Boringsindretning

  • Print
  • Forstør tekst

Det er vigtigt, at boringer overholder gældende krav til indretning, så der ikke kan ske forurening af grundvandet via boringerne. I de to links herunder kan du se eksempler på, hvordan din boring skal være indrettet. På billederne er der eksempler på, hvordan det skal se ud, og hvordan det ikke skal se ud. Du kan selv tjekke og udbedre mindre fejl, men skal der ske ændringer til indretningen, skal du have en brøndborer til at gøre det - han er uddannet til det, hvilket loven kræver.

Din boring skal godkendes af en sagkyndig med brøndborerbevis (min. B-bevis), for at du kan få en indvindingstilladelse.

Eksempler på rigtig og forkert indretning (billeder)

Korrekt indretning (figur) 

Fredningsbælte omkring boringer

I vandindvindingstilladelser til erhvervsformål og markvanding, der gives af kommunen, fastlægges et fredningsbælte med en radius på 5 meter omkring boringen. I fredningsbæltet må der ikke gødes eller bruges bekæmpelsesmidler. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet, er heller ikke tilladt.

Er en boring beliggende ved marker i omdrift eller med intensiv kvæghold, skal fredningsbæltet være tydeligt markeret, f.eks. med beplantning eller permanent indhegning. Læs også herunder Markvandingsboringer og bekæmpelsesmidler.


keyboard_arrow_up