Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 18. december 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Afbud fra Nils Ulrik Nielsen (A) og Ali Moussa Al Maanaki (A).

Mødet hævet kl. 18.00.

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Karup Lufthavn - Kapitaludvidelse. 3

2......... Lejerbo, Skjoldgården afd. 152-0, Renoveringsstøtte mv. (Helhedsplan) 5

3......... Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro, Herningvej/Skovgårdsvej, afd. 25, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan) 8

4......... Boligselskabet Sct. Jørgen, Heimdalsparken, afd. 24, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan) 10

5......... Boligselskabet Holstebro, Straussvej, afd. 13, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan) 12

6......... Boligselskabet Holstebro, Asagården/Jættegården afd. 10, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan) 14

7......... Spejdernes Lejr 2012. 16

8......... Finansiering af vederlagsfri fysioterapi 18

9......... Tillæg til anlægsbevilling til kloakering af havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje  20

10...... Affaldsområdet 2013 - budget og gebyrfastsættelse. 22

11...... Kvalitetsrapport for Holstebro Kommunes Skolevæsen 2012. 25

12...... Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2012. 27

13...... Tilpasning af de bevillingsmæssige forhold for anlægsprojekt "Center for Sundhed"  28

14...... Anlæg - Udvidelse af Hyldgården.. 30

15...... Anlægsregnskab for udbygning af Vinderup Hallerne. 32

16...... Ansøgning om anlægstillægsbevilling for projekt "Nyt liv i gamle haller - Sdr. Nissum Hallen"  33

17...... Herrup Bjergby Fællesforening ansøger om etablering af kulturhus i udvalgte lokaler på Herrup Skole. 34

Lukket del 36

18...... Aktuelt Kvarter 36

19...... Salg. 37

20...... Køb. 38

21...... Køb. 39

 


Åben del

1.         Karup Lufthavn - Kapitaludvidelse

051999-2012

 

Sagsfremstilling

LM - ØK - BY

Karup Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar (Karup Lufthavn a.m.b.a.): Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Udviklingen i antallet af passagerer i Karup Lufthavn har de seneste år varieret meget med et fald i 2012, jvf. bilaget. Faldet i passagerantallet betyder, at Karup Lufthavn forventer et underskud på i alt 2,7 mio. kr. for 2012.

Forretningsudvalget for Karup Lufthavn ønsker, at Midtjylland fortsat skal have en indenrigslufthavn, som kan sikre en hurtig og smidig transport til København og videre ud i verden.

På baggrund heraf er der gennemført en markedsundersøgelse blandt lufthavnens kernekunder, for at finde ud af, om der også er opbakning til en midtjysk lufthavn fra erhvervslivets side. Undersøgelsen viser, at brugerne fortsat ønsker at Karup Lufthavn eksisterer – den er vigtig for erhvervslivet. Den generelle kommentar har været, at der er behov for flere afgange fra Karup om morgenen/tidlig formiddag og flere afgange fra København mod Karup om eftermiddagen/aftenen. Der sker et fravalg af Karup Lufthavn på grund af denne manglende fleksibilitet.

Karup Lufthavn arbejder aktivt på at få flere flyvninger til/fra Karup, og er i løbende dialog med forskellige flyselskaber herom. For at gøre det mere attraktivt for flyselskaber at flyve ruten Karup-København er det lufthavnens vurdering, at det for en periode bliver nødvendigt at nedsætte taksterne over for flyselskaberne. En nedsættelse af lufthavnstaksterne vil betyde et fald i indtægterne og dermed et øget underskud. Hertil skal bemærkes, at lufthavnens egenkapital står bundet i bygninger.

Når forretningsudvalget vurderer en række forskellige scenarier for de fremtidige flyvninger, så vurderes det, at der er behov for en kapitaludvidelse fra ejerkommunerne på i alt 10 mio. kr. for at lufthavnen kan overleve – heraf skal halvdelen udbetales til Karup Lufthavn nu, mens de resterende 5 mio. kr. skal stilles i garanti af ejerkommunerne.

Ved fordelingen af de 10 mio. kr. kan man anvende forskellige fordelinger, og der er i bilaget beskrevet 4 forskellige modeller, hvor model 4 er indstillet til behandling i de 9 Kommuner.

Det betyder for Holstebro Kommunes vedkommende, at der bevilges 1.856.000 kr. til en kapitaludvidelse i Karup Lufthavn (Model 4). 928.000 kr. skal udbetales til Karup Lufthavn nu, mens de resterende 928.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov, og skal udbetales efter anmodning indenfor en periode på 10 år.

Garantien løber således i 10 år, det vil sige til udgangen af 2022.

 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Kapitaludvidelse - modeller

 


2.         Lejerbo, Skjoldgården afd. 152-0, Renoveringsstøtte mv. (Helhedsplan)

006258-2011

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Lejerbo, Holstebro, Boligselskabet Holstebro og Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro har siden 2009 oplevet store huslejetab som følge af udlejningsproblemer. Udlejningsproblemerne har koncentreret sig om navnlig et område - området mellem Thorsvej og Døesvej, hvor afdelingerne

har været hårdt ramt af udlejningsproblemer. Siden april 2010 har der været mellem 80 og 102 ledige lejemål i ovennævnte afdelinger. Det tre boligselskaber har årligt tilsammen tabt 1.652.000 kr. (2009), 5.038.000 kr. (2010) og 5.682.000 kr. (2011) på ledige lejemål, og det forventes, at 2012 ligger på niveau eller over 2011.

Med baggrund i dette har der været nedsat en arbejdsgruppe i Holstebro Kommune, der sammen med boligselskaberne og Landsbyggefonden har set på problematikken. Konklusionen var ret hurtigt, at udlejningsproblemerne ville være af mere permanent karakter, hvorfor det måtte være nødvendigt at reducere i antallet af lejemål. Foruden reduktion af lejemål indeholder helhedsplanerne andre boligmæssige tiltag, således at helhedsplanerne tager afsæt i:

De tre helhedsplaner for området, skal ses i sammenhæng. Summeret op reduceres de tre afdelinger med 103 lejemål, 44 lejemål ombygges til rækkehuse og 42 lejemål ombygges til seniorboliger. Samlet anlægssum 135.470.000 kr.

For afdeling 152-0, Skjoldgården (Lejerbo, Holstebro), betyder det, at der nedrives en blok, hvilket svarer til en reduktion af 18 lejemål. Det er påtænkt, at arealet sælges til tredjemand med henblik på etablering af et supermarked på arealet. Holstebro Kommune vil senere modtage ansøgning herom med henblik på undersøgelse af muligheden for at etablere et supermarked.

Anlægsøkonomi:

 

         Skema A

Håndværkerudgifter

     3.328.000 kr.

Omkostninger (herunder udgifter til genhusning)

     1.599.000 kr.

I alt

     4.927.000 kr.

Lejerbo, Holstebro har oplyst, at det er deres opfattelse, at Helhedsplanen som udgangspunkt ikke vil påvirke huslejen for de nuværende beboere.

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får huslejestøtte fra Landsbyggefonden.

Herudover vil der senere blive åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk. Landsbyggefonden har i mail af 18. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal tilføres afdelingen 1.000.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med 200.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde med 90 % tilslutning.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Endvidere bemærkede Udvalget for Erhverv og Turisme problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Supplerende oplysninger

Sideløbende med de fysiske tiltag på boligerne arbejder de tre boligselskaber sammen med Holstebro Kommune om en boligsocial helhedsplan. Herudover er der nedsat en arbejdsgruppe i Holstebro Kommune, der skal se på, hvordan "Trekanten" og Holstebro By integreres med hinanden.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00

Fra forvaltningen deltog jurist Jesper Dürr.

 

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

Udvalget bemærkede problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


3.         Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro, Herningvej/Skovgårdsvej, afd. 25, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan)

049591-2007

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

I sit møde den 11. april 2012 (sag 6) tilkendegav Økonomiudvalget at ville godkende Skema A for afd. 25, Herningvej/Skovgårdsvej, Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro under de i sagen givne forudsætninger.

De økonomiske forudsætninger var en samlet anlægssum på 133 mio. fordelt med 101 mio. kr. på et støttet lån og 32 mio. kr. på et ustøttet lån, hvor der ville blive krævet 100 % kommunal garanti for det støttede lån (med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden) og 50 % kommunal garanti for det ustøttede lån.

Baggrunden for ansøgningen om renoveringsstøtte er udfordringer med nuværende boliger, såsom store udgifter til opvarmning, facaderne er i stort omfang frostsprængte, begyndende udlejningsvanskeligheder pga. adgangsforhold (ingen elevator) samt indretning, der ikke er optimal for ældre og gangbesværede.

Udfordringerne imødekommes ved følgende ændringer: Taget isoleres, alle facader efterisoleres, der opmures ny teglstensfacade, vinduer udskiftes, der opføres altangange med elevatorer, niveaufri adgang, alle boliger ombygges med indretning for ældre og gangbesværede i form af bredere døre, nye køkkener og badeværelser. Derudover vil man sammenlægge 10 stk. 3-rums med 10 stk. 1-rums til 20 stk. 2-rums, således at man kan imødekomme efterspørgslen på ældrevenlige 2-rums boliger.

Med ovenstående ændringer sammenholdt med placeringen i byen, er det Boligselskabet Sct. Jørgens vurdering, at der vil blive tale om attraktive boliger, der ikke vil blive vanskelig at udleje.

Anlægsøkonomi:

 

Skema A

 

Støttet

Ustøttet

Håndværkerudgifter

86.830.000 kr.

 

Omkostninger (herunder udgifter til genhusning)

19.800.000 kr.

 

Samlet

106.630.000 kr.

10.000.000 kr.

Total

116.630.000 kr.

Der er tale om renovering af 100 lejemål, som efter renovering ser således ud.

30 stk. 2-værelses lejlighed på mellem 60m2 og 72m2 med en husleje på 3.200-3.600 kr., 10 stk. 3-værelses lejlighed på 91 m2 med en husleje på 4.450 kr., 50 stk. 4-værelses lejlighed på 102 m2 med en husleje på 5.000 kr. og 10 stk. 5-væreles lejlighed på 124 m2 med en husleje på 5.750 kr.

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får en form for huslejestøtte. Denne støtte kommer fra Landsbyggefonden.

Herudover vil der senere blive åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk. Landsbyggefonden har i mail af 11. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal tilføres afdelingen 1.000.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med 200.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde med 76 stemmer for, 30 stemmer i mod og 6 blanke.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Endvidere bemærkede Udvalget for Erhverv og Turisme problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00

Fra forvaltningen deltog jurist Jesper Dürr.

 

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

Udvalget bemærkede problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


4.         Boligselskabet Sct. Jørgen, Heimdalsparken, afd. 24, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan)

006250-2011

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Se nærmere beskrivelse af helhedsplanen i sag 2.

For Jætte-/Midgården - nu en del af afd. 24, Heimdalsparken (Boligselskabet Sct. Jørgen, Holstebro), betyder helhedsplanen, at fire blokke omdannes til rækkehuse (28 lejemål) ved at fjerne 1. og 2. etage. Dette giver en reduktion på 56 lejemål. Herudover ombygges gildesalen til 3 rækkehuse. Boligerne indrettes handicapvenlige, således at kørestolsbrugere let kan komme rundt i boligerne. Boligerne får egen forhave og have med terrasse.

Anlægsøkonomi:

 

Skema A

 

Støttet

Ustøttet

Håndværkerudgifter

39.717.000 kr.

 

Omkostninger (herunder udgifter til genhusning)

10.896.000 kr.

 

Samlet

50.613.000 kr.

15.000.000 kr.

Total

65.613.000 kr.

Efter ombygning vil der være følgende boliger:

4 stk. på 78 m2 med en husleje på 5.000 kr., 1 stk. på 81 m2 med en husleje på 5.200 kr. 1 stk. på 83 m2 med en husleje på 5.300 kr., 4 stk. på 98 m2 med en husleje på 6.000 kr., 10 stk. på 102 m2 med en husleje på 6.200, 1 stk. på 105 m2 med en husleje på 6.300 og 10 stk. på 113 m2 med en husleje på 6.700 kr.

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får huslejestøtte fra Landsbyggefonden.

Herudover vil der senere blive åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk. Landsbyggefonden har i mail af 18. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal tilføres afdelingen 2.700.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med 540.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde med 67 stemmer for, 11 stemmer imod og 2 blanke.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Endvidere bemærkede Udvalget for Erhverv og Turisme problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00

Fra forvaltningen deltog jurist Jesper Dürr.

 

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

Udvalget bemærkede problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


5.         Boligselskabet Holstebro, Straussvej, afd. 13, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan)

006803-2010

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Boligselskabet Holstebro har på vegne af afd. 13, Straussvej, fremsendt Skema A til Holstebro Kommunes godkendelse.

Baggrunden for ansøgningen er at få lavet en bygningsmæssig genopretning med henblik på at imødegå yderligere nedbrydning af bygningsdele og indeklimaproblemer. Bygningerne er opført i 1984-86 og bygningsmassen bærer præg af, at konstruktion og materialer har nået sin levetid.

Efter drøftelser med Landsbyggefonden er Boligselskabet Holstebro nået frem til, at helhedsplanen for afdelingen skal omfatte følgende:

Anlægsøkonomi:

 

Skema A

 

Støttet

Ustøttet

Håndværkerudgifter

27.448.000 kr.

3.004.000 kr.

Omkostninger

5.014.000 kr.

548.000 kr.

Samlet

32.462.000 kr.

3.552.000 kr.

Total

36.014.000 kr.

Den ustøttede del finansieres med 1.000.000 kr. fra Boligselskabet Holstebros trækningsret i Landsbyggefonden og 1.000.000 kr. fra boligselskabets dispositionsfond. De resterende 1.552.000 kr. lånefinansieres.

For at reducere huslejestigningen tilfører boligselskabets dispositionsfond årligt afdelingen 900.000 kr., således at huslejestigningen ved ovennævnte renovering stiger med 10,52 %.

Lejen vil efter renovering være 4.360 kr. for 60m2, 4.864 kr. for 70m2, 5.109 kr. for 75m2, 5.604 kr. for 85m2 og 6.104 kr. for 95 m2. Der er tale om rækkehuse.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 25. januar 2010 godkendt helhedsplanen og den deraf afledte økonomi.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Endvidere bemærkede Udvalget for Erhverv og Turisme problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00

Fra forvaltningen deltog jurist Jesper Dürr.

 

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

Udvalget bemærkede problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


6.         Boligselskabet Holstebro, Asagården/Jættegården afd. 10, Renoveringsstøtte m.v. (Helhedsplan)

006256-2011

 

Sagsfremstilling

JD - ET - ØK - BY

Se nærmere beskrivelse af helhedsplanen i sag nr. 2.

For afdeling 10, Asa-/Jættegården (Boligselskabet Holstebro), betyder helhedsplanen, at to blokke (42 lejemål) ombygges til seniorboliger med elevator og handicapvenlige lejligheder, to blokke omdannes til rækkehuse (16 lejemål) ved at fjerne 1. og 2. etage. Dette giver en reduktion på 32 lejemål. De 16 lejemål der omdannes til rækkehuse får hver egen have. Herudover etableres der i gårdrummene gårdmiljøer/opholdsarealer til beboerne samt etablering af mindre legeområder for børn.

Anlægsøkonomi:

 

Skema A

 

Støttet

Ustøttet

Håndværkerudgifter

42.581.000 kr.

8.149.000 kr.

Omkostninger (herunder udgifter til genhusning)

12.349.000 kr.

1.851.000 kr.

Samlet

54.930.000 kr.

10.000.000 kr.

Total

64.930.000 kr.

Boligselskabet Holstebro har oplyst, at renoveringen ikke har huslejemæssige konsekvenser for de nuværende beboere, men at huslejen for de ombyggede boliger vil reguleres over for fremtidige lejere med en månedlig huslejestigning på ca. 6 %. (ca. 300 kr.)

Det er en forudsætning for helhedsplanens gennemførelse, at afdelingen får en form for huslejestøtte. Denne støtte kommer fra Landsbyggefonden.

Herudover vil der senere blive åbnet en kapitaltilførselssag til afdelingen. Kapitaltilførslen er ligeledes en forudsætning for, at ovennævnte helhedsplan hænger sammen økonomisk. Landsbyggefonden har i mail af 17. oktober 2012 meddelt, at der totalt skal tilføres afdelingen 1.750.000 kr., hvoraf Holstebro Kommune skal stille med 350.000 kr. i form af et rente- og afdragsfrit lån.

Helhedsplanen er godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde med 51 stemmer for og 2 blanke.

 

Indstilling

Udvalget for Erhverv og Turisme indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Endvidere bemærkede Udvalget for Erhverv og Turisme problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Erhverv og Turisme den 3. december 2012 kl. 13.00

Fra forvaltningen deltog jurist Jesper Dürr.

 

Udvalget tiltrådte indstillingen.

 

Udvalget bemærkede problematikken omkring udgifter til løsøretilpasning i forbindelse med flytning.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke under punktets behandling.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


7.         Spejdernes Lejr 2012

054468-2011

 

Sagsfremstilling

LM/RBN - ØK - BY

 

Holstebro Kommune blev i 2010 valgt til at afholde den første fælles spejderlejr på tværs af korps. Målet var at samle 35.000 deltagere i Holstebro i uge 30 i 2012.

 

Den 22. februar 2011 (sag nr. 6) meddelte Byrådet en bevilling på 9 mio. kroner til udgifter i forbindelse med etablering og afholdelse af lejren. Den 7. december 2011 (sag nr. 4) bevilgede Økonomiudvalget yderligere 400.000 kroner fra udviklingspuljen til "Madkaravanen" og "Eventbaseret Innovation", som skulle være en del af lejren.

 

Regnskabet for lejren er nu næsten afsluttet, og det foreløbige regnskab udviser et merforbrug på cirka 1,2 mio. kroner. Det skyldes primært svigtende indtægter vedr. parkering og salg af brusebade på cirka 800.000 kroner, samt ekstra udgifter til eftersåning af græs. Forvaltningen er stadig i dialog med spejderne om udgifter til blandt andet elforbrug, så det forventes at det samlede merforbrug bliver lidt mindre. Det endelige regnskab vil indgå i årsregnskabet.

 

Målet for Holstebro Kommunes værtskab for Spejdernes Lejr 2012 var:

Målet om profilering og markedsføring af området blev til fulde indfriet, idet den store medieomtale bevirkede, at 8 ud af 10 danskere på landsplan var bevidste om at lejren blev afholdt i Holstebro, samtidig med at det lokale kendskab var på henholdsvis 98 % hos borgere og 99 % for virksomhederne.

 

Det lykkedes også at skabe en stor omsætning på op mod 150 mio. kr., samt en omfattende involvering – flere lokale virksomheder og 20 % af borgerne var involveret i aktiviteter i forbindelse med lejren. 95 % af borgerne og 90 % af virksomhederne synes, at værtskabet var en god idé.

 

Samarbejdet mellem Holstebro Kommune og spejderne udviklede sig til et egentligt partnerskab, og er fortsat efter afslutningen af lejren. Parterne er nu ved at afdække mulige platforme for et styrket samarbejde.

 

Målsætningen om, at lejren skulle have en betydning før, under og efter må således siges at være opnået.

 

Indstilling

Til orientering.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Taget til efterretning.

 

Sagen sendes til Byrådets orientering.

 

Beslutning

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Epinion - Holstebro Kommune - Effektmåling af Spejdernes Lejr 2012 - Rapport - 30102012

 Fakta om Spejdernes Lejr 2012

 


8.         Finansiering af vederlagsfri fysioterapi

051793-2011

 

Sagsfremstilling

AK - ØK - BY

Social og Sundhedsudvalget har den 4. december 2012 drøftet merforbruget på ordningen for vederlagsfri fysioterapi. Udvalget ønsker i forbindelse med dette, at sagen om finansiering af ordningen rejses for byrådet, da der siden kommunen overtog området har været et merforbrug på ordningen, som har måttet dækkes ind af andre af udvalgets områder.

Et kort historisk rids over ordningen med vederlagsfri fysioterapi:

Det må konstateres, at der på den samlede konto for vederlagsfri fysioterapi, gennem alle årene har været et merforbrug i forhold til det budgetlagte. Social- og sundhedsudvalget har gennem hele byrådsperioden arbejdet på at mindske udgifterne på området, og må konstatere, at der er meget få styringsredskaber, som kommunen må og kan tage i anvendelse. Det er primært dialog med praktiserende læger og fysioterapeuter, der har været det mest effektive styringsredskab.

Faktuelt:

Regnskabet for den vederlagsfri ordning siden overtagelsen ses herunder:

 

2008               (4 mdr.)

2009

2010

2011

2012 (forventet)

Korr. Budget

4.100.000

7.767.000

10.676.000

10.740.000

10.301.000

Samlet regnskab

4.425.483

11.397.696

12.341.552

12.678.587

12.593.891

Resultat

-325.483

-3.630.696

-1.665.552

-1.938.587

-2.292.891

Baggrunden for det mindre budget i 2012 skyldes en negativ genbevilling fra 2011.

Budgetbeløbene i 2008-2009 svarer til de midler der oprindeligt blev tilført kommunen til ordningen.

 

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Endvidere indstiller Økonomiudvalget, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen, således at bevillingen finansieres af de likvide aktiver.

 

Beslutning

 

Mathilde Traberg (V) erklærede sig inhabil og deltog ikke ved sagens behandling.

 

Den samlede indstilling blev godkendt.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


9.         Tillæg til anlægsbevilling til kloakering af havekolonierne, Ellebæk og Fredhøje

040366-2007

 

Sagsfremstilling

HHJ/FLS - UNMK-ØK-BY

Byrådet godkendte på mødet den 18. januar 2011 tillæg nr. 5 til spildevandsplanen, kloakering af kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje. Kolonihaverne Ellebæk og Fredhøje ejes af Holstebro Kommune og er udlejet til kolonihaveforbundet Danmark og dets lokalafdeling.

Vestforsyning A/S, som er kommunens rådgiver på kloakeringsprojektet, skønnede, at de samlede anlægsudgifter for de to områder ville beløbe sig til 4.844.000 kr. ekskl. moms.

Byrådet besluttede den 21. juni 2011, at meddele en anlægsbevilling på 4.844.000 kr. samt frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb til dækning af kloakbidrag og fremføring af kloakledninger i kolonihaveområderne Ellebæk og Fredhøje.

De samlede anlægsudgifter til kloakering af de to områder forventes nu at beløbe sig til 5.530.000 kr. ekskl. moms. Derfor søges der om tillæg til anlægsbevillingen på 686.000 kr. ekskl. moms. Tillægsbevillingen på 686.000 kr. er et udlæg, som kolonihaveforeningerne skal tilbagebetale over 20 år sammen med huslejeopkrævningen, i lighed med anlægsbevillingen på 4.844.000 kr.

Årsagen til at projektet bliver dyrere end Vestforsyning A/S skønnede er, at kloakledningerne er kommet til at ligge væsentligt dybere end beregnet, og det skyldes at nogle af husene ligger meget lavt. Etableringen af ledninger dybere end antaget, sammenholdt med store nedbørsmængder, har tilsvarende givet anledning til øgede udgifter i forbindelse med bortledning af grundvand.

Det er aftalt med de to kolonihaveforeninger og kolonihaveforbundet, at kolonihaveforeningerne betaler tilslutningsbidrag og udgiften til intern kloakering med lige store afdrag halvårsvis over 20 år og mod en forrentning af beløbet på 3 % over diskontoen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. november 2012 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


10.      Affaldsområdet 2013 - budget og gebyrfastsættelse

024740-2012

 

Sagsfremstilling

CS/FLS - UNMK - ØK - BY

Forslag til budget- og gebyrfastsættelser for affaldsområdet i 2013 indstilles til Byrådets godkendelse.

Budget 2013:

Budgettet er opdelt i tre dele, dagrenovationsgebyrer, miljøgebyrer og erhverv.

Udgifterne fordeles på dagrenovation, som er ugentlig eller 14 dages tømning af dagrenovationsbeholdere. Miljøgebyr er farligt affald, embalagebeholdere, storskraldsordning og især genbrugspladsgebyr. Erhvervsgebyret er genbrugspladsgebyr efter besøg.

De samlede udgifter for affaldsområdet er budgetteret til netto 40,6 mio. kr. i 2013 mod kr. 39,8 mio. kr. i 2012 inkl. kommunens administrationsudgifter og renteindtægter.

Årets direkte driftsomkostninger er budgetteret knap 4 mio. kr. lavere i 2013 end i 2012, og stigningen i de budgetterede samlede udgifter skyldes alene reguleringer fra tidligere års opnåede driftsoverskud på de kompetenceoverdragne opgaver til NVR affald i/s og Nomi i/s. Disse driftsoverskud modtages og indgår i budgettet i andet år efter det afsluttede regnskabsår.

Der er budgetteret med en forøgelse af renovationsfonden på kr. 363.000 på ordninger for private, hvorefter det samlede indestående på renovationsfonden for private ved udgangen af 2013, jf. budgetterne, er positiv med kr. 4.624.000.

Det samlede budgetterede positive beløb fordeles med et positivt beløb på kr. 22.000 på dagrenovation og på kr. 4.602.000 på øvrige ordninger.

Erhvervsaffaldsgebyr:

Udvalget for Natur, Miljø og Klima behandlede den 5. november 2012 forslag til ny regulativordning for erhvervsaffald på genbrugspladserne. Udvalget indstillede forslaget til regulativet til Byrådets godkendelse, forinden regulativet sendes i offentlig høring. Ændringen af regulativet sker som følge af, at betalingen for virksomhedernes adgang til genbrugspladserne fra og med 2013 foreslås ændret fra den gældende abonnementsordning til at ske som betaling pr. besøg, populært kaldet klippekortsmodellen.

Erhvervsaffaldsgebyret var i 2010 og 2011 tvungen for virksomhederne, men med mulighed for fritagelse efter ansøgning. Holstebro Kommune har haft væsentlige administrative omkostninger ved behandlingen af fritagelsesansøgninger for 2010 og 2011, og arbejdet er først afsluttet i 2012. Fritagelserne, der er meddelt for 2010 og 2011 har medført et stort og ej gebyrdækket underskud. Dog vil reglerne om, at affaldsordningen skal hvile i sig selv indebære, at underskuddet skal indregnes i gebyrerne de kommende år.

Administrationsgebyr for erhverv bibeholdes på kr. 300,- ekskl. moms.

Dagrenovationsgebyrer for virksomheder fastlægges til samme pris som for tilsvarende ordninger for private husstande.

Gebyrfastsættelsen for 2013 indebærer i væsentlighed gebyrnedsættelser for såvel dagrenovation som miljøgebyret.

Reduktionen af gebyrerne er i lighed med 2012 beregnet således, at der med stor sikkerhed ikke vil være samlede gebyrstigninger de efterfølgende 2 år, med det nuværende serviceniveau og de nuværende ordninger og anlæg.

Summarisk oversigt – beløb ekskl. moms:

 

 

Budget 2013

Dagrenovationsgebyrer:

 

Driftsudgifter

18.858.000

Driftsindtægter

-17.819.000

Underskud

1.039.000

 

 

Miljøgebyr:

 

Driftsudgifter

20.661.000

Driftsindtægter

-22.063.000

Overskud

1.402.000

 

 

Erhverv:

 

Driftsudgifter

1.004.000

Driftsindtægter

-1.650.000

Overskud

646.000

 

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 26. november 2012 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


11.      Kvalitetsrapport for Holstebro Kommunes Skolevæsen 2012

051298-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - BY

Kommunalbestyrelsen skal ifølge folkeskolelovens § 40 A årligt udarbejde en kvalitetsrapport. Kvalitetsrapporten skal beskrive kommunens skolevæsen, skolernes faglige niveau, de foranstaltninger kommunalbestyrelsen har foretaget for at vurdere det faglige niveau, og kommunalbestyrelsens opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Af bekendtgørelse nr. 162 af 22. februar 2007 om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsens arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen fremgår, at formålet med kvalitetsrapporten er, at sikre dialog og systematik omkring evaluering og kvalitetsudvikling på skolerne.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen for 2012 er udarbejdet på grundlag af skoleåret 2011/12 og foreligger nu til drøftelse og stillingtagen i Byrådet.

Det er forsøgt at vægte udviklingsperspektivet i kvalitetsrapporten højt. Endvidere er det forsøgt at værdikoble kvalitetsrapporten til de overordnede politikker og målsætninger for børne- og ungeområdet.

Den foreliggende kvalitetsrapport bygger på eksisterende og tilgængelige data, så den i størst muligt omfang lever op til kravene i bekendtgørelsen. Kvalitetsrapporten tager afsæt i Holstebro Kommunes Skolepolitik.

Kvalitetsrapporten for folkeskolen 2012 er udarbejdet som en sammenfattende rapport for skolevæsnet. De 21 individuelle skolerapporter er bilag til denne rapport.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

 

Supplerende oplysninger

Skoleafdelingens resumé og skolernes individuelle kvalitetsrapporter ligger på sagen.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 6. december 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 resumé

 


12.      Dagtilbud - Kvalitetsrapport 2012

039311-2012

 

Sagsfremstilling

BE/CES/IH - BU - BY

Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2010 aftalt, at kommunerne skal dokumentere den faglige kvalitet i dagtilbud. Det betyder at kommunerne fra 2012, og derefter hvert andet år, skal offentliggøre faglige kvalitetsoplysninger på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsafdelingen i Holstebro kommune har samlet oplysninger vedrørende daginstitutioner og dagpleje i en kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet med følgende hovedoverskrifter:

- De pædagogiske læreplaner og børn med særlige behov.

- Sprogindsats og sprogvurdering af 3-årige.

- Overgang til skole og fritidstilbud.

- Resurser.

- Medarbejderes og lederes uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kvalitetsrapporten kan ses som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet. Kvalitetsrapporten vil blive offentliggjort på Holstebro kommunes hjemmeside og KL's kvalitetsportal.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 6. december 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Dagtilbud - Kvalitetsrapport - 2012

 Forskellige modeller for handle- og indsatsplaner i daginstitutionerne

 


13.      Tilpasning af de bevillingsmæssige forhold for anlægsprojekt "Center for Sundhed"

000265-2010

 

Sagsfremstilling

AK/WM/CM - SOU - ØK - BY

 

Til det samlede byggeri af Center for Sundhed i Holstebro er der i investeringsoversigten afsat 211.839.000,- kr.

 

Med baggrund i fælles ansøgning fra Region Midtjylland og Holstebro Kommune, modtog Holstebro Kommune i 2011 tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om statslige økonomiske midler til etablering af Center for Sundhed på 57.000.000,- kr.

 

Fra Økonomiministeriet er der givet tilsagn om lån fra særlig lånepulje vedr. lægehuse/sundheds- og akuthuse på 70.100.000,- kr.

 

Den kommunale andel af byggesummen er 170.989.000,- kr. Region Midtjyllands andel af byggeriet udgør 40.850.000,- kr. Den samlede byggesum er således 211.839.000,- kr.

 

Der er meddelt en anlægsbevilling på 4.200.000,- kr. ved byrådsbeslutning den 13. december 2011. Der ansøges således om en anlægstillægsbevilling på de resterende 207.639.000,- kr. og om frigivelse af et rådighedsbeløb i 2012 på 13.800.000,- kr.

 

Projektet har et samlet anlægstilskud på 97.900.000,- kr. - fordelt på statslig tilskud på 57.000.000,- kr. og regional betaling af andel af anlægsudgift på 40.850.000,- kr. Der søges om en indtægtsanlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 18.000.000,- for 2012.

 

Anlægsbevillingen / anlægsindtægtsbevillingen forventes fordelt således (t/kr.):

Tekst

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I alt

Udgiftsbevilling

4.200

13.800

24.939

100.000

38.000

30.900

211.839

Finansiering

-0

-18.000

-25.000

-14.000

-10.000

-30.900

-97.900

 

Der er af den tidligere bevilling på 4.200.000,- kr. frigivet et rådighedsbeløb på 1.600.000,- kr. (2011). Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb på 2.600.000,- kr.

 

Betalingen af projektets køb af kommunal grund vil ske i indeværende år. Den kommunale andel af købet er på 16.920.000,- kr. og grundkøbesummen for det areal, der skal anvendes til den regionale bygningsdel, udgør 3.006.000,- kr. - i alt 19.926.000,- kr.

 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

Det indstilles endvidere, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2012 kl. 14.00

Indstilling godkendt.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke i behandling i punktet.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


14.      Anlæg - Udvidelse af Hyldgården

028280-2012

 

Sagsfremstilling

HB/AH/DØN - SOU - ØK - BY

 

Byrådet besluttede på sit møde den 9. oktober 2012 i forbindelse med budgetvedtagelsen, at afsætte 25 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2013-2014 til tilbygning af 20 boliger og dagtilbud ved det nuværende Hyldgården. Projektet er målrettet til unge med udviklingshæmning og/eller multihandicap.

 

I oktober og november 2012 har der været en proces, hvor behovet i forhold til boligernes indretning, fællesarealer, servicearealer og dagtilbuddets indretning er blevet nærmere beskrevet i samarbejde med Børn og Unge. Udover at dække målgruppens behov har der også været fokus på energiforhold og indarbejdelse af velfærdsteknologi i projektet.

 

Teknik og Miljø er nu gået i gang med at udarbejde et byggeprogram og udbudsmateriale for rådgivningen. Hvis rådgivningen sendes i udbud i år forventes byggeriet at kunne være færdiggjort medio 2014. Projektet ser således ud til at ville blive fremrykket i forhold til de afsatte rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2013 og 24 mio. kr. i 2014.

 

Efter frigivelse af rådighedsbeløb kan projektet sendes i udbud, hvilket ifølge tidsplanen kan ske inden jul.

 

Sagsfremstillingen har været forelagt Økonomi, som ikke har nogen bemærkninger til fremstillingen.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 4. december 2012 kl. 14.00

Indstilling godkendt og fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.

 

Søren Olesen (O) deltog ikke i behandling i punktet.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


15.      Anlægsregnskab for udbygning af Vinderup Hallerne

016296-2010

 

Sagsfremstilling

LiM -KF - ØK- BY

Anlægsprojektet for udbygning af Vinderup Hallerne kan afsluttes.

Den selvejende institution Vinderup-Hallerne har i ansøgning dateret 21. april 2010 ansøgt Holstebro Kommune om tilskud til ombygning af eksisterende hal/cafeteriaområde og bygning af ny multihal med springgrav, trampolin og gymnastikredskaber m.m.

I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet for 2011 - 2015 blev der afsat 250.000 i 2011 til projektering af projektet og 3,5 mio. kr. i hvert af overslagsårene 2012 og 2013 i alt 7.250.000 kr. Ved Byrådets vedtagelse af budgettet for 2012 - 2016 blev der afsat 3,5 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013.  Byrådet besluttede på baggrund af ansøgning at fremskynde udbetalingen af det budgetterede beløb i 2013, således byggeriet stod færdig ca. 1. september 2012.

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 1.600 kr.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 3. december 2012 kl. 10.00

Indstillingen godkendt.


Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Anlægsregnskab

 


16.      Ansøgning om anlægstillægsbevilling for projekt "Nyt liv i gamle haller - Sdr. Nissum Hallen"

009872-2012

 

Sagsfremstilling

AK/LiM/KSK - ØK - BY

Kultur- og Fritidsudvalget har den 3. december 2012 behandlet det forventede anlægsregnskab for projektet ”Nyt liv i gamle haller – Sdr. Nissum hallen”.

Byrådet vedtog den 21.april 2009 at frigive anlægsmidler til projektet ”Nyt liv i gamle haller – Sdr. Nissum hallen” på i alt 10.000.000 kr. under forudsætning af at de opstillede budgetmæssige forhold blev overholdt. Heri indgik et budgetteret bidrag fra Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening på 1.620.000 kr.

 

Anlægsprojektet vedrørende hallen er færdigt og blev indviet i efteråret 2011. Som et tillæg til ovennævnte har Borger- og Idrætsforeningen søgt 1.000.000 kr. hos Realdania og 142.000 kr. hos LOA til projekt Sportstorvet. Projektet beløber sig til i alt 1.149.000 kr.

 

Det samlede projekt "Nyt liv i gamle haller - Sdr. Nissum Hallen" og Sportstorvet udviser forventede merudgifter på i alt 2.649.287 kr.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Forventet anlægsregnskab vedr. Sdr. Nissum. 04.12.2012 - ØK 12.12.2012

 


17.      Herrup Bjergby Fællesforening ansøger om etablering af kulturhus i udvalgte lokaler på Herrup Skole.

022747-2011

 

Sagsfremstilling

AK/LiM - ØK - BY

 

Herrup-Bjergby Fællesforening (HBF) ansøgte i brev af 27.maj 2011 Holstebro Kommune om mulighed for at etablere et Kulturcenter i skolebygningerne i Herrup. Ønsket er forsat at kunne bruge lokaler på skolen efter den lukkede 1.august 2011.

 

Sagen blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 12.december 2011 og i Økonomiudvalget den 11. januar 2012. På den baggrund iværksatte forvaltningen drøftelser med HBF i foråret 2012. I april 2012 har HBF fremsendt et projektoplæg til Holstebro Kommune, med forslag til indretning af et kulturcenter i Herrup.

 

HBF's forslag blev forelagt for Økonomiudvalget den 27.juni 2012, som anmodede forvaltningen om at finde frem til en mere konkret løsning med HBF om Herrup Skoles bygninger. På den baggrund har forvaltningen i efteråret 2012 afklaret mulige rammer for et beboerhus-  / kulturhusprojekt i Herrup. Forvaltningens udgangspunkt har været, at bygningsmassen til brug for et beboerhus / kulturhus skulle være hhv. de mest vedligeholdte, hhv. at de skulle kunne anvendes i sammenhæng med forsamlingshuset. Der er endvidere taget hensyn til, at bygningsmassen skulle svare til størrelsen på den potentielle brugerkreds. Med dette afsæt er der i samarbejde med HBF udarbejdet et forslag til et beboerhus / kulturhus i Herrup, hvor der sker en fastholdelse af to skolebygninger, og hvor der foreslås en mindre tilbygning, der kan sammenkoble en af de to skolebygninger og forsamlingshuset.

 

HBF er klar over, at forvaltningen ikke har fået udstukket en økonomisk ramme fra Økonomiudvalget, hvorfor HBF også er gjort bekendt med, at det udarbejdede forslag er et oplæg til politisk vurdering. Forslaget indeholder følgende hovedelementer:

Det foreslås i den forbindelse, at nedrivningen og reetablering af udearealer samt de nødvendige byggeopgaver i denne forbindelse kan håndteres i 2013 og at den egentlige nybygning kan foretages i 2014.

 

Der er ikke afsat driftsmidler til et kulturhus i Herrup i budgettet. Administrationen gør opmærksom på, at der skal findes en model for finansiering af de fremtidige driftsomkostninger for bygningerne. Nærmere specifikation på anlæg og driftsbudgetter fremgår af bilagene til dagsordensteksten.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. december 2012 kl. 08.30

Fra forvaltningen deltog Direktør for Kultur og Sundhed Anders Kjærulff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af, at der afsættes 2.453.000 kr. finansieret af de likvide midler.

 

Beslutning

 

Godkendt at der afsættes 2.453.000 kroner finansieret af de likvide midler.

 

Nils Ulrik Nielsen og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 (1)Projektbudget ØK 12.12.12

 Driftsbudgetter ØK 12.12.12

 Oversigt bygninger projekt Herrup Kulturcenter 04122012

 


Lukket del

18.      Aktuelt Kvarter

000033-2012

 

 


19.      Salg

041142-2012

 

 


20.      Køb

037407-2012

 

 


21.      Køb

041993-2012