Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 16. april 2013

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale Byrådssalen

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Afbud fra Jens Otto Nystrup (A)

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Underskriftsberettiget ved Holstebro Kommune. 3

2......... Ny økonomisk politik. 4

3......... Budget 2013: Budgetopfølgning pr. 28.02.2013. 6

4......... Status på anlægsprojekter 2012. 8

5......... Thorsminde Havn, regnskab 2012. 9

6......... Vedtagelse af kommuneplantillæg 20, Erhvervsområder ved Energivej og Nupark  11

7......... Vedtagelse af lokalplan nr. 1085 for arealer til erhverv ved Energivej (MEC mv.) 13

8......... Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 - Et boligområde ved Skivevej og Nørlundvej 15

9......... Forslag til lokalplan nr. 1086 - Et boligområde ved Skivevej og Nørlundvej, Holstebro  17

10...... Forslag til Kommuneplantillæg 2009:23, Centerområde ved Hostrupsvej, Holstebro  19

11...... Forslag til Lokalplan nr. 1082 - udarbejdelse, Erhvervsområdet Hostrups. 21

12...... Anlægsregnskab Job og Kompetencecenter Vest 23

13...... Anlægsregnskaber for afsluttende byggemodningsprojekter over 2 mio. kr. 24

14...... Initiativer til gennemførelse (2012-13) med tilskud efter Grøn ordning i h.t. VE-loven   25

T1-1... Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 - Et boligområde i Mejdal, Holstebro  28

Lukket del 31

15...... Aktuel Kvarter 31

16...... Køb. 32

 


Åben del

1.         Underskriftsberettiget ved Holstebro Kommune

013010-2013

 

Sagsfremstilling

MB - BY

Iflg. styrelseslovens § 32 "skal dokumenter vedr. kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser underskrives af kommunalbestyrelsens formand og en person, der er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen".

I sit møde den 19. januar 2010 besluttede Byrådet at bemyndige kommunaldirektør Lars Møller, sekretariatschef Hanne Rahbek og chefjurist Mogens Bjerring til at underskrive dokumenter sammen med borgmesteren eller en af viceborgmestrene.

Da Mogens Bjerring går på pension med virkning fra den 1. maj 2013, er der behov for at udpege en anden.

 

Indstilling

Det indstilles, at direktør for Økonomi og IT Claus Brandt bemyndiges til at underskrive på kommunens vegne.

 

Supplerende oplysninger

Bemyndigelsen er en personlig bemyndigelse og følger således ikke automatisk til en ny i samme stilling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


2.         Ny økonomisk politik

006057-2012

 

Sagsfremstilling

CB/JK - ØK - BY

En kommunes økonomiske politik skal anvise en politisk vedtaget, flerårs målsætning for den økonomiske styring, der skal fungere som retningsgiver i den årlige budgetlægning og -opfølgning

 

Holstebro Kommunes økonomiske politik

I 2007 blev der besluttet en økonomisk politik for Holstebro Kommune, der fremgår af budgetbemærkningerne hvert år. Politikken består af en række målsætninger omkring økonomiske parametre.

 

Gælds- og formueplejen er beskrevet nærmere i særskilte politikker. Herudover er der principper for økonomistyring i et særskilt dokument med tilhørende bilag, der beskriver administrationen af den økonomiske styring.

 

Den økonomiske politik angiver kun få konkrete mål, og er i højere grad nogle overordnede principper. For at gøre politikken mere anvendelig og fuldt dækkende anbefales det at gøre målene mere konkrete og udvide målsætningerne. 

 

Oplæg til ny økonomisk politik blev forelagt Økonomiudvalget den 12. december 2012, og blev senest diskuteret på Byrådsseminaret den 11. marts 2013. Der er foretaget ændringer i forhold til de faldne bemærkninger 

 

Anbefalinger til nye målsætninger

 

Målsætningen for serviceudgifterne kan med henvisning til budgetloven omformuleres til, at servicerammen skal overholdes.

 

For at sikre et tilstrækkeligt højt anlægsniveau, der er nødvendig for at skabe udvikling i kommunen, anbefales det at sætte et årligt minimumsniveau for anlægsudgifterne. Det anbefales, at der sættes en målsætning på minimum 80 mio. kr. i anlægsudgifter, netto ekskl. jordforsyning og ældreboliger.

 

Den hidtidige målsætning om at holde skattestoppet omformuleres til at skatterne ikke må stige ud over hvad der er plads til i aftalen mellem regeringen og KL

 

 

I den økonomiske politik mangler der en konkret målsætning vedrørende kommunens gæld. Det fremgår blot at lånerammen udnyttes fuldt ud. En høj gæld øger de årlige finansielle udgifter, og begrænser dermed kommunens handlemuligheder. Derfor anbefales det at fastsætte et mål for, hvor stor en langfristet gæld kommunen skal have. Holstebro Kommunes samlede langfristede gæld ligger i den laveste halvdel blandt kommunerne. Der anbefales en målsætning om at kommunens langfristede gæld ekskl. ældreboliger også fremadrettet skal ligge under landsgennemsnittet.

 

Det anbefales at muliggøre optagelse af andre lånetyper som annuitetslån (lige store ydelser) frem for som nu at være bundet til serielån (lige store afdrag). På den måde står Byrådet frit til at vælge den mest hensigtsmæssige lånetype og afdragsprofil i det enkelte tilfælde.

 

 

Holstebro Kommunes målsætning for likviditeten er i dag på minimum kr. 1.500 pr. borger. Det svarer til 86 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet anbefaler et niveau på 3 % af de samlede bruttodrifts- og anlægsudgifter, hvilket svarer til ca. 130 mio. kr. for Holstebro Kommune. Status ved 4. kvartal 2012 er en gennemsnitlig likviditet på 332 mio. kr. Således er der både plads til, og det vil give god mening at hæve målsætningen til minimum 130 mio. kr.

 

Anbefalingerne er indarbejdet i vedhæftede forslag til ny økonomisk politik.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser deltog ved sagens behandling.

 

"Målsætning på minimum 80 mio. kr. i anlægsudgifter, netto eksl. jordforsyning og ældreboliger" ændres fra minimum 80 mio kr. til minimum 100 mio. kr.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen inkl. ændringen.

 

John Thorsø (C) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Ny økonomisk politik - godkendt af økonomiudvalget

 Ny økonomisk politik - Oplæg efter byrådsseminaret 11. marts

 


3.         Budget 2013: Budgetopfølgning pr. 28.02.2013

004222-2013

 

Sagsfremstilling

CB - ØK - BY 

Fagforvaltninger og stabe har gennemført årets 1. generelle budgetopfølgning med baggrund i forbruget per 28/02/2013.

Indtægterne forventes at blive 3.242,8 mio.kr. hvilket er på niveau med det korrigerede budget.

 

Driftsudgifterne forventes at ende på 3.103,5 mio.kr. eller 19,4 mio.kr. mindre end det korrigerede budget. Serviceudgifterne forventes at blive på 2.241,4 mio. kr. svarende til 18,3 mio. kr. under servicerammen.

 

(Beløb i 1.000 kr.)

Vedtaget budget 2013

Korrigeret budget 2013

Forventet regnskab 2013

Afvigelse

Indtægter

3.242.806

3.242.806

3.242.806

0

Driftsudgifter

3.121.366

3.122.880

3.103.470

19.410

Heraf serviceudgifter

2.259.678

2.261.196

2.241.413

18.265

Renteudgifter

7.846

7.846

7.846

0

Anlægsudgifter

100.582

184.449

183.631

818

Øvrige poster

-8.761

-8.761

-3.361

-5.400

I alt

21.773

-63.608

-48.780

14.828

 

 

Anlægsudgifterne ligger med 183,6 mio. kr. i forventede udgifter, 0,8 mio.kr. under det korrigerede budget.

 

Samlet forventes et merforbrug på 48,8 mio.kr. hvilket er 14,8 mio.kr. mindre end ved det korrigerede budget, som følge af de 19,4 mio.kr. mindre forbrug på driften, samt 5,4 mio.kr. lavere forventet låneoptagelse.

 

I vedlagte bilag gennemgås budgetopfølgningen mere detaljeret.

 

Indstilling

Økonomiudvalget sender fagudvalgenes indstiller til Byrådet med anbefaling, således:

 

Drift

Økonomiudvalget

- En budgetregulering på 0,9 % af lønbudgettet

- Det indstilles, at der meddeles en indtægtsbevilling på 1.956.000 kr. til driftsområde Huslejeindtægter

- Det indstilles, at der overføres 13.000 kr. fra Økonomiudvalgets pulje til justering på rengøringsområdet til Brumleby under Udvalget for Børn og Unge

 

Udvalget for Kultur og Fritid

- At driftsområde Fritids- og kulturfaciliteters budget overføres til henholdsvis Kulturel Virksomhed samt til Folkeoplysning og Idræt

 

Teknisk Udvalg

- At der overføres 115.000 kr. fra driftsområde "Byggeri og Ejendomme" til driftsområde "Brand og Redning" med virkning fra regnskabsår 2013 og fremadrettet.

- At de forventede budgetafvigelser på de særlige bevillingsområder "Kollektiv Trafik" og "Vintertjeneste" tages til efterretning, uden at der sker ændringer i budgettet på nuværende tidspunkt

 

Anlæg

Teknisk Udvalg

- At rådighedsbeløbene til byggemodningsopgaver frigives til projekterne med i alt 18.610.000 mio. kr.

-  At ”Industri, Nord for Viborgvej” er blevet dyrere end budgetteret og der søges derfor om en tillægsbevilling samt frigivelses af rådighedsbeløb med de anførte 120.000 kr.

 

Udvalget for Erhverv og Turisme

- At de afsatte rådighedsbeløb i 2013 vedrørende Byomdannelse i Trekantsområdet med 500.000 kr., Foodlife med 1.020.000 kr. samt Thorsminde-projektet med 900.000 kr. frigives.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Økonomidirektør Claus Brandt og økonomichef Jacob Kaiser deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Budgetopfølgning 28.02.2013 samlet notat 01

 


4.         Status på anlægsprojekter 2012

046994-2011

 

Sagsfremstilling

BG - ØK - BY

I henhold til Indenrigsministeriets krav om særskilt regnskabsaflæggelse for anlægsprojekter, herunder køb af fast ejendom, hvor bruttoudgiften beløber sig til 2 mio. kr. eller mere, fremsendes hermed følgende anlægsregnskaber.

 Anlægsprojekt

 Bevillingsdato

 Bevilling

 Regnskab

 Arealerhvervelser i Hornshøj

17/1-2012, 15/5-2012

 2.000.000 kr.

 2.020.116,90 kr.

 Køb af Borregårdsvej 9

20/9-2011

14.000.000 kr.

14.054.387,01 kr.

 Spejdernes Fælleslejr 2012

22/2-2011, 07/12-2011, 12/12-2012 

10.000.000 kr.

10.295.751,52 kr.

Bevillingerne og de stillede bevillingsforudsætninger er overholdt. Projekterne "Arealerhvervelser i Hornshøj" og "Køb af Borregårdsvej 9" udviser et lille merforbrug og projektet "Spejdernes Fælleslejr 2012" udviser et merforbrug på 295.751,52 kr., hvilket primært skyldes svigtende indtægter vedr. parkering og salg af brusebad, samt ekstra udgifter til eftersåning af græs.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 005570 Arealerhvervelser i Hornshøj

 650309 Køb af Borregårdsvej 9

 364321 Spejdernes Fælleslejr

 


5.         Thorsminde Havn, regnskab 2012

009120-2013

 

Sagsfremstilling

PMP/SGK - ØK - BY

Thorsminde Havn blev i 2012 etableret som en kommunal selvstyrehavn, og fremlægger hermed sit første årsregnskab.

Det fremgår af vedtægterne for Thorsminde Havn §11, at "Regnskabet for det foregående år aflægges hvert år inden den 1. maj, efter at det er revideret af den af kommunalbestyrelsen valgte revisor. Regnskabet skal i fornødent omfang være ledsaget af havnebestyrelsens bemærkninger, navnlig vedrørende eventuelle revisionsbemærkninger."

Det fremgår af vedtægternes § 12 at "Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om godkendelse af regnskabet og afgørelse af eventuelle revisionsbemærkninger.

Thorsminde Havn har fremsendt det reviderede regnskab, som efter både revisors og bestyrelsens vurdering udviser et retvisende billede af havnens aktiviteter og status.

Regnskabet udviser et driftsoverskud på 202 tkr., aktiver for 981 tkr. og en egenkapital på 259 tkr.

I det driftsbudget, som blev fremlagt for Byrådet i forbindelse med beslutning om overtagelse af havnen, var der budgetteret med et driftsoverskud på 35 tkr.

Det indstilles således at Byrådet godkender det fremlagte regnskab for 2012.

 

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Årsrapport 2012

 Revisionsprotokollat (side 1 - 9) Tiltrædelsesprotokollat

 Revisionsprotokollat (side 10 - 16) Vedr årsrapporten 2012

 Bestyrelses vedtægter for Thorsminde Havn.

 


6.         Vedtagelse af kommuneplantillæg 20, Erhvervsområder ved Energivej og Nupark

027840-2012

 

Sagsfremstilling

NHR/SH - ØK - BY

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 20, som Byrådet vedtog den 20. november 2012 med henblik på at muliggøre etablering af et MEC, har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 30. januar 2013. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger fra omboende i Asmosevej 1 og 4, Hjermvej 36 og Struer Landevej 20 samt fra Vestforsyning, MEC, Nomi og Vejdirektoratet.

Reaktionerne rummer bl.a. indsigelse imod høj bebyggelse i området samt ændringsforslag gående ud på at få etableret jordvolde og afskærmende beplantninger nord og øst for industrianlæggene, reservation af arealer til videntunge erhverv, cykelsti langs Hjermvej, udtagning af krav om kollektiv varmeforsyning i området samt forskellige bemærkninger angående ejerskab til vej og færdselsforhold. Indsigelser imod støj- og lugtgener som følge af bioethanolfabrik med holdende lastbiler foreligger ligeledes. Reaktionerne ligger på sagen.

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af reaktionerne og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til nærværende dagsordenpunkt. I resuménotatet anbefales det, at den nordlige afgrænsning af kommuneplanens område 02.E.01 flyttes 30 m mod nord med henblik på en 30 m bred afskærmende jordvold og beplantning i byzone nord for industrianlæg i området.

Teknik og Miljø har annonceret denne ændring offentligt og forelagt den for parter i spørgsmålet. Der er ikke inden fristudløb den 29. marts 2013 fremkommet indvendinger imod en sådan ændring.

Teknik og Miljø har udarbejdet et notat om sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Redegørelsen medfølger ligeledes som bilag til dagsordenpunktet. De overvågningsaktiviteter, som tidligere er besluttet (trafik i konsekvens af Maabjerg BioEnergy mv.), påregnes fortsat.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Kommuneplantillæg nr. 20, forslag - November 2012

 Notat til sammenfattende redegørelse i h.t. miljøvurderingsloven

 


7.         Vedtagelse af lokalplan nr. 1085 for arealer til erhverv ved Energivej (MEC mv.)

022944-2012

 

Sagsfremstilling

NHR/SH - TU-BY

Forslaget til lokalplan nr. 1085, som Byrådet vedtog den 20. november 2012 med henblik på at muliggøre etablering af et Maabjerg Energy Concept (MEC), har været fremlagt i 8 ugers offentlighedsfase frem til den 30. januar 2013. Forslaget bringes til orientering som bilag til dagsordenpunktet.

Under offentlighedsfasen fremkom indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger fra omboende i Asmosevej 1 og 4, Hjermvej 36 og Struer Landevej 20 samt fra Vestforsyning A/S, MEC, nomi i/s og Vejdirektoratet.

Reaktionerne rummer bl.a. indsigelse imod høj bebyggelse i området samt ændringsforslag gående ud på at få etableret jordvolde og afskærmende beplantninger nord og øst for industrianlæggene, reservation af arealer til videntunge erhverv, cykelsti langs Hjermvej, udtagning af krav om kollektiv varmeforsyning i området samt forskellige bemærkninger angående ejerskab til vej og færdselsforhold. Indsigelser imod støj- og lugtgener som følge af bioethanolfabrik med holdende lastbiler foreligger ligeledes. Reaktionerne ligger på sagen.

Et notat med Teknik og Miljøs resumé af reaktionerne og en anbefaling af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag til nærværende dagsordenpunkt. I resuménotatet anbefales det, at ledningsreservation fjernes fra Nomi-areal, at maksimal bygningshøjde på ejendom "K" (bioethanolfabrik) aftrappes mod øst og vest, at lokalplanens områdegrænse mod nord flyttes til en placering 30 meter nordligere, og at det herved tillagte areal samt et mindre areal mod nordøst bruges til afskærmende jordvolde og beplantning. En foreslået afskærmning med jordvold/beplantning øst for lokalplanområdet påregnes etableret på aftalebasis fx i forbindelse med erhvervelsen af jord til erhverv og mulig forlægning af Hjermvej.

Teknik og Miljø har annonceret områdeudvidelsen offentligt samt forelagt denne og andre af de nævnte ændringer for berettigede efter planlovens § 27, stk. 2, 2. punktum. Inden fristudløb for bemærkninger den 29. marts 2013 er der modtaget en tilkendegivelse fra Cowi, der nærmere belyser aktuelle forventninger til MEC-bygningshøjder. I resumenotatet er på den baggrund indlagt en anbefaling af, at lokalplanen giver mulighed for indtil 4 destillationskolonner (diameter omkring 3 meter), hvis højde overstiger 30 meter højdegrænseplanet eller aftrapningsdelen heraf med indtil 10 meter. En sådan ændring vurderes i Teknik og Miljø ikke at berøre andre end MEC (forslagsstiller) på væsentlig måde.

Teknik og Miljø har udarbejdet en sammenfattende redegørelse i henhold til miljøvurderingsloven. Redegørelsen medfølger ligeledes som bilag til dagsordenpunktet. De overvågningsaktiviteter, som tidligere er besluttet (trafik i konsekvens af Maabjerg BioEnergy mv.), påregnes fortsat.

Lokalplanen overskrider fortsat rammerne i gældende kommuneplan, hvorfor endelig vedtagelse af lokalplanen vil være betinget af fornøden kommuneplanændring. Vedtagelse af det verserende kommuneplantillæg nr. 20 med anbefalede ændringer vil opfylde denne betingelse.

De anbefalede ændringer af lokalplanen vurderes i Teknik og Miljø ikke at influere begrænsende - i forhold til det i december 2012 fremlagte lokalplanforslag - på Miljøstyrelsens muligheder for at udstede kommuneplanretningslinjer i det tillæg nr. 21 til Holstebro Kommuneplan 2009, der verserer, og meddele de fornødne og hensigtsmæssige godkendelser efter miljøbeskyttelsesloven mv.

 

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler,

Teknisk Udvalg behandler sagen i sit møde den 15. april 2013. Udvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 15. april 2013 kl. 14.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Teknisk Udvalgs indstilling fra mødet den 15. april 2013 forelå således:

 

"Teknisk Udvalg indstiller,

 

at lokalplan nr. 1085 vedtages endeligt med de i resumenotatet omhandlede ændringer."

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Lokalplan nr. 1085, forslag - November 2012

 Resuménotat

 Notat til sammenfattende redegørelse i h.t. miljøvurderingsloven

 


8.         Forslag til kommuneplantillæg nr. 18 - Et boligområde ved Skivevej og Nørlundvej

047372-2012

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet i sammenhæng med lokalplanforslag nr. 1089 for et boligområde ved Skivevej og Nørlundvej, Holstebro. Baggrunden for planforslagene er et ønske om en ændring af plangrundlaget for arealet, der i dag er udlagt til offentlige formål i form af arresthus. Arealet ønskes i stedet anvendt til boligformål.

Med kommuneplantillægget udgår det eksisterende rammeområde 02.O.29, som er udlagt til offentlige formål i form af arresthus. Afgrænsningen af rammeområdet mod syd, rammeområde 02.B.20 som er udlagt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse, udvides til også at omfatte det tidligere rammeområde 02.O.29.

I alt udvides rammeområde 02.B.20 med cirka 1,8 ha. således at rammeområdet i fremtiden udgør cirka 20,5 ha udlagt til boligformål.

De forannævnte ændringer skal fremme muligheden for, at der kan tilvejebringes en ny lokalplan for det areal, som rammeområde 02.B.20 udvides med. Arealet er i dag omfattet af byplanvedtægt nr. 51, der udlægger området til arresthus, hvilket ikke længere er relevant.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget er der blevet foretaget en indledende screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen er det besluttet, at foretage en miljøvurdering af kommuneplantillægget, og der er således udarbejdet en miljørapport i forbindelse med forslaget til kommuneplantillægget. Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af planforslagets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, samt en beskrivelse og afvejning af rimelige alternativer. Miljørapporten indgår som en del af planforslagets redegørelse.

På baggrund af miljørapporten vurderes det, at gennemførelsen af kommuneplantillæg nr. 18 imødegår og mindsker de negative påvirkninger på miljøet. Derved anses det for muligt at gennemføre planen.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 KT 18 - Udkast 07.03.2013

 


9.         Forslag til lokalplan nr. 1086 - Et boligområde ved Skivevej og Nørlundvej, Holstebro

047361-2012

 

Sagsfremstilling

SYJ/SH - TU - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en lokalplan for et område mellem Skivevej og Nørlundvej.

Forslaget til lokalplan nr. 1089 er udarbejdet i sammenhæng med kommuneplantillæg nr. 18 for et boligområde ved Skivevej og Nørlundvej, Holstebro. Baggrunden for planforslagene er et ønske om en ændring af plangrundlaget for området, der i dag er udlagt til offentlige formål i form af arresthus. Arealet ønskes i fremtiden anvendt til boligformål. Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009 er en forudsætning for vedtagelsen af lokalplan nr. 1089.

Planområdet er idag omfattet af byplanvedtægt nr. 51 der udlægger området til arresthus, en funktion som ikke længere er relevant. Lokalplan nr. 1086 erstatter byplanvedtægt nr. 51 og ændrer områdets anvendelse til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse.

Med lokalplanforslaget fastlægges bestemmelser for den fremtidige indretning af området. Tæt-lav bebyggelsen ønskes opført som en række mindre fritliggende boliger opført efter en samlet plan og beliggende i et fælles grønt område. Af hensyn til udseendet og driften af det fælles grønne område ønskes boligerne udstykket som sokkelgrunde og lokalplanen fastlægger således en række bestemmelser vedrørende mængden, størrelsen og placeringen af sokkelgrundene.

I områdets nordlige del, i forbindelse med en eksisterende sø/vandhul afsættes et areal til etablering af et regnvandsbassin med overløb til søen/vandhullet. 

Der etableres vejadgang til området fra Skivevej, og der etableres en sti- og cykelforbindelse til Nørlundvej.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget er der blevet foretaget en indledende screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen forventes planen ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.  

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- At lokalplan nr. 1089 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger - under forudsætning af, at tillæg nr. 18 til kommuneplan 2009 også vedtages som forslag.

- At der ikke udarbejdes en miljøvurdering

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 18. marts 2013 kl. 12.30

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP 1089 - Udkast 12-03-2013

 


10.      Forslag til Kommuneplantillæg 2009:23, Centerområde ved Hostrupsvej, Holstebro

003558-2013

 

Sagsfremstilling

HR/SH - ØK - BY

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 er udarbejdet forud for lokalplanforslag nr. 1082, for et område til centerformål ved Hostrupsvej i Holstebro.

Rammeområde 01.C.29, kommuneplan 2009 - 2021, udlægger området til centerformål uden mulighed for at etablere boliger og butikker.

Der er foretaget følgende ændringer af rammerne:

Inden for området er der opført en sportsarena, som har behov for et større antal parkeringspladser i forbindelse med sportsarrangementer og lignende. I kommuneplantillæg nr. 23 tilføjes der under parkering:

Udvidelse af rammen har til hensigt at kunne i mødekomme dobbeltudnyttelse af parkeringspladser i området.

Kommuneplantillæg nr. 23 vil danne grundlag for realisering af lokalplan nr. 1082, som forventes at blive fremlagt i offentlig høring sideløbende med kommuneplantillæg nr. 23.

I lokalplan nr. 1082 forudsættes Stationsvej omlagt. Syd for Hostrupsvej forventes det at grunde udstykkes som sokkelgrunde / mindre grunde og parkeringspladser anlægges som fælles parkeringsområder.

Der er foretaget en miljøscreening hvor det vurderes, at planen ikke vil medføre væsentlige utilsigtede miljøpåvirkninger.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Udkast02_KPT. 2009 nr 23

 


11.      Forslag til Lokalplan nr. 1082 - udarbejdelse, Erhvervsområdet Hostrups

006086-2012

 

Sagsfremstilling

HR/SH - TU - BY

Teknik og Miljø har udarbejdet et forslag til en lokalplan for et område ved Hostrupsvej i Holstebro.

Lokalplanen åbner mulighed for at området anvendes til centerformål (erhvervsformål og offentlige formål), herunder kontorer, klinikker, institutioner, forlystelser mm. Det er hensigten at der skal opføres et sundhedshus i området (Center for Sundhed) samt politistation for Midt- og Vestjyllands politi.

Lokalplanen erstatter den tidligere lokalplan nr. 1033, hvor anvendelsen ligeledes var centerformål.

Stationsvej forudsættes omlagt. I området syd for Hostrupsvej er det hensigten, at størstedelen af parkeringspladserne etableres som fælles parkeringsområder og grunde udstykkes som sokkelgrunde / mindre grunde.

I området syd for Hostrupsvej stiller lokalplanen krav om, at bygningernes tage skal udformes så de syner flade samt udføres som "grønne tage", hvilket vil sige, at de skal dækkes med mos, sedum eller lignende. Begrundelsen er, at der i fremtiden vil være behov for en god håndtering af øgede nedbørsmængder i bymæssige bebyggelser. I stedet for at lede vandet direkte til kloakken, ønskes det at fremme tiltag (i området syd for Hostrupsvej), hvor regnvandet håndteres så tæt på kilden som muligt (lokal afledning af regnvand). Det er hensigten at kombinere rekreative og grønne karaktergivende anlæg med tiltag, som fremmer lokal afledning af regnvand.

Forud for nærværende lokalplan er der fremlagt et kommuneplantillæg nr. 23 til kommuneplan 2009 – 2021. Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 23 er en forudsætning for vedtagelse af lokalplan 1082. Forslag til kommuneplantillæg nr. 23 ændrer rammerne for bebyggelsesprocenten til 125 og etageantal/bygningshøjde til højst 6 etager / 24 meter.

Der er foretaget en miljøscreening. Screeningen viser, at planen ikke forventes at medføre væsentlige miljøpåvirkninger.

Fortsat sagsbehandling

På baggrund af beslutningen i Teknisk Udvalg er det reviderede forslag til lokalplan 1082 vedlagt som bilag.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

- at lokalplan nr. 1082 vedtages som forslag og udsendes i offentlig høring i 8 uger – under forudsætning af, at tillæg nr. 23 til kommuneplan 2009 også vedtages som forslag.

- at der ikke udarbejdes en miljørapport

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 18. marts 2013 kl. 12.30

Teknik og Miljø fremlagde på mødet nedenstående reviderede indstilling

 

Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler:

 

- At lokalplan 1082 vedtages som forslag, med nedenfor anførte tilføjelse, og udsendes i offentlig høring i 8 uger – under forudsætning af, at tillæg nr. 23 til kommuneplanen 209 også vedtages som forslag.

 

- At der i lokalplanens § 3 tilføjes: ”Uanset §3 stk. 2 kan der, som en del af et sundhedshus i området indrettes indtil 600 m2 bruttoetageareal til butiksformål, som skal betjene patienter, besøgende og personale, eller knytter sig til husets primære funktioner. (eksempelvis kiosk, apotek og lignende).

 

- At der ikke udarbejdes en miljørapport.

 

 

Teknisk Udvalg besluttede at tiltræde den reviderede indstilling.

 

Med referatet udsendes lokalplanteksten, hvor ovenstående beslutning er indarbejdet.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 LP1082_01_udkast

 


12.      Anlægsregnskab Job og Kompetencecenter Vest

010440-2013

 

Sagsfremstilling

HB/OBL/DØN - AMU-ØK-BY

Anlægsregnskabet for tilbygningen ved Job og Kompetencecenter Vest foreligger nu til endelig godkendelse.

 

Der var bevilget 11,247 mio. kr. til projektet og regnskabet viser et forbrug på 11,234 mio. kr.

 

Projektets endelige regnskabsmæssige afslutning er blevet forsinket af en tvist med en af leverandørerne, som først er afgjort i slutningen af 2012. Byggeriet stod færdigt i 2011, efter at en ny entreprenør havde færdiggjort opgaven.

 

Regnskabet skal godkendes af Økonomiudvalget og Byrådet, da anlægssummen er over 2 mio. kr..

 

Indstilling

Arbejdsmarkedsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler,

 

Tidligere beslutning

Arbejdsmarkedsudvalget den 13. marts 2013 kl. 13.30

Anlægsregnskabet blev godkendt og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.


Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Regnskab - 598301 Job- og kompetencecenter Vest

 


13.      Anlægsregnskaber for afsluttende byggemodningsprojekter over 2 mio. kr.

009327-2013

 

Sagsfremstilling

AV - TU - ØK - BY

I henhold til reglerne i "Principper for økonomistyring i Holstebro Kommune" fremsendes hermed anlægsregnskab for følgende afsluttede byggemodningsarbejde, hvor bruttoudgifterne er højere end 2. mio. kr. 

Betegnelser/

byggemodning

Udgifts-

bevilling

Afholdte

udgifter

Råjord +

overordnede

anlæg

Kostpris

Regnskab

salgsværdi af grunde

Note

Nybovej, 2. etape.

6.000.000

2.637.756

1.860.134

4.497.890

3.632.257

1

Generel note:

Salgsværdi dækker både indtægter fra solgte grunde og værdi af usolgte grunde, som er medregnet til den udbudte salgspris ekskl. omkostninger.

Note 1.

Kloakbidraget udgjorde i overslaget ca. 2.500.000 kr. På grund af ændrede regler, hvor afregningen skal ske direkte til Vestforsyning, og ikke via kommunen, skal der ses bort fra dette beløb.

Salgspriserne har ikke givet fuld dækning for kostprisen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 18. marts 2013 kl. 12.30

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


14.      Initiativer til gennemførelse (2012-13) med tilskud efter Grøn ordning i h.t. VE-loven

054601-2011

 

Sagsfremstilling

NS/SH - UNMK - ØK - BY

Byrådet kan, efter ansøgning, opnå tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af § 18, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Loven hjemler tilskud til anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen, samt kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger mv. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen.

Nettilslutning af 3 vindmøller syd for Ejsing udløste en ramme på i alt 607.200 kr. og der var 98.000 kr. tilbage efter udbetaling af tilskud til projekter og aktiviteter finansieret inden for den udløste ramme for de tre vindmøller nordvest for Ulfborg.

Byrådet besluttede den 17.4.2012, at der afsættes 300.000 kr. til projekt vedr. nyt varmeanlæg i Ejsing-Egebjerghallen (projekt lbnr. 28), 174.000 kr. til projekterne byporte og flagallé i Vinderup (projekt lbnr. 29 og 30), 33.000 kr. til projekt vedr. renovering af udendørs belysning på Vinderup Skole (projekt lbnr. 34) og 75.000 kr. til en del af et projekt vedr. etablering af Bocartbane i Ulfborg (projekt lbnr. 39). En samlet anlægsbevilling på 582.000 kr. Byrådet besluttede "at restbeløbet på 100.000 kr. sættes senere på dagsordenen med henblik på disponering i Ejsingområdet".

 

Projekterne 29, 30 og 34 er realiseret til en lidt lavere pris end budgetteret. Det betyder, at der er 134.631 kr. tilbage til disponering. Teknik og Miljø har - uden for den reglementerede annoncering efter forslag - i januar og februar 2013 modtaget tre ny forslag til anvendelse af VE-midlerne til en samlet pris på 160.912 kr.

Energisparearrangementer (lbnr. 40) - foreslået af Teknik og Miljø, Holstebro Kommune

Gennemførelse af energispare-arrangementer, der er lokalt forankret i grundejerforeninger eller landsbylaug. I første omgang foreslås, at arrangementer gennemføres for boligområder i Vemb og Ulfborg. Energisparearrangementerne gennemføres i samarbejde med Energitjenesten Midtjylland og vil kort beskrevet bestå af følgende:

1. To ”For enden af vejen”-arrangementer i boligområder i henholdsvis Vemb og Ulfborg. Afholdes før sommerferien 2013. På dagen sker der følgende: Rådgivning, mobil udstilling, grundig energi-gennemgang af to udvalgte huse, kortere energi-gennemgang af 8-12 huse.

2.  Rådgivercafe i lokalområdet med vejledning i energibesparelser og økonomi. Gennemføres i forlængelse af hvert ”For enden af vejen”-arrangement.

3. Inspirationsoplæg fra Energitjenesten, der afholdes i lokalområdet forinden hvert ”For enden af vejen”-arrangement og som skal motivere til at deltage i projektet.

4.    Én mini energimesse, der f.eks. afholdes på Ulfborg Marked i august. På minienergimessen deltager medarbejdere fra Energitjenesten samt lokale håndværksfirmaer og leverandører (5-10 stande).

Pris: Holstebro kommunes udgifter til det beskrevne er ca. 60.000 kr.

 

Drivhus ved børneinstitutionen Gazellen (lbnr. 41) - foreslået af Ejsing Friskole

Opførelse af drivhus ved børneinstitution Gazellen, som Holstebro Kommune er ved at opføre ved hallen og skolen i Ejsing. Drivhuset skal have adgang fra børnehavens store stue og tænkes udnyttet hele året rundt til grønne aktiviteter.

 

Pris: 50.912 kr.

 

Udstyr til legeplads ved børneinstitutionen Gazellen (lbnr. 42) - forslået af Ejsing Friskole

Udstyr til børnehavens legeplads - både traditionelle legeredskaber og et vildt område med plads til at grave m.v. Hensigten er, at legepladsen ud over at blive brugt af institutionsbørnene også skal kunne bruges af byens øvrige børn uden for institutionens åbningstid.

Pris: 50.000 kr.

Den økonomiske styring agtes foretaget via en anlægsbevilling, hvortil der er knyttet tovholdere i de respektive fagforvaltninger for de enkelte projekter, der indgår i den aktuelle pulje af projekter udløst af de 3 Ejsing-møller og restpuljen fra de 3 Ulfborg-møller.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Teknik og Miljø vurderer, at forslagene til projekter er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning om at prioritere projekter med en placering i den nære omegn af de møller, der har udløst rammen og med Byrådet beslutning om at prioritere midler til Ejsingområdet.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler:

Økonomiudvalget indstiller endvidere, at  kompetencen fremover ligger i Udvalget for Natur, Klima og Miljø.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 18. marts 2013 kl. 09.00

Udvalget for Natur, Miljø og Klima besluttede at anbefale,

 

at der meddeles en udgiftsanlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb til projekternes gennemførelse med:

- Drivhus ved børneinstitutionen Gazellenat (lbnr. 41) med 50.912 kr.

- Udstyr til legeplads ved børneinstitutionen Gazellen (lbnr. 42) med 50.000 kr.

- Energisparearrangementer "For enden af vejen" mv. (lbnr. 40) med 33.000 kr.

 

at der meddeles en indtægtsanlægsbevilling samt frigives et rådighedsbeløb på de tilsvarende beløb til tilskud fra Energinet.dk.

 

at rådighedsbeløb henholdsvis finansieres af og tilgår likvide aktiver.


Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Økonomiudvalget indstiller, at kompetencen fremover ligger i Udvalget for Natur, Klima og Miljø.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Lbnr. 40 For enden af vejen - notat vedr. energispareprojekt fra Teknik og Miljø

 Lbnr. 41 og 42 Drivhus og legeplads - forslag fra Ejsing Friskole

 Grøn Ordning 2012-2013 - regneark med imødekomne og forslag til initiativer

 


T1-1.  Vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 16 - Et boligområde i Mejdal, Holstebro

007794-2013

 

Sagsfremstilling

SGK - ØK - BY

Forsat behandling siden Økonomiudvalgets møde den 12. marts 2013:

Siden Økonomiudvalgets første behandling af sagen den 12.03.2013 har der været en efterfølgende dialog med Realdania Byg vedrørende opførelsen af et punkthus i området herunder muligheden for en alternativ placering af punkthuset.

Realdania Byg har oplyst, at man ikke ønsker en alternativ placering af punkthuset. Realdania Byg anmoder om en afklaring af sagen senest i forbindelse med Byrådets møde den 16. april 2013 af hensyn til diverse aftalepartnere.

Tidligere sagsfremstilling fra Økonomiudvalgsmøde den 12. marts 2013:

Byrådet vedtog den 20. november 2012, at sende forslag til kommuneplantillæg nr. 16 i offentlig høring sammen med det tilhørende lokalplanforslag nr. 1086.  Planforslagene var offentliggjort i 8 uger fra den 28.11.2012 til den 23.01.2013.  I den periode modtog Holstebro Kommune 34 bemærkninger/indsigelser.

Der er indkommet et samlet høringssvar fra Grundejerforeningen Tingager samt en medfølgende underskriftsindsamling. Dertil har 16 af beboerne på Tingagervænget indsendt personlige indsigelser i tilknytning til grundejerforeningens. Derudover er der indkommet 14 indsigelser fra øvrige beboere/grundejere i Mejdal samt 1 indsigelse fra en potentiel køber af en ejendom i området. Vestforsyning A/S og EnergiMidt er kommet med bemærkninger til lokalplanen. Et notat med Teknik og Miljøs resumé af høringssvarerne og en vurdering af, hvorvidt de bør medføre ændringer i planforslaget til endelig vedtagelse, er vedlagt som bilag.

Størstedelen af de fremsendte bemærkninger og indsigelser er imod planforslagets mulighed for at opføre en bygning i op til 17 meters højde i planområdets vestlige del og ønsker på baggrund af dette, at planforslaget ikke vedtages. De forskellige indsigelser og bemærkninger vedrørende en bygning i op til 17 meters højde omhandler i vid udstrækning de samme emner, som i det medfølgende notat er sammenfattet under følgende punkter:

 

1. Kritik af miljøvurdering

2. Skyggepåvirkning

3. Indbliksgener

4. Negativ påvirkning af landskab og natur

5. Behandling af forespørgsel fra Kuben Byg den 16.09.2009

6. Alternativ placering af et punkthus i Holstebro

7. Ændrede forudsætninger for køb og tab af ejendomsværdi

 

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget blev der foretaget en indledende screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen blev det besluttet, at foretage en miljøvurdering af planforslaget. Planforslaget har således i høringsperioden været fulgt af en miljørapport, som indeholder en beskrivelse og vurdering af planforslagets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet samt en beskrivelse og afvejning af rimelige alternativer.

I henhold til Miljøvurderingsloven har Teknik og Miljø efter høringsperioden udarbejdet en sammenfattende redegørelse vedrørende miljøvurderingen. Den sammenfattende redegørelse opsummerer, hvorledes miljørapporten og de bemærkninger, der er indkommet i høringsfasen, er taget i betragtning samt hvilke miljøhensyn, der er integreret i planen. Redegørelsen er vedlagt dagsordenen som bilag og vil i forbindelse med den endelige vedtagelse af planen blive indsat i hæftet for kommuneplantillægget.

På baggrund af kommentarerne i de vedlagte notater er det forvaltningens indstilling, at indsigelserne ikke medfører ændringer i planforslaget. Det vurderes, at de nævnte forhold er belyst i forbindelse med udarbejdelsen af planen, og at der er indarbejdet de fornødne hensyn i denne.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller,

at tillæg nr. 16 til kommuneplan 2009 bortfalder.

Hermed er den nuværende lokalplan nr. 414 fortsat gældende for området.

 

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 12. marts 2013 kl. 08.00

Fra forvaltningen deltog direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff.

 

Sagen blev udsat.


Økonomiudvalget den 10. april 2013 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen og planchef Søren Hemdorff deltog ved sagens behandling.

 

Økonomiudvalget besluttede, at det er den nuværende lokalplan nr. 414, som fortsat er gældende for området.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

 Notat - Behandling af indsigelser vedr. kommuneplantillæg nr. 16

 Notat - Sammenfattende redegørelse i forbindelse med miljøvurdering

 Kpt 16 - Forslag sendt i offentlig høring

 Medfølgende miljørapport LP1086 & KT16

 


Lukket del

15.      Aktuel Kvarter

047906-2012

 

 


16.      Køb

009034-2011