Sagsbehandlingsfrister

Her kan du se hvor lang tid der må gå fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning til en afgørelse træffes.

Frister for sagsbehandling

Holstebro Byråd har den 19. december 2023 behandlet sagsbehandlingsfristerne for Holstebro Kommune.

For at sikre en hurtig sagsbehandling skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang tid, der må gå fra det tidspunkt, hvor kommunen modtager en ansøgning, til en afgørelse træffes. Fristerne skal fastsættes for hvert enkelte sociale sagsområde, og fristerne skal offentliggøres.

Hvis kommunen ikke kan overholde fristen, skal ansøgeren have skriftlig besked om, hvornår sagen ventes at være afgjort. Fristerne beregnes med tillæg af søndage, helligdage og hverdage, hvor kommunen holder lukket.

Hvis en tidsfrist overskrides, kan ansøgeren klage over det. Det skal ske i forbindelse med, at der i øvrigt klages over kommunens afgørelse i sagen.

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Personlige tillæg 3 uger Pensionslovens § 14 og § 17 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension
Helbredstillæg 3 uger Pensionslovens § 14 samt §§ 17 og 18 i lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig førtidspension
Indskudslån 2 uger Lov om individuel boligstøtte
Økonomisk friplads 2 uger Dagtilbudslovens § 43, stk. 1 nr. 2
Tilskud til plads i dagtilbud i en anden kommune 3 uger Dagtilbudslovens § 28
Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Aktivitets- og dagtilbud 4 uger Lov om social service § 79
Personlig pleje 2 uger Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1
Praktisk hjælp 4 uger Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2
Rehabiliteringstilbud personlig pleje 2 uger Lov om social service § 83a
Rehabiliteringstilbud praktisk hjælp 4 uger Lov om social service § 83a
Madservice 2 uger Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 3
Afløsning i hjemmet 2 uger Lov om social service § 84, stk. 1
Midlertidig plads (aflastning) 2 uger Lov om social service § 84, stk. 2
Genoptræning og træning 2 uger Lov om social service § 86, stk. 1
Vedligeholdelsestræning 2 uger Lov om social service § 86, stk. 2
Privat ansat hjemmehjælp 2 uger Lov om social service § 94
Kontant tilskud til hjælp og ansættelse som arbejdsleder 12 uger Lov om social service § 95
Ledsageordning 8 uger Lov om social service § 97
Kropsbårne hjælpemidler 4 uger Lov om social service § 112
Hjælpemidler - udlån, (hverdagsaktiviteter) 5 måneder Lov om social service § 112
Hjælpemidler - udlån, (personlig dagligdags livsførelse) 30 hverdage Lov om social service § 112
Genbevilling af hjælpemidler ift. andre bestemmelser 4 uger Lov om social service § 112 b
Hjælpemidler - forbrugsgoder 5 måneder Lov om social service § 113
Tro og love-sager 2 uger Lov om social services § 113 a
Tidsbegrænsede hjælpemidler 4 uger Lov om social services § 113 b
Hjælpemidler - støtte til køb af bil 6 måneder Lov om social service § 114
Hjælpemidler - reparation af særlige indretninger i handicapbiler 3 dage Lov om social service § 114
Hjælpemidler - boligændringer (mindre) 6 måneder Lov om social service § 116
Hjælpemidler – boligændringer (større) 6 måneder Lov om social service § 116
Individuel befordring 4 uger Lov om social service § 117
Hjælpemidler ved hastigt fremadskridende sygdom 5 hverdage Lov om social service § 117 a
Plejevederlag til pasning af døende 3 hverdage Lov om social service § 119
Dækning af udgifter til sygeplejeartikler og lign. 1 uge Lov om social service § 122
Visitation til plejebolig 2 måneder Lov om social service § 192 a
Vurdering af friplejebolig 2 uger Friplejeboliglovens § 4

Dagtilbud og SFO

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Socialpædagogisk friplads 8 uger Dagtilbudsloven § 43, stk. 1 nr. 4
Tilskud til privat pasning, herunder godkendelse af privat passer 4 uger Dagtilbudsloven § 80
Tilskud til pasning af egne børn 2 uger Dagtilbudsloven § 86
Deltidsplads 30 timer ved barselsorlov 2 uger Dagtilbudsloven § 27b
Søskendetilskud i dagtilbud og SFO   Dagtilbudsloven § 43 og § 63
Økonomisk fripladstilskud   Dagtilbudsloven § 43, § 63 og § 76
Kombinationstilbud - kommunalt og privat tilbud 4 uger Dagtilbudsloven § 85a

Familieområdet

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Forebyggende indsatser 6 uger Barnets Lov § 30, § 31, § 35, stk. 1 og 2 og § 81
Merudgifter vedr. børn med funktionsnedsættelser 13 uger Barnets Lov § 86
Tabt arbejdsfortjeneste 20 uger Barnets Lov § 87
Ledsagelse af unge mellem 16 og 18 år, der har funktionsnedsættelser 8 uger Barnets Lov § 89
Særlig økonomisk støtte 6 uger Barnets Lov § 35, stk. 4
Særlig behov for støtte og foranstaltninger 22 uger (inklusiv 4 måneder til den børnefaglig undersøgelse) Barnets Lov § 32, stk. 1
Støtteperson til forældremyndigheds-indehaveren med anbragte børn og unge 4 uger Barnets Lov  § 75
Hjemmetræning af børn og unge med funktionsnedsættelser 6 måneder Barnets Lov § 85
Aflastning/afløsning 12 uger Lov om social service § 84, stk. 1 jævnfør Barnets Lov § 90
Samvær og kontakt med anbragte børn og unge 4 uger Barnets Lov § 103
Personlig pleje 2 uger Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 1 jævnfør Barnets Lov § 90
Praktisk hjælp 4 uger Lov om social service § 83, stk. 1, nr. 2 jævnfør Barnets Lov § 90
Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Henvisning til VISO efter anmodning 8 uger Lov om social service § 13, stk. 2, 3. pkt.
Gruppebaseret hjælp og støtte 4 uger Lov om social service § 82 a
Individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte 4 uger Lov om social service § 82 b
Hjemmevejledning 8 uger Lov om social service § 85
Hjælp, omsorg og støtte efter housing first-tilgangen til hjemløse 4 uger Lov om social service § 85a
Borgerstyret personlig assistance (BPA) 12 uger Lov om social service § 96
Kontaktperson til døvblinde 8 uger Lov om social service § 98
Støtte- og kontaktperson til sindslidende, misbrugere og personer med særlige sociale problemer, som ikke kan opholde sig i egen bolig 1 uge Lov om social service § 99
Merudgifter voksne 12 uger Lov om social service § 100
Misbrugsbehandling 2 uger Lov om social service § 101
Anonym stofmisbrugsbehandling 2 uger Lov om social service § 101a
Behandling 8 uger Lov om social service § 102
Beskyttet beskæftigelse 8 uger Lov om social service § 103
Aktivitets- og samværstilbud 8 uger Lov om social service § 104
Midlertidigt botilbud 12 uger Lov om social service § 107
Langvarigt botilbud 12 uger Lov om social service § 108
Plejevederlag for pasning af nærtstående med alvorligt handicap eller sygdom 1 uge Lov om social service § 118
Anvisning af husly 2 uger Lov om Social Service § 80

Tilbud og støtte til beskæftigelse

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovbekendtgørelse

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Virksomhedspraktik efter ansøgning 2 uger jf. § 57
Løntilskud efter ansøgning 2 uger jf. § 66
Løntilskud til førtidspensionister 1 måned jf. § 66
Vejledning og opkvalificering i form af ordinær uddannelse til borgere som er i fleksjob og førtidspensionister 1 måned jf. § 90
Jobafklaringsforløb 1 uge jf. § 107
Ressourceforløb 3 måneder jf. §§ 112-115
Ressourceforløb til førtidspensionister u/40 år 3 måneder jf. § 115
Fleksjob 4 måneder jf. § 118
Fastholdelsesfleksjob 4 måneder jf.  §§ 118 jf. 119
Fleksløntilskud 1 måned jf. § 123
Revalidering 3 måneder jf. § 142
Forrevalidering 3 måneder jf. § 144
Tilskud eller rentefrit lån til etablering af selvstændig virksomhed under revalidering 4 måneder
jf. § 147
Jobrotationsydelse 4 uger jf. § 149
Tilskud til arbejdsgivere som indgår uddannelsesaftale med voksenlærling 3 måneder jf. § 158
Opkvalificering ved ansættelse og fastholdelse i fleksjob 1 måned jf. § 162
Mentorstøtte 2 uger jf. § 167
Tilskud til hjælpemidler i forbindelse med deltagelse i tilbud 2 uger jf. § 172
Støtte til særlige udgifter i forbindelse med deltagelse i tilbud 2 uger jf. § 173
Befordringsgodtgørelse 2 uger jf. § 175
Merudgiftsgodtgørelse for udgifter til deltagelse i tilbud 2 uger jf. § 176
Tilskud til hjælpemidler ifm. Ordinær ansættelse, seniorjob eller selvstændig virksomhed 2 måneder jf. § 178
Tilskud til hjælpemidler ifm. fleksjob 2 måneder jf. § 179

Handicappede i erhverv

Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Fortrinsadgang 2 hverdage jf. § 3
Personlig assistance til ledige, lønmodtagere, selvstændigt erhvervsdrivende 2 måneder jf. §§ 4 og 4a
Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 2 måneder jf. § 14
Tilbud om ansættelse med løntilskud for nyuddannet person med handicap 1 måned jf. § 15
Hjælpemidler og støtte til udgifter til handicappede i erhverv 1 måned jf. §§ 15f, 15g, 15i, 15j

Lov om seniorjob

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Ansættelse efter ansøgning 2 måneder jf. §2
Ansættelse i nyt seniorjob efter ordinær beskæftigelse 1 måned jf. §3
Fortsat seniorjob ved flytning til ny kommune 2 måneder jf. §4
Dispensation fra visse frister grundet særlige forhold 2 måned jf. §5

Pension

Lov om social pension

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Førtidspension på det foreliggende grundlag 3 måneder jf. §17, stk. 2
Førtidspension uden forelæggelse på rehabiliteringsteam 3 måneder jf. § 17, stk. 3
Førtidspension – efter overgang til behandling efter reglerne om førtidspension 3 måneder jf. §21

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Bistands- og plejetillæg 3 måneder jf. §16
Afgørelser om forhøjelser, invaliditetsydelse, konverteringer mellem invaliditetsydelse og førtidspension 3 måneder jf. §§14, 21 og 44

Personligt tillæg til førtidspensionister
3 måneder jf. §17, stk.2

Ydelser

Lov om aktiv socialpolitik

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp 2 uger jf. §§ 22, 23 og 25
Aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen 2 uger jf. §24
Engangshjælp 2 uger jf. §25a
Supplerende økonomisk hjælp til brøkpension 2 uger jf. §27a, stk.2
Særlig støtte 4 uger jf. §34
Ressourceforløbsydelse 2 uger jf. §68
Revalideringsydelse 2 uger jf. §70
Støtte til nødvendige merudgifter til bolig til revalidender og forrevalidender 4 uger jf. §§ 73h og 73i
Ledighedsydelse 2 uger jf. §§ 74
Hjælp i særlige tilfælde 3 uger jf. §§ 81-85

 

Lov om sygedagpenge

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Udbetaling af sygedagpenge til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende 2 uger jf. §§ 32-34 og 41-45
Arbejdsgiverrefusion 2 uger jf. §§ 54-55

Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v.
1 måned jf. § 56

Bemærk at nedenstående sagsbehandlingstider gælder fra sagen er fuldt oplyst. For at sikre en god proces og afklaring af evt. supplerende nødvendige tilladelser, anbefales det altid, at der rettes henvendelse til Teknik og Miljø for en forhåndsdialog om sagen og nødvendigt ansøgningsomfang.

Landbrug

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer af små og mellemstore husdyrbrug 90 dage jf. lovfastsat krav til behandlingstid Husdyrbrugsloven  §16 b
Miljøgodkendelse af udvidelser eller ændringer af store husdyrbrug 180 dage jf. servicemålsaftalen Husdyrbrugsloven § 12 / §16 a

Virksomheder

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Miljøgodkendelse af mindre miljøbelastende virksomheder (bilag 2 til godkendelses-bekendtgørelsen) 130 dage jf. servicemålsaftalen Miljøbeskyttelses-lovens  § 33
Miljøgodkendelse af store og komplekse virksomheder (bilag 1 til godkendelses-bekendtgørelsen) 200 dage jf. servicemålsaftalen Miljøbeskyttelses-lovens  § 33

Byggetilladelser

Sagsområde Behandlingstid Lovgrundlag
Byggetilladelse til simple konstruktioner byggeri,  dvs. garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger 40 dage jf. servicemålsaftalen Byggeloven og Bygnings-reglementets bestemmelser
Byggetilladelse til enfamiliehuse og sammenbyggede énfamiliehuse 40 dage jf. servicemålsaftalen Byggeloven og Bygnings-reglementets bestemmelser
Byggetilladelse til etagebyggeri/lejlighed (boligformål) 60 dage jf. servicemålsaftalen Byggeloven og Bygnings-reglementets bestemmelser
Byggetilladelse til etagebyggeri/lejlighed (erhvervsformål) 55 dage jf. servicemålsaftalen Byggeloven og Bygnings-reglementets bestemmelser
Byggetilladelse til industri og lagerbygninger 50 dage jf. servicemålsaftalen Byggeloven og Bygnings-reglementets bestemmelser