Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 15. januar 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) havde meldt afbud.

Jens Kristian Hedegaard (V) deltog fra kl. 17.08.

 

Mødet hævet kl. 18.45.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Revisionens delberetning 2012. 3

2......... Kommunal lånegaranti til Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. 4

3......... Kommuneplantillæg 2009:14, vedtagelse af Vindmølleplan for Holstebro Kommune  6

4......... Forslag til lokalplan nr. 1087 – Et område til centerformål ved Helgolandsgade og Sønderbrogade. 9

5......... Vedtagelse af lokalplan nr. 1079 - Fritidsområde ved den tidl. dyrskueplads, Lægårdvej, Holstebro. 11

6......... Nedbrydning af bygninger, Vestergade 35 og delvis 37 i Holstebro. 13

7......... Affaldsselskabet L90 - Vedtægtsændringer 15

8......... Vinderup Børnehus - anlægsbevilling. 17

9......... Skoletilbud Tvind. 19

Lukket del 20

10...... Akuel Kvarter 20

11...... Salg. 21

 


Åben del

1.         Revisionens delberetning 2012

053707-2012

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt delberetning for regnskabsåret 2012. Revisionen har i beretningen redegjort for den udførte revision og afgivet konklusioner og anbefalinger, som vil blive fulgt op af administrationen.

Delberetningen er sendt til hele Byrådet den 18. december.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 9. januar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog økonomidirektør Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A), Holger Hedegaard (V) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Holstebro Kommune - beretning nr   12

 


2.         Kommunal lånegaranti til Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

054271-2012

 

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. har fremsendt ansøgning om kommunal lånegaranti på 5 mio. kr. i forbindelse med hjemtagelse af lån til finansiering af nyt 1MW biomassefyr - kedelanlæg for fyring med tørt træflis og træpiller.

Ejsing Fjernvarmeforsyning er bekendt med Holstebro Kommunes betingelser vedrørende betaling af provision på 0,5 pct. for den eller de kommunalt garanterede låns restgæld pr. 31. december.

 

Indstilling

Økoknomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 9. januar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A), Holger Hedegaard (V) og Jens Kristian Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Ansøgning om lånegaranti Ejsing Fjernvarmeforsyning

 Projektforslag Ejsing Fjernvarmeforsyning

 


3.         Kommuneplantillæg 2009:14, vedtagelse af Vindmølleplan for Holstebro Kommune

021365-2012

 

Sagsfremstilling

NS/SH - UNMK - ØK - BY

 

Sagen er ad flere omgange blevet behandlet af Udvalget for Natur, Miljø og Klima og i Økonomiudvalget.

Forslaget til vindmølleplan, der blev vedtaget af Byrådet den 21. februar 2012, var offentligt fremlagt i 8 uger fra den 29. februar til den 25. april. Kommunen modtog 74 indsigelser, kommentarer, spørgsmål og forslag til alternative placeringer af vindmølleområder. 29 indsigelser omhandlede område 34.T.16 nordøst for Husby og 19 indsigelser omhandlede område 34.T.08 sydøst for Mejrup. I offentlighedsfasen blev der afholdt borgermøder i Vemb og Skave med i alt ca. 300 deltagere. Målet er, at den færdige vindmølleplan vedtages af Byrådet senest den 18. december 2012.

I den politiske proces er det blevet drøftet, hvilke enkeltområder vist i forslaget til vindmølleplan der anbefales til enten at skulle fastholdes, reduceres, udvides eller fjernes i forbindelse med udarbejdelsen af den færdige vindmølleplan. Der er er endvidere sket en drøftelse og anbefaling af, hvilke forslag til udpegninger af helt nye vindmølleområder, der skal indstilles til at nyde fremme. Eventuelle forslag til udpegninger af helt nye vindmølleområder foreslås indarbejdet i forslag til kommuneplan 2013, der planlægges fremlagt til offentlig debat fra den 27. marts til den 22. maj 2013 og endelig vedtaget den 18. juni 2013.

 

Forvaltningen har undervejs i den politiske proces modtaget skriftlige henvendelser fra Lindtorp Flyvecenter, lodsejere i Savstruop-området (34.T.08) og en ejer af en vindmølle ved Bur. Henvendelserne ligger på sagen.

 

Beslutning om evt. mindre udvidelser af områder, der allerede er udpeget i forslaget til vindmølleplan, er fremsendt til berørte parter med lejlighed til at udtale sig ("nabohøring") med en frist på 14 dage.

Der er i den politiske proces fremkommet forslag om at udvide planforslagets område 34.T.06 nordøst for Vemb med ca. 300 m mod øst, så der bliver plads til 15 møller mod 12 i planforslaget. Imødekommelse af dette forudsætter, at område 34.T.10 nordvest for Bur ikke tages med i den færdige vindmølleplan. Da en udvidelse af området berører andre myndigheder eller borgere væsentligt, er der jf. Planlovens § 27 stk. 2 afholdt nabohøring. Resultatet af nabohøringen foreligger først nu efter afholdelse af det seneste møde i Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Der er inden for tidsfristen kommet kommentarer fra Eurowind Energy A/S, Skovgaard Invest og ejerne af de 15 eksisterende vindmøller i vindmølle-planforslagets område 34.T.10.

Eurowind Energy A/S foreslår:

1. Udvidelse af område 34.T.06 mod syd og nord, så der kan opstilles op til 18 møller på kortere sigt samtidig med de eksisterende Bur-møller; på længere sigt op til 23 møller ved yderligere udvidelse mod øst, når de eksisterende Bur-møller fjernes (i område 34.T.10).

2. I et alternativ med yderligere udvidelse mod syd kan der i et andet mønster opstilles op til 18 møller i området.

 

Eurowind har ikke lavet støjberegninger. Forvaltningen vurderer, at det af støjmæssige årsager ikke er sandsynligt, at der kan opstilles 18 møller på kortere sigt. De støjmæssige konsekvenser af alternativ 2 er ikke umiddelbart gennemskuelige.

Ejerne af de 15 eksisterende Bur-møller foreslår, at område 34.T.10 fastholdes i den færdige vindmølleplan med mulighed for enten:

1. Planlægning for 6 nye møller i den vestlige halvdel af område 34.T.10.

2. Planlægning for 10 nye møller. Dette kræver en udvidelse af 34.T.10 mod vest og syd.

Forvaltningen vurderer, at alternativ 1 er realistisk - både støjmæssigt, i forhold til naboafstand m.v. og det ligger inden for de rammer, der er udstukket i forslaget til vindmølleplan. Alternativ 2 er ikke belyst mht. støj, naboafstande m.v.

Skovgaard Invest har forståelse for kommunens forslag om at udvide 34.T.06, selv om de tre østlige møller ikke kan opstilles før Bur-møllerne tages ned. Har forståelse for ejerne af de 15 Bur-møller. Firmaet foreslår:

1. Planforslagets udpegning af 34.T.06 og 34.T.10 fastholdes.

2. Udvidelsen mod øst af 34.T.06 fastholdes og 34.T.10 tages ud. Udvidelsen sker først i fremtiden, når Bur-møllerne er udtjente.

3. Opstilling af møller i 34.T.06 sker i to etaper. Etape 1 som hovedetape med 12 møller (nuværende 34.T.06) og etape 2 som sekundær etape (udvidelsen af 34.T.06) med tre møller af samme højde og udseende som etape 1.

 

Der er ikke noget nyt i forslagene fra Skovgaard Invest.

Der var i vindmølleplanens offentlighedsfase i foråret flere indsigelser og kommentarer vedr. Lindtorp Flyvecenter fra bl.a. Struer Kommune og Lindtorp Flyvecenter. Indsigelserne handlede om, at man frygtede at mulighederne for flyvning, faldskærmsudspring og anden aktivitet i området ville blive forringet eller umuliggjort, hvis der bliver stillet nye møller op i område 34.T.10.

Teknik og Miljø har udarbejdet et resuménotat, der er en vigtig del af grundlaget for de politiske drøftelser, der skal føre frem til vedtagelsen af den færdige vindmølleplan. I resuménotatet beskriver og kommenterer Teknik og Miljø samtlige indsigelser, kommentarer, spørgsmål og forslag til alternative placeringer af vindmøller.

 

Forvaltningen anbefaler ud fra en samlet vurdering af forslagene fra de tre ovenstående parter, at område 34.T.06 fastholdes som vist i vindmølle-planforslaget med muligheden for opsætning af op til 12 møller. Forvaltningen anbefaler, at område 34.T.10 reduceres i forhold til planforslaget, så der bliver mulighed for at opstille op til 6 møller (mod 12 møller i vindmølle-planforslaget) i den vestlige del af område 34.T.10 jf. forslaget fra ejerne af de 15 eksisterende Bur-møller. Hvis der samtidig tages hensyn til potentiel ind-/udflyvningsflade til flyvepladsen, imødekommer det i nogen grad bekymringerne og ejerne af Bur-møllerne kan, som de har givet udtryk for i deres kommentarer i nabohøringen, sanere de eksisterende møller og udvikle området med nye møller. Hvis der i rammebestemmelserne for møllerne i område 34.T.11 ved Gedmose skrives, at møllerne skal holdes under det hindringsfri plan, der måtte fremgå af en godkendt flyveplads kodeciffer 1, vil dette være en delvis imødekommelse af indsigelserne fra Lindtorp Flyvecenter.

Af miljøvurderingslovens § 9 fremgår det, at der ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der er omfattet af krav om miljøvurdering, skal udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der forholder sig til den miljørapport, der ledsager planforslaget. Der er udarbejdet et notat, der danner grundlaget for den sammenfattende redegørelse. Dette notat skal revideres i forhold, hvilke områder der endeligt udpeges til vindmølleområder og anvendes som grundlag for den menfattende redegørelse i den færdige vindmølleplan. Notatet skal godkendes af Byrådet.

Forvaltningen har udarbejdet et indstillingsnotat. I notatet er det sammenfattet, hvad Udvalget for Natur, Miljø og Klima tidligere har besluttet.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 5. november 2012 kl. 09.00

Udvalget for Natur, Miljø og Klima besluttede, at udsætte sagen til behandling på udvalgsmødet d. 26. november 2012.


Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. november 2012 kl. 09.00

Udvalget for Natur, Miljø og Klima beslutter, at indstilling til Økonomiudvalget og Byrådet vedr. færdiggørelse af vindmølleplanen følger vedlagte bilag.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, afdelingschef Søren Hemdorff og arkitekt Niels Sparvath.

 

Notat vedrørende indholdet i sammenfattende redegørelse til tillæg nr. 14 til kommuneplan 2009 (vindmølleplan), oversigt over færdiggørelse af vindmølleplan til ØK (revideret) og Byråd, samt indstillingen fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima af 11. december 2012 blev uddelt og gennemgået på mødet.

 

Sagen tilbagesendes Udvalget for Natur, Miljø og Klima til fornyet behandling på baggrund af de faldne bemærkninger.


Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 8. januar 2013 kl. 15.30

Indstilling tiltrådt.

 

Udvalget besluttede, at fastholde tidligere beslutning, jf. vedlagte indstillingsnotat rev. 20.12.2012.

 

Holger Hedegaard (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.


Økonomiudvalget den 9. januar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Notat fra Teknik og Miljø om vindmølleplanen var udsendt inden mødet.

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Indstillingsnotat til politisk behandling 2013

 Notat om indholdet i den sammenfattende redegørelse

 Regneark over færdiggørelse af vindmølleplan rev. 12.12.2012

 


4.         Forslag til lokalplan nr. 1087 – Et område til centerformål ved Helgolandsgade og Sønderbrogade.

044877-2012

 

Sagsfremstilling

SYJ/SH - TU - BY

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Holstebro by ved krydset mellem Helgolandsgade og Sønderbrogade, og er også kendt under navnet De kommunale værker. Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 01.C.30 til centerformål. Lokalplanforslaget fremsendes til Byrådet med indstilling om, at lokalplanforslaget vedtages som forslag og sendes i offentlig høring i minimum 8 uger.

Størstedelen af lokalplanområdet ejes af Holstebro Kommune og indeholder en række bygninger, der primært anvendes til kontor og bostøttecenter. Den nordvestlige del af området ejes af Vestforsyning A/S, der i dag anvender den gamle kedelbygning i området som spids og reservelager til fjernvarmeproduktion. Foruden kedelbygningen indeholder den nordvestlige del af lokalplanområdet også det tidligere Holstebro Vandværk, der i  2011 blev nedlagt og afløst af Nibsbjerg Vandcenter.

I Cityplanen for Holstebro er området udpeget som et muligt omdannelsesområde, der i kraft af sin centrale placering har et stort potentiale for byudvikling. Lokalplanforslaget er således udarbejdet på baggrund af et ønske om at muliggøre og igangsætte en omdannelse af området, således at det på sigt kan bidrage aktivt til livet i midtbyen.

Lokalplanforslagets formål er at sikre, at området indrettes i overensstemmelse med de overordnede principper i Cityplanen. Det gælder en eventuel ny bebyggelses placering, byrummenes kvalitet og indretning, den grønne struktur, trafikstruktur osv. Målet er at sikre, at en omdannelse af området sker under hensyntagen til den centrale placering, sammenspillet med byens øvrige funktioner og bevaringsværdierne i området.  

Med lokalplanforslaget fastsættes områdets fremtidige primære anvendelse til kulturelle formål, boligformål -herunder kollegieboliger samt til erhverv i form af kontorbyggeri. Ny bebyggelse placeres mod syd og nord af hensyn til områdets sammenhæng med de omkringliggende byrum, mens adgangsvej og parkeringsarealer placeres mod vest. Der udlægges 2 overordnede byggefelter, hvor der kan bygges i op til henholdsvis 3 og 4 etager. Vestforsyning A/S's brug af kedelbygningen til fjernvarmeproduktion forventes at forsætte en årrække endnu, og lokalplanen indeholder således bestemmelser omkring vejforhold mv. med henblik på at sikre, at Vestforsyning A/S's brug af kedelbygningen kan fortsætte i takt med at området omdannes. På sigt at det ønsket, at fjernvarmeproduktionen flyttes, og kedelbygningen således kan indgå som en naturlig del af områdets nye funktioner.

En gennemførelse af lokalplanforslaget vil betyde, at en del af den eksisterende bebyggelse i området vil skulle fjernes. På denne baggrund er der i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blevet foretaget en gennemgang af bevaringsværdige bygninger inden for området med henblik på at sikre hensynet til de arkitektoniske, kulturhistoriske og bymiljømæssige værdier. I forbindelse med gennemgangen er 2 bygninger blevet registreret som bevaringsværdige, og lokalplanen indeholder således bestemmelser i § 5, der har til hensigt at sikre disse bygningers bevaringsværdier. Der er her tale om det gamle pumpehus fra det oprindelige Holstebro vandværk samt det tidligere elektricitetsværk, maskin- og kedelbygningen samt fjernvarmeskorstenen.

 

Der er i forbindelse med planudarbejdelsen foretaget en miljøscreening, hvor det konkluderes, at planen ikke vil medføre utilsigtede miljøpåvirkninger.

 

 

Indstilling

 

Teknisk Udvalgindstiller:

- at lokalplan nr. 1087 vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i minimum 8 uger.

- at der ikke udarbejdes en miljøvurdering.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 17. december 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP1087 - Udkast 11-12-12

 


5.         Vedtagelse af lokalplan nr. 1079 - Fritidsområde ved den tidl. dyrskueplads, Lægårdvej, Holstebro.

027352-2011

 

Sagsfremstilling

SYJ/SH - TU - BY

Området udgør et centralt beliggende friareal i Holstebros østlige del, og anvendes i dag til forskellige fritidsformål herunder Holstebro Sportsrideklub og Holstebro Ridecenter.

Med lokalplanen sikres området som et centralt beliggende fritidsområde, der giver plads til aktiviteter og fritidsformål, der ellers ofte ikke kan placeres bynært på grund af eksempelvis støj og pladsbehov. Lokalplanen inddeler området i 3 delområder, der tilsammen sikrer den nødvendige fleksibilitet i forhold til udviklingsmuligheder for eksisterende og nye fritidsformål. Samtidig sikrer delområderne, at lokalplanområdets nuværende rekreative og grønne karakter bevares.

Lokalplanforslaget åbner op for, at der kan etableres nye stier i området, som kan kobles op på det eksisterende stisystem i Østre Plantage og dermed kan bidrage til, at gøre fritidsområdet tilgængeligt for bydelens forskellige boligkvarterer.

Foruden fritidsaktiviteterne ligger der en enkelt landejendom i lokalplanområdet (Lægårdvej 110). I forbindelse med en fremtidig forlængelse af Lægårdvejs nye forløb langs et erhvervsområde ved Viborgvej vil landejendommen få ændret vejtilslutningen hertil. Ejendommens eksisterende vejtilslutning til grusvejen langs rideskolen vil i den forbindelse blive nedlagt.

Uden for lokalplanområdet ligger en mindre parcelhusbebyggelse ved Smedevad, som berøres af lokalplanen, idet vejtilslutningen til området ændres. Den eksisterende tilslutning til Lægårdvej nedlægges, og der etableres en ny tilslutning til Lægårdvejs nye forløb ved erhvervsområdet langs Viborgvej, således at tilslutningen gøres mere sikker.

Forslaget til lokalplanen har været lagt frem i offentlig høring i 8 uger fra den 26.09.2012 til den 21.11.2012.  I forbindelse med høringsperioden er Vestforsyning A/S kommet med bemærkning om at der er eksisterende vand- og spildevandsledninger i området, samt at der ikke påtænkes nogen fjernvarmeforsyning i området.

De fremsendte bemærkninger har ikke medført nogen ændring af lokalplanens indhold.

 

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at lokalplan nr. 1079 vedtages uændret.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 17. december 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP1079 - Forslag

 


6.         Nedbrydning af bygninger, Vestergade 35 og delvis 37 i Holstebro

048468-2012

 

Sagsfremstilling

KMA/HLJ - TU - ØK - BY

Den gl. brandstation på Vestergade 35 og garageanlæg mv. på Vestergade 37 i Holstebro ønskes nedbrudt, med henblik på at arealet på et senere tidspunkt skal sælges som byggemodnet grund. Arealerne vil midlertidig blive anvendt som parkeringsplads. Kontorbygningen og gittermast (Telenor) på Vestergade 37 er ikke omfattet af nærværende sag.

Det er hensigten, at anvende det midlertidige parkeringsareal, som etableres på Vestergade 35 og 37, mens det planlagte parkeringshus ved Skolegade/Bisgårdsgade opføres. Det vurderes, at der kan etableres ca. 50 stk. P-båse på den midlertidige parkeringsplads.

De pågældende bygninger på Vestergade 35 og 37 vil blive nedbrudt, og grundarealer vil blive afleveret helt ryddet og grovplaneret i niveau med tilstødende arealer.

Asfaltbelægningen foran den gl. brandstation vil blive bevaret som indkørsel til den midlertidige parkeringsplads og der anlægges midlertidige parkeringspladser med afrettet stabilt grus.

Der opstilles et nyt stakit/træhegn som afgrænsning af kontorbygningen Vestergade 37 mod den midlertidige parkeringsplads.

Arealet forventes efter opførelsen af parkeringshuset ved Skolegade/Bisgårdsgade og efter nedbrydning af kontorbygningen Vestergade 37 at skulle sælges som byggemodnet grund.

Der afholdes licitation på nedbrydningsarbejder og anlæggelse af midlertidig parkeringsareal.

Ejendommen Vestergade 35, den gl. brandstation, har et samlet bruttoetageareal på 470 m2 og et grundareal på 854 m2. Garagebygningerne på Vestergade 37 har et samlet bruttoetageareal på 366 m2 og kontorbygningen et bruttoetageareal på 326 m2. Det samlede grundareal for Vestergade 37 er på 1.215 m2.

Nedbrydningsarbejder, opbrydning og fjernelse af terrænbelægninger, udførelse af regnvandsinstallationer, udlægning af sandfyld og udlægning af ca. 200 mm afrettet stabilt grus og opstilling af stakit/træhegn mv. er kalkuleret til at andrage ca. 475.000 kr. ekskl. moms.

Garageanlægget på Vestergade 37 budgetteres i 2013 med en huslejeindtægt på 49.000 kr. og udgifter til forsikring og vedligeholdelse på 5.000 kr. En nedrivning betyder således, at der til Økonomiudvalgets driftsområde skal meddeles en tillægsbevilling på 45.000 kr. til dækning af manglende nettoindtægter.

Lejeaftalen for Brandstationen, Vestergade 35, er opsagt pr. 31. oktober 2012, men der budgetteres med en huslejeindtægt på 170.000 kr. og udgifter til forsikring og vedligeholdelse på 8.000 kr. En nedrivning betyder således, at der til Økonomiudvalgets driftsområde skal meddeles en tillægsbevilling på 162.000 kr. til dækning af manglende nettoindtægter.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 17. december 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 9. januar 2013 kl. 08.30

Forslag fra byrådsmedlem Jens Otto Nystrup (A) forelå til Økonomiudvalgets møde.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Byrådsmedlem Jens Otto Nystrup (A) stillede et ændringsforslag på en udsættelse af sagen.

 

Den opringelige indstilling blev bragt til afstemning.

 

For stemte 19, nemlig A (undtaget Jens Otto Nystrup), B og V, samt Eli Vium og Susanne Thiim (O) og Karsten Filsø og Niels Krawack (F). Imod stemte 6, nemlig C, Søren Olesen (O), Anne Lise Holst Jensen (F) og Jens Otto Nystrup (A).

 

Indstillingen blev dermed godkendt.

 

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


7.         Affaldsselskabet L90 - Vedtægtsændringer

009342-2008

 

Sagsfremstilling

LN/SGK – UNMK – ØK – BY

 

Affaldsselskabet L90 har den 25. oktober 2011 fremsendt forslag til vedtægtsændringer til deltagerkommunerne. Vedtægtsændringerne er godkendt på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2011. Vedtægtsændringerne skal tillige godkendes af samtlige deltagerkommuner samt Statsforvaltningen, førend de kan træde i kraft.

 

Forslaget til vedtægtsændringerne blev fremsendt sammen med forslag om godkendelse af vedtægtsændringer som følge af Holstebro Kommunes mulige udtræden af L90.

 

Denne sags vedtægtsændringer har ikke tidligere været undergivet politisk behandling i Holstebro Kommune, på grund af sagsforløbet om Holstebro Kommunes udtræden af L90. På møde i Byrådet den 20. november 2012 er det imidlertid besluttet, at Holstebro Kommune ikke udtræder af L90.

 

De vedlagte vedtægtsændringer skyldes et harmoniseringsprogram, hvorved L90’s affaldsopland er udvidet.

 

Vedtægtsændringerne vedrører:

Teknik og Miljø bemærker, at ændringerne kun har begrænset betydning for Holstebro Kommune. Udvidelsen af affaldsoplandet medfører, at Holstebro Kommunes hæftelse bliver en anelse lavere, mens antal stemmer er uændret. Det forhold, at der kun kan vælges ét bestyrelsesmedlem fra hver andelshaver, vurderes ikke at have betydning for Holstebro Kommune. De øvrige ændringer vedrører formaliteter.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 17. december 2012 kl. 10.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 9. januar 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog direktør for teknik og miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Vinderup Børnehus - anlægsbevilling

047250-2012

 

Sagsfremstilling

BE/CES - BU - ØK - BY

Byrådet vedtog i sit møde den 20.11.2012 en anlægsbevilling på byggeriet af ny daginstitution i Vinderup. Anlægsbevillingen fulgte økonomien som blev estimeret i forbindelse med beslutningen om strukturændringer på dagtilbudsområdet i Vinderup. Af referat fra byggeudvalgsmødet den 13. november 2012 indgår det, at bygherrerådgiveren anslår, at der mangler ca. 1 mio. kr. for at projektøkonomien kan hænge sammen. Børn og Unge har i samarbejde med Teknik og Miljø genvurderet økonomien i projektet, og det anslås, at der mangler 1.135.000 kr. til gennemførelse af projektet.

Tillægsbevillingen beregnes således:

Der gøres opmærksom på, at Udvalget for Børn og Unge har nogle anlægspuljer i 2012 der ikke forventes anvendt i budgetåret. Puljerne kan foreslås at indgå i finansieringen af tillægsbevillingen. Det drejer sig om

Budget og Regnskab gør opmærksom på, at uforbrugte anlægsmidler ifølge Holstebro Kommunes bevillingsregler skal tilføres kassen, og derfor ikke direkte kan disponeres til andre anlægsprojekter.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Samlet indstilles der negative tillægsbevillinger for i alt 1.135.000 kr. som tilføres de likvide aktiver.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 20. december 2012 kl. 14.00

Det indstilles til Økonomiudvalg og Byråd,

At der meddeles en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.135.000 kr. til Vinderup Børnehus

At der frigives et rådighedsbeløb på 1.135.000 kr. som finansieres af de likvide aktiver.

At der meddeles en negativ tillægsbevilling på:

• 700.000 kr. til pulje til etablering/forbedring af institutionskøkkener, puljen er herefter på 0 kr.

• 227.000 kr. til pulje til flytning af pavilloner, puljen er herefter på 0 kr.

• 141.000 kr. til Måbjerghus Børnehave, renovering af badeværelse, bevillingen er herefter 110.000 kr.

• 67.000 kr. til udvidelse af pladskapaciteten Myretuen – skovbørnehave, bevillingen er herefter 1.408.000 kr.

Samlet indstilles der negative tillægsbevillinger for i alt 1.135.000 kr. som tilføres de likvide aktiver.


Økonomiudvalget den 9. januar 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Eli Vium (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


9.         Skoletilbud Tvind

045713-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

I henhold til lov. nr. 412 af 26. juni 1998 om ændring af lov om folkeskolen vedrørende specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder indgås der en driftsoverenskomst om specialundervisning mellem Holstebro Kommune og Dagskolen på Tvind. Overenskomsten er udarbejdet i overensstemmelse med Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning nr. 83 af 10. juni 2006.

Dagskolen tilbyder undervisning for børn og unge fra 7. til 11. klassetrin samt individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen tilbyder specialundervisning for unge med indlæringsvanskeligheder og adfærdsmæssige problemer. Målgruppen er elever fra Ungdomshøjskolen PTG på Tvind og de socialpædagogiske opholdssteder "Apollo", "Casablanca" i Holstebro. Desuden kan skolen modtage dagelever fra oplandet og de omkringliggende kommuner, hvis forældrene ønsker, at deres børn skal opfylde undervisningspligten på Dagskolen på Tvind. Det er skolens formål, at hver enkelt elev omfattes med respekt, og at der i undervisningen tages hensyn til den enkelte elevs særlige behov, forskellige forudsætninger og udviklingsmuligheder. Der udarbejdes en undervisningsplan for den enkelte elev, som justeres løbende. Undervisningen varetages af personale, der har de fornødne pædagogiske og faglige forudsætninger for at kunne gennemføre undervisning med den type unge, der modtager undervisning på skolen. Holstebro Kommune godkender skolens undervisningsplan og fører såvel anmeldt som uanmeldt tilsyn med skolens undervisning for at sikre, at den står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at driftsoverenskomsten godkendes.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 20. december 2012 kl. 14.00

Indstillingen følges.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Ole Andersen (A) og Holger Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Driftsoverenskomst Dagskolen 28. nov

 


Lukket del

10.      Aktuel Kvarter

047906-2012

 

 


11.      Salg

043271-2012