Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 19. februar 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) havde meldt afbud.

 

Mødet hævet kl. 19.00

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Lånegaranti Vestforsyning A/S.. 3

2......... Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S.. 4

3......... Lokalplan nr. 1071, Fritidsområde ved Vilhelmsborgvej. Vedtagelse. 6

4......... Forslag Lokalplan nr. 1081, Parkeringshus ved Skolegade. 7

5......... Forslag til Lokalplan nr. 1091, Boligområde Åbrinken, Vemb. 9

6......... Betjening af Karup Lufthavn med kollektiv trafik. 11

7......... Handbjerg Marina Økonomi 13

8......... Dobbeltrettet cykelsti mellem Vinderup og Sevel (2) 15

9......... Regulativ for erhvervsaffald, ny ordning for genbrugspladserne. 18

10...... Dagtilbud - Pladskapacitet i Halgård – Børnehave og vuggestue. 19

11...... Dagtilbud - Tillægsbevilling til anlæg - Dagpasning i Ejsing. 22

12...... Det specialiserede social område 2012. 24

13...... Analyse af bedste praksis i beskæftigelsesindsatsen.. 25

14...... Praksisundersøgelse om sanktioner 26

15...... Praksisundersøgelse om førtidspension.. 28

16...... Forslag fra John Thorsø (C) om at sejladsregulativet skal behandles i Byrådet 30

Lukket del 31

17...... Aktuel Kvarter 31

18...... CSR Award. 32

19...... Erstatningssag. 33

20...... Klage. 34

21...... Erhvervelse af jord. 35

 


Åben del

1.         Lånegaranti Vestforsyning A/S

003514-2013

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Vestforsyning A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 4,0 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af grundkøb.

Vestforsyning A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Vestforsyning A_S - Kommunegaranti

 


2.         Lånegaranti Vestforsyning Belysning A/S

003509-2013

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Vestforsyning Belysning A/S har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 5,2 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af ny- og reinvestering i lysanlæg.

Vestforsyning Belysning A/S er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Belysning A_S - Kommunegaranti

 


3.         Lokalplan nr. 1071, Fritidsområde ved Vilhelmsborgvej. Vedtagelse

035968-2010

 

Sagsfremstilling

CM/SH TU-BY

Forslag til lokalplan 1071 var i offentlig høring i foråret 2011. Teknisk Udvalg behandlede indsigelser og ændringsforslag på sit møde den 02.05.2011 og vedtog at indstille lokalplanen til vedtagelse i Byrådet med nogle mindre justeringer i teksten.

Der var dog ét uafklaret punkt og det var, at det skulle undersøges om skydebanen kunne flyttes til en bedre placering, da den både ville afkaste en afstandszone for byggeri og iflg. ejerlauget Ellebæk, give støjgener i boligområdet.

Det har vist sig urealistisk at flytte skydebanen af praktiske og økonomiske grunde. Teknik og Miljø har i stedet fået undersøgt, hvilke krav der skal opfyldes, for at skydebanen kan fortsætte sine aktiviteter. I lokalplansammenhæng er det en effektiv støjafskærmning med volde omkring anlægget. Der ud over udspecificeres en række krav i miljøgodkendelsen samt politiets krav til hegning og afmærkning af skydebaneanlægget.

Der er i lokalplanens § 3, stk. 1 om områdets anvendelse, i sidste linie tilføjet: ( ) , herunder et flugtskydeanlæg.

Af kortbilag 2 fremgår støjvoldenes udstrækning og højde.

 

Indstilling

Teknik Udvalg indstiller:

I lokalplanens § 3, stk. 1 om områdets anvendelse, i sidste linie tilføjes: ( ) , herunder et flugtskydningsanlæg.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. januar 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

I lokalplanens § 3, stk. 1 om områdets anvendelse, i sidste linie tilføjes: ( ) , herunder et flugtskydningsanlæg.

 

Bodil Pedersen (A) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 NOTAT 2 om Indsigelser til lokalplanforslag 1071

 lokalplan 1071

 NOTAT 2 om Indsigelser til lokalplanforslag 1071

 


4.         Forslag Lokalplan nr. 1081, Parkeringshus ved Skolegade

000180-2012

 

Sagsfremstilling

CMN/SH - TU - BY

Forslag til lokalplan nr. 1081 for et parkeringshus på hjørnet af Skolegade og Bisgårdgade er udarbejdet med henblik på at kunne opføre et parkeringshus til 400 biler. Parkeringspladserne skal erstatte de parkeringspladser, der nedlægges i Enghaven i forbindelse med etablering af et kommende Enghavecenter.

Det er hensigten at tilvejebringe det planmæssige grundlag således, at et fremtidigt parkeringshus kan tilpasses gademiljøet i Skolegade. Lokalplanforslaget sikrer således, at parkeringshuset mod Skolegade ikke bliver højere end naboejendommen mod vest. Parkeringshuset vil således fremstå lavere end Valgmenighedskirkens tårne. Lokalplanforslaget sikrer samtidig, at byggeriet 8 meter fra facadelinjen mod Skolegade sikres en bygningshøjden på 15 meter.

I lokalplanforslaget lægges der vægt på, at P-huset langs Skolegade farvemæssigt skal harmonere med kirken og nabohusene. Langs Bisgårdgade er der ikke helt de samme hensyn at tage, så her er der mulighed for at P-husets facade kan formgives mere frit. Lokalplanforslaget giver således mulighed for at arbejde med eksempelvis grønne facader og mulighed for at integrere solceller.

Trafikberegninger viser, at trafikken til og fra P-huset kun vil give kødannelse i spidstimen morgen og aften. Problemet løses med en lysregulering og kanalisering af Skolegade-Bisgårdgadekrydset. Endvidere etableres der et trafikstyret venstresvingsforbud fra P-huset, der aktiveres hvis kødannelsen overstiger et vist niveau og sikrer at trafikken ledes mod vest. Udgiften til ombygning af krydset Skolegade - Bisgårdgade med kanalisering og lysregulering er afsat i anlægsbudgettet for 2013 og 2014.

I forbindelse med planudarbejdelsen er der foretaget en screening af planforslaget med henblik på at vurdere om der skal udarbejdes en miljøvurdering og en VVM-redegørelse. Screeningen viser, at lokalplanens mulige miljøpåvirkninger anses for at være ubetydelige, derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering af planforslaget og VVM redegørelse af projektet.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. januar 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Bodil Pedersen (A) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 1081 udkast

 


5.         Forslag til Lokalplan nr. 1091, Boligområde Åbrinken, Vemb

049361-2012

 

Sagsfremstilling

DBM/SH - TU - BY

Det ca. 2 ha store lokalplanområde ligger i den sydvestlige del af Vemb og er i dag omfattet af lokalplan nr. 61. Den eksisterende lokalplan udlægger området til et boligområde med åben-lav bebyggelse med 16 grunde, hvor der må opføres bebyggelse i henholdsvis 1 og 2 etager.

Lokalplanområdet har en god beliggenhed på kanten af Storådalen, men det har ikke været muligt at sælge grundene. I dag er der kun én bebygget grund og ejeren af grunden søgte om dispensation fra lokalplanens facadebyggelinje og byggefeltets størrelse for kunne opføre den ønskede bebyggelse.

Problemet er at der er en facadebyggelinje 5 meter inde på grunden og byggefelterne ikke er ret store. Det vurderes at være en af grundene til at der ikke er solgt flere grunde i området.

Med lokalplan 1091 fjernes bestemmelserne om facadebyggelinjen og byggefelter, ud over disse ændringer fastholdes det oprindelige lokalplanindhold - det vil således også fremover være formålet at sikre en bebyggelse bestående af 16 fritliggende enfamiliehuse med en visuel kontakt til det omkringliggende landskab. De sydlige grunde bliver afgrænsningen af Vemb ned mod naturarealerne ved Storå.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. januar 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Bodil Pedersen (A) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP1091 Boligområde Åbrinken, Vemb

 


6.         Betjening af Karup Lufthavn med kollektiv trafik

029381-2011

 

Sagsfremstilling

AV - TU/ØK/BY

Midttrafik har fremsendt forslag til betjening af Karup lufthavn fra hovedbyer indenfor lufthavnens ejerkreds. Forslaget er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra bestyrelsen for Karup Lufthavn til Midttrafik.

Midttrafik foreslår at det fremsendte forslag skal danne grundlag for en eventuel ansøgning om statslige puljemidler fra "Pulje til yderområder" til kørsel, samt markedsføring.

Forslaget tager udgangspunkt i den nuværende flybetjening af Karup Lufthavn. Midttrafik fremlægger 3 forskellige forslag til betjening af lufthavnen,

For Holstebro Kommune vil forslag om shuttelbus ikke være relevant.

Omkostningerne til kørslen skal fordeles mellem de kommuner, der deltager i projektet. Midttrafik har i deres forslag fordelt omkostningerne pr. kommune efter forholdsvis køretid indenfor den enkelte kommune. Det forventes, at 50 % af omkostningen kan ydes af Pulje til yderområder.

Ved oprettelse af forsøg med faste ruter er det tanken, at der laves en rute Lemvig - Struer - Holstebro (evt. Tvis og Aulum). Såfremt Lemvig og/eller Struer ikke ønsker at deltage i projektet, vil ruten ikke køre fra disse byer. Holstebro Kommunes udgift til kørsel vil afhænge af hvilke kommuner, der deltager. Overslagsmæssigt vil udgiften for Holstebro Kommune ligge mellem 335.000 kr. og 400.000 kr.

Holstebro kommune budgetterer i dag med en udgift på 212.000 kr. til kørsel til Karup Lufthavn med rute 29. Det forudsættes, at denne kørsel nedlægges, hvorved merudgiften til ovennævnte rute overslagsmæssigt bliver mellem 123.000 kr. og 188.000 kr. årligt, under forudsætning af tilskud på 50 %.

Såfremt kørslen gennemføres som teletaxa-kørsel, vurderer Midttrafik, at omkostningsniveauet kan beregnes til 2/3 af de faste ture. Ved teletaxa køres der kun, når kunderne har bestilt en kørsel.

De nærmere beskrivelser af forslagene fremgår af vedlagte notat fra Midttrafik.

Udover omkostninger til kørsel vil der være omkostninger til markedsføring. Midttrafik har opstillet et forslag til markedsføring, som medfører en udgift til Holstebro Kommune på mellem 50.000 kr. og 100.000 kr.

Teknik og Miljø vurderer, at udgiften kan afholdes indenfor det afsatte budget til kollektiv trafik.

Midttrafik forslår, at kørslen iværksættes 1. juli 2013 og skal være gratis frem til årsskiftet 2013/2014, hvor kørslen og takster tages op til revision.

Det forudsættes endvidere, at den gratis kørsel kun kan finde sted med Karup Lufthavn som enten påstigningssted eller afstigningssted.

Da ansøgning til pulje til yderområder skal indsendes senest 1. februar 2013 skal Midttrafik have en tilbagemelding fra kommunerne med tilkendegivelse om deltagelse i ansøgningen senest den 25. januar 2013.

Teknik og Miljø har administrativt tilkendegivet overfor Midttrafik, at Holstebro Kommune ønsker at deltage i ansøgningen med anbefaling af en fast rute, under forudsætning af Byrådets endelige godkendelse.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. januar 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Bodil Pedersen (A) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Karup lufthavn, Forslag januar 2013

 Følgebrev kommuner januar 2013

 


7.         Handbjerg Marina Økonomi

047887-2012

 

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

På baggrund af Lokalplan 1014 Marina ved Handbjerg Strand og senest Byrådets beslutning af 9. oktober 2012 angående støtte til projektet, har Teknik og Miljø i samarbejde med ekstern rådgiver udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over udgifterne i forbindelse med realisering af den kommunale del af ny Marina.

Anlægsarbejdet forudsættes igangsat januar 2013.

Anlægsarbejdet indeholder:

Der etableres ikke dobbeltrettet cykelsti

Anlægsudgifterne udgør overslagsmæssigt for fjordbroen 4.800.000,- kr. og for vejanlægget på land 5.200.000,- kr. dvs. i alt 10.000.000,- kr.

Der er ikke erhvervet jord til projektet. De berørte jordarealer er ejet af henholdsvis Staten og Albertslund Kommune.

Teknik og Miljø indstiller, at jorden om nødvendig erhverves ved ekspropriation.

Der skal fra 2014 påregnes årlige driftsudgifter på 109.000,- kr. pr. år til fjernelse af sandophobninger i Fjorden omkring ny bro, vedligeholdelse af broerne og renhold af vejforbindelsen samt drift af gadelys.

Såfremt etablering af gadelyset undlades, kan den årlige driftsudgift reduceres med 17.000,- kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 26. november 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt og Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Vedtaget at udsætte sagen, for at afvente afgørelsen fra Naturstyrelsen og Kystdirektoratet.


Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Handbjerg Marina kortbilag

 


8.         Dobbeltrettet cykelsti mellem Vinderup og Sevel (2)

042514-2012

 

Sagsfremstilling

JH/AV - TU-ØK-BY

Etablering af cykelsti mellem Vinderup og Sevel, er det sidste element i den prioritering Byrådet har formuleret for udmøntning af cykelstipuljen.

Teknisk udvalg besluttede på udvalgsmødet den 8. oktober 2012, at frigive et rådighedsbeløb på 1.874.000 kr., cykelsti mellem Vinderup og Sevel, til forundersøgelser, opmålinger, projektering m.m.

Der er nu udarbejdet skitseforslag og overslag for etablering af stien og overslaget for projektering, jorderhvervelse, og etablering af stien lyder på 7.500.000 kr.

Der er ikke indledt forhandlinger om jorderhvervelsen, men det indstilles at jorderhvervelser om nødvendigt kan ske ved ekspropriation.

Holstebro Kommune har fået tilsagn om tilskud fra vejdirektoratet på 2.488.000 kr. til etablering af stien, og den kommunale finansiering udgør således i alt 5.012.000 kr.

Der er vedhæftet bilag med forslag til tidsplan for det videre forløb med etablering af stien. Under forudsætning af at arealerhvervelserne kan gennemføres, som skitseret, vil stien kunne færdiggøres i 2013.

Økonomi:

Teknik & Miljø foreslår at der meddeles en tillægsbevilling på 5.626.000 kr. til cykelsti mellem Vinderup og Sevel, samt at der meddeles indtægtsbevilling på 2.488.000 kr.

På anlægsbudgettet for 2013 - pulje til cykelstier og stier, er der afsat et rådighedsbeløb på 4.681.000 kr. Det indstilles at der fra denne pulje overføres og frigives et rådighedsbeløb på 3.138.000 kr.

Herefter resterer der i 2013 1.543.000 kr. på pulje til cykelstier og stier. 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 28. januar 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Bodil Pedersen (A) og Aksel Gade (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Bilag_TU_28_Januar_Cykelsti_Vinderup_Sevel_Tidsplan

 


9.         Regulativ for erhvervsaffald, ny ordning for genbrugspladserne

045662-2012

 

Sagsfremstilling

CS/FLS - UNMK - ØK - BY

Ændring af erhvervsregulativets ordning for virksomhedernes betaling for adgang til genbrugspladserne for 2013 indstilles til Byrådets endelige vedtagelse.

Ordningen har i udkast været forelagt Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse, før det blev sendt i 4 ugers offentlig høring. Der er ved høringsfristens afslutning ikke indkommet høringssvar.

Holstebro Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald er vedtaget på møde den 23. januar 2012 i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Regulativet for erhvervsaffald indeholder en række ordninger for forskellige affaldsfraktioner og en ordning for genbrugspladserne. Det er ordningen for genbrugspladserne, der stilles ændringsforslag til. Teknik og Miljø lægger, i vedlagte forslag til ny ordning for genbrugspladserne op til, at betalingen for virksomheders adgang til genbrugspladserne fra og med 2013, ændres fra den gældende abonnementsordning til at ske som betaling pr. besøg. 

Ordningen for adgangen til genbrugspladserne er, som resten af regulativet for erhvervsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem kommunerne Holstebro, Struer og Lemvig samt Nomi i/s, hvorved ordningen bliver ens i de 3 kommuner.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 21. januar 2013 kl. 10.00

Indstilling tiltrådt.


Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet, således at Udvalget for Natur, Miljø og Klima evaluerer ordningen i 2014.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 FORSLAG_ny_regulativordning_erhvervsadgang_genbrugsplads

 


10.      Dagtilbud - Pladskapacitet i Halgård – Børnehave og vuggestue

002747-2013

 

Sagsfremstilling

BE/CES - BU - ØK - BY

 

Udvalget for Børn og Unge behandlede i sit møde den 6. december 2012 et punkt om afvigelse af arealkravet pr. barn i Kometen som betød, at der i en kortsigtet løsningsmodel blev mulighed for, at børnehavebørn i Halgård kunne passes i eget skoledistrikt. Samtidig med beslutningen herom udbad Udvalget for Børn og Unge sig forslag til løsninger på længere sigt. Der ses ifølge forvaltningens vurderinger af ventelisterne – og med hensyntagen til, at der er børn fra andre skoledistrikter der passes i Halgård – et pladsbehov på ca. 30 – 40 børnehavebørn i Halgård i spidsbelastningssituationen ultimo april 2014. Befolkningsprognosen for 2013 – 2025 viste at antallet af 0-årige i 2010 og 2011 var på det hidtil højeste niveau i Halgård. Niveauet i 2012 var ikke på det tilsvarende niveau med de foregående år og der har været et fald i antallet af 0 årige siden det højeste antal 0-årige på 71 børn i 2010. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for udvidelsen af pladskapaciteten indtil 2016.

 

Børnehavebørn

Forvaltningen har i samarbejde med BørneUniverset (BUM) arbejdet med en række forskellige muligheder for at løse behovet for udvidelse af antallet af pladser til børnehavebørn. Princippet har været, at foreslå en løsning som kan være midlertidig (dvs. pavillonløsning) og at vurdere den mest hensigtsmæssige placering i relation til institutionens driftsøkonomi mv. I den forbindelse har det været væsentligt, at pavillonen placeres således, at der kan indskrives børn kontinuerligt henover året, således at den er i drift i årets løb og ikke alene ved spidsbelastning i perioden december til april. Under hensyntagen til disse principper er det forvaltningens vurdering, at etablering af pladser i en pavillon er mest hensigtsmæssigt placeret ved skovbørnehaven. En udvidelse af antallet af pladser med 30 – 40 børn fordrer ifølge institutionslederen, at der etableres et hegn om legepladsen ved skovbørnehaven.

 

Anskaffelse af pavillon til 40 børnehavebørn, opsætning af hegn, indkøb af inventar mv. er anslået af Teknik og Miljø til at udgøre 3,3 mio. kr.

 

Vuggestuebørn

Udvalget for Børn og Unge har tidligere drøftet muligheden for at udvide vuggestuekapaciteten i Halgård. I Halgård er der pt. en vuggestuekapacitet på 48 vuggestuepladser i den nybyggede vuggestue ”Kometen”. Antallet af pladser er opmålt efter Udvalget for Børn og Unges principbeslutning fra 17. december 2009, hvor det besluttedes, at ved fremtidigt nybyggeri og renovering af institutioner afsættes et frit gulvareal på mindst 4,5 m2 pr. indskrevet barn i vuggestuer. Udvalget besluttede på samme møde, at disse kriterier vedtages med det forbehold, at der til enhver tid kan tages hensyn til særlige lokale forhold og at evt. fravigelser fra dette arealkrav skal besluttes/godkendes i Udvalget for Børn og Unge.

 

 

 

Forvaltningen har i samarbejde med institutionen vurderet om der ved afvigelse fra arealkravet kan ske en forøgelse af vuggestuekapaciteten i Halgård. Det er vurderingen, at antallet af pladser kan øges til 56 vuggestuepladser (14 pladser pr. stue) uden at dette medfører behov for udvidelse af pladsen i vuggestuens krybberum. Der vil være behov for ca. 50.000 kr. til anskaffelse af inventar mv.

 

En konsekvens af udvidelsen af antallet af vuggestuepladser vil – alt andet lige – betyde en reduktion af antallet af dagplejepladser.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

Pladskapaciteten evalueres for hele kommunen med henblik på evt. konsekvenser for budgetlægningen.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 24. januar 2013 kl. 12.00

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg og Byråd,

 

• at der etableres 40 midlertidige pladser, som ophører 30. april 2016 ved den nuværende skovbørnehave i Halgård/Mejdal. Udvalgets principbeslutning af 17. december 2009 om, at der ved fremtidigt nybyggeri afsættes et frit gulvareal på 3,5 m2 pr. indskrevet barn i børnehaver fraviges således at der afsættes 2 m2 pr. barn (Kvalitetsniveau C – lovens minimumskrav). Kravet fraviges grundet denne pasningsforms målrettede fokusering på udeliv og svarer til gulvarealet pr. barn i Holstebro Kommunes øvrige skovbørnehaver.

• at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr. til opførelse af pavillon inkl. inventar, hegn mv. finansieret af de likvide aktiver.

• at udvide pladskapaciteten i Vuggestuen "Kometen" med 8 pladser fra 1. maj 2013 og at afgive en anlægsbevilling og frigive et rådighedsbeløb på 50.000 kr. til anskaffelse af inventar mv. Anlægsbevillingen indstilles finansieret af de likvide aktiver. Ved udvidelsen med 8 pladser afviges Udvalget for Børn og Unges principbeslutning af 17. december 2009 om et frit gulvareal i vuggestuer på 4,5 m2, således at det frie gulvareal pr. barn i Kometen udgør ca. 3,9 m2 pr. barn.

 

Pladskapaciteten evalueres for hele kommunen mhp evt. konsekvenser for budgetlægningen.

 

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


11.      Dagtilbud - Tillægsbevilling til anlæg - Dagpasning i Ejsing

050910-2011

 

Sagsfremstilling

BE / CES - BU - ØK - BY

Byggeudvalget vedrørende byggeriet at Børnehuset ”Gazellen” mødtes den 3. januar 2013 med henblik på at drøfte resultatet af udbuddet vedrørende byggeriet. Udbuddets resultat var, at der manglede ca. 180.000 kr. Mødet i byggeudvalget afstedkom, at det manglende beløb efter udbud blev nedbragt til 130.000 kr.

 

Byggeudvalget var enige om, at der søges en tillægsbevilling på 130.000 kr. til projektet finansieret af de likvide aktiver. Af hensyn til at projektet hurtigt kan komme videre har Forvaltningen fremsendt anmodning til Borgmesteren om en beslutning om tillægsbevilling til anlægsbevillingen.

 

Borgmesterens beslutning foreligger til mødet.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 24. januar 2013 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Der forelå ikke en borgmesterbeslutning inden mødet.

 

Mathilde Traberg (V) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Ansøgning om tillægsbevilling til anlæg af Børnehuset Gazellen, Ejsing

 


12.      Det specialiserede social område 2012

000984-2012

 

Sagsfremstilling

MVH - ØK - BY

I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten for 4. kvartal 2012 er udsendt til Byrådet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 6. februar 2013 kl. 08.30

Tiltrådt indstillingen. Sagen sendes til Byrådets efterretning.

 

Beslutning

 

Godkendt indstillingen.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Økonomisk oversigt til Byrådet, 4. kvartal 2012

 


13.      Analyse af bedste praksis i beskæftigelsesindsatsen

048956-2012

 

Sagsfremstilling

HB/ ACB - AMU - BY

En KL/ Deloitte-analyse fremhæver Holstebro som en af de 8 kommuner, der leverer de bedste resultater i landet på beskæftigelsesområdet. De andre kommuner, der er udvalgt blandt de bedste er: Helsingør, Hillerød, Rebild, Skanderborg, Varde, Vejle og Vordingborg.

Analysen undersøger praksis i landets bedste kommuner, og det viser sig, at der er en række ligheder i den overordnede styring af beskæftigelsesområdet. De bedste kommuner er alle karakteriseret ved en stærk politisk og administrativ ledelse, som formår at sætte ambitiøse mål og udstikke en tydelig retning for beskæftigelsesindsatsen. Samtidig vægtes politisk handlekraft, hvor politikerne er klar til at tage medejerskab og har en grundlæggende holdning om at beskæftigelsesområdet betragtes som styrbart - både indsatsmæssigt og økonomisk. 

Flere af kommunerne - herunder Holstebro - arbejder med businesscase-tankegang, hvor der tænkes i investeringer i indsatsen set i lyset af potentielle resultater og gevinster. Samtidig arbejdes der bevidst med at give og fastholde borgerens ansvar for sin egen situation. Rapporten viser, at den gode praksis samtidig er karakteriseret ved samarbejde på tværs af fagudvalg, hvorved sammenhængen til fx sundheds-, social- og uddannelsesområdet bidrager til at understøtte målene på beskæftigelsesområdet. 

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget gav udtryk for tilfredshed med analysen og medarbejdernes indsats, som er med til at skabe resultaterne på beskæftigelsesområdet., og sender analysen til Byrådet til orientering.

 

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 23. januar 2013 kl. 13.30

Arbejdsmarkedsudvalget gav udtryk for tilfredshed med analysen og medarbejdernes indsats som er med til at skabe resultaterne på beskæftigelsesområdet.

 

Beslutning

 

Til orientering.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Deloitte-analyse

 


14.      Praksisundersøgelse om sanktioner

003063-2013

 

Sagsfremstilling

HB/ILR - AMU - BY

Statsforvaltningen Midtjylland, Beskæftigelsesankenævnet har i 2012 gennemført en praksisundersøgelse vedrørende aktivlovens § 41, ophør af kontanthjælp. I undersøgelsen har deltaget 6 kommuner – herunder Holstebro kommune. Der har i alt været udtaget 80 sager i undersøgelsen, heraf 14 sager fra Holstebro kommune.

Da kommunen har deltaget i undersøgelsen, skal praksisundersøgelsen behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79 a.

Beskæftigelsesankenævnet anmoder om senest den 1. maj 2013 at blive orienteret om kommunalbestyrelsens behandling af undersøgelsen, herunder om hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til, jf. retssikkerhedslovens § 79 a, stk. 2.

Jf. aktivlovens § 41 ophører hjælpen til en person, hvis denne uden rimelig grund afviser et tilbud efter beskæftigelseslovgivningen eller har gentagne udeblivelser fra et tilbud uden rimelig grund. Hjælpen ophører så længe personen afviser tilbud, dog under forudsætning af, at kommunen samtidig sikrer, at der er et åbent tilbud, som personen kan tage imod og dermed opfylde sin pligt til at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Det er et krav, at borgeren klart er vejledt om konsekvensen af udeblivelser mv., og om hvad borgeren skal gøre, for at få genoptaget hjælpen. Der er også krav til det konkrete tilbuds formål m.v. gennem regler om udarbejdelse af jobplan.

De nuværende regler har været gældende siden 1. oktober 2009, hvor sanktionsreglerne blev ændret, og hvor kravene til vejledning som betingelse for at standse hjælpen blev skærpet.

Nævnet har vurderet, at 4 af de 80 undersøgte sager er i overensstemmelse med lovgivningen og praksis. Derimod ville 76 sager, svarende til 95%, være blevet ophævet, hvis de havde været indbragt for nævnet. Det skal i den forbindelse nævnes, at de 4 sager, der samlet set var rigtige, alle er Holstebro-sager. Samtidig er der en erkendelse af, at der også i Holstebro Kommune er for mange sager med fejl. 

Hovedfejlen i sagerne er manglende dokumentation for at borgerne er blevet korrekt vejledt, og at det kan dokumenteres, at vejledningen er givet. Det vil derfor være et særligt fokusfelt i Holstebro kommune.

Beskæftigelsesankenævnet er på baggrund af undersøgelsen kommet med en række anbefalinger til kommunerne som Holstebro Kommune vil sikre implementeret i den fremtidige sagsbehandling.

Social og Arbejdsmarked søger først og fremmest at matche borgere og tilbud bedst muligt, så der sker forebyggelse af situationer, hvor borgeren udebliver. Det skønnes vigtigt, at et beskæftigelsesfremmende tilbud giver mening for borgeren, så risikoen for at borgeren ikke medvirker reduceres mest muligt. Målet er således ikke at sanktionere, men at give det bedste tilbud.

Social og Arbejdsmarked anerkender dog, at når der undtagelsesvis er behov for at sanktionere, er det en meget indgribende afgørelse for borgeren.  Det er derfor yderst vigtigt, at afgørelsen sker på det rette grundlag, og at borgeren kender konsekvensen ved at udeblive fra et tilbud.

Social og Arbejdsmarked vil således med udgangspunkt i undersøgelsen foretage følgende:

·        gennemgå de eksisterende arbejdsgangsbeskrivelser for at sikre, at de følger nævnets anbefalinger på området

·         Muligheder for forbedret it-understøttelse undersøges

·        afholde temamøde for relevante medarbejdere, hvor nævnets anbefalinger gennemgås

 

·        foretage ekstra ledelsestilsyn på området 

Praksisundersøgelsen er vedlagt som bilag. Holstebro Kommunes placering i forhold til øvrige kommuner fremgår af tabel 1.7, 1.9, 1.16 og 1.17.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller:

 

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 23. januar 2013 kl. 13.30

Arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig de de tiltag der iværksættes som opfølgning på praksisundersøgelsen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Praksisundersøgelse sanktioner 2012

 


15.      Praksisundersøgelse om førtidspension

016426-2012

 

Sagsfremstilling

HB / ILR - AMU/SOU - BY

Ankestyrelsen har i efteråret vurderet 125 sager, hvoraf 8 sager var fra Holstebro kommune.

Undersøgelsen viser, at 84 procent af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. Sagerne indeholder oplysninger om modtagere, hvor arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, og hvor alle muligheder for forbedring af arbejdsevnen gennem aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt andre foranstaltninger er afprøvede. 16 procent af kommunernes afgørelser, svarende til 20 sager, ville derimod blive ændret eller hjemvist til fornyet behandling.

Holstebro kommune har 1 sag, hvor afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist, hvis det havde været en klagesag, idet Ankestyrelsen peger på, at der mangler dokumentation for tilstandens varighed, der burde være indhentet psykiatrisk speciallægeerklæring, og der burde fortsat være behandlingsmuligheder. De øvrige 7 sager er i overensstemmelse med Ankestyrelsens praksis.

Generelt anbefaler Ankestyrelsen, at der tidligt i forløbet indhentes psykiatriske oplysninger, og at kommunerne skal sørge for, at arbejdsprøvningen bliver individuelt tilpasset, således at der tages hensyn til borgerens eventuelle skånebehov.

Ankestyrelsen undersøgelse og anbefalinger er gennemgået på konsulentmøde med sagsbehandlere og jobkonsulenter, ligesom pensionsudvalget har stor opmærksomhed på ankestyrelsens generelle praksis på førtidspensionsområdet.

Det skal bemærkes at der pr. 1. januar 2013 er sket lovgivningsmæssige ændringer, idet der er indført muligheden for ressourceforløb som alternativ til førtidspension.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget sender sagen til Byrådet til orientering.

 

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 23. januar 2013 kl. 13.30

Arbejdsmarkedsudvalget tilslutter sig forvaltningens opfølgning på undersøgelsens resultater.

 

Social- og sundhedsudvalget den 29. januar 2013 kl. 12.00

Orientering blev givet.

 

Aksel Gade (V) deltog ikke i behandling af punktet.

 

 

 

Beslutning

 

Til orientering.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 SOU 29.01.2013 - Bilag 1 - Praksisundersøgelse førtidspension

 


16.      Forslag fra John Thorsø (C) om at sejladsregulativet skal behandles i Byrådet

006816-2013

 

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem John Thorsø (C) har i mail af 10. februar 2013 anmodet om at få følgende punkt behandlet i Byrådet:

"Sejladsregulativ for Storå, Råsted Lilleå og Vegen Å sendes i høring i relevante udvalg – herunder Udvalget for Erhverv og Turisme og Kultur og Fritidsudvalget – med henblik på belysning af de mange forskellige anvendelsesmuligheder for vandløbene og mulighed for at have sæson fra 1. maj til 30. oktober. Herefter sendes forslaget i offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser og derefter til endelig afgørelse i Byrådet.

Begrundelsen med den positive udvikling i kanosejlads og at man generelt arbejder mere tværgående og medtænker andre fagudvalgsområder i sagsbehandlingen."

 

Indstilling

Til Byrådets drøftelse.

 

Beslutning

 

Byrådet beslutter, at det inden udgangen af 2013 skal undersøges, om der fra 2014 kan ske udvidelse af sejlads på Storåen.

 

Bodil Pedersen (A), Canan Dogan (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


Lukket del

17.      Aktuel Kvarter

047906-2012

 

 


18.      CSR Award

004382-2013

 

 


19.      Erstatningssag

048053-2012

 

 


20.      Klage

047825-2012

 

 


21.      Erhvervelse af jord

000773-2013