberne. Desuden hegn af vindafvisende materiale om banen, lys på banen og anlæg af en vej fra Store Claus til indgangen til kunstgræsbanen. Fritidsafdelingen har ikke regnet på udgifterne hertil.

Mejrup Fodbolds egenfinansiering anføres til at være 500-700.000 kr. + forventet tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden og sponsorer.

Klubben ønsker at igangsætte anlægsarbejdet allerede i 2013.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en fremrykning af afsatte anlægsmidler i 2014 til fodboldbaner fremrykket til 2013 til etablering af 1,5 kunstgræsbane. Derudover ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en anlægstillægsbevilling således, at det samlede tilskud udgør i alt 2,8 mio. kr. inkl. moms.

Økonomiudvalget fremsender sagen til Byrådets beslutning.

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013 kl. 08.15

Repræsentanter fra Mejrup Fodbold fremlagde forslag om et samlet projekt for en anlagt kunstgræsbane incl. hegn og lysanlæg samt anskaffelse af maskiner til vedligehold af anlægget og incl. evt. vejanlæg.

Det er en forudsætning at banerne stilles vederlagsfrit til områdets skoler og institutioner i skoletiden. Driften forudsættes varetaget af Mejrup Fritidscenter og lejeindtægter tilfalder centret.

På den baggrund ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en fremrykning af afsatte anlægsmidler i 2014 til fodboldbaner fremrykket til 2013 til etablering af 1,5 kunstgræsbane. Derudover ønsker Kultur- og Fritidsudvalget en anlægstillægsbevilling således, at det samlede tilskud udgør i alt 2,8 mio. kr. incl. moms.


Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådets beslutning. Forvaltningen udarbejder et mere præcist notat til Byrådsmødet.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet, med følgende præcisering:

 

- Der meddeles en tillægsbevilling til anlæg på 2,8 mio. kr.

- Der frigives tilsvarende i rådighedsbeløb.

- Det afsatte rådighedsbeløb på 1.726.000 mio. kr. til anlæg af 2 naturgræsbaner udgår af budget 2014.

- Rådighedsbeløbet finansieres af de likvide aktiver.

 

Karsten Fiilsø og Anne Lise Holst Jensen (F) stemte imod.

 

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Ansøgning til Holstebro Kommune

 


17.      Ombygning Idrætscenter Vest

038838-2011

 

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF - ØK - BY

Byrådet har afsat 21,6 mio. kr. til at foretage en gennemgribende om- og tilbygning af Idrætscenter Vest, heraf 2,4 mio. kr. til udskiftning af tagbeklædning på Idrætscenter Vest. I eftersommeren 2012 blev tagbeklædningen udskiftet, ligesom der blev betalt 0,2 mio.kr. for gennemført skitseringsarbejde til arkitekt vedrørende forarbejdet på om- og nybygningssagen.

Herefter er der en anlægssum på 19 mio. kr. til om- og nybygningen af Idrætscenter Vest, fordelt på tre budgetår.

 

2012

2013

2014

I alt

6.515

7.689           

4.770   

18.974 kr.

 

 

                        

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte i møde den 10. oktober 2010 følgende principper for om- og nybygningen af Idrætscenter Vest:

1.       Anlægsbudgettet skal primært målrettes ombygning, udbygning og renovering af selve idrætsfaciliteterne i Idrætscenter Vest.

 

Ud fra dette overordnede princip skal Idrætscenter Vest:

2.       Fungere som et familiecenter

3.       Give gode rammer for gymnastikken i Holstebro Kommune, bl.a. via etablering af springfaciliteter

4.      Ikke indeholde separate klublokaler til de enkelte foreninger. Møde- og klublokaler deles med henblik på optimal lokaleanvendelse. Klubberne skal sikres muligheder for at sætte særpræg på centret.

5.       Der ønskes et center med et levende ”centrum”, hvor man naturligt har mulighed for at mødes med andre idrætsudøvere.

6.       Der skabes et mere ”transparent” center, hvor det dels bliver muligt at få visuelt indblik i andre idrætsgrenes aktiviteter, og hvor der dels sikres visuel oplevelse af det liv der er rundt omkring i centret.

 

 

I møde den 20. august 2012 fik Kultur- og Fritidsudvalget forelagt den endelige projektskitse for om- og nybyggeriet af Idrætscenter Vest, og denne blev endelig godkendt af udvalget i møde den 17. september 2012 som grundlaget for det videre arbejde med ombygning af Idrætscenter Vest.

 

Efter et godt procesforløb med brugerne af Idrætscenter Vest, forelagde udvalget og arkitekten den 01. oktober 2012 den endelige forprojektskitse for brugerne. Her var der bredt set opbakning til projektets indhold, og på den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget i møde den 22. oktober 2012 at iværksætte forberedelse af byggeriet, sådan at der efterfølgende kunne fremlægges et konkret projektoplæg til Kultur- og Fritidsudvalget.

 

Byggeri & Ejendomme antog Holstebro Arkitektkontor til at udarbejde udbudsmateriale og byggeprogram. På baggrund af det gennemførte udbud blev ATRA-arkitekterne i januar 2013 antaget til at forestå totalrådgiveropgaven.

 

Kultur- og Fritidsudvalget fik i møde den 18. marts 2013 forelagt et konkret projektforslag til om- og nybygningen fra ATRA-arkitekterne. Dette projektforslag, der havde bearbejdet nogle væsentlige elementer i det samlede byggeprojekt, blev gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget, og udvalget fik oplyst at projektet kunne holdes indenfor den afsatte økonomiske ramme.

 

Det videre projekteringsarbejde har imidlertid vist, at den samlede byggesum beregnes til 23,0 mio. kr. Dette giver en økonomisk ubalance på 4,0 mio. kr. mellem den afsatte anlægssum (19 mio. kr.) og ATRA-arkitektens beregning (23 mio. kr.) De væsentligste forklaringer på denne forskel er:

Kultur- og Fritidsudvalget har i møde den 21. maj 2013 besluttet, at forvaltningen på udvalgets møde den 27. maj 2013 skal tage afsæt i en samlet anlægssum på 21,6 mio. kr., idet udvalget er klar over, at denne samlede anlægssum vil være 2,6 mio. kr. større end det afsatte anlægsbudget på 19,0 mio. kr. Derfor vil et samlet om- og nybygningsprojekt for Idrætscenter Vest kræve en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr.

 

Samtidigt skal der findes besparelser i projektoplægget på 1,4 mio. kr. for at sikre et anlægsbudget i balance. Der fremlægges følgende forslag til besparelsesmuligheder:

Kultur- og Fritidsudvalget har på mødet d. 27. maj 2013 gennemgået projektet og fundet besparelser for 1,4 mio. kr. Disse fremgår af notat af 27. maj 2013.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 21. april 2013

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker fremlagt et konkret forslag på næstkommende udvalgsmøde den 27. maj 2013, som omhandler om- og tilbygningen af Idrætscenter Vest. Oplægget skal holde sig indenfor en samlet økonomisk ramme på 21,6 mio.kr., idet denne økonomiske ramme vil være 2,6 mio. kr. højere end det afsatte anlægsbudget, og derfor vil kræve en anlægsbevilling på 2,6 mio.kr.

Kultur- og Fritidsudvalget påpeger det problematiske i, at der ikke er overensstemmelse mellem det beløb der fremgår af udbuddet for om- og tilbygningen (på 19 mio. kr.), og det beløb der fremgår af byggeprogrammet (21,6 mio.kr.).

Canan Dogan (A) deltog ikke på mødet.

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 27. maj 2013 kl. 08.15

Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr. som finansieres af de likvide aktiver.

Desuden har Kultur- og Fritidsudvalget gennemgået projektet og fundet besparelser for 1,4 mio. kr. Disse fremgår af notat af 27. maj 2013.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler en anlægstillægsbevilling på 2,6 mio. kr. som finansieres af de likvide aktiver.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. juni 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Susanne Thiim (A) og Niels Krawack (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Notat af 27  maj 2013 om budgetreduktioner på Idrætscenter Vest-byggeriet


Lukket del

18.      Aktuel Kvarter

047906-2012

 

 


19.      Evt. køb

017517-2013

 

 


20.      Salg

041992-2012

 

 


21.      Salg

019353-2013

 

 


22.      Ekspropriation

003492-2013

 

 


23.      Sag på dagsordenen

019737-2013

 

 


24.      Byggeri

032618-2012

 

 


25.      Byggeri

051832-2012

 

 


26.      Kontrakt

010490-2013

 

 


27.      Sammensætning

018287-2013