Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 18. september 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Der var afbud fra Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V).

Mødet sluttede kl. 19.00.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Budget 2014-2017: Byrådets 1. behandling. 3

2......... Afsluttende revision 2012. 5

3......... Halvårsregnskab 2013, Samlet 6

4......... Handbjerg Marina - Rente og afdragsfrit lån.. 7

5......... Ulfborg/Vemb Boligforening - Udskiftning af vinduer og køkkener i Risvænget 9

6......... Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af afd. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg  11

7......... Ansøgning om bevilling til overordnet byggemodning i Alstrupområdet 13

8......... Kommuneplantillæg 2009:18, Boligområde ved Skivevej og Nørlundvej 15

9......... Lokalplan nr. 1089, vedtagelse og bekendtgørelse, Boligområde ved Skivevej og Nørlundvej 17

10...... Kommuneplantillæg nr. 24 vedtagelse og bekendtgørelse, Område til varmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing. 19

11...... Lokalplan nr. 1092, vedtagelse og bekendtgørelse, Område til varmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing. 21

12...... Forslag til Kommuneplantillæg 2009:26, Område til boligformål - Mellemtoft 24

13...... Forslag til lokalplan nr. 1094 - Boligområde ved Mellemtoft 26

14...... Samarbejdsaftale med Regionen omkring rehabiliteringsteam - klinisk funktion og sundhedskoordinator 27

15...... Rammeaftale for det sociale område 2014 - Styringsaftalen.. 29

16...... Charter for brugerindflydelse - henvendelse fra Det Centrale Handicapråd  31

17...... Folkeskolen - Godkendelse af takster for Marilyn Anne I/S 2014. 33

18...... Dagtilbud - Pavillon ved skovbørnehaven i Mejdal - tillægsbevilling til anlægsbevilling  34

19...... Salg af Holberghavens kolonihavehus. 36

Lukket del 37

20...... Aktuel Kvarter 37

21...... Ekspropriation.. 38

22...... Tilbagebetaling. 39

23...... Aftale. 40

24...... Licitation.. 41

 


Åben del

1.         Budget 2014-2017: Byrådets 1. behandling

029584-2013

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK -BY

Økonomiudvalget skal ifølge tidsplanen fremsætte forslag til Holstebro Kommunes budget for 2014-2017 til Byrådets 1. behandling den 18. september 2013.

Den 10. april 2013 udmeldte Økonomiudvalget budgetrammer til fagudvalgene med en rammebesparelse på 0,5% af serviceudgifterne. Fagudvalgene har fremsendt budgetforslag, der overholder den udstukne budgetramme. I budgetforslaget til 1. behandling er driftsudgifter udover driftsrammen, der ikke har været politisk godkendt, fremhævet med kursiv. Gruppeformændene har indgået aftale om forslag til anlægsbudget 2014-2017. Denne aftale indgår i Økonomiudvalgets forslag til budget for 2014-2017.

Budgetforslaget giver et underskud i 2014 på 26,9 mio.kr. og for hele budgetperioden 2014-17 et underskud på 97,5 mio.kr. Indtægterne er foreslået svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Udgifterne er vist udvalgsopdelt i budgetoversigten. Anlægsudgifterne er vist enkeltvist i anlægsoversigten.

Eventuelle ændringsforslag skal fremsendes senest tirsdag den 1. oktober kl. 9:00 til Borgmesterkontoret.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Godkendt, dog således at forslag til anlægsbudget revideres, som aftalt mellem gruppeformændene.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Budgetforslaget blev godkendt som forslag og overgår til Byrådets 2. behandling.

 

Eventuelle ændringsforslag skal sendes til Borgmesterkontoret senest tirsdag den 1. oktober 2013, kl. 9.00.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Alle indkomne høringssvar blev sendt til Byrådet den 5. september.

 Forslag til anlægsbudget 2014 - 2017

 Budgetoversigt - oplæg til 1. behandling

 


2.         Afsluttende revision 2012

007109-2013

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

BDO Kommunernes Revision har fremsendt revisionsberetning nr. 13, som vedrører den afsluttende revision af regnskabet for 2012.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Den afsluttende revision sikrer, at regnskabet er korrekt og giver et retvisende billede af kommunens samlede økonomiske resultat og stilling.

Byrådets behandling af revisionsberetningen indebærer den samlede godkendelse af årsregnskabet for 2012.

Revisionsberetning nr. 13 er fremsendt til Byrådet og Direktionen pr. mail den 14. august 2013.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

 

Sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


3.         Halvårsregnskab 2013, Samlet

020375-2013

 

Sagsfremstilling

CB/MVH - ØK - BY

Vedlagt halvårsregnskabet for Holstebro Kommune, med udviklingen for 1. halvår, samt prognose for regnskabsresultatet for hele 2013.

 

Halvårsregnskabet aflægges af Økonomiudvalget for Byrådet, der godkender dette. Halvårsregnskabet offentliggøres desuden på Holstebro Kommunes hjemmeside.

 

Alle udvalg har behandlet forventninger til de samlede udgifter for 2013 baseret på de faktiske udgifter pr. 30.06.2013. I halvårsregnskabet rapporteres et driftsregnskab svarende til årsregnskabets regnskabsopgørelse.

 

Forventningerne til driftsresultatet ligger tæt op af den 2. generelle budgetopfølgning pr. 31.05.2013.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

 

Godkendt.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Halvårsregnskab 2013 notat

 


4.         Handbjerg Marina - Rente og afdragsfrit lån

029321-2012

 

Sagsfremstilling

IN - ØK - BY

Etableringen af Handbjerg Marina er en succes, som har medført positiv omtale af både Handbjerg Marina og Holstebro Kommune. Marinaen oplyser, at der er stor interesse for de nye bådpladser. 

Der er i forbindelse med etableringen af Marinaen opstået to økonomiske udfordringer;

·     Større uddybningsmængder, fjernelse af sand i havnebassinet som har medført udgifter på 1,1 mio. kr. mere end budgetteret.

·     Større stenmængder til sikring af mole, dette har medført udgifter på 1,4 mio. kr. mere end forudset.

Arbejdsgruppen og bådpladsejerne har ved bl.a. frivilligt arbejde fundet besparelser på i alt 1,0 mio. kr.

Handbjerg Marina har således et finansieringsbehov på 1,5 mio. kr.

Hvis tegning/salg af nye bådpladser går som forventet, vil Handbjerg Marina kunne tilbagebetale lånet om senest 3 år.

Handbjerg Marina anmoder derfor Holstebro Kommune om et rente og afdragsfrit lån i 3 år på 1,5 mio. kr.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT, Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


5.         Ulfborg/Vemb Boligforening - Udskiftning af vinduer og køkkener i Risvænget

028498-2013

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

På vegne af Ulfborg-Vemb Boligforening har Nordvest Administration fremsendt ansøgning om godkendelse af lånoptagelse, lejeforhøjelse og tilsagn om kommunal garanti for lånet.

Ansøgningen vedrører et af afdelingen godkendt projekt omfattende udskiftning af køkkener i 55 lejemål og vinduer i 27 lejemål i boligerne beliggende Risvænget, Ulfborg.

Projektet er budgetteret til at koste 3.690.000 kr., som finansieres gennem optagelse af et lån. Projektet medfører en huslejestigning på 225 kr. pr. måned som følge af udskiftning af køkkener. For de lejemål der vælger at få udskiftet vinduer er lejeforhøjelsen i stedet 275 kr. pr. måned. Lejeforhøjelsen svarer til en huslejestigning mellem 4,9 % og 6,0 %. For et gennemsnitligt lejemål betyder det en huslejestigning fra ca. 4.700 kr. til 5.000 kr.

Der ansøges ligeledes om, at Ulfborg-Vemb Boligforening i forbindelse med lånoptagelsen må aktivere restsummer på tidligere etablerede forbedringsarbejder, og som tidligere er blevet egenfinansieret. Der er tale om 11 småprojekter, hvor den samlede anskaffelsessum var ca. 2.710.000 kr. Restsummen er på ca. 1.360.000 kr., som der ønskes medtaget i lånoptagelsen.

Såfremt restsummen af tidligere etablerede forbedringsarbejder indeholdes i lånoptagelsen, vil det betyde en årlig besparelse på 269.000 kr., som vil blive brugt på styrkelse af henlæggelserne.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 4. september 2013 kl. 08.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).


Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


6.         Ulfborg-Vemb Boligforening - Renovering af afd. 1 - Holmegade 52-56, Ulfborg

047402-2011

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Nordvest Administration har på vegne af Ulfborg-Vemb Boligforening fremsendt Skema A vedrørende renovering af boligerne beliggende Holmegade 52-56.

Renoveringen omfatter 12 boliger (10 x 3-værelses og 2 x 4-værelses), der alle er opført i 1949. Formålet med renoveringen er at optimere boligerne, så de er tilpasset nutidens standard, samt at de indretningsmæssigt tager størst muligt hensyn til ældre og handicappede. Ligeledes vil renoveringen gøre tilgængeligheden til lejlighederne optimal.

Lejlighederne indrettes, så kørestole frit kan bevæge sig rundt i lejligheden, der indrettes nye køkkener og badeværelse. Mod vest etableres der nye altaner. Gulve og lofter udføres ligesom brand- og lydforhold løses. Endelig etableres der mekanisk udsugning fra køkkener og badeværelser.

Udvendig etableres der adgangsaltaner med elevatorer og trappeanlæg.

Skema A viser følgende anlægsudgift:

 

Støttet

Ustøttet

Håndværkerudgifter

7.955.579 kr.

2.715.606 kr.

Omkostninger

2.618.671 kr.

570.278 kr.

I alt

10.574.250 kr.

3.285.884 kr.

Total

13.860.164 kr.

Anlægsudgiften finansieres gennem lånoptagelse af et støttet og et ustøttet lån. Der kræves 100 % kommunal garanti for lånene. Vedrørende de støttede lån regaranterer Landsbyggefonden med 50 %.

Renoveringen medfører en huslejestigning på 500 kr. pr. måned pr. lejemål, hvilket svarer til en huslejestigning på 16 % for de mindste lejemål, svarende til en lejestigning fra 3.125 kr. til 3.625 kr.

Foruden ovennævnte har Landsbyggefonden beregnet en foreløbig kapitaltilførsel til afdelingen. Landsbyggefonden forventer, at kapitaltilførsel bliver 1.000.000 kr., hvor Holstebro Kommune skal deltage med 200.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån på ubestemt tid.

 

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 4. september 2013 kl. 08.00

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

Der var afbud fra Jens Otto Nystrup (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).


Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


7.         Ansøgning om bevilling til overordnet byggemodning i Alstrupområdet

024363-2013

 

Sagsfremstilling

PMP/SGK - TU - ØK - BY

Der er, med aftalen om motorvej til Holstebro Nord, samtidigt truffet beslutning om etablering af Nordre Ringvejs forlængelse til Vilhelmsborgvej. Den endelige fastlægning af Nordre Ringvejs tracé skaber samtidig grundlaget for at byggemodningsaktiviteter kan påbegyndes vest for Idrætscenter Vest i området omkring Alstrupvej i løbet af de kommende år.

I forbindelse med Spejdernes Lejr 2012 blev der etableret forsyning i dele af området med el (højspænding), i samarbejde med NOE. Aftalen var at Holstebro Kommune i første omgang betalte infrastrukturen, og NOE køber så infrastrukturen tilbage, når byggemodningen finder sted. Det blev endvidere vurderet ved lejrens nedbrydning, at et mindre vejstykke og den ene busterminal, med fordel kunne blive liggende, og indgår i de kommende byggemodninger.

Teknik og Miljø anbefaler endvidere, at der afsættes 500.000 kr. til indledende jordbundsundersøgelser og museumsundersøgelser, således at der allerede på planlægningstidspunktet kan tages de fornødne hensyn til jordbundsforhold og eventuelle arkæologiske spor på arealerne.

Det foreslås derfor, at der oprettes en overordnet byggemodningskonto for Alstrupområdet, hvor disse infrastrukturelementer konteres, med henblik på at de indarbejdes i de kommende konkrete projekter med klargøring af grunde til salg, således at udgifterne over tid finansieres af grundsalget.

Der søges derfor en anlægsbevilling, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning i 2013, på i alt 2.825.000 kr., hvoraf forundersøgelser udgør 500.000, vejanlæggene udgør 375.000 og det resterende beløb er højspændingskabler i jorden.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 19. august 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


8.         Kommuneplantillæg 2009:18, Boligområde ved Skivevej og Nørlundvej

047372-2012

 

Sagsfremstilling

SGK-ØK-BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 18 har været i offentlig høring til den 19.06.2013. Formålet med tillægget er at ændre anvendelsen på arealet ved Skivevej fra offentligt formål til boligformål. Der er modtaget en indsigelse.

Ejer af naboejendommen Skivevej 121 foreslår:

  1. at der anlægges en ny forbindelsesvej mellem rundkørslen på Ny Skivevej og Skivevej. Det vil aflaste både Skivevej og Nørlundvej. 
  2. at der lægges en 4 meter afstandszone langs skel mod Skivevej 121 så vejadgangen til det nye boligområde får en passende afstand til Skivevej 121.
  3. at § 3 vandhullet i områdets nordlige del, og som indgår i en del af området, skal bevares i sin helhed.

Ad 1: Vejen som foreslåes er allerede forberedt da "Søndergårdrundkørslen" blev anlagt, idet der er skabt plads til yderligere en vejtilslutning. Vejen er på nuværende tidspunkt ikke aktuel. Forslaget ligger udenfor kommuneplanområdet og kan derfor ikke behandles i denne sammenhæng.

Ad 2: Der indgår ikke afstandszoner i et kommuneplantillæg, men i lokalplanen. Her foreslås det at indarbejde forslaget.

Ad 3: Afgrænsningen af kommuneplanområdet og lokalplanområdet følger nogle matrikelskel. Vandhullet ligger mellem tre matrikler, heraf en del udenfor områdegrænsen. Når der engang skal planlægges for denne del, vil resten af vandhullet skulle indgå heri. Forslaget ligger udenfor hvad der behandles i et kommuneplantillæg og kan derfor ikke behandles i denne sammenhæng.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


9.         Lokalplan nr. 1089, vedtagelse og bekendtgørelse, Boligområde ved Skivevej og Nørlundvej

047368-2012

 

Sagsfremstilling

CM/SH -TU-BY

Forslaget til lokalplan nr. 1089 har, sammen med kommuneplantillæg nr. 18, været udsendt i offentlig høring. Planforslagene omfatter med ændringen af kommuneplanen, et boligområde ved Skivevej og Nørlundvej. Planområdet er idag omfattet af byplanvedtægt nr. 51, der udlægger området til arresthus, en funktion som ikke længere er relevant. Lokalplan nr. 1089 erstatter byplanvedtægt nr. 51 og ændrer områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

Lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser for den fremtidige indretning af området. Tæt-lav bebyggelsen ønskes opført som en række mindre fritliggende boliger opført efter en samlet plan og beliggende i et fælles grønt område. Af hensyn til udseendet og driften af det fælles grønne område ønskes boligerne udstykket som sokkelgrunde og lokalplanen fastlægger således en række bestemmelser vedrørende mængden, størrelsen og placeringen af sokkelgrundene.

I områdets nordlige del, i forbindelse med en eksisterende sø/vandhul, afsættes et areal til etablering af et regnvandsbassin med overløb til søen/vandhullet. 

Der etableres vejadgang til området fra Skivevej, og der etableres en sti- og cykelforbindelse til Nørlundvej.

Ved indsigelsesfristens udløb den 19.06.2013 var der indsendt tre indsigelser/kommentarer til lokalplanforslaget.

Ad Vestforsyning: Byrådet har på sit møde den 20.08.2013 besluttet at følge bygherres ønske om ikke at lade bebyggelsen indgå i varmeforsyningsplanen. Bygherre skal derfor etablere individuel varmeforsyning i området.

Ad Museet: Oplysningen tages til efterretning idet Teknik og Miljø videregiver oplysningen til bygherre

Ad Naboen: Lokalplanen foreslås ændret således at ønsket om at rykke vejadgangen 4 meter væk fra skellet til Skivevej 121 imødekommes

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. september 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Holger Hedegaard (V) og Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


10.      Kommuneplantillæg nr. 24 vedtagelse og bekendtgørelse, Område til varmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing.

005866-2013

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

I dag er varmepriserne i Ejsing høje. Derfor ønsker Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. at etablere et nyt biomassefyret varmeværk. Den høje varmepris skyldes, at Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. i dag køber varmen fra en privat virksomhed.

Virksomheden bakker op om, at der kan etableres et nyt varmeværk, fordi de ikke har et overskud af procesvarme og derfor har udgifter til produktionen af varmen.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 24 er udarbejdet sideløbende med forslaget til lokalplan nr. 1092 for fjernvarmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing. Rammeområdet afgrænses af Vinderupvej mod syd, Østparken (vejnavn) mod vest og det åbne land mod nord og øst. I dag er det 3,3 ha store rammeområde ikke med i kommuneplanen. Derfor tilføjes rammeområde 14.T.01 til Holstebro Kommuneplan 2009.

Formålet med planforslaget er hovedsagligt at muliggøre etableringen af Ejsing Fjernvarmeværk og med tiden et tilhørende solvarmeanlæg. Derudover kommer Ejsing Vandværk og et mindre skovareal med i kommuneplanen.

 

14.T.01 udlægges til tekniske formål, så det bliver muligt at opføre et maksimalt 8,5 meter højt fjernvarmeværk. Der er dog undtagelser fra bygningshøjden, da der må opføres én skorsten med en maksimal højde på 20 meter og en akkumuleringstank, der maksimalt må være 15 meter høj. Derudover kan der etableres et solvarmeanlæg. Med tillægget kommer det eksisterende vandværk og et lille skovareal også med i kommuneplanen.

For at fjernvarmeværket og solvarmeanlægget ikke er markante i landskabet er der fastsat en bestemmelse om, at området skal have en afskærmende beplantning.

Forslaget til lokalplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 24.06.2013 til den 19.08.2013.  I den periode er der kun kommet indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 1092 men ikke til Kommuneplantillæg nr. 24.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Kommuneplantillæg nr 24

 


11.      Lokalplan nr. 1092, vedtagelse og bekendtgørelse, Område til varmeværk og vandværk ved Østparken, Ejsing

005653-2013

 

Sagsfremstilling

DBM/SH - TU - BY

Det ca. 2,2 ha store lokalplanområde ligger i den østlige del af Ejsing, nord for Vinderupvej. Lokalplanområdet har en god beliggenhed i forhold den eksisterende fjernvarmeledning lige nord for området og til Ejsing by. Placeringen af fjernvarmeledningen og tilknytningen til Ejsing gør det relativt let at forsyne byen med varme uden, at der skal etableres nye fjernvarmerør.

Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a., der i dag køber varme fra en privat virksomhed, ønsker at etablere et nyt selvstændigt biomassefyret varmeværk. Et ønske virksomheden bakker op om, fordi de ikke har et overskud af procesvarme og derfor har udgifter til produktionen af  varmen.

Sammen med varmeværket udlægges der areal til et solvarmeanlæg. I forbindelse med opførelsen af varmeværket vil der også blive etableret en akkumuleringstank på 350 m3, som passer til solvarmeanlægget. Udover varmeværket og solvarmeanlægget omfatter lokalplanområdet også det eksisterende vandværk.

Da varmeværket, solvarmeanlægget og vandværket ligger ud mod det åbne land, skal der etableres en afskærmende beplantning, som er medvirkende til at varmeværket m.m. ikke forstyrrer det eksisterende landskab.

 

Forslaget til lokalplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 24.06.2013 til den 19.08.2013.  I forbindelse med høringsperioden er der kommet 3 bemærkninger. Det er fra Ejsing Menighedsråd, Vestforsyning og EnergiMidt.

 

Teknik og Miljø foreslår derfor at § 7 stk. 2 rettes fra:

 

"Langs vejen Østparken skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte, bestående af minimum 1 række egnstypiske buske og træer.

 

Beplantningsbæltet skal være 10 meter bredt.

 

Beplantningsbæltet må gennembrydes af vejadgangen og tilhørende oversigtsarealer.

 

Beplantningsbæltet skal til enhver tid vedligeholdes som et tætsluttende hegn.

 

Placeringen af plantebæltet er vist på bilag 2."

 

Til:

"Langs vejen Østparken skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte, bestående af minimum 1 række egnstypiske buske og træer.

 

Beplantningsbæltet skal være 10 meter bredt og må ikke etableres i en afstand af 5 meter fra eksisterende lednings- og røranlæg.

 

Beplantningsbæltet må gennembrydes af vejadgangen og tilhørende oversigtsarealer.

 

Beplantningsbæltet skal til enhver tid vedligeholdes som et tætsluttende hegn.

 

Placeringen af plantebæltet er vist på bilag 2."

 

Sideløbende med lokalplanens offentlige høring har tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009-2021 været i høring. Tillægget vil blive behandlet i Økonomiudvalget d. 11. september 2013.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. september 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Holger Hedegaard (V) og Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Lokalplan nr. 1092

 


12.      Forslag til Kommuneplantillæg 2009:26, Område til boligformål - Mellemtoft

011743-2013

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

Med udgangspunkt i Økonomiudvalgets beslutning om at fremme et konkret boligprojekt ved Mellemtoft - Sletten, har Teknik og Miljø udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg 26:2009, som gør det muligt at offentliggøre et lokalplanforslag for en boligbebyggelse i form af tæt-lav eller etagebebyggelse i 2 etager. I den gældende kommuneplan er området udlagt til institutionsbyggeri.

Sideløbende med kommuneplantillægget har Teknik og Miljø udarbejdet et lokalplanforslag, som vil blive behandlet i Teknisk Udvalg umiddelbart efter tillæggets behandling i Økonomiudvalget. Lokalplanens projektområde er på ca. 1,1 ha. og ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 331. Lokalplanforslaget muliggør etablering af et boligprojekt, der opbygges omkring en fælles grønning der indeholder en eksisterende lille sø.

Lokalplanforslaget bygger på hovedideen for "Slettens" byggeri - med markerede facadelinjer mod skov og slette, og vil efter en udbygning af området på en naturlig måde tilpasse sig det eksisterende miljø i området.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der blevet foretaget en indledende screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen forventes planen ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Kommuneplantillæg nr. 2009:26, udkast 28-06-2013

 


13.      Forslag til lokalplan nr. 1094 - Boligområde ved Mellemtoft

011727-2013

 

Sagsfremstilling

CM/SH TU-BY

Med udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning om at fremme et konkret boligprojekt ved Mellemtoft - Sletten, har Teknik og Miljø udarbejdet et forslag til lokalplan for en boligbebyggelse i et område der i kommuneplanen var udlagt til institutionsbyggeri. Projektområdet er på ca. 1,1 ha. og ligger i byzone og er omfattet af lokalplan 331. Lokalplanforslaget muliggør etablering af et boligprojekt i form af tæt-lav eller etagebebyggelse i 2 etager, der opbygges omkring en fælles grønning der indeholder et eksisterende vandhul.

Lokalplanforslaget bygger på hovedideen for "Slettens" byggeri - med markerede facadelinjer mod skov og slette og vil efter en udbygning af området på en naturlig måde tilpasse sig det eksisterende miljø i området.

Som forudsætning for lokalplanforslaget er der udarbejdet et tillæg nr. 26 til kommuneplan 2009, som forelægges Økonomiudvalget d. 11. september 2013. I  forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der blevet foretaget en indledende screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen forventes planen ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. 

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller, at:

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 2. september 2013 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Holger Hedegaard (V) og Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP1094_udkast 27-06-2013


14.      Samarbejdsaftale med Regionen omkring rehabiliteringsteam - klinisk funktion og sundhedskoordinator

022625-2013

 

Sagsfremstilling

HB / ACB – AMU / BY

 

Der foreligger nu et udkast til en samarbejdsaftale mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion. Samarbejdsaftalen skal indgås mellem regionen og de enkelte kommuner og forelægges derfor til politisk behandling.

 

Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for det nye regionale-kommunale samarbejde, som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen. Fra 1. juli 2013 skulle regionerne stille sundhedskoordinator og klinisk funktion til rådighed for kommunernes rehabiliteringsteam. Samtidig kan kommunerne i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension alene indhente sundhedsfaglig rådgivning fra den praktiserende læge og fra regionens Kliniske Funktion.

 

Samarbejdsaftalen er godkendt i Regionsrådet 26. juni 2013.

 

Økonomiske konsekvenser

Kommunerne får ikke tilført ekstra ressourcer til drift af rehabiliteringsteamene. Lovreformens forudsætning er, at rehabiliteringsteamene finansieres via faldende udgifter til lægekonsulent og lægeerklæringer samt omlægning af eksisterende medarbejderressourcer.

 

Holstebro Kommune har skønnet, at der i løbet af 1 år vil være 270 sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Det svarer til en årlig udgift på 450.000 kr. til sundhedskoordinatorfunktionen. Det skønnede antal sager er baseret på erfaringerne i rehabiliteringsteamet fra første halvdel af 2013. Herudover vil der komme udgifter til de sager der behandles i klinisk funktion, hvor forventningen er 5 sager fra Holstebro Kommune.

 

For at økonomien kan balancere skal udgifterne til lægeerklæringer reduceres betragteligt, svarende til en besparelse på 760.000 kr. Det er forvaltningens vurdering, at det er en forventet besparelse, der er behæftet med stor usikkerhed. Økonomien vil løbende blive fulgt tæt.

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 28. august 2013 kl. 13.30

Indstillingen godkendes.

 

Finn Thøgersen (V) og Ole Andersen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Udkast til aftale region-kommuner 17-06-13 doc RM

 Klinisk Funktion Ydelseskatalog 2013-06-26

 


15.      Rammeaftale for det sociale område 2014 - Styringsaftalen

054157-2012

 

Sagsfremstilling

HB/AH/JEM - SOU - BU - ØK - BY

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni 2013 og Styringsaftalen den 15. oktober 2013.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2014 er udarbejdet i tæt samarbejde med repræsentanter fra administrationen i kommunerne og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.

KKR Midtjylland har på møde den 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet. 

 

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

Sagen har været forelagt Holstebro Handicapråd til orientering den 4. juli 2013, der ikke har kommentarer til styringsaftalen. De politiske medlemmer af Rådet tager et generelt forbehold. De fra administrationen udpegede medlemmer af Rådet tager forbehold.

Sagen har endvidere været forelagt Udvalget for Børn og Unge den 15. august, hvor orienteringen blev taget til efterretning.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 13. august 2013 kl. 08.30

Indstillingen godkendes.


Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.


16.      Charter for brugerindflydelse - henvendelse fra Det Centrale Handicapråd

026678-2013

 

Sagsfremstilling

HB/AH/JEM - SOU - BY

 

Det Centrale Handicapråd har - i samarbejde med centrale aktører og handicaporganisationer - taget initiativ til at formulere et charter for brugerindflydelse. Charteret opstiller seks enkle principper for bruger-indflydelse i praksis. Charteret kan ses som kommunens principerklæring i forhold til brugerindflydelse. Samtidig kan charteret benyttes som udgangspunkt for drøftelser i driftstilbuddene og i myndighedsområderne med henblik på at implementere charterets principper.

 

De 6 principper, som er uddybet i selve charteret, er:

1.    Tillid, respekt og lydhørhed

2.    Ansvar for brugerindflydelse

3.    Brugerindflydelse i flere former

4.    Brugerindflydelse i hele forløbet

5.    Opfølgning

6.    Spredning af budskabet om brugerindflydelse

Holstebro Kommune har i løbet af 2012 og 2013 taget en række initiativer, som lever op til principperne i charteret. Det drejer sig om

·         Nye vedtægter for bruger- og pårørenderåd

·         Retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse og inddragelse

·         Fokus på området med etablering af brugerråd, bruger- og pårørenderåd, beboerråd mv.

Der er ikke lovgivningsmæssig forpligtigelse til at udfærdige retningslinjer samt etablere pårørenderåd, men det har været naturligt som følge af det fokus, Holstebro Kommune ønsker at have.

 

Der er udarbejdet en folder med ”retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse og inddragelse”, som i løbet af efteråret udleveres til brugere, pårørende og medarbejdere i Socialafdelingens tilbud. 

 

Charteret for brugerindflydelse er således i overensstemmelse med Holstebro Kommunes principper på området.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2013 kl. 08.30

Indstilling godkendt.

 

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Henvendelse fra Det Centrale Handicapråd vedr. Charter for brugerindflydelse

 Charter for brugerindflydelse

 A5 folder Retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse og inddragelse

 


17.      Folkeskolen - Godkendelse af takster for Marilyn Anne I/S 2014

018452-2013

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Bestyrelsen for Marilyn Anne anbefaler, at taksterne jævnfør bilag er gældende fra 1. januar til 31. december 2014. Taksterne for egne elever og lejrskoleelever er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings prisfremskrivning. Taksten for elever uden for fællesskabet er den rene kostpris. Charterprisen er ikke fremskrevet i år.

Ifølge vedtægterne for skoleskibet Marilyn Anne skal interessentskabskommunernes Byråd godkende taksterne.

Udvalget for Børn og Unge har på mødet den 06.06.2013 besluttet, at anbefale at taksterne for 2014 godkendes i Økonomiudvalg og Byråd.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


18.      Dagtilbud - Pavillon ved skovbørnehaven i Mejdal - tillægsbevilling til anlægsbevilling

002747-2013

 

Sagsfremstilling

BE/CES - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd besluttede i sit møde den 19. februar 2013, at afgive anlægsbevilling på 3,3 mio. kr. til byggeri af 40 midlertidige børnehavepladser i en pavillon ved skovbørnehaven i Mejdal. De midlertidige pladser forventes nedlagt i 2016.

Efter afholdelse af licitation og en målrettet indsats med at reducere udgifterne mangles der ca. 432.000 kr. for at realisere projektet. Der er fundet besparelser i håndværkerudgifter, på hegn, legeplads og en reduktion af udgifter til uforudsete udgifter begrundet i byggeriets art (pavillon).

Udvalget for Børn & Unge kan finansiere anlægsudgiften indenfor egen anlægsramme, idet der på anlægsbevillingen vedrørende skimmelsvamp i Holbergshaven forventes et mindreforbrug på ca. 300.000 kr. og at der på kapacitetsudvidelsen i Tvis er en besparelse på købsprisen på menighedshuset på ca. 200.000 kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 29. august 2013 kl. 12.00

Indstillingen følges. Sagen videresendes til Økonomiudvalget.


Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


19.      Salg af Holberghavens kolonihavehus

028391-2013

 

Sagsfremstilling

BE/CES/SLV - BU - ØK - BY

 

Holberghaven har en kolonihave med tilhørende hus i Kolonihaveforeningen Skovbrynet, som institutionen ikke pædagogisk kan anvende som tidligere. Bestyrelsen i Holberghaven ønsker derfor at sælge Holberghavens kolonihavehus betinget af, at provenuet fra salget vil tilgå institutionen, så det kan anvendes til tiltrængte bygningsmæssige opgaver i Holberghaven, Holbergsvej 2a.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 29. august 2013 kl. 12.00

Indstillingen følges.


Økonomiudvalget den 11. september 2013 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Canan Dogan (A), Morten Flæng (A), Aksel Gade (V) og Thomas Danielsen (V) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Henvendelse til Udvalget om salg af Holberghavens kolonihavehus

 


Lukket del

20.      Aktuel Kvarter

047906-2012

 

 


21.      Ekspropriation

000571-2013

 

 


22.      Tilbagebetaling

014286-2012

 

 


23.      Aftale

016176-2013

 

 


24.      Licitation

038838-2011