Overgang fra ung til voksen

Når jeres datter eller søn fylder 18 år og har brug for hjælp ind i voksenlivet.

Når et ungt menneske fylder 18 år og fortsat har brug for hjælp ind i voksenlivet, vil der ske 4 ting:

  1. Den unge vil komme til at møde nye fagpersoner
  2. Der sker et skifte i lovgivningen fra børneområdet til voksenområdet
  3. Den unge kan selv bestemme, og forældre orienteres ikke længere
  4. Fokus ændres fra familiens samlede situation til den unges egne forhold og behov

Tilbud til familien om et overgangsmøde

Cirka 6 mdr. før den unge fylder 18 år, bliver I tilbudt et møde, hvis den unge skal skifte rådgiver eller have nye kontakter fx til Jobcentret.

Jeres rådgiver indkalder forældre, den unge og øvrige relevante parter - fx de rådgivere, der skal tage over, når den unge fylder 18 år.

Mødet aftales først, når I som forældre har givet et samtykke til, at der må udveksles oplysninger mellem de afleverende og kommende fagpersoner.

På mødet kan den unge og I, som forældre, møde den/de nye rådgivere og få svar på spørgsmål.

Der træffes ikke afgørelser på mødet, men vi drøfter fælles, hvad der er behov for af støtte eller indsatser i forhold til fx uddannelse, beskæftigelse, bolig, personlig støtte og forsørgelse, når den unge fylder 18 år.

Hvis der er brug for yderligere afklaring af støttebehovet, så aftaler vi på mødet, hvordan og hvornår dette skal ske og hvem, der skal gøre det. Mødet slutter med en plan for, hvad der skal ske, hvordan og hvornår.

Bevillingerne gives direkte til den unge, når denne bliver myndig

Indtil den unge fylder 18 år er det jer forældre, der modtager støtte og evt. økonomisk hjælp.

Når den unge fylder 18 år, ophører hjælp og bevillinger til jer som forældre, og der træder et nyt regelsæt i kraft, som er rettet direkte mod den unge.

Det betyder, at den unge i princippet selv kan bestemme, og at I som forældrene ikke længere har hverken forsørgerpligt eller ret til medbestemmelse.

Illustration der viser at pengene går til den unge (i stedet for forældrene), når den unge er fyldt 18 år

Flere forskellige rådgivere

Den unge kan efter det 18. år have kontakt til flere forskellige rådgivere. Der kan være én rådgiver, der hjælper med forsørgelse, uddannelse og job. Der kan være en anden rådgiver, der arbejder med støtte i hverdagen og i egen bolig.

Selv om de tilknyttede rådgivere arbejder tæt sammen, kan det være svært for den unge at vænne sig til forskellige afdelinger, der arbejder med hvert sit område.

Samtykke

Det er ofte jer forældre, der er den unges nærmeste støtte. I mange tilfælde vil det derfor være helt naturligt, at I som forældre fortsat er en del af den unges liv.

Den unge kan derfor vælge at give samtykke til, at I fortsat må en del af den kommunikation, der foregår om den unges situation.

Men det er ikke noget hverken I, som forældre, eller vi som fagprofessionelle, kan kræve af den unge.

Som en følge af at den unge er blevet myndig, vil I opleve, at myndigheder fremover kun henvender sig direkte til den unge og ikke længere til jer.

Illustration der viser hvordan man går fra en til flere sagsbehandlere, når man er fyldt 18 år.

Læseadgang og bisidder

I den unges profil på ”Borger.dk” kan der gives en læseadgang til e-Boks til andre voksne, hvis den unge giver samtykke til det. 

Ved møder med det offentlige kan I deltage som bisiddere, hvis den unge ønsker det.

I helt særlige situationer kan der være behov for at beskikke en værge for et ung menneske.

Vurdering af, om der skal foreligge et værgemål, afgøres af Statsforvaltningen.

Illustration der viser hvordan kommunikationen i eBoks virker før og efter den unge bliver 18 år

Hvis den unge har behov for forsørgelse fra det 18. år

Hvis der er behov for en forsørgelse fra det fyldte 18. år, skal den unge selv søge om uddannelseshjælp på kommunens Ydelseskontor.

Det gælder både ved ledighed, sygdom og ved deltagelse i STU, særligt tilrettelagt uddannelse.

Tildeling af forsørgelse sker aldrig automatisk.

Hvis dit barn er anbragt i plejefamilie  eller på et børne- og ungehjem

En anbringelse i en plejefamilie eller på et børne- og ungehjem, ophører som udgangspunkt, når den unge fylder 18 år.

Mindst et halvt år inden den unge fylder 18 år, bliver der taget stilling til, om der er grundlag for, at anbringelsen skal forlænges ud over det 18. år.

Råd og vejledning

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan overgangen fra ung til voksen foregår, er du altid velkommen til at spørge din rådgiver i Familieafdelingen.

Mere information

På hjemmesiden www.dukh.dk fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan du læse mere om overgangen fra barn til voksen. 

Kontakt

Hos Visitation og Rådgivning kan du møde en socialrådgiver uden forudgående aftale alle torsdage mellem kl. 14.00-16.30.

Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro.