Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 21. maj 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Der var afbud fra Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V).

Mødet sluttede kl. 18.10.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Årsberetning 2012. 3

2......... Genbevillinger 2012-2013. 5

3......... Det specialiserede socialområde 2013. 7

4......... Anlægsregnskaber for afsluttende byggemodningsprojekter over 2 mio. kr. 8

5......... Ekstraordinære belægningsarbejder på veje i 2013. 10

6......... Ekstraordinære broprojekter i 2013. 12

7......... Hunsballevej 14, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af P-plads  14

8......... Møllevej 7, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af p-plads  16

9......... Bybusbetjening i Holstebro - Projekt med Midttrafik. 18

10...... Bunkers ved stranden langs Vesterhavet 22

11...... Vedtagelse af lokalplan nr. 1087 - Et område til centerformål ved Helgolandsgade og Sønderbrogade. 24

12...... Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 27

13...... Ældrerådsvalg 2013. 29

14...... Udpegning af nyt medlem af og stedfortræder til Holstebro Handicapråd. 31

15...... Ombygning i Gråkjær Arena af 5 skybokse til ny lounge. 33

Lukket del 35

16...... Aktuelt Kvarter 35

17...... Salg. 36

18...... Salg. 37

19...... Erhvervelse af jord. 38

20...... Erhvervelse af jord. 39

21...... Byggeri 40

22...... Kontrakt 41

 


Åben del

1.         Årsberetning 2012

009630-2013

 

Sagsfremstilling

CB - ØK - BY

Resultatet af årsregnskabet for 2012 viser et overskud på den ordinære drift på 154,5 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 97,4 mio.kr. 

Et større end oprindeligt budgetteret anlægsniveau betød at året endte med et samlet underskud på 23,6 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 2,3 mio.kr. 

Resultatet sammen med låneoptagelse, afdrag og øvrige balanceforskydninger betyder, at de likvide beholdninger er mindsket med 13,2 mio. kr. ved årets slutning.

Hovedtallene er præsenteret nedenfor. Regnskabets specifikationer og noter samt fagudvalgenes beretning er indeholdt i vedhæftede bilag.

Mio. kr.

Vedtaget budget 2012

Korrigeret budget 2012

Regnskab    2012

 

 

 

 

Indtægter

3.165,0

3.184,2

3.181,3

Driftsudgifter

-3.058,9

-3.117,3

-3.013,5

Renter

-8,7

-4,9

-13,3

Ordinær drift i alt

97,4

61,9

154,5

Anlægsudgifter

-95,1

-205,1

-140,8

Jordforsyning

0,0

-56,9

-42,4

Ekstraordinære poster

0,0

0,0

0,0

Resultat af det skattefinansierede område

2,3

-200,1

-28,7

Resultat af brugerfinansieret område

0,0

0,0

5,1

Resultat i alt

2,3

-200,1

-23,6

 

 

 

 

Øvrige nøgletal

 

 

 

Optagelse af lån

31,6

7,1

7,1

Øvrige finansforskydninger

5,8

5,3

49,6

Afdrag på lån

-41,2

-46,9

-46,3

Ændring af likvide aktiver (ekskl. kursregulering)

-1,5

-234,6

-13,2

 

 

 

 

Likvid beholdning ultimo

 

 

157,7

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Økonomidirektør Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling i forhold til de faldne bemærkninger.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Årsberetning_2012_endelig

 


2.         Genbevillinger 2012-2013

015414-2013

 

Sagsfremstilling

CB/AB - ØK - BY

I forbindelse med regnskabsafslutning for 2012 er mer- og mindreforbrug opgjort. Fra 2011 til 2012 blev der samlet genbevilget 104,6 mio. kr. 28,4 på driften og 76,3 på anlæg. Fra 2012 til 2013 forventes en samlet genbevilling på 110,5 mio. kr. 54,5 mio. på driften og 57,9 mio. på anlæg samt en genbevilling på købsmoms på -1,9 mio. kr. De væsentligste årsager til den store forskel på størrelsen af genbevilling på drift mellem de to år er dels, at skolerne har afviklet en væsentlig del af deres gæld fra tidligere år, dels at Handicap og Psykiatri har et fået balance mellem budget og regnskab, og endelig at der er en større positiv afvigelse på 7,5 mio. kr. på barselsfonden på Økonomiudvalgets område

Direktionens forslag til genbevilling fra 2012 til 2013

Uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb, der er genbevilget mellem årene - i mio.kr.

Til 2012

Til 2013

Drift:

 

 

Økonomiudvalget

16,2

25,4

Arbejdsmarkedsudvalget

3,6

3,1

Social- og Sundhedsudvalget

1,9

9,9

Udvalget for Børn og Unge

2,1

16,0

Kultur og Fritidsudvalget

2,0

2,5

Teknisk Udvalg

0,3

-1,9

Udvalget for natur, miljø og klima

0,3

-0,4

Udvalget for erhverv og turisme

1,9

-0,1

I alt genbevilgede driftsbevillinger til næste år

28,4

54,5

Anlæg:

 

 

Økonomiudvalget

3,6

5,9

Arbejdsmarkedsudvalget

-0,2

0,0

Social- og Sundhedsudvalget

2,2

13,5

Udvalget for Børn og Unge

5,5

21,3

Kultur og Fritidsudvalget

-4,7

-0,8

Teknisk Udvalg - byggemodninger

20,9

-3,2

Teknisk Udvalg - øvrige anlæg

41,2

17,9

Udvalget for natur, miljø og klima

7,9

3,2

Udvalget for erhverv og turisme

0,0

0,1

I alt genbevilgede rådighedsbeløb til næste år

76,3

57,9

Tilbagebetaling af købsmoms

 

-1,9

I alt genbevillinger

104,6

110,5

For driften gælder det, at den enkelte institution kan få overført mindreforbrug op til 5 % af korrigeret budget. Hvis en institution har merforbrug vil hele overskridelsen skulle overføres.

Projekter med ekstern finansiering genbevilges 100 %.

For anlæg gælder det, at både mer- og mindreforbrug af rådighedsbeløb vil kunne overføres til efterfølgende år.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Samlet oversigt over genbevillinger til 2013 - Anlæg

 Genbevillinger, drift - samlet

 


3.         Det specialiserede socialområde 2013

010970-2013

 

Sagsfremstilling

MVH - ØK - BY

Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten for 1. kvartal 2013 er udsendt til Byrådet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Økonomisk oversigt til Byrådet, 1. kvartal 2013

 


4.         Anlægsregnskaber for afsluttende byggemodningsprojekter over 2 mio. kr.

009327-2013

 

Sagsfremstilling

IKN/PMP - TU - ØK - BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed anlægsregnskab for følgende afsluttede anlægsopgaver, hvor bruttoudgifterne er højere end 2 mio. kr.

Projekt /

sted nr.

Betegnelse – øvrige projekter

Regnskab

Anlægsbevilling

Note

010304

Energipuljeprojekt Implementering af Omega energi på alle ejendomme.

2.904.455

3.041.000

1

222312

Omprofilering af Herningvej mellem Østerbrogade og Skovvang.

2.502.657

2.570.000

 

Note 1:

Omkostninger til etablering af Omega Energistyring på kommunens ejendomme er kr. 136.000 mindre end budget pga. mindre omkostninger til:

Da antallet af kommunens ejendomme ændrer sig, vil der komme løbende omkostninger til ændring af Omega Energistyring, som skal dækkes af det almindelige driftsbudget.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 24. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


5.         Ekstraordinære belægningsarbejder på veje i 2013.

012513-2013

 

Sagsfremstilling

PHA/AV - TU-ØK-BY

Økonomiudvalget har på møde den 12. marts 2013 under punkt 2. "Fremrykning af anlægsprojektet fra 2014 til 2013" besluttet, "at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et oplæg på reparation af broer på op til 5 mio. kr. og vedligeholdelse af veje på op til 10 mio. kr."

Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg fastlægger hvilke principper, der skal danne grundlag for en eventuel ekstraordinær bevilling til vejvedligeholdelse i 2013.

Den årlige vedligeholdelse af veje afholdes over driftsbudgettet, hvorfor en ekstrabevilling over anlægsbudgettet bør have karakter af større renoveringsprojekter, som f.eks. større veje eller nedbrudte veje, som skal have nyt bærelag/forstærkning.

Det overordnede vejnet, dvs. klasse 0-veje (rutenummererede veje), hvor der kører mest trafik, trænger til istandsættelse, ligesom nogle af de større indfaldsveje til byerne samt byveje med stor trafikbelastning ligeledes er nedslidte. Disse veje vil tage en stor del af det driftsbudget der er til vejvedligeholdelse, såfremt der ikke gives yderligere midler til vejvedligeholdelse.

Teknik og Miljø foreslår, at en eventuel ekstrabevilling til vejvedligeholdelse anvendes til det overordnede vejnet, dvs. klasse 0-veje og på større veje i byer, således at en evt. ekstrabevilling anvendes til opretning, slidlag og efterfølgende genmarkering på disse veje. 

Såfremt der via anlægsbevilling gennemføres større ekstraordinære belægningsprojekter på de overordnede veje, vil dette samtidig frigøre ordinære driftsmidler til en større indsats i forhold til vinterskader og øvrige skader på det øvrige vejnet.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller overfor Økonomiudvalget, at der anvendes 10 mio. kr. på de veje, der er mest trængende, idet der lægges vægt på overordnede vejforbindelser.

Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Teknisk Udvalg besluttede, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at der anvendes 10 mio. kr. på de veje, der er mest trængende, idet der lægges vægt på overordnede vejforbindelser.


Økonomiudvalget den 24. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med følgende indstilling:

 

• At der meddeles en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til større ekstraordinære belægningsprojekter på de overordnede veje i 2013.

• At de 10 mio. kr. lægges i en pulje, hvorfra Teknisk Udvalg kan frigive beløb til de enkelte projekter.

• At beløbet finansieres af de likvide aktiver.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


6.         Ekstraordinære broprojekter i 2013.

012472-2013

 

Sagsfremstilling

MMES/AV - TU - ØK - BY

Økonomiudvalget har på sit møde den 12. marts 2013 under punkt 2. "Fremrykning af anlægsprojektet fra 2014 til 2013" besluttet, "at anmode Teknisk Udvalg om at udarbejde et oplæg på reparation af broer på op til 5 mio. kr. og vedligeholdelse af veje på op til 10 mio. kr.".

Teknik og Miljø foreslår, at Teknisk Udvalg fastlægger hvilke principper,der skal danne grundlag for en eventuel ekstraordinær bevilling til reparation af broer/tunneller i 2013.

Teknik og Miljø har overordnet set 35 bygværker, som enten har en tilstand der gør, at de bør renoveres/udskiftes eller på grund af bæreevne er skiltet med vægtbegrænsning. Heraf er der iværksat nærmere undersøgelser for 5 bygværker, og et bygværk på Sevelvej er helt udskiftet. Tilbage er 29 bygværker til nærmere undersøgelse, renovering eller udskiftning.

Teknisk Udvalg behandlede på sit møde den 28.01.2013 en sag om princip for prioritering af bygværker til reparationer og undersøgelser, hvor udvalget besluttede at bygværkerne prioriteres således at vægtbegrænsede bygværker prioriteres efter tilstandskarakteren, samt i hvor stor en grad af trafik der passerer over bygværkerne.  

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 24. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med følgende indstilling:

 

• At der meddeles en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til vedligeholdelse af broer i 2013.

• At beløbet lægges i en pulje, hvorfra Teknisk Udvalg kan frigive beløb til de enkelte projekter.

• At beløbet finansieres af de likvide aktiver.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


7.         Hunsballevej 14, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af P-plads

014529-2013

 

Sagsfremstilling

HLJ - TU - ØK - BY

 

Ejendommen på Hunsballevej 14 foreslås nedrevet, med henblik på at anvende arealet til parkeringsplads.

 

Ejendommen er opført i 1954 og er 138 m2.

Bygningen er ét plan og opført i murværk med tagdækning som bølgeeternit.

Hele grunden udgør 630 m2.

Ejendommen har været udlejet til foreningsformål, men bygningens beskaffenhed er i en så ringe stand, at det vil være stærkt urentabelt, at bringe de energimæssige forhold samt den generelle anvendelighed op til nuværende krav, hvilket er grunden for at ejendommen foreslås nedrevet.

Der er ingen planer for arealets fremtidige anvendelse og i den, for området gældende, lokalplan er dette tiltænkt udlagt som P-plads. Det foreslås derfor, at det midlertidigt udlægges som grusplads, der kan anvendes til parkering for områdets uddannelsesinstitutioner m.m.

 

Arealet er indenfor kommunens områdeklassificering, der skal derfor tages jordprøver af jord, der skal bortkøres, dette er medtaget i pris og nedbrydningsbeskrivelsen.

 

Arealet vil blive belagt med stabilt grus.

Det store træ på grunden bevares, ligesom hækken mod vest og syd på grunden bevares.

 

På østsiden af grunden er der cykelskur for naboejendommen, som skal bevares.

 

Der vil blive afholdt licitation på nedrivning af ejendommen og etablering af parkeringsplads.

 

Nedrivning af ejendommen samt etablering af parkeringsplads forventes at andrage 260.000 kr. ekskl. moms.

Der er på ejendommen en driftsbevilling på 25.000, som indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets driftsbudget. Det er aftalt at Kultur og Sundhed medtager tilpasning af driftsbudgettet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2013.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 6. maj 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Møllevej 7, 7500 Holstebro. Nedrivning af bygning og etablering af p-plads

014568-2013

 

Sagsfremstilling

HLJ - TU - ØK - BY

 

Ejendommen på Møllevej 7 foreslås nedrevet, med henblik på at forbedre parkeringsforholdene for de kommunalt ansatte i Møllevej 9.

 

Ejendommen er opført i 1927 og har et samlet bygningsareal på 188 m2.

Bygningen er 2 plan og opført i murværk med tagdækning som bølgeeternit.

Bygningen er tom.

 

Ejendommen har tidligere været anvendt til kontor formål, i tilknytning til kommunens øvrige aktiviteter på møllevej 9. Ejendommens beskaffenhed er i en så ringe stand, at det vil være stærkt urentabelt, at bringe de energimæssige forhold samt den generelle anvendelighed op til nuværende krav, hvilket er grunden for at ejendommen foreslås nedrevet.

 

Møllevej 7 og 9 er beliggende på samme matrikel, og arealet foreslås derfor udlagt til parkering for de øvrige aktiviteter i området.

 

Arealet vil blive belagt med stabilt grus.

Efter nedbrydning skal der plantes ca. 10 meter hæk langs Møllevej, bredden på tilkørselen til parkeringspladsen fra Møllevej forbliver uændret.

 

Der vil blive afholdt licitation på nedrivning af ejendommen og etablering af parkeringsplads.

 

Der er ingen markering af de nuværende parkeringsbåse.

Prisen er uden markering af de fremtidige parkeringspladser.

 

Nedrivning af ejendommen samt etablering af parkeringsplads forventes at andrage 180.000 kr. ekskl. moms.

 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 6. maj 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


9.         Bybusbetjening i Holstebro - Projekt med Midttrafik

038486-2011

 

Sagsfremstilling

AV - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg besluttede på sit møde den 15. april 2013 at godkende Midttrafiks forslag til nyt bybussystem i Holstebro, idet Midttrafik udarbejder nye forslag til:

- rute 270 og 252 med henblik på at bevare busforbindelse mellem Thorsminde og Holstebro morgen og eftermiddag. Det forudsættes, at elever til ungdomsuddannelser ikke får ringere forbindelse end nu.

- busforbindelse til Tvis.

Økonomi

Kollektiv trafik er i budgettet et særligt bevillingsområde, hvilket betyder, at Teknisk Udvalg kan træffe beslutninger inden for den eksisterende budgetramme og det eksisterende serviceniveau. Såfremt udvalget ønsker at ændre budgetrammen eller serviceniveauet, skal sagen forelægges Byrådet til endelig godkendelse.

De fremlagte forslag til nyt bybussystem i Holstebro samt ændringer på lokalruter (rute 270) er udarbejdet ud fra den nuværende budgetramme for kollektiv trafik, og de retningslinier Teknisk Udvalg tidligere har besluttet.

Teknik og Miljø gør endvidere opmærksom på, at Økonomisk forvaltning oplyser, at bloktilskuddet for budget 2014 reduceres med 4,3 mio. kr. som følge af forventede mulige besparelser indenfor den samlede kommunale befordring. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget beslutning om udmøntning af denne reduktion.

Kørsel mellem Thorsminde, Ulfborg og Holstebro - rute 270.

I det fremlagte forslag skal rute 252 betjene kørsel mellem Idom/Råsted og Holstebro. Ruten får ikke ringere betjening end i dag, men times drift. 

Midttrafik har i samarbejde med Teknik og Miljø set på mulighederne for at bevare en busforbindelse mellem Thorsminde og Holstebro morgen og eftermiddag.

Midttrafik har endvidere taget morgenturen med rute 270 den 17. april 2013, for at vurdere kørslen samt interviewe passagererne. Bilag viser resultatet af undersøgelsen.

Midttrafik forslår i samarbejde med Teknik og Miljø, at der indsættes en bus på strækningen fra Thorsminde til Holstebro om morgenen, således at uddannelsessøgende fra det vestlige område kan tage bussen til Holstebro. Udgiften hertil er beregnet til overslagsmæssigt 200.000 kr. for kørsel på skoledage. Såfremt denne bus ligeledes kan bruges til dublering i Holstebro for kørsel mellem banegården og uddannelsesstederne, vil udgiften blive reduceret væsentligt.

Såfremt der ligeledes skal indsættes en bustur om eftermiddagen er udgiften beregnet til overslagsmæssigt 260.000 kr. pr. tur for kørsel på skoledage.

Ved interview den 17. april har flere unge givet udtryk for, at de i forvejen ofte benytter toget mellem Holstebro og Ulfborg om eftermiddagen.

Med baggrund i undersøgelsen, forslår Teknik og Miljø, at der ikke indsættes bus mellem Holstebro og Ulfborg om eftermiddagen.

Passagerer mellem Ulfborg Kirkeby og Ulfborg vil blive betjent af rute 271.

Anbefaling rute 270:

Midttrafik samt Teknik og Miljø anbefaler med baggrund i undersøgelsen, at rute 270 fra køreplanskiftet sommeren 2014 ændres til 

Ved forslaget sparres ca. 1,3 mio. kr. som er indarbejdet til styrkelse af bybuskørslen og timesdrift på rute 252 mellem Idom/Råsted og Holstebro samt eventuelle justeringer på rute 271 mellem Vemb og Ulfborg til betjening af Ulfborg Kirkeby.

Busforbindelse mellem Tvis og Holstebro

Midttrafik har lavet beregning på forskellige mulige busbetjeninger mellem Tvis og Holstebro, som fremgår af vedlagte bilag.

Forslagene kan deles op i kørsel morgen og aften på hverdage samt kørsel lørdag formiddag som øvrige bybuslinier på lørdage.

Hverdage med ½-times drift mellem kl. 6.00 og 8.00 samt mellem kl. 15.00 og 17.00:

Lørdage med seks ture mellem kl. 8.00 og 14.00

Alternativt kan der oprettes en ny bybuslinie med times drift til betjening af Tvis, Halgård, Nybobakke på hverdage, hvilket overslagsmæssigt vil koste mellem 920.000 kr. og 1.420.000 kr. afhængig af, om bussen kan indpasses med busserne i det eksisterende bybusnet.

Anbefaling Tvis-Holstebro:

Midttrafik samt Teknik og Miljø foreslår, at såfremt der skal etableres busforbindelse mellem Holstebro og Tvis på hverdage

og såfremt der skal etableres busforbindelse mellem Holstebro og Tvis på lørdage

Merudgiften til en eventuel busforbindelse til Tvis foreslås finansieret via budgetforhandlingerne.

Samlet vurdering:

Med de anførte anbefalinger til rute 270 og busforbindelse Tvis-Holstebro vurderer Teknik og Miljø

Fortsat sagsbehandling til Økonomiudvalget

Teknisk udvalg besluttede på mødet d. 6. maj 2013, at anbefale de i bilaget fra Midttrafik punkt 2 og 4 foreslåede løsninger vedrørende busbetjening af Tvis-Halgård.

2: Betjening af Tvis og Halgård lørdage, via Halgård, ny linje:

Forslaget betyder, at der oprettes en ny bybuslinje, der kører lørdage og betjener såvel Tvis som Halgård. I lighed med andre bybus linjer i Holstebro betjenes Tvis og Halgård med 6 ture på lørdage. Omkostningen er beregnet til 104.000 kr. pr. år.

                        

4: Betjening af Tvis / Halgård / Nybobakke pendlerbus, suppleret med rute 12 hverdage:

Der oprettes en pendlerbus, der kører Mejdal – Tvis – Halgård – Nybobakke om morgenen med ½ times drift kl. 06.00 – 08.00 og modsat kl. 15.00  – 17.00, men hvor tidspunkter der udføres samme tid som rute 12 udføres af rute 12 og udgår: Se forslag til køreplan. Omkostningen er beregnet til 400.000 kr. pr. år -  indtægter.

 

Teknik og Miljø vurderer, at løsningsforslaget ligger udenfor den nuværende økonomiske ramme.

Da kollektiv trafik i budgettet er et særligt bevillingsområde, kan Teknisk Udvalg træffe beslutninger inden for den eksisterende budgetramme og det eksisterende serviceniveau. Den foreslåede løsning vedrørende busbetjening af Tvis forudsætter derfor Byrådets godkendelse både for så vidt angår serviceniveau og bevilling.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 6. maj 2013 kl. 13.00

Per Elbæk fra Midttrafik deltog under dette punkt.

 

Teknisk Udvalg besluttede,

 

- at ændre rute 270 som anført i sagsfremstillingen under "anbefaling rute 270",

 

Aksel Gade (V) stemte imod.

 

- at det overfor Byrådet anbefales, at der for så vidt angår Tvis-Halgård etableres betjening som angivet i punkt 2 og 4 i bilag fra Midttrafik (504.000 kr.).

 

- at Teknik og Miljø arbejder videre med teletaxi/flexture i kommunen, eventuelt som erstatning for weekend-kørsel.


Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt og direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, og således at ruten Tvis/Halgård indgår i det kommende udbud.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Forslag pendlerbus med rute 12

 Rute270

 Notat betjening Ulfborg og Tvis

 


10.      Bunkers ved stranden langs Vesterhavet

017696-2011

 

Sagsfremstilling

AV - UNMK - ØK - BY

Langs den jyske vestkyst ligger bunkers fra 2. verdenskrig og forfalder. Nogle af disse bunkers er til fare for badende og andre brugere af stranden, da havet har eroderet betonen og blotlagt bunkernes armeringsjern. Holstebro Kommune har tidligere år påtaget sig opgaven med at fjerne fritlagt armering på de bunkers, der kunne være til fare for badende langs vestkysten.

Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har sammen med kommunerne Thisted, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Holstebro igangsat en proces, som skal fjerne de farligste af bunkerne langs kysten, såfremt der kan skaffes det økonomiske grundlag.

Kystdirektoratet har afsat 5,7 mio. kr. til fjernelse af bunkers, mens Naturstyrelsen har afsat 4 mio. kr. Hvis de vestjyske kommuner bidrager til finansieringen med 20.000 kr. pr. bunker, som bliver fjernet fra arealer indenfor deres respektive kommunegrænse, vil den økonomiske ramme blive på i alt ca. 11,7 mio. kr.

Kystdirektoratet har foretaget en registrering af bunkers langs den jyske vestkyst, med det forbehold at det ikke er muligt at fastslå det nøjagtige antal bunkers langs kysten på grund af kystens dynamik. Registreringen viser, at der i alt er ca. 600 bunkers på strækningen fra Skagen til grænsen. Heraf vurderes ca. 100 bunkers at være særlig farlige for brugerne af stranden, da de ligger i vandkanten og deres armeringsjern er fritlagt.

I Holstebro Kommune er registreret 31 farlige bunkers med synlige armeringsjern.

Med et bidrag til finansiering på 20.000 kr. pr. bunkers vil Holstebro Kommunes medfinansiering blive på i alt 620.000 kr.

Kystdirektoratet anmoder Holstebro Kommune om tilkendegivelse af, om kommunen vil medfinansiere fjernelse af farlige bunkers i Holstebro Kommune med 20.000 kr. pr. bunker, svarende til en overslagsmæssig udgift på i alt 620.000 kr.

Det vil være Kystdirektoratet i samarbejde med Naturstyrelsen, der forestår arbejdet med udbud og gennemførelse af projektet. Kystdirektoratet vil sende opgaven i udbud efter godkendelse i Finansudvalget samt i de involverede kommuner og det forventes, at fjernelse af bunkers sker i 2013.

Teknik og Miljø anbefaler, at Holstebro Kommune deltager ved medfinansiering til fjernelse af bunkers i Holstebro Kommune og at udgiften finansieres af likvide aktiver.

Budgetafdelingen har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 6. maj 2013 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Susanne Thiim (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Brev til Holstebro Kommune

 


11.      Vedtagelse af lokalplan nr. 1087 - Et område til centerformål ved Helgolandsgade og Sønderbrogade

044886-2012

 

Sagsfremstilling

SYJ/SH - TU - BY

Byrådet vedtog den 15. januar 2013 at sende lokalplanforslag nr. 1087 i offentlig høring. Planforslaget var offentliggjort i 8 uger fra den 23.01.2013 til den 20.03.2013. I den periode modtog Holstebro Kommune 3 bemærkninger/indsigelser, som kan findes i deres fulde længde på sagen (sags nr. 044886-2012).

Holstebro Museum er kommet med bemærkninger til lokalplanen omhandlende muligheden for fortidsminder i området. Det indstilles, at Museets bemærkninger indarbejdes i lokalplanens redegørelse.

Vestforsyning A/S er kommet med bemærkninger til lokalplanen. Bemærkningerne omhandler især den forsatte drift af fjernvarmecentralen ved Helgolandsgade 20. Vestforsyning A/S vurderer, at lokalplanforslagets byggefelter er meget tæt på fjernvarmecentralen. Der skal sikres tilstrækkelig tilkørsel/vejadgang for store kranbiler i forbindelse med servicering af skorstenen med tilhørende antenneanlæg.

På baggrund af bemærkningen fra Vestforsyning A/S indstilles det, at lokalplanens nordlige byggefelt trækkes yderlige 4 meter væk fra fjernvarmecentralen, således at der sikres yderligere friareal til servicering af skorstenen.

I forhold til støjforholdende i området udtrykker Vestforsyning A/S bekymring for et stort byggeri med boliger tæt på fjernvarmecentralen og fastslår, at Vestforsyning A/S ikke kan acceptere, at der stilles skrappere miljøkrav ved drift af varmecentralen.

Efter høringsperioden afslutning den 20.03.2013 er der på baggrund af bemærkningerne indledt en dialog med Vestforsyning A/S om støjforholdene i området. I forbindelse hermed har Grontmij A/S i rapport af 18.04.2013 målt og beregnet støjpåvirkningen fra fjernvarmecentralen med henblik på at give et billede af virksomhedsstøjen og en vurdering af muligheder for støjdæmpning.

De udførte støjmålinger og beregninger viser, at området omkring fjernvarmecentralen er belastet af en støjpåvirkning der, i forbindelse med en fremtidig placering af boliger i området, vil ligge over de vejledende grænseværdier. For den nordlige del af lokalplanområdet vurderes det i forbindelse med rapporten, at en nedbringelse af fjernvarmecentralens støj til de vejledende støjgrænser vil være ukompliceret og vurderes ikke at påføre Vestforsyning A/S uforholdsmæssigt høje omkostninger. Som konsekvens af dialogen med Vestforsyning A/S, den udførte måling af støjen fra fjernvarmecentralen og vurderingen af mulige tiltag til støjdæmpning indstilles det:

- at lokalplanredegørelsens afsnit omkring støj ændres i overensstemmelse med vedlagte bilag 1 til denne sagsfremstilling.

- at lokalplanens anvendelsesbestemmelser præciseres, således at delområde A (det sydlige område) kun må anvendes til erhvervsformål og ikke til beboelse. Delområde B (det nordlige område) må forsat anvendes til erhvervs- og boligformål.

- at lokalplanforslagets §5 stk. 5 og §12 stk. 3 om støjisolering af ny bebyggelse bortfalder. I forbindelse med en ny boligbebyggelse mod nord vil det i henhold til redegørelsen i bilag 1 istedet påfalde Vestforsyning A/S at sikre, at støjgrænserne overholdes.  

Beboerne fra naboejendommene Helgolandsgade 28 og 30 har fremsendt en samlet indsigelse til lokalplanforslaget. Beboerne gør opmærksom på, at en gennemførelse af lokalplanforslaget efter deres opfattelse vil betyde en radikal ændring af området og vil medføre at deres ejendomme vi komme til at ligge i et ”helleanlægs” lignende område, hvor der på alle sider af ejendommene vi være trafik. På baggrund heraf fremsætter beboerne 2 ændringsforslag til lokalplanforslaget:

- Holstebro Kommune og projektets investorer tilbydes at erhverve ejendommene Helgolandsgade 28 og 30. På denne måde vil Holstebro Kommune kunne udvide lokalplanområdet, så det grænser helt op til friluftsbadet og juniorhallen, hvortil en del af formålet er at skabe let adgang til.

- For at sikre privatlivets fred, ønskes indført i lokalplanen, at der op mod matrikel nr. 779 skal etableres et højt og tæt hegn, med det formål at mindske generne fra lys og støj.

På baggrund af indsigelsen fra beboerne indstilles det, at lokalplanforslagets mulighed for en vejadgang til området fra Boldhusgade ændres til kun at være en stiforbindelse, samt at lokalplanens §8 tilføjes følgende bestemmelse med henblik på at sikre etableringen af et tæt hegn ind mod naboejendommen:

§ 8 stk. 18. I Delområde A i skel mod matr.nr. 779, Holstebro Bygrunde skal der opføres et tæt hegn med en højde på min. 2 meter. Hegnets placering er vist på kortbilag 3.

 

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 6. maj 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Bilag 1 - Redegørelse for støjforhold

 


12.      Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi

054157-2012

 

Sagsfremstilling

HB/AH/JEM - SOU / BU - ØK - BY

 

Udviklingsstrategien for Rammeaftale 2014 forelægges hermed til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Udvalget for Børn og Unge godkendte udviklingsstrategien den 29. april.

 

Sagen har været i høring hos Handicaprådet den 25. april (høringssvar fra Handicaprådet vedlagt som bilag). Der er udarbejdet et forslag til svar til Handicaprådet, som indstilles til drøftelse i udvalget.

 

Udviklingsstrategi 2014 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Region Midtjylland. Social- og Sundhedsudvalget behandlede Holstebro Kommunes redegørelse for behov og udvikling af tilbud i 2014 i januar 2013.

 

Ved udarbejdelsen af Udviklingsstrategi 2014 tilkendegiver et flertal af kommunerne overordnet en uændret efterspørgsel efter de tilbud, som er omfattet af rammeaftalen. Samtidig forventer kommunerne et uændret eller faldende behov for pladser uden for kommunens eget regi.

Rammeaftalen på det sociale område er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik - og overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel - over tilbud på det sociale område. Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Nye fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2014 (i forhold til 2013):

 

1.    Lovgivningsmæssigt er ministertemaet for 2014 givet som nyt fokus- og udviklingsområde. I 2014 er ministertemaet ”Godkendelse og tilsyn”. De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har allerede i 2013 igangsat processen med at løfte tilsynsopgaven mest hensigtsmæssigt. Dialog, samarbejde og koordinering samt kvalitetsudvikling er centrale elementer i denne proces. Herudover vil der være fokus på tilbuddenes metodiske tilgang og kvalitetssikrings- og målemodel herfor.

2.    Desuden er der enighed om at pege på ”Fælles metodeudvikling af omkostnings-effektive og fagligt kvalificerede tilbud” igen i 2014 – nu med særlig fokus på implementeringsdelen, for at få metoderne forankret i kommuner og region.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2013 kl. 08.30

Social - og Sundhedsudvalget godkender Udviklingsstrategien for Rammeaftalen 2014 og godkender svarbrevet til Handicapråd.

 

Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.


Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


13.      Ældrerådsvalg 2013

010248-2013

 

Sagsfremstilling

AK/EHC/HH - SOU - ØK - BY

I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal der afholdes valg til Holstebro Ældreråd i 2013. Valgperioden er 2014-2017 - følgende Byrådsperioden.

Holstebro Ældreråds valgudvalg har sammen med forvaltningen udarbejdet et forslag til valgvedtægt for det forestående valg.

Af forslaget fremgår det, at Ældrerådet som udgangspunkt består af 9 medlemmer. Men såfremt antallet af opstillede kandidater er 11 eller derunder, afholdes der fredsvalg, således at ældrerådet fra den 1. januar 2014 består af op til 11 medlemmer. Hvis antallet af opstillede kandidater er mellem 12 og 15 kandidater, kan Ældrerådet i forening med Kommunalbestyrelsen aftale eventuel yderligere udvidelse af Ældrerådet.

Der udpeges kun stedfortrædere, såfremt der er flere opstillede kandidater, end der indgår i ældrerådet.

Hvis antallet af kandidater medfører, at der skal afholdes valg, afholdes valget som fremmødevalg den 19. november 2013.

Fremmødevalget defineres på den måde, at kuvert med brevstemmeseddel kan afleveres i opstillede aflåste stemmekasser den 19. november 2013 på hvert af de 10 steder, der afholdes kommunal- og Regionsvalg. Stemmekasserne placeres i lokaler adskilt fra de lokaler, hvor der afholdes Kommunal- og Regionsvalg. Ældrerådet er ansvarlig for opsyn med de aflåste stemmekasser.

Herudover er det muligt i perioden fra den 5. november 2013 til den 18. november at aflevere kuvert med brevstemmeseddel i opstillede aflåste stemmekasser i Borgerservice i forbindelse med borgerservicecentrenes ordinære åbningstider.

Medlemskabet af Holstebro Ældreråd er ikke borgerligt ombud. Der ydes mødediæter og udgiftsdækning efter nærmere fastsatte regler.

 

Udgifterne til valget afholdes af den centrale valgkonto.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2013 kl. 08.30

Indstilling godkendt.

 

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af sagen.


Økonomiudvalget den 15. maj 2013 kl. 08.30

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 SOU 07.05.2013 - Bilag 1 - Oplæg til vedtægter til Ældrerådsvalg

 


14.      Udpegning af nyt medlem af og stedfortræder til Holstebro Handicapråd

039517-2009

 

Sagsfremstilling

AK/EHC - SOU - BY

 

Repræsenterende forvaltningen har fuldmægtig Kirsten V. Løgsted været medlem af Holstebro Handicapråd i denne byrådsperiode.

 

Kirsten V. Løgsted har fået andet arbejdsområde og ønsker derfor at udtræde af rådet.

 

Det er forvaltningsdirektørerne, der - gældende for en byrådsperiode - indstiller to medarbejdere til Rådet. Kirsten Inge Laursen, Børn og Unge, er det andet medlem af rådet fra forvaltningen.

 

Det findes formålstjenstligt, at Psykiatri og Handicap-området får repræsentation i Holstebro Handicap, hvorfor direktørerne foreslår, at socialchef Anette Holm indtræder i rådet  frem til årets udgang, hvor nyt råd udpeges og tiltræder.

 

Det er tanken, at rehabiliteringschef Lene Holm, Kultur og Sundhed, fortsætter som personlig stedfortræder - nu blot for socialchef Anette Holm.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at det godkendes,

  1. at fuldmægtig Kirsten Vinther Løgsted, Kultur og Sundhed, udtræder af Holstebro Handicapråd
  1. at socialchef Anette Holm, Social og Arbejdsmarked, indtræder som fast medlem af rådet og
  1. at rehabiliteringschef Lene Holm, Kultur og Sundhed, fortsætter som personlig stedfortræder - fremdeles for socialchef Anette Holm.

 

Supplerende oplysninger

Holstebro Handicapråd er oprettet i medfør af § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap. Byrådet nedsætter Handicaprådet og udpeger, efter indstilling, medlemmer og stedfortrædere hertil.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2013 kl. 08.30

Indstilling godkendt.

 

Ali Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af sagen..

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


15.      Ombygning i Gråkjær Arena af 5 skybokse til ny lounge

015258-2013

 

Sagsfremstilling

AK - ØK - BY

I forbindelse med det forestående byggeri af Center for Sundhed skal der foretages en sammenbygning af Gråkjær Arena og det nye center.

Sammenbygningen indgår som en del af det konceptprogram, som er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i møde den 25.09.12.

Sammenbygningen vil berøre lokaler, som Team Tvis Holstebro (TTH) i dag lejer af Holstebro Kommune, og dermed berøres TTH´s loungekapacitet.

Denne loungekapacitet foreslås erstattet ved en ombygning af de 5 skybokse der er placeret øverst i Arenaen, således at dette bliver til en ny lounge.

Den anslåede byggesum ligger på 1,2 mio. kr.

Der har været afholdt møde mellem TTH og Holstebro Kommune om den påtænkte ombygning, og TTH har indvilliget i at afstå sin lounge i stueetagen, såfremt der etableres en ny lounge øverst i hallen. Ligeledes har TTH indvilliget i at nedlægge de 5 skybokse. TTH har den 18. april 2013 tilkendegivet, at de ikke ønsker etableret en indvendig trappe mellem de to lounges, da det vil kræve for meget plads i loungerne.

TTH har anmodet om, at en evt. ombygning af skyboksene til en ny lounge kan blive gennemført inden sæsonstart på håndboldturneringen. Derfor ønskes det gennemført inden ca. 15. august 2013.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 24. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bodil Pedersen (A), Susanne Thiim (A) og Finn Thøgersen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


Lukket del

16.      Aktuelt Kvarter

000033-2012

 

 


17.      Salg

041142-2012

 

 


18.      Salg

039882-2007

 

 


19.      Erhvervelse af jord

016227-2013

 

 


20.      Erhvervelse af jord

055081-2011

 

 


21.      Byggeri

012396-2013

 

 


22.      Kontrakt

036659-2012