Hjælp til kørsel

Du har mulighed for at få hjælp til kørsel, men der findes mange forskellige regler. 

Har du brug for kørsel?

Her på siden, kan du få overblik over, hvem du skal kontakte om hvad.

Du skal dog kontakte følgende, hvis du skal:

 • have kørsel til læge eller speciallæge, så skal du kontakte Kørselskontoret 
 • til undersøgelse og / eller behandling på sygehuset, så skal du kontakte Region Midtjylland

Som hovedregel skal du selv sørge for kørsel.

 • Såfremt offentlig transport ikke er forsvarlig, ydes taxakørsel eller befordringsgodtgørelse til bil.
 • Den trænende terapeut foretager vurderingen.
 • Der kan kun ydes befordring/godtgørelse til det nærmeste træningssted. 
 • Såfremt der kun er mulighed for træning på et bestemt træningssted, ydes der befordring/godtgørelse dertil.
 • Borgeren kan ikke bevilges taxa på grund af manglende offentlige transportmidler, men der kan ydes befordringsgodtgørelse til bil ud fra de gældende regler.

Befordring til pensionister:

Såfremt offentlig transport er forsvarlig, kan udgifter til billigste transportmiddel refunderes, såfremt prisen tur/retur overstiger 44 kr.

Befordring til ikke-pensionister:

Såfremt offentlig transport er forsvarlig, kan udgifter til billigste transportmiddel refunderes, såfremt der er mere end 50 km til træningsstedet, og prisen tur/retur overstiger 104 kr.

Hvis du vælger et genoptræningssted i en anden kommune, er din bopælskommune alene forpligtet til at yde befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville være berettiget til, hvis du havde valgt det genoptræningssted, som din kommune ville henvise dig til.

Klageadgang:

Klage over befordring efter sundhedsreglerne sker til Styrelsen for Patientklager og skal ske senest 4 uger efter, at borger modtog afgørelsen fra kommunen. Hvis borger ikke har fået en afgørelse beregnes fristen fra den dag, hvor borger blev opmærksom på klagemuligheden.

Du kan kontakte Styrelsen for Patientklager på:

 • Tlf.: 72330500 - Du kan ringe alle hverdag kl. 10.00-14.00, 
 • Mail: stpk@stpk.dk

Oplysninger om alternative muligheder for transport:

Er du ikke berettiget til at få kørslen bevilget til genoptræning efter ovenstående retningslinjer, kan du læse mere om mulighederne for offentlig trafik og flextrafik på Midttrafiks hjemmeside, hvor du også finder prisberegneren, som kan udregne prisen på en flextur .

www.midttrafik.dk

Der er egenbetaling på kørselsordning til genoptræning efter midlertidig svækkelse (Servicelovens §86.1 og 2).

Kørsel kan bevilges når følgende gør sig gældende:

 • Borgeren er ikke i stand til at benytte offentligt transportmiddel.
 • Borgeren kan ikke føre egen bil eller motoriseret køretøj
 • Borgeren er i stand til at benytte kørselsordningen, mht. materiel, køretider, tidspunkter, etc.
 • Der er mulighed for at få en periodevis bevilling, såfremt en lægeerklæring kan attestere nødvendigheden heraf, f.eks. ved hjertelidelser, hvor man ikke kan tåle kulde.
 • Borgeren har ingen pårørende, der kan transportere borgeren.
 • Der er egenbetaling på kørslen svarende til kr. 57,- pr. returkørsel (pr. 01.01.2023).

Følgende kriterier skal være opfyldte:

 • Du er fyldt 18 år
 • Du er stærkt bevægelsesbesværet og bruger kørestol, rollator eller lignende
 • Du kan ikke bruge den kollektive trafik på almindelige vilkår
 • Du har et varigt handicap
 • Du er blind eller stærkt svagtseende

Kørslen må kun anvendes til fritidsformål, for eksempel:

 • Besøg hos familie og venner.
 • Indkøb, posthus, bankbesøg etc.
 • Frisør og lignende.
 • Kørsel til kulturelle aktiviteter eller idrætsaktiviteter.
 • Kørsel til fysioterapi og handicapridning.
 • Du skal, når du skal benytte kørsel til behandling eller terapi hos fx lægen og hospitalet, kontakte Borgerservice eller Region Midtjylland, for at høre, om de dækker din kørsel.
  Hvis de ikke dækker din kørsel, kan handicapordningen benyttes.
 • Der er egenbetaling på kr. 4,00 pr. kørt kilometer, dog minimum kr. 41,00.
 • Der bevilges 104 ture om året.

Ansøg om kørsel

Når du har ansøgt om kørsel, vil du blive kontaktet.

Har du spørgsmål, så er du også velkommen til at kontakte Myndighed Hjælpemidler og APV på tlf.: 9611 4945

Læs mere om handicapkørsel på midttrafiks hjemmeside.

I forbindelse med ansøgning og ydelse af hjælpemidler og forbrugsgoder (herunder også afprøvning) kan du få befordringsgodtgørelse, når den samlede transportudgift overstiger kr. 60,00  (kr. 25,00 for pensionister).

Der kan også ydes befordringsgodtgørelse til en ledsager, hvis dette er absolut påkrævet på grund af ansøgerens helbredstilstand eller alder.

Benytter du frit leverandørvalg, ydes befordringsgodtgørelse svarende til afstanden til det sted, hvor vi efter sædvanlig praksis ville have udleveret hjælpemidlet eller forbrugsgodet. 

Kontakt Visitation, Hjælpemider og APV for bevilling - tlf.: 9611 4945.

Fra den 4. januar 2016 er bybus taxa erstattet af Flextur.

Ønsker du at vide noget om Flextur - benyt dette Flextur.

Social og Sundhed

Myndighed Hjælpemidler og APV

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114910

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag kl. 08.30 - 11.30