Referat

fra møde i

Byrådet

Referat åben

Mødedato 20. november 2012

Mødetidspunkt 17.00

Mødelokale

 

 

 

 

 

Bemærkninger

Afbud fra Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O).

 

Mødet hævet kl. 18.00

 

 


 

Indholdsfortegnelse

Åben del 3

1......... Budget 2012: Budgetopfølgning pr. 31.08.2012. 3

2......... Thorsminde Havn, endelig godkendelse af vedtægter 7

3......... Det specialiserede social område 2012. 8

4......... Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 - Et boligområde i Mejdal, Holstebro. 9

5......... Forslag til lokalplan nr. 1086 - Et boligområde i Tingagerparken ved Prins Buris Vej, Mejdal. 11

6......... Forslag til kommuneplantillæg 2009:20, ændring af rammer ved Energivej 13

7......... Forslag til lokalplan nr. 1085 for arealer ved Energivej (MEC mm.) 15

8......... Anlægsbevilling til omlægning af Stationsvej 17

9......... Regulativ for erhvervsaffald, ny ordning for genbrugspladserne. 19

10...... Affaldsselskabet L90. 22

11...... Vedtagelse af 9 kommunale Natura 2000-planer 24

12...... Folkeskolen - Udbygning af Halgård Skole. 26

13...... Folkeskolen - Udvidelse af lærerværelse på Sct. Jørgens Skole og etablering af ventilation på A-gangen. 29

14...... Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Rolf Krake Skolen  31

15...... Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Sønderlandsskolen  32

16...... Folkeskolen - Udskiftning af opfyld i forbindelse med skolebyggeri i Mejrup. 34

17...... Dagtilbud - Høring vedr. Udsigten Thorsminde. 37

18...... Dagtilbud - Vinderup Børnehus - anlægsbevilling. 39

19...... Center for Sundhed - Samarbejdsaftale med Region Midtjylland. 40

20...... Abonnementsaftale med Struer og Lemvig kommuner. Misbrugsindsatsen. 42

21...... Anlægsregnskab for udbygning af Holstebro Kunstmuseum, Færchfløjen. 44

Lukket del 45

22...... Aktuelt Kvarter 45

23...... Køb. 46

24...... Køb. 47

25...... salg. 48

 


Åben del

1.         Budget 2012: Budgetopfølgning pr. 31.08.2012

008282-2012

 

Sagsfremstilling

CB - ØK - BY

Fagforvaltninger og stabe har gennemført årets 3. generelle budgetopfølgning med baggrund i forbruget pr. 31.8.2012.

Indtægterne forventes at blive 23,5 mio. kr. højere end korrigeret budget. Dette skyldes primært midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, der forventes at skulle tilbagebetales i 2013.

 

Driftsudgifterne ligger i alt 31,9 mio.kr. under korrigeret budget. Mindreforbruget på serviceudgifterne er i forhold til det vedtagne budget (Servicerammen for 2012) og forventes at blive på 27,5 mio.kr.

Anlægsudgifterne forventes samlet at blive på 208,3 mio. kr., hvilket er 113,2 mio.kr. over det vedtagne budget. Med gen- og tillægsbevillinger bliver det korrigerede anlægsbudget på 274,6 mio.kr., hvilket er 66,2 mio.kr. mere end det forventede anlægsforbrug ved årets udgang.

 

(Beløb i 1.000 kr.)  

Vedtaget budget 2012

Korrigeret budget 2012

Forventet regnskab 2012

Afvigelse

Indtægter

3.164.956

3.163.369

3.186.852

23.483

Driftsudgifter

3.058.891

3.088.171

3.056.310

31.861

Heraf serviceudgifter*

2.389.357

2.417.088

2.361.901

27.456

Renteudgifter

8.676

4.676

4.676

0

Anlægsudgifter

95.095

274.595

208.368

66.227

Øvrige poster

3.788

28.288

28.288

0

I alt

-1.494

-232.361

-110.790

121.571

 

Samlet forventes regnskabet at vise et merforbrug på 110, 8 mio.kr. Merforbruget vedrører udelukkende det øgede anlægsprogram.

I bilaget gennemgås budgetopfølgningens resultat i nærmere detaljer.

 

Indstilling

Udvalgenes indstillinger:

 

Drift:

Økonomiudvalget:

Arbejdsmarkedsudvalget:

Social- og sundhedsudvalget:

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen vedr. vederlagsfri fysioterapi tilbagesendes til fornyet behandling til i Social- og sundhedsudvalget.

 

Udvalget for børn og unge:

Teknisk udvalg:

Økonomiudvalget anbefaler, at der meddeles en tillægsbevilling på merforbrug på 2 mio. kroner på det særlige bevillingsområde: Vintertjeneste.

 

Anlæg:

Teknisk Udvalg:

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling ovenstående indstillinger.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Økonomi og IT Claus Brandt deltog ved sagens behandling.

 

Social- og Sundhedsudvalgets indstilling vedr. vederlagsfri fysioterapi tilbagesendes til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Der meddeles en tillægsbevilling på merforbruget på 2 mio. kr. på det særlige bevillingsområde: Vintertjeneste.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Samlet notat Budgetopfølgning pr. 31.08.2012


2.         Thorsminde Havn, endelig godkendelse af vedtægter

051572-2011

 

Sagsfremstilling

PMP/SGK - ØK - BY

Byrådet vedtog på sit møde den 13. december 2011, dagsordens punkt 2, midlertidige vedtægter for den nyoprettede kommunale selvstyrehavn, Thorsminde Havn.

Bestyrelsen for Thorsminde Havn har på sit møde den 14. september 2012 godkendt forslag til nye vedtægter, som fremsendes til Byrådets godkendelse. Referat fra Havnebestyrelsens møde ligger på sagen.

Ændringerne består af:

§ 1: redaktionelle rettelser af referencer, med henvisning til den nye Havnelov, som blev vedtaget den 27. marts 2012.

§ 4: valg af personlige stedfortrædere for bestyrelsens medlemmer udgår.

§ 6: redaktionel omformulering.

§ 11: Fremrykning af tidspunktet for aflæggelse af regnskab. Det fremgår nu at regnskabet aflægges inden 1. maj, mod tidligere inden 1. juni.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at

vedtægterne for Thorsminde Havn godkendes.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

forslag til Vedtægter for havnebestyrelsen


3.         Det specialiserede social område 2012

000984-2012

 

Sagsfremstilling

TL - ØK - BY

I den kommunale økonomiaftale for 2012 indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde. Det er mellem Regeringen og KL aftalt, at der skal iværksættes en række tiltag, som kan medvirke til en opbremsning i de senere års markante udgiftsstigninger på området.

Byrådet skal hvert kvartal modtage en oversigt over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne.

Oversigten skal hvert kvartal fremsendes til medlemmerne af Byrådet senest en måned efter opgørelsen. Oversigten for 3. kvartal 2012 er udsendt til Byrådet.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Oversigten blev taget til efterretning.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Økonomisk oversigt til Byrådet, 3. kvartal 2012


4.         Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 - Et boligområde i Mejdal, Holstebro

023591-2012

 

Sagsfremstilling

SYJ/SH - ØK - BY

Forslaget til tillægget er udarbejdet i sammenhæng med lokalplanforslag nr. 1086 for et boligområde i Tingagerparken ved Prins Buris Vej, Mejdal. Baggrunden for planforslagene er et ønske fra den nuværende grundejer Boligejendom ApS om en ændring af plangrundlaget for området, således at det bliver muligt at opføre et forsøgsbyggeri i form af et energineutralt punkthus i op til 5 etager.

Rammeområdet udgør cirka 6,7 hektar beliggende i byzone. Den nordlige del af rammeområdet er stort set udbygget med rækkehuse og parcelhuse, mens den sydlige del af rammeområdet er ubebygget.

Med forslaget til kommuneplantillægget ændres der ikke på rammeområdets afgrænsning, men de nye ønsker til boligtyperne i området imødekommes. Bebyggelsens karakter ændres således fra åben-lav og tæt-lav bebyggelse til også at omfatte etagebebyggelse. Bebyggelsesprocenten for området fastsættes til højst 35 %.

Rammen for det etageantal, der maksimalt kan fastsættes i en lokalplan for arealer inden for rammeområdet bibeholdes på 2 etager + en tagstue, dog tillades op til 5 etager for én bygning i områdets vestlige del. Den maksimale bygningshøjde bibeholdes på 10 meter, dog tillades op til 17 meter for én bygning i områdets vestlige del.

I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplantillægget og det tilhørende lokalplanforslag er der blevet foretaget en indledende screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen er det besluttet, at foretage en miljøvurdering af planforslagene.

Miljøvurderingen af forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplanforslag nr. 1086 er udarbejdet sideløbende med planforslagene i form af en særskilt miljørapport. Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af planforslagenes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, samt en beskrivelse og afvejning af rimelige alternativer.

På baggrund af miljørapporten vurderes det, at gennemførelsen af kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 1086 imødegår og mindsker de negative virkninger på miljøet en ny bebyggelse i området vil få. Derved anses det for muligt at gennemføre planerne og samtidig sikre de væsentligste landskabstræk i området samt afveje hensynet til de naturmæssige og befolkningsmæssige forhold beskrevet i forbindelse med miljørapporten.

 

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 3. oktober 2012 kl. 08.00

Sagen sendes til Byrådet med anbefaling af indstillingen.

 

H.C. Østerby (A) og Karsten Filsø (F) deltog ikke ved sagens behandling.


Byrådet den 9. oktober 2012 kl. 17.00

Sagen blev trukket fra dagsordnen. Den behandles i stedet i Byrådets møde den. 20. november 2012.

 

Finn Thøgersen (V) og Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

KT16 - Udkast 10-10-2012

Miljøvurdering - KT16 & LP1086 - Udkast 10-10-2012


5.         Forslag til lokalplan nr. 1086 - Et boligområde i Tingagerparken ved Prins Buris Vej, Mejdal.

023577-2012

 

Sagsfremstilling

SYJ/SH - TU - BY

Lokalplanområdet ligger i Mejdal ved Prins Buris Vej og Tingagervej og er i dag omfattet af lokalplan nr. 414. Den eksisterende lokalplan udlægger området til tæt-lav bebyggelse og skitserer cirka 35 rækkehuse i op til 2 etager + en tagstue i op til 10 meters højde.

 

På baggrund af et ønske fra den nuværende grundejer Boligejendom ApS om en ændring af plangrundlaget for området, er forslag til lokalplan nr. 1086 udarbejdet. Med lokalplanforslaget ændres størstedelen af området fra rækkehusbebyggelse i op til 10 meters højde til en parcelhusudstykning med en maksimal byggehøjde på 8,5 meter. I områdets vestlige del udlægges et mindre område til etagebebyggelse, og der gives her mulighed for at opføre et forsøgsbyggeri i form af et energineutralt punkthus i op til 5 etager, med en maksimal byggehøjde på 17 meter. Med henblik på at sikre en hensigtsmæssig placering af punkthuset fastsætter lokalplanen et præcist byggefelt for punkthuset samt et niveauplan i form af en specifik kote, hvorudfra højden på huset fastsættes.

I forhold til punkthuset er det hensigten at gennemføre et projekt som forsøgsbyggeri og som Bolig+, som er et ambitiøst koncept for bæredygtigt byggeri. Bolig+ er en boligtype, der er energineutral ikke kun med hensyn til rumopvarmning og brugsvand, men også med hensyn til forbrugsenergi til madlavning, belysning og anden praktisk apparatur, og ikke kun ud fra teoretiske værdier, men baseret på de varmegrader, som folk faktisk har i deres stuer og den mængde vand, de rent faktisk bruger. Dermed er der tale om reelt energineutralt byggeri.

I forhold til parcelhusudstykningen stiller lokalplanen krav om, at alt byggeri som minimum bliver opført som lavenergibyggeri i henhold til det gældende bygningsreglement.

Med henblik på at sikre den oprindelige lokalplans intention om at skabe et samlet boligområde med høj arkitektonisk kvalitet viderefører lokalplanforslaget en række bestemmelser vedrørende bebyggelsens udseende bl.a. krav til facadernes hvide og sorte farveholdning. I forhold til tagmaterialer og sekundære bygningers udseende udgør lokalplanforslagets bestemmelser en stramning i forhold til den gældende lokalplan med henblik på at sikre, at ny bebyggelse bidrager til områdets særlige arkitektoniske karakter.

Imellem parcelhusudstykningen og området til etagebebyggelse udlægges der i lokalplanforslaget et mindre fælles opholdsareal for beboerne i området. Det fælles opholdsareal ligger i tilknytning til et mindre naturareal, hvoraf en del er omfattet af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget viderefører den eksisterende lokalplans bestemmelser for naturarealet, der skal friholdes for indgribende anlægsarbejder.

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 en del af rammeområde 02.B.28, som er udlagt til boligformål. Sideløbende med et nyt lokalplanforslag er der udarbejdet et tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 med henblik på at muliggøre opførelsen af et etagebyggeri med den ønskede højde i området. Lokalplanens endelige vedtagelse er betinget af, at tillæg nr. 16 til kommuneplan 2009 vedtages.

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget og kommuneplantillægget er der blevet foretaget en indledende screening for miljøvurdering. På baggrund af screeningen er det besluttet, at foretage en miljøvurdering af planforslagene.

Miljøvurderingen af lokalplanforslag nr. 1086 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 16 er udarbejdet sideløbende med planforslagene i form af en særskilt miljørapport. Miljørapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af planforslagenes sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, samt en beskrivelse og afvejning af rimelige alternativer.

På baggrund af miljørapporten vurderes det, at gennemførelsen af lokalplan nr. 1086 og kommuneplantillæg nr. 16 imødegår og mindsker de negative virkninger på miljøet, en ny bebyggelse i området vil få. Derved anses det for muligt at gennemføre planerne og samtidig sikre de væsentligste landskabstræk i området samt afveje hensynet til de naturmæssige og befolkningsmæssige forhold beskrevet i forbindelse med miljørapporten.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller:

- at lokalplan nr. 1086 vedtages som forslag og sendes ud i offentlig høring i 8 uger under forudsætning af, at tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 også vedtages som forslag og

- at den tilhørende miljørapport sendes ud i offentlig høring i 8 uger.

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 8. oktober 2012 kl. 13.00

Et flertal i Teknisk Udvalg beslutter at tiltræde indstillingen.

Niels Krawack (F) undlod at stemme.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

LP1086 - Udkast 10-10-2012

Miljøvurdering - KT16 & LP1086 - Udkast 10-10-2012


6.         Forslag til kommuneplantillæg 2009:20, ændring af rammer ved Energivej

027840-2012

 

Sagsfremstilling

NHR/SH - ØK - BY

Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til et tillæg nr. 20 til Kommuneplan 2009, hvori der fastsættes nogle ændrede rammer for udbygningen med erhverv nord og syd for Energivej i Holstebro:

 1. Rammen for hvilke bygningshøjder, der maksimalt kan fastsættes i en lokalplan for arealer inden for kommuneplanens område 02.E.01 (nord for Energivej), ændres: De højst 30 meter der har kunnet fastsættes for et bioenergianlæg udvides til også at omfatte et eventuelt bioethanolanlæg.
 2. Rammen for hvilke anvendelsesformål, der kan fastsættes i en lokalplan for arealer inden for område 02.E.01, indsnævres: Der tilføjes rammebestemmelse om, at anvendelse og bebyggelse skal fastlægges under hensyn til virksomhed, hvor om der vil være fastsat en sikkerhedszone.
 3. Rammen for hvilke anvendelsesformål, der kan fastsættes i en lokalplan for arealer inden for område 02.E.02 (omkring vejen Nupark syd for Energivej), indsnævres for arealer inden for 100 m fra område 02.E.01: Der tilføjes rammebestemmelse om, at anvendelse og bebyggelse skal fastlægges under hensyn til virksomhed i område 02.E.01, hvor om der vil være fastsat en planlægningszone.
 4. Afgrænsningen af rammeområde 02.E.01 flyttes nogle meter mod øst, hvorved Hjermvej og markareal, tilsammen 0,6 ha, medtages på en strækning, hvor vejen påregnes forlagt.
 5. Den indbyrdes grænse imellem område 02.E.01 og område 02.E.02 flyttes mod syd, så grænsedragningen mere præcist afspejler de ’flyttede’ arealers tilknytning til områdernes hovedanvendelse. Udvidelsen af område 02.E.01 udgøres af Energivej samt plantebælte og areal med regnvandsbassin vest og syd for Måbjergværket på i alt 6.7 ha samt areal syd for Energivej til offentlige formål på i alt 7,2 ha.
 6. For område 02.E.01 udgår følgende rammeformulering under kategorien Andet: "Konsekvenszoner: Måbjergværket, genbrugsindustri mm.”
 7. For område 02.E.02 udgår følgende rammeformulering under kategorien Bevaringsværdier: ”Delvis fredskov”.

Den aktuelle baggrund for rammeændringerne er projektet MEC, Maabjerg Energy Concept, der søges realiseret inden for område 02.E.01. Sideløbende med kommuneplantillæg nr. 20 verserer sag vedr. ny lokalplan nr. 1085, der udmønter ovennævnte ændringer, samt sag vedr. et kommuneplantillæg nr. 21 med ledsagende VVM-redegørelse for MEC-projektet. Miljøstyrelsens udstedelse af sidstnævnte kommuneplantillæg vil forudsætte, at Holstebro Byråd forinden har lagt rammerne i bl.a. en lokalplan for, at projektet vil kunne realiseres.

 

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen, Afdelingschef Søren Hemdorff, Byplanarkitekt Niels Henrik Ross-Petersen og Miljøtekniker Connie Schmidt deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 20, udkast 28-10-2012


7.         Forslag til lokalplan nr. 1085 for arealer ved Energivej (MEC mm.)

022810-2012

 

Sagsfremstilling

NHR/SH - TU - BY

Fra Teknik og Miljø foreligger udkast til lokalplan nr. 1085 for arealer til erhverv mm. ved Energivej i Holstebro. Lokalplanen omfatter cirka 70 ha, hvoraf omkring 50 ha allerede er i brug til byformål.

Den aktuelle baggrund for at tilvejebringe lokalplanen er ønsker om at kunne opføre en bioethanolfabrik i et samlet projekt, hvori også indgår udvidelser og ændringer af anlæg, der allerede ligger i området. Det samlede projekt, Maabjerg Energy Concept (MEC), udgøres af Måbjergværket med supplerende funktioner, Maabjerg Bioenergy biogasanlæg med supplerende funktioner og bioethanolfabrikken i et indbyrdes samvirke.

Hensigten med lokalplanen er at fastlægge en disponering af området, der befordrer en realisering af projektet på en mere hensigtsmæssig måde end de hidtil gældende lokalplaner nr. 249 (Måbjergværket mm.) og 1001 (arealerne nord for Energivej). Det indebærer dog også, at ejendommene med henholdsvis Maabjerg Bioenergys centrale anlæg og Nomis Affaldsterminal Måbjerg afskæres fra en tidligere lokalplanlagt nordlig udvidelse og på anden måde risikerer gener.

Lokalplanen kan kun gennemføres, såfremt kommuneplanen ændres og bl.a. muliggør, at en højere maksimal bygningshøjde udbredes til en større del af området, og at området udvides nogle meter mod øst på en kortere strækning, hvor Hjermvej tænkes forlagt.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller,

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 5. november 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Lokalplan nr. 1085, udkast 26-10-2012


8.         Anlægsbevilling til omlægning af Stationsvej

006086-2012

 

Sagsfremstilling

JKH/AV - TU-ØK-BY

Byrådet godkendte på mødet den 9. oktober 2012 budgettet for 2013-2016.

Til omprofilering af Stationsvej er der i anlægsbudgettet afsat 1.015.000 kr. i 2013, 2.486.000 kr. i 2014, og 8.821.000 kr. i 2015, i alt 12.322.000 kr.

Den nordlige del af Stationsvej, som er omfattet af lokalplan 1033, ønskes omlagt for at forbedre afvikling af trafikken i området, samt trafikken fra Ringvejskrydset til City.

Teknik og Miljø ønsker at igangsætte forundersøgelser m.m., således at områdets udbygning ikke forsinkes.

Det forventes, at der indledningsvis anvendes op til 600.000 kr., af det i anlægsbudgettet for 2013 afsatte beløb på 1.015.000 kr. til omprofilering af Stationsvej.

Beløbet på de 600.000 kr. anvendes til forundersøgelser, trafikanalyse, skitseprojekt for omlægning af Stationsvej og nyt parkeringsareal, samt skitseprojekt for nyt kryds, og ombygning af eksisterende kryds, samt overslag for vejdelen og parkeringsdelen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Teknisk Udvalg indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Teknisk udvalg den 5. november 2012 kl. 13.00

Indstilling tiltrådt.

 

Der udsendes en skriftlig orientering til Teknisk Udvalg om retningslinjerne for frigivelse af anlægsbevillinger.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Hostrup_Omlægning_Stationsvej_Bilag_01_TU_5_11_2012


9.         Regulativ for erhvervsaffald, ny ordning for genbrugspladserne

045662-2012

 

Sagsfremstilling

CS/FLS - UMNK - ØK - BY

Forslag til ny regulativordning for virksomheders adgang til genbrugspladserne, indstilles til Byrådets godkendelse, forinden offentlig høring.

Holstebro Kommunes gældende regulativ for erhvervsaffald er vedtaget på møde den 23. januar 2012 i Udvalget for Natur, Miljø og Klima.

Regulativet for erhvervsaffald indeholder en række ordninger for forskellige affaldsfraktioner og en ordning for genbrugspladserne. Det er ordningen for genbrugspladserne, der hermed stilles ændringsforslag til.

Ordningen for adgangen til genbrugspladserne er, som resten af regulativet for erhvervsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem kommunerne Holstebro, Struer og Lemvig samt Nomi i/s, hvorved ordningen bliver ens i de 3 kommuner.

Byrådet kan beslutte, om betalingen for adgangen til genbrugspladsen, sker som betaling pr. besøg eller som betaling af et abonnement.

Ordningen regulerer virksomheders og institutioners adgang til kommunens genbrugspladser. Den gældende ordning er en abonnementsordning, hvor virksomhederne efter tilmelding har fri adgang til genbrugspladserne. Ordningen foreslås ændret, så der sker en betaling pr. gang, genbrugspladsen benyttes. Ændringen er på baggrund af NVR's brugerundersøgelse udført i april 2012, og som jf. affaldsbekendtgørelsens § 63, stk. 5 dels skal danne grundlag for fordelingen af omkostninger mellem husholdninger og erhverv, og dels skal danne grundlag for beregning af gebyrer til de forskellige kategorier af virksomheder, der afleverer affald på genbrugspladsen.

Ved brug af data fra brugerundersøgelsen til beregning af abonnement til genbrugspladsen, kan det konstateres at abonnementspris ca. tredobles i forhold til genbrugspladsgebyrerne for 2012.

 Kategori

 Gebyr 2012

Beregnet gebyr 2013 (ca.)

 Øvrige

 600

 1.700

 Håndværker, 1 ansat

 4.800

 13.600

 Håndværker, 2-10 ansatte

 7.200

 20.400

 Håndværker, 10+ ansatte

 9.600

 27.200

Beregnes afregningen efter betaling pr. besøg, vil beløbet ligge omkring 125 kr. pr. bil/kassevogn og ekstra 125 kr., hvis der er trailer på køretøjet. Endelig fastlæggelse og vedtagelse af affaldsgebyrer for 2013 vil blive forelagt på senere særskilt dagsorden. 

Foruden den frivillige betaling for adgangen til genbrugspladserne pålægges alle virksomheder i kommunen et administrationsgebyr, der opkræves særskilt. Administrationsgebyret dækker kommunens generelle udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv.

Teknik og Miljø vurderer, at der ved brug af modellen med betaling pr. gang vil være flere virksomheder, der vil benytte sig af genbrugspladsordningen. Ordningen har flere fordele. Uanset hvilken ordning der vælges, skal der ske en særskilt afregning for afleveret farligt affald pr. gang. Ligeledes vil virksomheder fra andre kommuner og virksomheder fra udlandet ved brug af ordningen også kun betale for de gange, de benytter kommunes genbrugspladser.

Teknik og Miljø lægger derfor i vedlagte forslag til ny ordning for genbrugspladserne op til, at betalingen for virksomheders adgang til genbrugspladserne fra og med 2013, ændres fra den gældende abonnementsordning til at ske som betaling pr. besøg, populært kaldet klippekortsmodellen.   

Forslag til ny ordning for genbrugspladserne, er vedlagt som bilag til denne dagsorden. Tekst skrevet med rødt, er fastlagt udfra standardregulativets paradigmer i affaldsbekendtgørelsen, ændringerne er skrevet med sort, fed type.

Efter vedtagelse af forslaget skal det i offentlig høring i 4 uger, inden det igen skal forelægges til endelig vedtagelse.

 

På grund af tidspresset foreslår Teknik og Miljø, at Byrådet bemyndiger Udvalget for Natur, Miljø- og Klima til at kunne vedtage den endelige ordning for genbrugspladserne under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i regulativet.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller, at:

Økonomiudvalget sender sagen til Byårdet med anbefaling af, at forslag til regulativordning sendes i høring og således, at sagen også behandles på Byrådsmødet den 18. december 2012.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 5. november 2012 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt.

 

Udvalget for Natur, Miljø og Klima ønsker på et senere tidspunkt at få en opfølgning/orientering omkring ordningen.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byårdet med anbefaling af, at sagen sendes i høring og således at sagen også behandles på Byrådsmødet den 18. december.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Forslag til  ny ordning for genbrugspladserne i kommunens erhvervsregulativ


10.      Affaldsselskabet L90

009342-2008

 

Sagsfremstilling

LKD/SGK - UNMK - ØK - BY

Byrådet har på møde d. 23. august 2011 besluttet, at Holstebro Kommune anmoder om at udtræde af Affaldsselskabet L90, under forbehold for de i sagsfremstillingen angivne udtrædelsesvilkår.

Holstebro Kommune har efterfølgende, ved skrivelse af 24. august 2011, fremsendt en formel udmeldelsesbegæring til L90. Det fremgår heraf, at Holstebro Kommune ønsker at udtræde uden omkostninger, men er villige til at acceptere en juridisk og økonomisk hæftelse for så vidt krav, der vil kunne føres tilbage til kommunens medlemsperiode - dog accepteres ingen juridisk eller økonomisk hæftelse for L90II.

L90 har ved skrivelse af 19. september 2012 meddelt, at bestyrelsen i L90 på møde d. 11. september i år har behandlet Holstebro Kommunes anmodning om udtræden af L90. Bestyrelsen besluttede på mødet, at Holstebro Kommune ikke kan udtræde på økonomisk lempelige betingelser. Bestyrelsen udbeder sig tilkendegivelse om, hvilken konsekvens Holstebro Kommune vil drage heraf.

Da det ikke er muligt at udtræde på de anførte betingelser og da det forventes at L90II ikke realiseres, indstiller Teknik og Miljø, at Holstebro Kommune ikke udtræder af L90.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 5. november 2012 kl. 09.00

Udvalget for Natur, Miljø og Klima tiltrådte indstillingen.

 

Såfremt L90II søges realiseret tages sagen op til fornyet behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


11.      Vedtagelse af 9 kommunale Natura 2000-planer

053335-2011

 

Sagsfremstilling

THN/FLS - UNMK - ØK - BY

 

EU´s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektivet) forpligter Danmark til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette en række naturtyper eller arter, der er sjældne eller karakteristiske på europæisk plan. Med henblik på at prioritere den nødvendige indsats, har Naturstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan for hvert af de udpegede områder. Statens Natura 2000-planer blev udsendt den 8. december 2011. Ifølge Miljømålsloven skal kommunerne som opfølgning på planerne udarbejde kommunale Natura 2000-handleplaner.

I samarbejde med Naturstyrelsen og de nabokommuner der har andel i de 9 Natura 2000-handleplaner, der helt eller delvist berører Holstebro Kommune, er der udarbejdet Natura 2000-handleplaner. Disse har været i 8 ugers offentlig høring fra den 8. juni 2012. Høringen er afsluttet, og efter behandling på møde for Natur, Miljø og Klimaudvalget den 8. oktober, er resultatet af den offentlige høring nu indarbejdet i de 9 Natura 2000-handleplaner. Handleplanerne skal være endeligt vedtaget den 8. december 2012. Handleplanerne ligger på sagen.

Naturstyrelsen har forbeholdt sig ret til at foretage ændringer indtil 8. december 2012. Ændringer fra Naturstyrelsen vedrører dog kun statslige ansvarsområder, og ikke den kommunale del af handleplanerne, og har derfor ingen betydning for kommunens vedtagelse.

Holstebro Kommune skal endeligt vedtage indholdet af de 9 Natura 2000-handleplaner for de arealer og ansvarsområder der er gældende for Holstebro Kommune. Heri er ikke omfattet fredskovspligtige arealer samt arealer ejet af Naturstyrelsen, der er medtaget i planen for sammenhængens skyld. Her er Naturstyrelsen handleplanmyndighed, og Holstebro Byråd skal dermed ikke vedtage den del af planen der omhandler statsejede arealer samt fredskovspligtige arealer.

 

Indstilling

Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima den 5. november 2012 kl. 09.00

Indstilling tiltrådt


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Teknik og Miljø Søren Gais Kjeldsen deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


12.      Folkeskolen - Udbygning af Halgård Skole

022095-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede på sit møde den 21. juni 2012, at der for Halgård Skole skulle udarbejdes et projekt omfattende et nyt indskolingshus med plads til 9 klasser, en renovering af den ældste del af skolen og etablering af nye idrætslokaler.

Der er nedsat et byggeudvalg som er i færd med at lægge sidste hånd på planerne for et nyt indskolingshus med plads til 9 klasser. Til finansiering af indskolingshuset er der afsat 21.845.000 kr.

Det indstilles at der meddeles en anlægsbevilling på 21.845.000 kr. finansieret med 1.845.000 af puljen for skoleudbygning afsat på budget 2012 og 10.000.000 kr. afsat på budget 2013 og yderligere 10.000.000 kr. i overslagsåret 2014.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at: 

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. november 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) og Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


13.      Folkeskolen - Udvidelse af lærerværelse på Sct. Jørgens Skole og etablering af ventilation på A-gangen

022326-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Arbejdstilsynet har afgivet påbud på Sct. Jørgens Skole om manglende ventilation på A-gangen. Arbejdstilsynet har konstateret, at luftskiftet på skolens A-gang der omfatter 15 klasselokaler ikke overholder gældende regler. Efterfølgende har forskellige muligheder været afsøgt.

Udvalget for Børn og Unge har på sit møde den 24. maj fået præsenteret 3 løsningsforslag og peget på en model med et centralt placeret ventilationsanlæg fælles for alle rum og udvidelse af undervisningslokalerne med 2,4 m i bredden. Forslaget skal ses i sammenhæng med, at der i 2013 er afsat 2 mio. kr. fra midler til særlig vedligeholdelse af facaden. Med dette forslag vil de 15 klasselokaler på A-gangen få udvidet rumarealet fra ca. 50 m2 til ca. 65 m2. Udvidelsen vil samtidigt være i tråd med Udvalgets "Generelle krav til skolebygninger". Udvidelse plus ventilationsanlæg koster 2,7 mio. kr. Byrådet har ved budgetlægningen for 2013 afsat 711.000 kr. og for overslagsåret 2014 afsat 1.330.000 kr. Endelig er der i puljen "Arbejdsmiljø" for 2012 et beløb på 722.000 kr. som indstilles at indgå i finansieringen.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. november 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) og Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


14.      Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Rolf Krake Skolen

026389-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd har den 21. august 2012 meddelt en samlet anlægsbevilling på 6.300.000 kr. til ombygning af skolebibliotek og personalerum på Rolf Krake Skolen.

Efter endt licitation er der reduceret i projektøkonomien. Der er således ikke afsat midler til ventilation i personalerum, samt forslaget om solceller på biblioteksbygningens tag. Med afsæt i byggeudvalgets seneste møde, indstiller forvaltningen, at der afsættes yderligere 478.000 kr. til projektet.

På byggeudvalgsmødet i april måned blev det besluttet at: "Det er ikke forudsat i byggeprogrammet at der skal udføres mekanisk ventilation i lærerværelset/forsamlingslokalet. Det er aftalt at der projekteres og indhentes tilbud på et mekanisk ventilationsanlæg i lærerværelset/forsamlingslokalet og udgiften hertil tillægges den samlede projektøkonomi". Tilbuddet på et mekanisk ventilationsanlæg udgør 390.000 kr. Tilbuddet på solceller på bibliotekstilbygningens tag udgør 88.000 kr.

Den samlede udgift kan finansieres af puljen skoleudbygning. Efter frigivelse af rådighedsbeløb udgør puljen 0. kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. november 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) og Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


15.      Folkeskolen - Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Sønderlandsskolen

047432-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU - ØK - BY

Holstebro Byråd besluttede den 21. februar 2012 at Sønderlandsskolen ombygges/renoveres/nybygges.

På anlægsbudgettet for 2013 - 2016 er der afsat anlægsmidler. Det indstilles at der meddeles en anlægsbevilling omfattende budgetårene 2013 og 2014. 

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. november 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) og Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


16.      Folkeskolen - Udskiftning af opfyld i forbindelse med skolebyggeri i Mejrup

026388-2012

 

Sagsfremstilling

BE/AL - BU

Holstebro Byråd har den 21. august 2012 meddelt en samlet anlægsbevilling på 16.875.000 kr. til udbygning på Mejrup Skole.

Jordbundsundersøgelser viser, at det er nødvendigt at udskifte en del opfyld/råjord på sportspladsen, hvor tilbygningen til Mejrup Skole skal ligge. Som erstatning skal der opbygges en sandpudefundering som underlag for bygningerne. Ialt 504.000 kr.

Udgiften kan finansieres af puljen skoleudbygning. Efter frigivelse af rådighedsbeløb udgør puljen 0 kr.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller, at:

Økonomiudvalget sender sagen til Byrådet med anbefaling, og således at udgiften holdes inden for Udvalget for Børn og Unges egen ramme.

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. november 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) og Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling, og således at udgiften holdes inden for Udvalget for Børn og Unges egen ramme.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

2012-0412 Georapport Mejrup Skolevej Mejrup 20120704 CNN


17.      Dagtilbud - Høring vedr. Udsigten Thorsminde

014661-2012

 

Sagsfremstilling

BE - SLV - BU - ØK - BY

Udvalget for Børn og Unge besluttede i sit møde den 27. september 2012, at sende følgende forslag om børnepasning i Thorsminde i høring:

"Der etableres dagpleje for 0-2 årige børn i Thorsminde i dagplejehjem. Forældre kompenseres for egen pasning ved gæstepleje og tilbydes alternativt gæsteplads i dagplejen Staby/Ulfborg. 3-5 årige børnehavebørn passes i Lærkereden, Staby. Der etableres en ordning med transport for nuværende børnehavebørn i Udsigten som ophører ved skolestart 2013".

Høringen blev iværksat jævnfør Udvalgets beslutning på mødet d. 11. oktober 2012. Høringssvarene fra de respektive interessenter er indkommet og ligger på sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. november 2012 kl. 12.00

"Udsigten" i Thorsminde ændres fra integreret institution til vuggestue. Børnehavebørnene overføres til pasning i "Lærkereden" i Staby.

 

Udvalget evaluerer på ordningen ultimo november 2013.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


18.      Dagtilbud - Vinderup Børnehus - anlægsbevilling

047250-2012

 

Sagsfremstilling

BE/CES - BU - ØK - BY

Byrådet besluttede i sit møde den 17. maj 2012 at foretage en strukturtilpasning på daginstitutionsområdet i Vinderup. Beslutningen indbefatter, at der skal foretages ændringer i bygningsmassen i Vinderup, således at det nuværende Grønningen nedrives og erstattes med et nybyggeri som sammenbygges med Tusindben (det tidligere rådhus i Vinderup).

I forbindelse med beslutningen i maj måned estimerede Teknik & Miljø en forventet anlægsramme til byggeriet på 7.598.000 kr., hvilket der hermed søges anlægsbevilling til.

Budget og Regnskab har ingen bemærkninger til de budget- og bevillingsmæssige oplysninger i sagen.

 

Indstilling

Udvalget for Børn og Unge indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Udvalget for Børn og Unge den 8. november 2012 kl. 12.00

Indstillingen følges.

 

Jens Kr. Hedegaard (V) og Canan Dogan (A) deltog ikke ved sagens behandling.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Direktør for Børn og Unge Bent Østergaard deltog ved sagens behandling.

 

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

 


19.      Center for Sundhed - Samarbejdsaftale med Region Midtjylland

005288-2012

 

Sagsfremstilling

AK/KVL - SOU + BU + AM - ØK - BY

Holstebro Kommune og Region Midtjylland har sammen ansøgt om og fået bevilget 75 mio. kr. fra statens pulje til læge-, sundheds- og akuthuse til etablering af Center for Sundhed i Holstebro. 18 mio. kr. af bevillingen skal anvendes på regionale funktioner og 57 mio. kr. på kommunale funktioner i centret. Derudover er der en egenfinansiering fra begge parter.

Region Midtjylland og Holstebro Kommune ser Center for Sundhed / Sundheds- og akuthuset som et sammenhængende tilbud til borgerne af høj kvalitet, hvor almen praksis og kommunale og regionale sundhedstilbud ligger side om side til fordel for borgerne, men hvor også andre sundhedsaktører er med til at fylde indhold i de nære sundhedstilbud.

Med henblik på at sætte rammerne for etableringen af Center for Sundhed, som et fælles projekt og sikre, at Center for Sundhed bliver et modelprojekt, som viser nye veje i fremtidens sundhedsvæsen, har Holstebro Kommune og Region Midtjylland udarbejdet en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen er todelt. Første del af samarbejdsaftalen beskriver det fælles grundlag for etableringen af centret. Der fastlægges følgende værdier:

Desuden beskrives følgende visioner for Center for Sundhed:

 1. Størstedelen af borgernes kontakt med sundhedsvæsenet foregår lokalt
 1. Samling af størsteparten af alle lokale nære sundhedstilbud ét sted
 1. Innovative og progressive sundhedsløsninger i Holstebro
 1. Dialog med borgerne 

Endelig beskrives principper for de bygningsmæssige rammer med regionale og kommunale funktioner og lokaler til almen praksis. 

Anden del af samarbejdsaftalen fastsætter en række model- og udviklingsprojekter, som på tværs af sektorer og forvaltninger i Holstebro Kommune skal fremme udviklingen af det nære sundhedsvæsen i Holstebro Kommune.

I  aftalen fastsættes 7 udviklingsprojekter:

 1. projekt: Udvikling af egenomsorg og mestring 
 1. projekt: Reduktion af forebyggelige indlæggelser 
 1. projekt: Fokus på overgange og gode udskrivningsforløb
 1. projekt: Udvikling af behandling af patienter i eget hjem
 1. projekt: Udvikling af samarbejde og tværgående forløb mellem Behandlingspsykiatrien, Socialpsykiatrien og Arbejdsmarked
 1. projekt: Metodeudvikling på området for svangreomsorg og sundhedspleje 
 1. projekt: Øget samarbejde mellem Holstebro Kommunes centrale aktører på børne- og ungeområdet og den regionale børne- og ungdomspsykiatri

Disse projekter vil komme til at strække sig over flere kalenderår og vil ikke kunne sættes i gang på én gang. Der vil skulle prioriteres mellem projekterne. I aftalen beskrives desuden organiseringen af projektarbejdet.

Samarbejdsaftalen er godkendt i:

Der er blevet orienteret om aftalen i F-MED, Handicapråd og Ældreråd.

Byrådet har modtaget en orientering om samarbejdsaftalen under Aktuelt Kvarter den 9. oktober 2012 og det er aftalt at sagen forelægges til Byrådets efterretning den 20. november 2012.

 

Indstilling

Økonomiudvalget har godkendt samarbejdsaftalen og fremsender sagen til Byrådets efterretning.

 

Tidligere beslutning

Økonomiudvalget den 24. oktober 2012 kl. 08.30

Tiltrådt indstillingen.

 

Sagen sendes til Byrådets efterretning.

 

Beslutning

 

Aftalen blev taget til efterretning.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

SOU + BU + AM - ØK - BY - Bilag 1 - 15.08.2012 - Udkast til samarbejdsaftale til politisk behandling


20.      Abonnementsaftale med Struer og Lemvig kommuner. Misbrugsindsatsen

014390-2007

 

Sagsfremstilling

HB / ACB – SOU - BY

 

Lemvig, Struer og Holstebro kommuner har et samarbejde omkring misbrugsindsatsen, hvor Holstebro Kommune er driftsherre. I henhold til rammeaftale for det specialiserede socialområde, er der mulighed for at indgå aftaler om abonnementsbetaling – som et alternativ til løbende afregning for hver enkelt ydelse.

 

Holstebro Kommune indgik aftale med Lemvig og Struer om en abonnementsmodel for ambulant misbrugsbehandling for årene 2011 og 2012. Der fremsættes nu forslag om, at der også i 2013 indgås en aftale om abonnementsfinansiering af ambulant alkohol- og stofbehandling – tilsvarende den aftale der har været gældende i de to foregående år. 

 

Der er fortsat høj fokus på kvaliteten i misbrugsindsatsen, og herudover skal abonnementsordningen sikre stabilisering af udgiftsniveauet. Med de hidtidige abonnementsaftaler er det lykkedes at fastholde udgiftsniveauet til køb af ambulant misbrugsbehandling. En abonnementsordning betyder samtidig, at de to institutioners driftsgrundlag ligger fast for 1 år ad gangen.

 

Abonnementsaftalen for 2013 svarer til principperne i de 2 tidligere års aftaler om abonnement. Der skal ske efterregulering, hvis den enkelte kommunes budgetandel afviger mere end 20 % fra det aftalte. 

 

Der sker fortsat registrering af de ydelser, som de enkelte kommuners borgere får, så kommunerne har mulighed for at følge udviklingen på området. Samtidig er der også fortsat behov for at kunne takstafregne for ydelser der leveres til borgere, som kommer fra andre kommuner end de 3 samarbejdskommuner. 

 

Efterfølgende tabel viser beløbene for abonnementsbetaling for Holstebro, Lemvig og Struer i 2013

(tusind kr. i 2013-priser)

 

Alkoholbehandlingen

Stofbehandlingen

Lemvig 

649

599

Struer

1.068

2.142

Holstebro

3.848

5.064

Den tværkommunale administrative styregruppe indstiller at abonnementsordningen fortsættes i 2013 og forslaget behandles politisk i Struer og Lemvig kommuner.

Der er udarbejdet en ydelsesoversigt for 2013, der vedhæftes som bilag sammen med tillæg til samarbejdsaftale (aftale om abonnement i 2013).

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at abonnements-modellen på misbrugsbehandlingsområdet fortsættes i 2013.

 

Tidligere beslutning

Social- og Sundhedsudvalget den 9. oktober 2012 kl. 12.00

Indstillingen godkendes.

 

Ali Moussa Al Maanaki (A) deltog ikke i behandling af sagen.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

SOU 09.10.2012 - Bilag 1 - Ydelser i Stof- og Alkoholbehandlingen 2013

SOU 09.10.2012 - Bilag 2 - Tillæg til samarbejdsaftale vedr. abonnement


21.      Anlægsregnskab for udbygning af Holstebro Kunstmuseum, Færchfløjen

037171-2008

 

Sagsfremstilling

AK/LiM - KF - ØK - BY

Anlægsprojektet for udbygning af Holstebro Kunstmuseum - Færchfløjen kan afsluttes.

Holstebro Byråd bevilgede på møder den 21. april 2009 og 18. januar 2011 og Økonomiudvalget den 1. september 2010, at der blev frigivet et rådighedsbeløb på i alt 21 mio. kr. som alle doneres af Færchfonden.

Regnskabet udviser et merforbrug på 279.697,01 kr., som udgør administrationsbidrag - anlæg.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller og Økonomiudvalget anbefaler, at:

 

Tidligere beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget den 22. oktober 2012 kl. 09.00

Indstillingen godkendes.

 

Arne Lægaard (V) deltog ikke i behandling af sagen.


Økonomiudvalget den 14. november 2012 kl. 08.30

Fremsendes til Byrådet med anbefaling.

 

Nils Ulrik Nielsen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Beslutning

 

Godkendt som indstillet.

 

Jens Otto Nystrup (A), Pernille Bloch (C), Eli Vium (O) og Søren Olesen (O) deltog ikke ved sagens behandling.

 

Bilag

Anlægsregnskab


Lukket del

22.      Aktuelt Kvarter

000033-2012

 

 


23.      Køb

047073-2012

 

 


24.      Køb

041118-2012

 

 


25.      salg

049094-2011