Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 21. februar 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

 

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Omkonstituering - Anmodning fra Dansk Folkeparti om udpegning af nyt medlem til Handicaprådet 3

2......... Finansielle politikker - politik for formuepleje. 4

3......... Kommuneplanstrategi 2011. 5

4......... Forslag til kommuneplantillæg nr. 14, vindmølleplan for Holstebro Kommune. 7

5......... Vedtagelse af lokalplan nr. 1078 for to boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro  9

6......... Vedtagelse af lokalplan nr. 1075 for et boligområde øst for Storåvej 2. etape. 11

7......... Boligbyggemodning Øst for Storåvej 2.etape - Økonomi 12

8......... Tilførsel af midler til udskiftning af Storebro. 14

9......... Ændring af kalkulationsprincip for energispareinvesteringer 16

10...... Høring om indførelse af rejsekort i Midttrafik. 18

11...... Folkeskolen - Skolestruktur 21

12...... Folkeskolen - Høring vedr. læseplan for seksuel sundhed. 31

13...... Det specialiserede sociale område 2011. 32

14...... Vederlagsfri fysioterapi 34

Lukket del 35

15...... Aktuelt Kvarter 35

16...... Salg. 36

17...... Tilbagekøb - gensalg. 37

18...... Salg. 38

19...... Køb. 39

20...... Hædring. 40

 


Åben del

1.         Omkonstituering - Anmodning fra Dansk Folkeparti om udpegning af nyt medlem til Handicaprådet

008458-2012

 

Sagsfremstilling

MB - BY

Dansk Folkepartis byrådsgruppe har i mail af 13. februar 2012 anmodet om, at Susanne Thiim (O) må udtræde af Handicaprådet og at Eli Vium (O) i stedet må indtræde.

Susanne Thiim har som begrundelse for sin ansøgning anført manglende tid.

Ifølge vedtægter for Holstebro Handicapråd, som består af 10 medlemmer, udpeger Byrådet: et medlem af Social og Sundhedsudvalget, et medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og et medlem af Udvalget for Børn og Unge. Forvaltningsdirektøren udpeger en medarbejder fra Social og Sundhedssektoren og en medarbejder fra Børn og Unge-sektoren. Her ud over udpeger handicaporganisationer/grupperinger 5 medlemmer.

Der udpeges personlige stedfortrædere for alle medlemmer.

Susanne Thiim er udpeget som repræsentant for Udvalget for Børn og Unge.

Dansk Folkeparti har selv gjort opmærksom på, at Eli Vium ikke kan repræsentere Udvalget for Børn og Unge, og at anmodningen derfor formelt ikke er i overensstemmelse med vedtægterne for Handicaprådet. Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønsker derfor, at der i forbindelse med udpegningen af Eli Vium meddeles dispensation for den resterende del af byrådsperiode fra bestemmelsen om, at Udvalget for Børn og Unge skal være repræsenteret i rådet.

 

Indstilling

Sagen fremsendes til Byrådets drøftelse.

 

Supplerende oplysninger

Søren Olesen (O) er personlig suppleant for Susanne Thimm, og ønsker at fortsætte som suppleant. 

 

Beslutning

 

Godkendt, at Eli Vium (O) indtræder i handicaprådet i stedet for Susanne Thiim (O). Søren Olesen (O) forsætter som personlig suppleant.

 

 


2.         Finansielle politikker - politik for formuepleje

044040-2011

 

Sagsfremstilling

IN-ØK-BY

Økonomi har i politik for aktiv styring af gældsporteføljen indarbejdet, de i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012, lovændringer om valutalån. Ændringerne træder i kraft ved offentliggørelse af ny lånebekendtgørelse.

Der er tilføjet et afsnit vedr. leasingaftaler, så politikken også tager højde for forpligtigelser ved indgåelse af leasingaftaler.

Økonomi har forenklet og ændret politik for formuepleje, der er indarbejdet en ændring, så en kapitalforvalter maksimalt må have 5 pct. placeret i kontanter. Dette sikrer kommunen ved en kapitalforvalters konkurs, da en kontant beholdning udover 750.000 DKK vil være en del af konkursboet og i værste tilfælde være tabt.  

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Sagen blev flyttet til den åbne del af dagsordenen.

 

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Holstebro Kommunes politik for aktiv styring af gældsportefølje og leasingaftaler

 Holstebro Kommunes politik for formuepleje

 


3.         Kommuneplanstrategi 2011

035856-2010

 

Sagsfremstilling

NS/SH - ØK - BY

 

I følge Planloven skal Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Desuden skal der (med samme tidsmæssige krav) offentliggøres en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede (lokal agenda 21).

 

Byrådet godkendte den 17. maj 2011 "Redegørelse til kommuneplanstrategi 2011" og besluttede, at man vil arbejde med alle temaerne i redegørelsen, men at hovedvægten skal lægges på temaerne: byudviklingsprojekter - Cityplanlægning og den nordlige bydel, klima og bæredygtig udvikling, grøn erhvervsvækst og cleantec samt erhvervsudvikling - infrastrukturens betydning for erhvervslokalisering - planlægning for landbrugserhvervet. Planstrategien bygger på redegørelsen og på efterfølgende drøftelser i Økonomiudvalget og temaernes overskrifter:

I Planstrategien lægges op til at Kommuneplan 2013 skal revideres i sin helhed, men at de største ændringer af Kommuneplan 2013 i forhold til Kommuneplan 2009 sker inden for de nævnte temaer. I resten af den nye kommuneplan vil revisionen overvejende bestå i en redaktionel og almindelig opdatering af Kommuneplan 2009, så den fremstår up to date. Det er planlagt, at Byrådet skal vedtage den reviderede kommuneplan medio 2013.

 

Planstrategien og redegørelsen udgives i en web-udgave, som vil være opdateret med tekst og kort inden økonomiudvalgsmødet. Planstrategien og redegørelsen kan findes på: http://holstebro.odeum.com/dk/kommuneplanstrategi_2011/. Brugernavn: pol - Password: pol

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og arkitekt Niels Sparvath.

 

Tiltrådt indstillingen med de faldne bemærkninger.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


4.         Forslag til kommuneplantillæg nr. 14, vindmølleplan for Holstebro Kommune

014524-2011

 

Sagsfremstilling

SH - UNMK - ØK - BY

Byrådet besluttede i tilknytning til vedtagelsen af Kommuneplan 2009, at der efterfølgende skulle tilvejebringes en temaplan for vindmøller med det formål at justere og udvide kommuneplanens retningslinjer og rammer for udbygning med vindmøller i kommunen.

Teknik og Miljø har nu færdiggjort et udkast til en sådan vindmølleplan, der har juridisk form af et tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2009.

Det foreliggende planforslag lever op til målsætningen i kommuneplanen om en fordobling af vindmølleeffekten i løbet af de kommende ca. 10 år og det vurderes, at vindkraften øges tilstrækkelig til at opnå kommunens mål om CO2-reduktion, der er angivet i forslag til Holstebro Kommunes klimaplan.

En miljøvurdering af planforslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer er resumeret i redegørelsen, der ledsager planforslaget.

Tillæggets retningslinjer og rammer for lokalplanlægning og administration vil træde i stedet for retningslinjer og rammer med ledsagende visninger på kort i Kommuneplan 2009 for så vidt angår vindmøller. Ligeledes bortfalder vindmølleafsnittet ”Handling” med ledsagende kort samt ”Redegørelse - Vindmøller” i Kommuneplan 2009.

Teknik og Miljø vurderer, at der vil være interesse for et eller flere offentlige møder, hvor teknikere og politikere kan orientere om planforslaget mv.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 23. januar 2012 kl. 09.00

Udvalget for Natur, Miljø og Klima godkendte kommuneplantillægget med ledsagende redegørelse til videre behandling i ØK og BY.

 

Udvalget for Natur, Miljø og Klima besluttede, at der i høringsperioden afholdes borgermøde i henholdsvis den vestlige del og den østlige del af kommunen. Møderne afholdes med en indledende bustur.


Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen og arkitekt Niels Sparvath.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Kommuneplantillæg nr. 14, udkast 16-01-2012

 


5.         Vedtagelse af lokalplan nr. 1078 for to boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro

023473-2011

 

Sagsfremstilling

EA/SH - TU - BY

Lokalplan 1078 giver mulighed for, at en større ubebygget grund kan udstykkes til 2 parcelhusgrunde, hvor der kan opføres fritliggende parcelhuse i op til 2 etager. Grunden ligger i et ældre parcelhusområde i Ellebækkvarteret.

Forslag til Lokalplan 1078 blev i oktober udsendt i offentlig høring i 8 uger, og der er indkommet 1 meddelelse om dispensation og 1 bemærkning. Teknik og Miljø fandt i efteråret orkideen Skov-hullæbe i lokalplanområdet. Skov-hullæbe findes ikke spontant omkring Holstebro, men har gennem adskillige år været dyrket i en nærliggende have. Naturstyrelsen har den 18. november 2011 meddelt Holstebro Kommune dispensation til at grave orkideerne op i lokalplanområdet. Der er indkommet bemærkninger fra Vestforsyning A/S angående 2 lysmaster på grunden og tilslutningsmuligheder for kommende parcelhusgrunde.

De indkomne bemærkninger / dispensation giver ikke anledning til planændringer. I § 8 er forbud mod terrænregulering fra naboskel m.m. ændret fra 0,75 meter til 1 meter, hvilket er en generel ændring i lokalplaner fremover, idet kravet på en mere hensigtsmæssig måde vil sikre terrænforskelle mellem naboarealer.

Teknik og Miljø foreslår, at lokalplan nr. 1078 vedtages med den generelle ændring i § 8 ang. terrænregulering indarbejdet.

 

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller: 

- at lokalplan nr. 1078 vedtages med indarbejdelse af den ændrede tekst i § 8.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 16. januar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Lp 1078 - Forslag

 Holstebro kommune - skov-hullæbe

 Kommentarer - lokalplan 1078

 


6.         Vedtagelse af lokalplan nr. 1075 for et boligområde øst for Storåvej 2. etape

003500-2011

 

Sagsfremstilling

HR/SH - TU – BY

Forslag til lokalplan nr. 1075 for et boligområde øst for Storåvej (2. etape), har været udsendt i offentlig høring i 8 uger. Ved indsigelsesfristens udløb var der kommet to indsigelser/bemærkninger til lokalplanen.

1) Holstebro Museum oplyser, at der er registreret en boplads fra bondestenalderen samt gjort flere fund i - og omkring området. Begrundet i landskabets karakter, vurderer Museet, at der bl.a. er sandsynlighed for bopladser fra oldtiden i området. Museets bemærkninger medfører ingen planændringer.

2) Friluftsrådet LimfjordSyd har fremsendt forslag til, hvad der kan etableres i de ubebyggede områder, herunder bl.a. stiforbindelser, mødesteder etc. Friluftsrådets forslag giver ikke anledning til ændringer, idet forslagene kan etableres inden for delområde 5 – samt i begrænset omfang inden for delområde 6.

Forvaltningen er desuden blevet opmærksom på, at der bør åbnes mulighed for at opføre en mindre bygning i delområde 6 til områdets forsyning. I lokalplanens bestemmelser § 5 stk. 7 tilføjes, at der kan opføres nødvendige tekniske anlæg/huse til områdets forsyning mm. med en bygningshøjde på højst 2,5 meter.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller: 

- at lokalplan nr. 1075 vedtages med den i sagsfremstillingen fremførte tilføjelse.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 16. januar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 LP1075_forslag

 


7.         Boligbyggemodning Øst for Storåvej 2.etape - Økonomi

000113-2012

 

Sagsfremstilling

TV/AV - TU - ØK - BY

Under forudsætning af, at Lokalplan nr. 1075 endelig vedtages, har Teknik og Miljø udarbejdet skitseprojekt og økonomisk prisoverslag over anlægsudgifterne for byggemodningen af parcelhusgrunde og storparceller til tæt-lav bebyggelse ved Øst for Storåvej 2. etape i Mejrup.

Byggemodningen af boligområdet forventes igangsat maj 2012.

Etapen omfatter således 39 parcelhusgrunde og 4 storparceller.

Byggemodningen indeholder:

Gadelys på boligvejene etableres i henhold til Byrådets beslutning om gadelys på private fællesveje. I grundprisen er der indregnet udgifter til etablering af gadelys. Vestforsyning Net A/S etablerer gadelys og afholder anlægsudgiften, mens Holstebro Kommune afholder årlig afdrag/drift for anlægget.

Prisniveauet for parcelhusgrundene skønnes, afhængig af grundstørrelsen, at ligge imellem 460.000,- og 510.000,- kr. inkl. moms.

Anlægsudgiften udgør overslagsmæssigt 11.900.000,- kr.  ekskl. jorderhvervelse, hvoraf der senere anvendes 1.200.000,- kr. til færdiggørelse af byggemodningen (asfaltslidlag og etablering af grønne områder mm.).

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen. Efter frigivelse af rådighedsbeløbet på 10.700.000,- kr. vil restbeløbet på jordforsynings/bygemodningspuljen udgøre 42.800.000,- kr.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at der afsættes 250.000 kr. til kunst og kultur i området, finansieret via grundprisen.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 16. januar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af instillingen, således at der afsættes 250.000 kr. til kunst og kultur i området.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

Kortbilag

 Luren_2etape

 


8.         Tilførsel af midler til udskiftning af Storebro

036554-2010

 

Sagsfremstilling

MS/AV - TU - ØK - BY

Teknisk Udvalg blev på udvalgsmødet d. 12. december 2011 orienteret om status for anlægsprojekterne Brostræde/Brotorvet og Storebro.

Den 20.12.2011 blev der afholdt licitation for projektet vedr. udskiftning af Storebro. Projektet blev udbudt til 5 prækvalificerede entreprenører. I forbindelse med licitationsresultatet har det vist sig, at det samlede overslag, og hermed den samlede bevilling på 5.800.000 kr., ikke er tilstrækkelig til at gennemføre projektet.

De samlede omkostninger til undersøgelser, forprojekter mv. udgør samlet 1.267.000 kr. Udgifterne har således vist sig højere end først budgetteret. Det har bl.a. været nødvendigt at projektere et forstærkningsprojekt af bropillerne, og samtidig bestille denne forstærkning udført inden selve udskiftningen af Storebro kan finde sted. Udgifterne hertil beløber sig til 597.000 kr. Disse omkostninger har ikke været medregnet i det oprindelige budget.

Lavestbydende tilbud ved licitationen udgjorde 5.652.400 kr. Tilbuddet var 1.028.006 kr. lavere end næstlaveste tilbud. Af entreprisesummen udgør belægningsdelen 480.000 kr. som afholdes af projektet for Brostræde/Brotorvet.

Teknik og Miljø anbefaler, at der budgetteres med 420.000 kr. til uforudsete udgifter, således at der i alt mangler 1.059.400 kr. i at projektet kan gennemføres. På anlægsbudgettet - puljemidler for brovedligehold er afsat 1.056.000 kr. Teknik og Miljø anbefaler, at dette beløb tilføres renovering af Storebro, således at projektet kan gennemføres.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling, idet det er en forudsætning at broen står færdig inden Spejdernes Lejr 2012.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 16. januar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Teknisk Udvalg har drøftet tidsplanen, idet det fortsat er hensigten, at broen skal stå færdig inden Spejderlejr 2012.

 

Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Økonomiudvalget indstiller sagen til Byrådet med anbefaling, således at det er en forudsætning at broen står færdig inden Spejderlejr 2012.

 

Beslutning

 

Et flertal godkendte indstillingen.

 

Niels Krawach (F) stemte imod.

 

 


9.         Ændring af kalkulationsprincip for energispareinvesteringer

000159-2009

 

Sagsfremstilling

PMP/SGK - ØK - BY

På anlægsbudgettet har der siden 2010 været afsat en pulje på ca. 5 mio. kr. til gennemførelse af energispareinvesteringer, hvor den opnåede energibesparelse kan forrente investeringen inden for en 7 års periode. Tilbagebetalingen af energispareinvesteringen sker ved at de respektive driftsbudgetter for ejendommene reduceres med et beløb svarende til den opnåede besparelse. Selve anlægsudgiften er omfattet af låneadgang, såfremt der er tale om energisparetiltag jf. lovpligtig energimærkning (EMO), elsparetiltag eller tiltag som bringer bygningen på niveau med energireglerne i det gældende bygningsreglement.

Natur- og Miljøudvalget har i sine målsætninger for 2012 og fremad foreslået at der fremadrettet kalkuleres med samlede energispareprojekter, med en samlet tilbagebetalingstid på op til 14 år. Herved opnås at en række elspareprojekter, samt investeringer i alternative energikilder, som solceller og lignende vil kunne indtænkes i energirenoveringerne, og hermed medvirke til nedbringelse af CO2-udledningen, jf. den af Byrådet indgåede aftale med Danmarks Naturfredningsforening om CO2-reduktion på 2 % pr. år.

I forbindelse med drøftelse i Økonomiudvalget ultimo 2011, blev Teknik og Miljø anmodet om at udarbejde beslutningsforslag om at kalkulationsprincippet for udmøntning af den afsatte pulje i anlægsbudgettet tilpasses, således at der fra og med 2012 kan igangsættes energispareprojekter, som samlet set resulterer i energibesparelser, som kan tilbagebetale investeringen inden for 14 år.

Teknik og Miljø gør opmærksom på at flere energispareprojekter efter den foreslåede model også vil have arbejdsmiljømæssige fordele og medvirke til at hæve den generelle bygningstilstand. F.eks. i form af udskiftning af vinduespartier.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

 


10.      Høring om indførelse af rejsekort i Midttrafik

000283-2012

 

Sagsfremstilling

SC/AV - TU-ØK-BY

Bestyrelsen for Midttrafik har på sit møde den 9. december 2011 besluttet at sende spørgsmålet om tilslutning til rejsekortprojektet i høring blandt kommunerne i Midtjylland og Region Midtjylland. Forud for bestyrelsens behandling af mulig tilslutning ønskes kommunernes og Region Midtjyllands stillingtagen til rejsekortprojektet og andre bemærkninger, der har betydning for bestyrelsens endelig beslutning. Høringsfristen er den 1. marts 2012.

Midttrafik skal indenfor en årrække foretage en reinvestering i et nyt billetteringssystem, da det nuværende udstyr er gammelt og nedslidt. Som det mest realistiske alternativ, er Rejsekortet flere gange blevet behandlet af Bestyrelsen for Midttrafik og har været i høring hos kommunerne og Region Midtjylland i 2008 og 2009. Men begge gange blev projektet udskudt, bl.a. fordi der ikke var en samlet anbefaling af tilslutningen.

Rejsekortet er et kontaktløst elektronisk kort, hvor den rejsende checker ind ved først påstigning (bus/tog) og checker ud ved sidste udstigning. Rejsekortet beregner selv prisen, som trækkes fra på passagerens kort. Kortet kan bruges på tværs af trafikselskabsgrænser, hvis selskaberne er tilsluttet.  I Midttrafiks forudsætninger for projektet er det forudsat, at det er de regionale ruter, lokalbanerne, bybussystemerne og enkelte lokale ruter som er med i rejsekortprojektet. Det vurderes, at der ikke skal udstyr i de lokalruter som primært anvendes til skolebuskørsel eller på anden måde har et relativt svagt indtægtsgrundlag. 

Midttrafiks samlede likviditetsbehov ved fuld kontantbetaling vil i årene 2012-2028 være på i alt 592,9 mio. kr. inkl. forrentning af lån, fordelt med 164,0 mio. kr. i 2012, 96,2 mio. kr. i 2013 og herefter mellem 14,2 mio. kr. - 36,6 mio. kr. årligt. Ved en delvis lånefinansiering vil likviditetsbehovet for hele Midttrafik være på 41,4 mio. kr. i 2012, 28,4 mio. kr. i 2013 og herefter mellem 34,1 mio. kr. - 43,9 mio. kr. årligt.

For Holstebro Kommune vil udgiften være på 2,72 mio. kr. i 2012, 1,66 mio.kr. i 2013, 0,70 mio. kr. i 2014 og herefter ca. 0,55 mio. kr. årligt i årene fremover ved kontaktbetaling, inkl. forrentning og tilbagebetaling af ansvarlige lån. Ved delvis lånefinansiering vil Holstebro kommunes udgift være på 0,689 mio. kr. i 2012 og mellem 0,491 - 0,884 mio. kr. årligt i årene fremover. Hertil kommer løbende udgifter til billetsystem i de busser der ikke er omfattet af rejsekortprojektet. Disse omkostninger er ikke beregnet for den enkelte bestiller.

Der er på Teknisk Udvalgs driftsbudget afsat 0,337 mio. kr. i 2013 og årligt i overslagsårene.

Midttrafik har udarbejdet en Business case som giver et billede af de økonomiske konsekvenser for Midttrafik og bestillerne ved fuld tilslutning til rejsekortprojektet, som situationen ser ud i øjeblikket. Denne foreløbige rapport er vedlagt sagen som bilag.

Bestyrelsen for Midttrafik stiller sig overvejende positivt til at indføre rejsekortet, men har ønsket at afvente med en endelig stillingstagen,

På landsplanen har trafikselskaberne besluttet, at der skal indføres rejsekort i alle landets busser og tog, med undtagelse af busserne i Midtjylland, på Fyn og Bornholm. Rejsekortet bliver i dag brugt på Sjælland og Nordjylland i både tog og busser. Der er 75.000 solgte rejsekort og 1,6 mio. gennemførte rejser i de nævnte områder. Planen er at åbne for brug af rejsekortet fra alle DSB/Arriva stationer i landet, inkl. i Midtjylland i starten af 2012.

Med baggrund i ovennævnte må det vurderes, at Rejsekortet virker i større skala og at økonomien er belyst som grundlag for bestillernes stillingtagen til projektet.

Teknik og Miljø vurderer, at Holstebro Kommune skal fastholde kommunens holdning om at Trafikselskabet bør tilslutte sig rejsekortet med begrundelse i, at Midttrafik ikke kan stå uden for et sådant landsdækkende projekt.

Såfremt Rejsekortprojektet gennemføres tidsmæssigt som foreslået af Midttrafik medfører dette, at der i budgettet for 2012 og frem skal tilføres midler til projektet, da der ikke er afsat tilstrækkelige midler hertil i nuværende budget.

Hvis Midttrafik beslutter at tilslutte sig Rejsekortprojektet, vil de økonomiske konsekvenser for Holstebro Kommune blive medtaget ved førstkommende budgetopfølgning og/eller indarbejdet i budgetlægning for 2013.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 16. januar 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Niels Krawack (F) og Bodil Pedersen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Bilag 1_Følgebrev høring om rejsekort dec 2011

 Bilag 2_Business case rejsekort dec 2011

 Bilag 3_Fakta ark høring rejsekort dec 2011

 Tidligere beslutning om indførelse af rejsekort i Midttrafik

 


11.      Folkeskolen - Skolestruktur

043552-2011

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Byrådet har på sit møde den 11/10 2011 besluttet at iværksætte en høring med henblik på lukning af: Ejsing Skole, Ryde Skole og Nørrelandsskolen. Endvidere en høring med henblik på en sammenlægning af Ulfborg og Staby Skoler. En høring med henblik på at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2014, og at der iværksættes en høring med henblik på at 7. klasserne undervises på overbygningsskolerne.

I medfør af Folkeskolens § 24 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen træffe endelig beslutning om en skolenedlæggelse senest den 1. marts i det kalenderår, hvor nedlæggelsen skal have virkning fra 1. august. Forslaget om nedlæggelse af Ejsing Skole, Ryde Skole og Nørrelandsskolen, sammenlægning af Staby og Ulfborg Skoler, at overbygning på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole samt at 7. klasserne undervises på overbygningsskolerne sendes til høring i skolebestyrelserne og offentliggøres i de lokale medier og på www.holstebro.dk. Høringsperioden løber fra offentliggørelsen af høringsforslaget fredag den 18/11 2011 kl. 12.00 og 8 uger frem til fredag den 13/1 2012 kl. 12.00.

 

Indstilling

 

Udvalget for Børn og Unge indstiller:

- at Ejsing Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ejsing Skoles nuværende distrikt sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

Susanne Thiim (O) og Niels Krawack (F) ønsker ikke at lukke Ejsing Skole.

 

-at Ryde Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ryde Skoles distrikt deles, så flg. veje overflyttes til Borbjerg Skoles distrikt: Øster Stendisvej, Skavevej 4 – 6A, Skavevej 1 – 7, Stendisvej 27 – 49, Stendisvej 24 – 42, og at den resterende del af skoledistriktet sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

Susanne Thiim (O) og Niels Krawack (F) ønsker ikke at lukke Ryde Skole.

 

-at der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Vinderup Skole i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

- at 7. klasserne ikke flyttes til overbygningsskolerne.

et mindretal bestående af Morten Flæng (A), Bodil Pedersen (A) og Canan Dogan (A) ønsker at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne pr. 1. august 2012.

 

-at Nørrelandsskolen nedlægges pr. 1. august 2012, og eleverne overføres til Sønderlandsskolen. Nørrelandsskolens distrikt deles, så nævnte veje tilføres Sct. Jørgens Skoles distrikt: Ringparken, Mysundevej, Broagervej, Dybbølsgade, Sundevedsgade, Istedgade, Fredericiagade, Bisgårdtoft, Brønsvej, Alsvej, Sysselting, Dalen, Genvejen, Sysseltoft, Fredensgade, Havestien, Lille Struervej og dele af Nørrebrogade, og at den resterende del overføres til Sønderlandsskolens distrikt. Distriktsændringerne træder i kraft pr. 1. august 2012 og gælder for elever, der indskrives til skoleåret 2012/2013 og følgende skoleår. De familier, der med de foreslåede distriktsændringer får Sct. Jørgens Skole som distriktsskole, kan få optaget yngre søskende på Sønderlandsskolen, hvis de på indskrivningstidspunktet har søskende i 6. klasse eller derunder på Sønderlandsskolen på skolestarttidspunktet.

 

-at der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

-at Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges, så den fremover kommer til at omfatte en tre-sporet skole for 0. – 9. klassetrin, og at byggeriet forventes færdigt 1. august 2014.

 

-at Sønderlandsskolens elever under nybyggeriet/ombygningen undervises i undervisningslokaler på den nuværende Nørrelandsskole og den nuværende Sønderlandsskole.

 

-at musikprofilen med bl.a. musikklasserne fra Nørrelandsskolen overflyttes til Sønderlandsskolen.

 

-at Komtek på nuværende Nørrelandsskole tilføres Sct. Jørgens Skole.

 

-at modtageklasserne på Sønderlandsskolen overflyttes til Rolf Krake Skolen pr. 1. august 2012. Emnet sendes til høring hos de to skoler og i Fælles MED-udvalget, så der foreligger høringssvar til Byrådets behandling af sagen den 21. februar 2012.

 

- at Staby Skole fortsætter med uændret status.

Et mindretal bestående af Morten Flæng (A), Bodil Pedersen (A) og Canan Dogan (A) indstiller, at Staby Skole nedlægges, så der sker en sammenlægning af Ulfborg og Staby Skoler pr. 1. august 2012. Der etableres én skolebestyrelse og én ledelse med fortsat undervisning og børnepasning i Ulfborg og Staby.

 

-at overbygningen forbliver på Skave Skole.

Et mindretal bestående af Morten Flæng (A), Bodil Pedersen (A) og Canan Dogan (A) indstiller, at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013. Der er fortsat grundskole i Skave. I skoleåret 2012/13 undervises 7. årgang fortsat på Borbjerg og Mejrup Skoler.

Mindretallet indstiller desuden, at der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.

 

-at provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes IT, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.

 

Økonomiudvalget anbefaler:

 

- at Ejsing Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ejsing Skoles nuværende distrikt sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

 

- at Ryde Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ryde Skoles distrikt deles, så flg. veje overflyttes til Borbjerg Skoles distrikt: Øster Stendisvej, Skavevej 4 - 6A, Skavevej 1 - 7, Stendisvej 23 - 51, Stendisvej 24 - 42, Stendyssevej, Feldevej 1 og at den restrende del af skoledistriktet sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

 

Eli Vium (O) stemte imod nedlæggelse af Ryde Skole.

 

- at der afholdes nyvalgte til skolebestyrelsen på Vinderup Skole i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

- at 7. klasserne - jvf. Udvalget for Børn og Unges indstilling - ikke flyttes til overbygningskolerne.

 

H. C. Østerby (A) og Nils Ulrik Nielsen (A), Anders G. Jacobsen (V) og Torben Gudiksen (B) stemte imod.

John Thorsø (C) tog forbehold.

 

- at Nørrelandsskolen nedlægges pr. 1. august 2012, og eleverne overføres til Sønderlandsskolen. Nørrelandsskolens distrikt deles, så nævnte veje tilføres Sct. Jørgens Skoles distrikt: Ringparken, Mysundevej, Broagervej, Dybbølsgade, Sundevedsgade, Istedgade, Fredericiagade, Bisgårdstoft, Brønsvej, Alsvej, Sysselting, Dalen, Genvejen, Sysseltoft, Fredensgade, Havestien, Lille Struervej og dele af Nørrebrogade, og at den resterende del overføres til Sønderlandsskolens distrikt. Distrikstændringerne træder i kraft pr. 1. august 2012 og gælder for elever, der indskrives til skoleåret 2012/2013 og følgende skoleår.

De familier, der med de foreslåede distriksændringer får Sct. Jørgens Skole som distriktsskole, kan få optaget yngre søskende på Sønderlandsskolen, hvis de på indskrivningstidspunktet har søskende i 6. klasse eller derunder på Sønderlandsskolen på skolestarttidspunktet.

 

- at der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen i i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

- at Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges, så den fremover kommer til at omfatte en tre-sporet skole for 0-. - 9. klassetrin, og at byggeriet forventes færdig 1. august 2014.

 

- at Sønderlandskolens elever under nybyggeriet/ombygningen undervises i undervisningslokaler på den nuværende Nørrelandsskole og den nuværende Sønderlandsskole.

 

- at musikprofilen med bl.a. musikklasserne fra Nørrelandsskolen overflyttes til Sønderlandsskolen.

 

- at Komtek på nuværende Nørrelandsskole tilføres Sct. Jørgens Skole.

 

- at modtagerklasserne på Sønderlandsskolen overflyttes til Rolf Krake Skolen pr. 1. august 2012. Emnet sendes til høring hos de to skoler og i Fælles MED-udvalget, så der foreligger høringssvar til Byrådets behandling af sagen den 21. februar 2012.

 

- at Staby Skole fortsætter med uændret status.

 

Imod stemte H. C. Østerby (A) og Nils Ulrik Nielsen (A) og Torben Gudiksen (B).

 

John Thorsø (C) tog forbehold.

 

- at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013. Der er fortsat grundskole i Skave. Der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.

 

Eli Vium (O), Jens Kristian Hedegaard (V) og Anders G. Jacobsen (V) stemte imod.

 

John Thorsø (C) tog forbehold.

Uanset om 7. klasserne måtte blive flyttet til overbygningsskolerne, vil denne årgang i skoleåret 2012/13 fortsat blive undervist på Borbjerg og Mejrup Skole 

 

- at provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes IT, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.

 

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 19. januar 2012 kl. 12.00

Punktet genoptages på næste møde.


Udvalget for Børn og Unge den 26. januar 2012 kl. 12.00

Udvalget for Børn og Unge indstiller til Økonomiudvalg og Byråd:

 

- at Ejsing Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ejsing Skoles nuværende distrikt sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

Susanne Thiim (O) og Niels Krawack (F) ønsker ikke at lukke Ejsing Skole.

 

-at Ryde Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ryde Skoles distrikt deles, så flg. veje overflyttes til Borbjerg Skoles distrikt: Øster Stendisvej, Skavevej 4 – 6A, Skavevej 1 – 7, Stendisvej 27 – 49, Stendisvej 24 – 42, og at den resterende del af skoledistriktet sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

Susanne Thiim (O) og Niels Krawack (F) ønsker ikke at lukke Ryde Skole.

 

-at der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Vinderup Skole i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

- at 7. klasserne ikke flyttes til overbygningsskolerne.

et mindretal bestående af Morten Flæng (A), Bodil Pedersen (A) og Canan Dogan (A) ønsker at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne pr. 1. august 2012.

 

-at Nørrelandsskolen nedlægges pr. 1. august 2012, og eleverne overføres til Sønderlandsskolen. Nørrelandsskolens distrikt deles, så nævnte veje tilføres Sct. Jørgens Skoles distrikt: Ringparken, Mysundevej, Broagervej, Dybbølsgade, Sundevedsgade, Istedgade, Fredericiagade, Bisgårdtoft, Brønsvej, Alsvej, Sysselting, Dalen, Genvejen, Sysseltoft, Fredensgade, Havestien, Lille Struervej og dele af Nørrebrogade, og at den resterende del overføres til Sønderlandsskolens distrikt. Distriktsændringerne træder i kraft pr. 1. august 2012 og gælder for elever, der indskrives til skoleåret 2012/2013 og følgende skoleår. De familier, der med de foreslåede distriktsændringer får Sct. Jørgens Skole som distriktsskole, kan få optaget yngre søskende på Sønderlandsskolen, hvis de på indskrivningstidspunktet har søskende i 6. klasse eller derunder på Sønderlandsskolen på skolestarttidspunktet.

 

-at der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

-at Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges, så den fremover kommer til at omfatte en tre-sporet skole for 0. – 9. klassetrin, og at byggeriet forventes færdigt 1. august 2014.

 

-at Sønderlandsskolens elever under nybyggeriet/ombygningen undervises i undervisningslokaler på den nuværende Nørrelandsskole og den nuværende Sønderlandsskole.

 

-at musikprofilen med bl.a. musikklasserne fra Nørrelandsskolen overflyttes til Sønderlandsskolen.

 

-at Komtek på nuværende Nørrelandsskole tilføres Sct. Jørgens Skole.

 

-at modtageklasserne på Sønderlandsskolen overflyttes til Rolf Krake Skolen pr. 1. august 2012. Emnet sendes til høring hos de to skoler og i Fælles MED-udvalget, så der foreligger høringssvar til Byrådets behandling af sagen den 21. februar 2012.

 

- at Staby Skole fortsætter med uændret status.

Et mindretal bestående af Morten Flæng (A), Bodil Pedersen (A) og Canan Dogan (A) indstiller, at Staby Skole nedlægges, så der sker en sammenlægning af Ulfborg og Staby Skoler pr. 1. august 2012. Der etableres én skolebestyrelse og én ledelse med fortsat undervisning og børnepasning i Ulfborg og Staby.

 

-at overbygningen forbliver på Skave Skole.

Et mindretal bestående af Morten Flæng (A), Bodil Pedersen (A) og Canan Dogan (A) indstiller, at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013. Der er fortsat grundskole i Skave. I skoleåret 2012/13 undervises 7. årgang fortsat på Borbjerg og Mejrup Skoler.

Mindretallet indstiller desuden, at der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.

 

-at provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes IT, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.


Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for Børn og Unge Bent Østergaard og skolechef Arvid Lisbjerg.

 

Notat om nye skoledistriktsgrænser efter nedlæggelse af Ryde Skole pr. 1. august 2012 blev uddelt og gennemgået på mødet.

 

Økonomiudvalget anbefaler:

 

- at Ejsing Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ejsing Skoles nuværende distrikt sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

 

- at Ryde Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ryde Skoles distrikt deles, så flg. veje overflyttes til Borbjerg Skoles distrikt: Øster Stendisvej, Skavevej 4 - 6A, Skavevej 1 - 7, Stendisvej 23 - 49, Stendisvej 24 - 42, Stendyssevej, Feldevej 1 og at den restrende del af skoledistriktet sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

 

Eli Vium (O) stemte imod nedlæggelse af Ryde Skole.

 

- at der afholdes nyvalgte til skolebestyrelsen på Vinderup Skole i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

- at 7. klasserne ikke flyttes til overbygningskolerne.

 

H. C. Østerby og Nils Ulrik Nielsen (A), Anders G. Jacobsen (V) og Torben Gudiksen (B) stemte imod.

John Thorsø (C) tog forbehold.

 

- at Nørrelandsskolen nedlægges pr. 1. august 2012, og eleverne overføres til Sønderlandsskolen. Nørrelandsskolens distrikt deles, så nævnte veje tilføres Sct. Jørgens Skoles distrikt: Ringparken, Mysundevej, Broagervej, Dybbølsgade, Sundevedsgade, Istedgade, Fredericiagade, Bisgårdstoft, Brønsvej, Alsvej, Sysselting, Dalen, Genvejen, Sysseltoft, Fredensgade, Havestien, Lille Struervej og dele af Nørrebrogade, og at den resterende del overføres til Sønderlandsskolens distrikt. Distrikstændringerne træder i kraft pr. 1. august 2012 og gælder for elever, der indskrives til skoleåret 2012/2013 og følgende skoleår.

De familier, der med de foreslåede distriksændringer får Sct. Jørgens Skole som distriktsskole, kan få optaget yngre søskende på Sønderlandsskolen, hvis de på indskrivningstidspunktet har søskende i 6. klasse eller derunder på Sønderlandsskolen på skolestarttidspunktet.

 

- at der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen i i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

- at Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges, så den fremover kommer til at omfatte en tre-sporet skole for 0-. - 9. klassetrin, og at byggeriet forventes færdig 1. august 2014.

 

- at Sønderlandskolens elever under nybyggeriet/ombygningen undervises i undervisningslokaler på den nuværende Nørrelandsskole og den nuværende Sønderlandsskole.

 

- at musikprofilen med bl.a. musikklasserne fra Nørrelandsskolen overflyttes til Sønderlandsskolen.

 

- at Komtek på nuværende Nørrelandsskole tilføres Sct. Jørgens Skole.

 

- at modtagerklasserne på Sønderlandsskolen overflyttes til Rolf Krake Skolen pr. 1. august 2012. Emnet sendes til høring hos de to skoler og i Fælles MED-udvalget, så der foreligger høringssvar til Byrådets behandling af sagen den 21. februar 2012.

 

- at Staby Skole fortsætter med uændret status.

 

Imod stemte H. C. Østerby og Nils Ulrik Nielsen (A) og Torben Gudiksen (B).

 

John Thorsø (C) tog forbehold.

 

- at overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013. Der er fortsat grundskole i Skave. I skoleåret 2012/13 undervises 7. årgang fortsat på Borbjerg og Mejrup Skole og at der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.

 

Eli Vium (O), Jens Kristian Hedegaard (V) og Anders G. Jacobsen (V) stemte imod.

 

John Thorsø (C) tog forbehold.

 

- Hvis Byrådet følger Økonomiudvalgets indstilling om ikke at flytte 7. klasserne til overbygningsskolerne, bortfalder følgende passus i foranstående vedrørende Skave Skole og overbygningens placering: "i skoleåret 2012/13 undervises 7. årgang fortsat på Borbjerg og Mejrup Skole, og at".

 

- at provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og at provenuet anvendes til forbedringer af skolernes IT, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.

 

Beslutning

 

Høringssvar fra F-MED Børn og Unge og fra skolebestyrelserne på Rolf Krake Skolen og Sønderlandsskolen vedr. modtageklassernes fremtidige placering forelå på mødet.

 

De enkelte punkter i indstillingen blev sat til afstemning enkeltvis.

 

Ejsing Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ejsing Skoles nuværende distrikt sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012.

 

For stemte 26 - A, B, C, O og V samt Karsten Filsø (F) og Anne Lise Holst Jensen (F). Imod stemte 1 - Niels Krawack (F).

 

Ryde Skole nedlægges pr. 1. august 2012; og eleverne overføres til Vinderup Skole. Ryde Skoles distrikt deles, så flg. veje overflyttes til Borbjerg Skoles distrikt: Øster Stendisvej, Skavevej 4 - 6A, Skavevej 1 - 7, Stendisvej 23 - 49, Stendisvej 24 - 42, Stendyssevej, Feldevej 1 og at den restrende del af skoledistriktet sammenlægges med Vinderup Skoles distrikt fra 1. august 2012

 

Indstillingen var ændret, således Stendisvej 51 også overføres til Borbjerg Skoles skoledistrikt.

 

For stemte 21 - A, B, C og Arne Lægaard (V), Anders G. Jacobsen (V), Holger Hedegaard (V) Thomas Danielsen (V), Jens Kristian Hedegaard (V), Mathilde Traberg (V), Karsten Filsø (F) og Anne Lise Holst Jensen (F). Imod stemte 6 - O og Finn Thøgersen (V), Aksel Gade (V) og Niels Krawack (F).

 

Der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Vinderup Skole i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012

 

For stemte 27.

 

7. klasserne - jvf. Udvalget for Børn og Unges indstilling - ikke flyttes til overbygningskolerne.

 

For stemte 15 - F, O og Arne Lægaard (V), Holger Hedegaard (V) Thomas Danielsen (V), Finn Thøgersen (V), Jens Kristian Hedegaard (V) Aksel Gade (V), Mathilde Traberg (V), John Thorsø (C) og Gubber Leif Kristensen (C). Imod stemte 12 - A, B og Anders G. Jacobsen (V) og Pernille Bloch (C).

 

Nørrelandsskolen nedlægges pr. 1. august 2012, og eleverne overføres til Sønderlandsskolen. Nørrelandsskolens distrikt deles, så nævnte veje tilføres Sct. Jørgens Skoles distrikt: Ringparken, Mysundevej, Broagervej, Dybbølsgade, Sundevedsgade, Istedgade, Fredericiagade, Bisgårdstoft, Brønsvej, Alsvej, Sysselting, Dalen, Genvejen, Sysseltoft, Fredensgade, Havestien, Lille Struervej og dele af Nørrebrogade, og at den resterende del overføres til Sønderlandsskolens distrikt. Distrikstændringerne træder i kraft pr. 1. august 2012 og gælder for elever, der indskrives til skoleåret 2012/2013 og følgende skoleår.

De familier, der med de foreslåede distriksændringer får Sct. Jørgens Skole som distriktsskole, kan få optaget yngre søskende på Sønderlandsskolen, hvis de på indskrivningstidspunktet har søskende i 6. klasse eller derunder på Sønderlandsskolen på skolestarttidspunktet.

 

For stemte 27.

 

Der afholdes nyvalg til skolebestyrelsen på Sønderlandsskolen i foråret 2012 med tiltræden 1. august 2012.

 

For stemte 27.

 

Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges, så den fremover kommer til at omfatte en tre-sporet skole for 0-. - 9. klassetrin, og at byggeriet forventes færdig 1. august 2014.

 

For stemte 27.

 

Sønderlandskolens elever under nybyggeriet/ombygningen undervises i undervisningslokaler på den nuværende Nørrelandsskole og den nuværende Sønderlandsskole.

 

For stemte 27.

 

Musikprofilen med bl.a. musikklasserne fra Nørrelandsskolen overflyttes til Sønderlandsskolen.

 

For stemte 27.

 

Komtek på nuværende Nørrelandsskole tilføres Sct. Jørgens Skole.

 

For stemte 27.

 

Modtagerklasserne på Sønderlandsskolen overflyttes til Rolf Krake Skolen pr. 1. august 2012. Emnet sendes til høring hos de to skoler og i Fælles MED-udvalget, så der foreligger høringssvar til Byrådets behandling af sagen den 21. februar 2012.

 

For stemte 27.

 

Staby Skole fortsætter med uændret status.

 

For stemte 16 - F, O, V og John Thorsø (C) og Gubber Leif Kristensen (C). Imod stemte 11 - A, B og Pernille Bloch (C).

 

Overbygningen på Skave Skole overflyttes til Mejrup Skole pr. 1. august 2013. Der er fortsat grundskole i Skave. Der afsættes 13 mio. kr. i anlægsmidler til en ny overbygningsafdeling på Mejrup Skole.

 

For stemte 16 - A, B, C og Arne Lægaard (V), Karsten Filsø (F) og Anne Lise Holst Jensen (F). Imod stemte 11 - O, Anders G. Jacobsen (V), Holger Hedegaard (V) Thomas Danielsen (V), Finn Thøgersen (V), Jens Kristian Hedegaard (V) Aksel Gade (V), Mathilde Traberg (V) og Niels Krawack (F).

 

Uanset om 7. klasserne måtte blive flyttet til overbygningsskolerne, vil denne årgang i skoleåret 2012/13 fortsat blive undervist på Borbjerg og Mejrup Skole.

 

Udgår.

 

Provenuet efter fuld implementering af strukturændringerne forbliver indenfor området og provenuet anvendes til forbedringer af skolernes IT, forbedringer af efter- og videreuddannelse samt forøgelse af undervisningstimetallet.

 

For stemte 27.

 

Bilag

 111026 Høringsmateriale - lukning af Nørreland, Ejsing, Ryde og Staby Skole version 2

 120111 Sammenskriv. høringssvar skolestruktur

 


12.      Folkeskolen - Høring vedr. læseplan for seksuel sundhed

046384-2011

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

Siden 2009 har Holstebro Kommune været modelkommune i et kvalitetssikringsprojekt om seksualundervisning i grundskolerne. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsens satspuljemidler.

Baggrunden for projektet var blandt andet en høj forekomst af sex sygdomme og provokerede aborter blandt helt unge i kommunen. Samtidig har personalet manglet uddannelse i at lave seksualundervisning og den tværfaglige indsats har ikke været koordineret.

Sikringen af kvaliteten i projektet har taget udgangspunkt i:

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 10. november 2011 at sende et forslag til kommunal læseplan for seksualundervisningen i høring i skolebestyrelserne.

Der er indkommet 23 høringssvar som er positive overfor det udarbejdede forslag. I forbindelse med høringen er der fremkommet et mindre antal ønsker til konkrete ændringer i udkastet til læseplan.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge fremsender "Læseplan for seksualundervisning i Holstebro Kommune" med de indarbejdede ændringer, der er fremkommet ved høringen til Byrådets godkendelse.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 26. januar 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Beslutning

 

Læseplanen blev godkendt.

 

Bilag

 120111 Sammenfatning høringssvar læseplan for seksualundervisning

 12 01 19 Læseplan for seksualundervisning HK incl. respons fra høring

 


13.      Det specialiserede sociale område 2011

010350-2011

 

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I den kommunale økonomiaftale for 2010 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området. Der er tale om et krav af permanent karakter.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten drøftes løbende i Byrådet. Oversigten for 4. kvartal 2011 er udsendt til Byrådet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 8. februar 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Fremsendes til Byrådet til efterretning.

 

Til efterretning.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Bilag

 Økonomisk oversigt til Byrådet, 4. kvartal 2011

 Bemærkninger til Byrådet - 4. kvartal

 


14.      Vederlagsfri fysioterapi

045296-2009

 

Sagsfremstilling

AK - BY

 

Byrådets traf i møde den 17. januar 2012 beslutning om, at Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at opsige aftale pr. 31. juli 2012 om levering af vederlagsfri fysioterapi fra tre fysioterapeutklinikker uden overenskomst med sygesikringen, skulle ændres, således at der fortsat indgås aftale om levering af vederlagsfri fysioterapi for klinikker uden et ydernummer.

 

Byrådet besluttede endvidere, at Social- og Sundhedsudvalget skal genoptage sagen når resultatet af den bebudede analyse af området foreligger.

Da byrådets beslutning medfører en budgetubalance på 364.000 kr. i Social- og Sundhedsudvalgets budget, ønsker udvalget endvidere byrådets finansieringsanvisning.

 

Indstilling

Det indstilles, at:

  1. Iværksættelse i Sundhed og Omsorg af den oprindeligt bebudede analyse om vederlagsfri fysioterapi ikke gennemføres, idet der i stedet afventes regionale og nationale tiltag til at skabe yderligere klarhed over centrale problemstillinger på området.
  1. Byrådet anviser, hvor finansiering af de 364.000 kr., som Social- og Sundhedsudvalget oprindelig skulle have fundet ved mindreforbrug på kontoen for vederlagsfri fysioterapi, skal findes.

 

Beslutning

 

Mathilde Trabjerg (V) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

 

Sag om finansiering af besparelse på 364.000 kr.sendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Det er noteret, at udvalget vil følge udgiftsudviklingen vedrørende vederlagsfri fysioterapi meget tæt.

 

Med afsæt i igangsatte nationale og regionale analyseaktiviteter om vederlagsfri fysioterapi vil den oprindeligt berammede analyse i Holstebro Kommune ikke bliver gennemført på fagområdet.

 

Bilag

 BY 21.02.2012 - Bilag 1 - Notat af 11.02.2012 om vederlagsfri fysioterapi

 


Lukket del

15.      Aktuelt Kvarter

000033-2012

 

 


16.      Salg

002070-2012

 

 


17.      Tilbagekøb - gensalg

039882-2007

 

 


18.      Salg

005579-2012

 

 


19.      Køb

002314-2012

 

 


20.      Hædring

000977-2012