Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 18. september 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Mødet blev hævet kl. 18.30.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Halvårsregnskab 2012. 3

2......... Budget 2013-2016: Byrådets 1. behandling. 4

3......... Afsluttende revision 2011. 6

4......... Cityplan Holstebro - godkendelse af grundlag for Kommuneplan 2013. 7

5......... Vedtagelse af lokalplan nr. 1079, forslag - Fritidsområde ved den tidl. dyrskueplads, Lægårdvej 9

6......... Kommunens Ejendomme - Solcelleanlæg. 11

7......... Høring og endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan  14

8......... Revision af områdeklassificering 2012. 16

9......... Udleje af areal ved Skovstien 4, Ulfborg til Ulfborg Borgerforening. 18

10...... Udpegning af nyt medlem og stedfortræder til Holstebro Handicapråd. 19

11...... Implementering af forløbsprogrammet for lænderygsmerter i Holstebro Kommune  20

12...... Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010. 22

13...... Folkeskolen - Godkendelse af takster for Marilyn Anne I/S gældende fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013. 24

14...... Dagtilbud - Ansøgning om sammenlægning af Vuggestuen Platanvej og Børnehaven Helgolandsgade  25

15...... Ansøgning om optagelse af lån, afd. 10, Vesterbo, Boligselskabet Sct. Jørgen  27

Lukket del 29

16...... Aktuelt Kvarter 29

17...... Salg. 30

18...... Fartdæmpning. 31

19...... Økonomi 32

20...... Dagtilbud. 33

 


Åben del

1.         Halvårsregnskab 2012

036791-2012

 

Sagsfremstilling

CB/MVH - ØK - BY

Vedlagt halvårsregnskabet for Holstebro Kommune, med udviklingen for 1. halvår, samt prognose for regnskabsresultatet for hele 2012.

 

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget for Byrådet, der godkender dette. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på Holstebro Kommunes hjemmeside.

 

Alle udvalg har behandlet forventninger til de samlede udgifter for 2012 baseret på de faktiske udgifter pr. 30.06.2012. I halvårsregnskabet rapporteres et driftsregnskab svarende til årsregnskabets regnskabsopgørelse.

 

Forventningerne til årsresultatet ligger tæt op af den 2. generelle budgetopfølgning pr. 31.05.2012.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for økonomi og IT Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Halvårsregnskab 2012 notat


2.         Budget 2013-2016: Byrådets 1. behandling

038634-2012

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK -BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2013-2016 til Byrådets 1. behandling den 18. september 2012.

Den 11. april 2012 udmeldte Økonomiudvalget budgetrammer til fagudvalgene med en rammebesparelse på 0,9% af driftsudgifterne, undtaget dog Udvalget for Børn og Unge der skulle spare 0,6%. Fagudvalgene har fremsendt budgetforslag inden for driftsrammerne. På Byrådets budgetseminar den 23.-24. august blev der drøftet yderligere budgetændringer for at opnå et budget i balance. Den 4. september blev der indgået budgetforlig mellem alle partier i Byrådet.

Budgetforslaget balancerer i 2013 med indtægter på 3.238,1 mio.kr. og udgifter på et tilsvarende beløb. Udgifterne er vist udvalgsopdelt i budgetoversigten og nærmere beskrevet i bemærkningsnotatet. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i anlægsnotatet. Alle indkomne høringssvar blev sendt til Byrådet den 3. september.

Eventuelle ændringsforslag skal fremsendes senest den 2. oktober kl. 9:00 til Borgmesterkontoret.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for økonomi og IT Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Budgetforslaget blev godkendt som forslag.

 

Eventuelle ændringsforslag skal sendes til Borgmesterontoret senest tirsdag den 2. oktober 2012, kl. 9.00.

 

Bilag

Høringssvar er tidligere udsendt pr. mail og ligger som bilag på sagen

Bemærkninger til budgetoversigt 2013-2016 til 1. behandling i Byråd

Budgetoversigt 2013-2016 - Oplæg til 1. behandling i Byråd

Forslag til anlægsbudget 2013-2016, 1. behandling i Byråd


3.         Afsluttende revision 2011

035075-2012

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 11, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2011

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den samlede godkendelse af årsregnskabet for 2011

Revisionsberetning nr. 11 er fremsendt til Byrådet og direktionen pr. mail den 8. august 2012.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 29. august 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


4.         Cityplan Holstebro - godkendelse af grundlag for Kommuneplan 2013

018535-2008

 

Sagsfremstilling

SH/AL/VH - ØK - BY

 

Økonomiudvalget drøftede den 13. juni 2012 arbejdsudkast til Cityplan for Holstebro og på den baggrund er der udarbejdet et færdigt udkast til planen. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer i planen efter drøftelsen.

 

I Kommuneplan 2009 og i Planstrategien 2011 er udarbejdelse af en Cityplan for Holstebro fremhævet som et af hovedtemaerne for den kommende planlægning.  

For at undgå dobbelt høring af Cityplanen, som efterfølgende bliver en del af Kommuneplan 2013, foreslås Cityplanen sendt i høring sammen med Kommuneplanen. Denne høringsfase startes i marts 2013. Derfor indstilles planen til godkendelse som grundlag for udarbejdelsen af Kommuneplan 2013.

 

Cityplanen vil blive anvendt i udarbejdelsen af konkurrenceprogram for Slagteriet samt som grundlag for projekter, der måtte blive aktuelle før Kommuneplan 2013 er vedtaget.

 

Holstebro Kommune har indgået aftale med Realdania om samarbejde om udarbejdelsen af Cityplanen samt udviklingsplaner for slagteriet – herunder afholdelse af en arkitektkonkurrence.

 

Cityplanen tager udgangspunkt i at City og de store omdannelsesområder nord herfor er komplekse og sammensatte størrelser, hvor målet er at arkitektur, handel, kultur, trafik, boliger og meget mere, skal indgå i en mangfoldig helhed. City skal opleves som et smukt, levende og dynamisk centrum for kommunen – både af borgere, erhvervslivet og gæster.

 

Cityplanen omfatter det eksisterende City samt de store nordlige omdannelsesområder – det tidligere slagteri, området omkring Arenaen og Stationsvej – som rummer byens store udviklingspotentiale.

 

Hovedformålet med Cityplanen er at sikre sammenhæng og kvalitet i byens udvikling, gennem visioner og retningslinjer for den fysiske planlægning.

Planen skal danne grundlag for kommunens egen planlægning og administration. Samtidig er det et mål, at planen kan være inspiration og guide for private aktører og bygherrer, der ønsker at bidrage til byens udvikling.

 

Cityplanen har fokus på temaerne:

Byrådets vision – dråber af kultur

Byrum – skelettet, der binder byen sammen

Den multifunktionelle by

Bygninger skal understøtte bymæssighed og byliv

Trafik og parkering – er midler, men ikke mål

 

Cityplanen følges op af forslag/skitser til konkret fysisk udvikling af de enkelte cityplanområder, samt forslag til kommuneplanrammer for cityplanområdet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Udkast af 11.09.2012 - 1. del - den overordnede plan blev uddelt på mødet.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


5.         Vedtagelse af lokalplan nr. 1079, forslag - Fritidsområde ved den tidl. dyrskueplads, Lægårdvej

026454-2011

 

Sagsfremstilling

SYJ/SH - TU - BY

I forbindelse med omdannelsen af området ved Viborgvej og Lægårdvej - øst for Østre Plantage - er der udarbejdet et forslag til lokalplan for området der er omfattet af kommuneplanens rammeområde 02.F.17 til fritidsformål – naturområde og idrætsanlæg.

Området udgør et centralt beliggende friareal i Holstebros østlige del, og anvendes i dag til forskellige fritidsformål herunder Holstebro Sportsrideklub og Holstebro Ridecenter. Området indeholder nogle mindre klubhuse samt et større idrætsanlæg i form af hestestalde, ridehal mv.

Med lokalplanforslaget sikres området som et centralt beliggende fritidsområde, der giver plads til aktiviteter og fritidsformål, der ellers ofte ikke kan placeres bynært på grund af eksempelvis støj og pladsbehov. Lokalplanforslaget inddeler området i 3 delområder, der tilsammen sikrer den nødvendige fleksibilitet i forhold til udviklingsmuligheder for eksisterende og nye fritidsformål. Samtidig sikrer delområderne, at lokalplanområdets nuværende rekreative og grønne karakter bevares.

Størstedelen af lokalplanområdet udlægges til grønt, rekreativt fritidsområde, hvor der kan opføres mindre bygninger og anlæg i forbindelse med de forskellige fritidsaktiviteter så som klubhus, ridebane mv. Eventuel ny bebyggelse opføres i træ og holdes inden for en given farveskala for at skabe en sammenhæng i mellem de forskellige aktiviteters bebyggelse og give delområdet en ensartet og rekreativ karakter.

En mindre del af lokalplanområdet udlægges til fritidsformål med plads til større bebyggelse. Herved samles større bebyggelse til fritidsaktivitet ét sted i lokalplanområdet, mens de øvrige arealer kan fremstå mere åbne. Ved at fastlægge et areal med mulighed for større bebyggelse sikres de nødvendige udviklingsmuligheder for eksisterende og nye fritidsformål.

Lokalplanforslaget åbner op for, at der kan etableres nye stier i området, som kan kobles op på det eksisterende stisystem i Østre Plantage og dermed kan bidrage til, at gøre fritidsområdet tilgængeligt for bydelens forskellige boligkvarterer.

Foruden fritidsaktiviteterne ligger der en enkelt landejendom i lokalplanområdet (Lægårdvej 110). I forbindelse med en fremtidig forlængelse af Lægårdvejs nye forløb langs erhvervsområdet ved Viborgvej vil landejendommen få ændret vejtilslutningen hertil. Ejendommens eksisterende vejtilslutning til grusvejen langs rideskolen vil i den forbindelse blive nedlagt.

Uden for lokalplanområdet ligger en mindre parcelhusbebyggelse ved Smedevad, som berøres af lokalplanen, idet vejtilslutningen til området ændres. Den eksisterende tilslutning til Lægårdvej nedlægges, og der etableres en ny tilslutning til Lægårdvejs nye forløb ved erhvervsområdet langs Viborgvej, således at tilslutningen gøres mere sikker.

Der er i forbindelse med planudarbejdelsen foretaget en miljøscreening, hvor det konkluderes, at planen ikke vil medføre utilsigtede miljøpåvirkninger.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at lokalplan nr. 1079 vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i 8 uger, og

- at der ikke udarbejdes miljøvurdering.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 3. september 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

LP1079 - udkast 20-08-2012


6.         Kommunens Ejendomme - Solcelleanlæg

029888-2012

 

Sagsfremstilling

PK/HLJ -TU - ØK - BY

 

Teknik & Miljø har under Byrådets temadag den 19. marts 2012 fremlagt oplæg vedrørende investering i solcelle anlæg på kommunens bygninger.

 

Efterfølgende har Teknik & Miljø gennemført en vurdering af 7 bygninger, hvor der med fordel kan etableres solcelle anlæg på bygningerne.

 

Solcelle anlæg kan etableres på kommunale bygninger efter lovgivning omkring nettoafregningsordningen, som tillader at el "lagres" på el nettet til senere brug. Det skal bemærkes, at kommunens bygninger ikke kan ses under ét, men skal vurderes enkeltvis pr. installation iht. nærmere angivne regler herfor.

 

Teknik og Miljø har gennemført en vurdering af følgende bygninger, hvor der forventes installeret solcelle anlæg:

 

- Holstebro Rådhus

- Vestjysk Fritidscenter

- Idrætscenter Vest

- Sct. Jørgens Skole

- Rolf Krake Skolen

- Vinderup Skole

- Birkelundskolen

 

 

 

Disse bygninger har et samlet elforbrug på ca. 2.500.000 kWh/år - med el køb på ca. kr. 4.000.000,-

 

Udgiften til installation af i alt ca. 1000 kW solcelle anlæg på bygningerne vil udgøre ca. 15 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. skal benyttes i 2012 til indledende arbejder og 14 mio. kr. i 2013 til udførelse af solcelle anlæggene på de 7 bygninger. 

 

Nedenstående økonomiske vurderinger er lavet på baggrund af, at driftsbudgetterne for de 7 ejendomme fra og med 2014 vil blive reduceret, svarende til de beregnede besparelser på el, fratrukket driftsudgifter til solcelle anlægget.

 

Ved en investering på 15 mio. kr. i solcelle anlæg viser den økonomiske vurdering, at der kan genereres positiv likviditet fra 1. år efter disse anlæg er idriftsat.

 

Etablering solcelleanlæg - økonomi:

Den løbende drift og vedligeholdelse af solcelle anlæg er indregnet i ovenstående økonomi. Der pågår p.t. en dialog med Vestforsyning om en mulig fremtidig driftsaftale.

 

CO2 forbedring:

De foreslåede solcelle anlæg vil give en CO2 reduktion på ca. 470 tons – eller ca. 22 % af DN aftalens mål på i alt 2136 tons frem til 2025.

 

Teknik og Miljøs samlede vurdering

 

På baggrund af de økonomiske beregninger samt den positive miljømæssige effekt anbefaler Teknik og Miljø, at der etableres solcelle anlæg på de 7 kommunale bygninger.

 

Økonomi oplyser, at investering i solceller er låneberettiget jf. lånebekendtgørelsens § 2 stk. 1.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

 

Supplerende oplysninger

Teknik og Miljø vil i samarbejde med Økonomi udarbejde udkast til principielle retningslinjer for energiinvesteringer i kommunale ejendomme med selvejende institutioner o.l.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 20. august 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


7.         Høring og endelig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes Spildevandsplan

026231-2012

 

Sagsfremstilling

ALK/FLS - UNMK - ØK - BY

 

Efter at forslag til tillæg nr. 1 til Holstebro Kommunes spildevandsplan i perioden 21. juni til 16. august 2012 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring, fremlægges tillægget med henblik på endelig vedtagelse.

 

I bilag 1 – tillæg nr. 1. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016 redegøres for tilføjelser samt ændringer m.v. af den gældende spildevandsplan for Holstebro Kommune.

 

Tillægget omfatter mindre tilretninger af kloakoplandsafgrænsninger i forhold til de faktiske forhold, tilpasninger i forhold til den øvrige kommunale og statslige planlægning, justering af tidsplan og prioriterede projekter, mindre tekstrettelser m.v.

 

Der er i planen samtidig sket rettelser af tekniske data, som ikke har konsekvenser for borgere eller virksomheder. Disse løbende rettelser er hovedformålet med at have en dynamisk plan, som på denne måde holdes opdateret.

 

Vestforsyning Spildevand A/S´s renoveringsplan er indarbejdet i forhold til en tidsplan for separering af de fælleskloakerede oplande, ligesom der i planen er en revideret tids- og investeringsplan, der er afstemt med Vestforsyning Spildevand A/S således, at projekterne der er relateret til selskabet, kan gennemføres indenfor prisloftet. Der er foretaget omprioriteringer af separeringsprojekter og tidsmæssige forskydninger af tidligere prioriterede projekter.

 

Vestforsyning Spildevand A/S har ingen indsigelser haft mod tillægget. Der er i forbindelse med høringen heller ikke indkommet høringssvar fra andre borgere eller interesseorganisationer, men Naturstyrelsen har i forbindelse med den kommunale handleplan gjort kommunen opmærksom på, at der er en mindre justering i udpegningen af et nyt renseklasseopland. Dette vil blive tilrettet og borgerne vil blive orienteret. 

 

Tillægget til spildevandsplanen er udarbejdet med baggrund i miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens § 5.

 

Tillægget til Spildevandsplanen er omfattet af Lov om vurdering af planer og programmer. Der er foretaget en miljøscreening, som viser, at planen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. I henhold til § 4 i Lov om miljøvurdering af Lov og programmer (nr. 316 af 5/5 2004) har Byrådet den 19. juni 2012 truffet beslutning om, at tillægget ikke omfattes af kravet om miljøvurdering. Der er ikke indkommet indsigelser mod denne beslutning.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. september 2012 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Susanne Thiim (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Bilag 1 Forslag til tillæg nr. 1. til Holstebro Kommunes Spildevandsplan 2011-2016


8.         Revision af områdeklassificering 2012

018473-2012

 

Sagsfremstilling

AG/FLS - UNMK - ØK - BY

Byrådet vedtog den 20. maj 2008 et regulativ for jordstyring i Holstebro Kommune, og herunder hvilke områder der er omfattet af områdeklassificering som lettere forurenet.

Byrådet vedtog den 19.05.2009 en reduktion i de områder som skal klassificeres som lettere forurenet, på baggrund af historikken i byområderne, herunder bl.a. årstal for bebyggelse og anvendelse af området. De områder som er områdeklassificerede fremgår i dag af bilag C til Holstebro Kommunes Jordstyringsregulativ.

Siden områdeklassificeringen trådte i kraft har borgere og virksomheder fået foretaget analyser af jorden inden jordflytninger har kunnet gennemføres fra de områdeklassificerede arealer. Dette sker for at undgå en uhensigtsmæssigt og utilsigtet spredning af den lettere forurenet jord.

Antallet af analyser som foreligger er nu så stort, at de er vurderet at kunne anvendes som grundlag for en revurdering af områdeklassificeringen.

Teknik og Miljø har via analyseresultaterne siden 2008 fået overblik over, hvor der faktuelt er konstateret lettere forurening i byzonerne, og hvor der er større sammenhængende arealer med rent jord, som eventuelt kan undtages fra områdeklassificeringen.

I vurderingen af hvilke områder der kan undtages fra områdeklassificeringen, er der inddraget følgende kriterier:

Ud fra overstående er Teknik og Miljø nået frem til fire områder i den eksisterende områdeklassificering, som kan undtages fra områdeklassificeringen i denne omgang. Områderne fremgår af kortbilaget i notatet med principper og vurderinger i forbindelse med revision af områdeklassificeringen.

Det har med baggrund i ovenstående kriterier ikke været muligt at udtage områder af områdeklassificeringen uden for Holstebro by. Dette skyldes primært få antal prøver i disse områder, og at den eksisterende områdeklassificering i disse byer allerede i vid udstrækning er reduceret til den ældre bykerne.

Forslaget om ændringer i områdeklassificeringen skal indarbejdes i jordstyringsregulativets Bilag C, som skal i offentlig høring i 1 måned efter udkastet er godkendt af Udvalget for Natur, Miljø og Klima, Økonomiudvalget og Byrådet.

Såfremt der ikke indkommer bemærkninger til udkastet under høringsperioden, vil det være hensigtsmæssigt at tillægget til regulativet ikke skal genbehandles politisk. Derfor foreslås det, at udkastet til tillægget til regulativet kan betragtes som værende endeligt vedtaget, såfremt der ikke fremkommer væsentlige indsigelser. Dermed vil tillægget til regulativet kunne træde i kraft fra udløbet af høringsfristen ultimo oktober 2012. Indkommer der bemærkninger, vil ændringerne af områdeklassificeringen på ny blive forelagt til politisk behandling.

Ændringer i områdeklassificeringen vedrører ikke regionernes kortlægning på vidensniveau 1 og 2, af ejendomme som er konstateret forurenet på baggrund af konkrete aktiviteter og kilder på disse. Uanset en ændring i områdeklassificeringen vil der fortsat skulle foretages analyser af jorden fra disse ejendomme, såfremt den ønskes flyttet.

Ejere af ejendomme som ikke længere bliver omfattet af områdeklassificeringen, slipper i fremtiden for at skulle have foretaget jordanalyse og anmelde jordflytning, inden der flyttes jord bort fra deres ejendom.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. september 2012 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Susanne Thiim (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Principper og vurderinger i forbindelser med revision af områdeklassificering

Udkast til tillæg til jordstyringsregulativ - bilag c, områdeklassificering


9.         Udleje af areal ved Skovstien 4, Ulfborg til Ulfborg Borgerforening

021243-2012

 

Sagsfremstilling

PMP/SGK -UNMK -ØK -BY

Ulfborg Borgerforening har fået mulighed for at overtage en tidligere spejderhytte, beliggende Skovstien 4c i Ulfborg. Hytten er beliggende på kommunalt skovareal.

Teknik og Miljø har vurderet de planlovsmæssige forhold i forbindelse med den ændrede anvendelse, og har forespurgt hos Naturstyrelsen i forhold til Skovloven. Det vurderes samlet at den ansøgte anvendelse er i overensstemmelse med den hidtidige anvendelse som "anden bygning til fritidsformål", og at der på den baggrund kan indgås en lejeaftale for hyttens forbliven på arealet.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til vederlagsfri lejekontrakt, som indstilles til godkendelse. Lejeaftale løber over 30 år og giver mulighed for optagelse af kreditforeningslån, under forudsætning af at lejer afholder omkostninger til udmatrikulering af arealet, forud for belåning af hytten.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 3. september 2012 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Susanne Thiim (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen. Det undersøges om der er et behov for en udmartrikulering.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet. Der skal ikke ske udmatrikulering.

 

Bilag

Udkast til lejeaftale

Kortbilag, Skovstien 4C i Ulfborg


10.      Udpegning af nyt medlem og stedfortræder til Holstebro Handicapråd

039517-2009

 

Sagsfremstilling

AK/CM - SOU - BY

Medlem af Holstebro Handicapråd Jørgen Bloch Lauritsen har meddelt, at han ønsker at udtræde af rådet. Årsagen hertil er øget arbejdspres som selvstændig erhvervsdrivende.

Den personlige stedfortræder Jørgen Ahler er indtrådt i rådets arbejde.

Danske Handicaporganisationer, Holstebro Afdelingen, indstiller ved mail af 24. juli 2012, at Jørgen Ahler indtræder i rådet som fast medlem, og at Jørgen Bloch Lauritsen udpeges som personlig stedfortræder for denne.

Valgperioden vil være indtil 31. december 2013.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at

  1. Jørgen Ahler indtræder som fast medlem af rådet, og
  2. Jørgen Bloch Lauritsen udpeges som personlig stedfortræder for Jørgen Ahler.

 

Supplerende oplysninger

Holstebro Handicapråd er oprettet i medfør af § 37a i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Byrådet skal høre Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for borgere med handicap. Byrådet nedsætter Handicaprådet og udpeger medlemmer og stedfortrædere hertil.

 

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 21. august 2012 kl. 12.00

Indstillingen godkendes.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


11.      Implementering af forløbsprogrammet for lænderygsmerter i Holstebro Kommune

053822-2011

 

Sagsfremstilling

AK/EG/ASMP - SOU - BY

 

Kommunerne i Region Midtjylland og regionen har indgået aftale om et forløbsprogram for lænderygsmerter.

 

Forløbsprogrammet beskriver anbefalinger til den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerende indsats for borgere med lænderygsmerter på tværs af region, kommuner og almen praksis. Forløbsprogrammet for lænderygsmerter har været igennem en faglig høring og blev endeligt godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget d. 26. juni 2012. Forløbsprogrammet for lænderygsmerter kan findes på sagen. 

 

Forløbsprogrammet for lænderygsmerter er det fjerde forløbsprogram, idet forløbsprogrammerne for henholdsvis Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), type 2 diabetes og hjertekarsygdom er under implementering i Sundhedscentret. Disse tre forløbsprogrammer blev behandlet i Social - og sundhedsudvalget d. 26. maj 2009 og i byrådet d. 16. juni 2009.

 

Forløbsprogrammet for lænderygsmerter adskiller sig fra de tre foregående på to punkter. Som det ene punkt har forløbsprogrammet et særligt fokus på, at lænderygsmerter hos den enkelte borger ikke bliver kroniske. Det medfører, at forløbsprogrammet peger på Rehabiliteringscentret som en central aktør. Det andet punkt er, at forløbsprogrammet har et særligt fokus på at fastholde borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet og inddrager dermed også Jobcentret.

 

Som noget nyt samler forløbsprogrammet således Rehabiliteringscentret, Jobcentret og Sundhedscentret i et tværkommunalt samarbejde om borgere med lænderygsmerter. Forløbsprogrammet forankrer det tværkommunale samarbejde imellem sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet i et tværfagligt ryg-rehabiliteringsteam. Dette team har både en visiterende og en koordinerende funktion, idet teamet tilrettelægger forløb for borgeren med lænderygsmerter og samtidig visiterer til kommunale indsatsmoduler.

 

Forløbsprogrammets målgruppe omfatter borgere 18 år < med uspecifikke lænderygsmerter. Forløbsprogrammet inkluderer således ikke borgere med specifikke eller alvorlige ryglidelser. Når dette opstår, udgår de af forløbsprogrammet og udredes samt behandles efter gældende retningslinjer. Det anslås, at der årligt er 1200 patienter med nyligt udredte lænderygsmerter i Region Midt med behov for en kommunal indsats. Derudover gør dette behov sig gældende for 100 tidligere udredte borgere i en kommune med 50.000 indbyggere.

 

Implementeringen sker i samarbejde mellem Rehabiliteringscentret,  Jobcentret og Sundhedscentret i form af en arbejdsgruppe med 2 deltagere fra hver afdeling. Arbejdsgruppen skal blandt andet klarlægge opgavefordeling og henvisningssamarbejdet på tværs af afdelingerne.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forløbsprogrammet for lænderygsmerter godkendes.

 

Konsekvenser

Midler til implementeringen er søgt og bevilget til Sundhedscentret fra Sundhedsstyrelsen som en del af implementeringen af de foregående tre forløbsprogrammer. Således er Sundhedscentret tovholder i implementeringen af forløbsprogrammet for lænderygsmerter.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 21. august 2012 kl. 12.00

Indstillingen godkendes.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


12.      Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2010

005185-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

Kommunalbestyrelsen skal iflg. folkeskolelovens § 40 A årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det

faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Af bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen fremgår, at formålet med kvalitetsrapporten er, at sikre dialog og systematik

omkring evaluering og kvalitetsudvikling på skolerne.

Kvalitetsrapport for folkeskolen for 2010 er udarbejdet på grundlag af skoleåret 2009/10 og foreligger nu til drøftelse og stillingtagen i Byrådet.

Det er forsøgt at vægte udviklingsperspektivet i kvalitetsrapporten højt. Endvidere er det forsøgt at værdikoble kvalitetsrapporten til de overordnede politikker og målsætninger for børne- og ungeområdet.

Den foreliggende kvalitetsrapport bygger på eksisterende og tilgængelige data, så den i størst muligt omfang lever op til kravene i bekendtgørelsen. Kvalitetsrapporten tager afsæt i Holstebro Kommunes Skolepolitik.

Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 er udarbejdet som en sammenfattende rapport for skolevæsnet. De 24 individuelle skolerapporter er bilag til denne rapport.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller,

1. at Byrådet tager kvalitetsrapporten for folkeskolen 2010 til efterretning, og at der fortsat følges op på rapporten,

2. at der på alle niveauer følges op på Kvalitetsrapporten i henhold til dens anbefalinger,

3. at Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2010 ikke giver anledning til særlige handleplaner for enkelte skoler eller skoleafdelingen ud over opfølgningen jf. indstillingens punkt 2, og

4. at kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 sammen med denne beslutning offentliggøres på www.holstebro.dk

 

Supplerende oplysninger

Skolernes individuelle kvalitetsrapporter ligger på sagen.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 16. august 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Rettelsesblad "Korrektion af informationer i Holstebro Kommunes kvalitetsrapport for 2010" blev udleveret på mødet.

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Skolevæsnets samlede kvalitetsrapport 2010


13.      Folkeskolen - Godkendelse af takster for Marilyn Anne I/S gældende fra den 1. januar 2013 til den 31. december 2013

030205-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Bestyrelsen for Marilyn Anne anbefaler, at taksterne jævnfør bilag er gældende fra 1. januar til 31. december 2013. Taksterne for egne elever og lejrskoleelever er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris. Charterprisen er ikke fremskrevet i år.

Ifølge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 16. august 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 29. august 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Marilyn Anne I/S Takster 2012

Marilyn Anne I/S Takster 2013


14.      Dagtilbud - Ansøgning om sammenlægning af Vuggestuen Platanvej og Børnehaven Helgolandsgade

033843-2012

 

Sagsfremstilling

BE/CES - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 16. august 2012, at sende anmodningen fra bestyrelserne i Vuggestuen Platanvej og Børnehaven Helgolandsgade om en sammenlægning af de to institutioner pr. 1. januar 2013 i høring i forældrebestyrelse, MED-systemet og hos de faglige organisationer. Høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 16. august 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Udvalget for Børn og Unge den 6. september 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.


Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Høringssvar fra bestyrelserne ved Vgst. Platanvej og Bhv. Helgolandsgade

Høringssvar fra FOA.

Hørringssvar fra FTR i Holstebro for BUPL - Pia Villesen

Høringssvar fra BUPL om sammenlægning af institutionerne Helgolandsgade og Platanvej

Udskrift fra F-MED Børn og Unge den 30.08.2012


15.      Ansøgning om optagelse af lån, afd. 10, Vesterbo, Boligselskabet Sct. Jørgen

019382-2012

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Byrådet godkendte i sit møde den 15. maj 2012 (sag nr. 8) Boligselskabet Sct. Jørgens ansøgning om lånoptagelse på 1.600.000 kr. til udskiftning af tag og fjernvarmestik i afd. 10, Vesterbo. Der blev givet tilsagn om kommunal garanti for lånet.

I brev af 16. august 2012 har Boligselskabet Sct. Jørgen oplyst, at der har været afholdt licitation, og det samlede projekt løber op i 2.300.000 kr.

Boligselskabet Sct. Jørgen forklarer stigningen med, at de har fundet det hensigtsmæssigt at medtage udskiftning af udhæng og underbeklædning, tagrender og nedløb, efterisolering af taget samt udskiftning af tag på huset på Hans Egedes Vej, som er en del af afdeling 10, Vesterbo.

Herudover har det vist sig, at licitationen generelt var dyrere end forventet.

Projektet finansieres gennem en lånoptagelse på 2.300.000 kr. Lånoptagelsen medfører en månedlig huslejestigning på 185 kr. (en stigning på 38 kr. i forhold til det i maj godkendte). I forhold til den gennemsnitlige husleje er det en stigning på 4,31 %. For de mindste lejligheder udgør stigningen 6,22 %. Den gennemsnitlige månedlige husleje er 4.295 kr. 

Lånet får pantsikkerhed udover 60 % af ejendommens værdi, hvorfor der er krav om kommunal garanti for lånet.

Projektet er godkendt på et afdelingsmøde den 14. august 2012.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 5. september 2012 kl. 14.00

Udvalget tiltrådte indstillingen med en forventning om, at der fremadrettet indhentes forhåndsgodkendelse af eventuelt merforbrug som følge af udvidelse af planer for renoveringer eller til/nybygning.


Økonomiudvalget den 12. september 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) og Arne Lægaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


Lukket del

16.      Aktuelt Kvarter

000033-2012

 

 


17.      Salg

036136-2012

 

 


18.      Fartdæmpning

024235-2010

 

 


19.      Økonomi

032618-2012

 

 


20.      Dagtilbud

050910-2011