Grundejerforening

Indledning

Indledning

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Området er
oftest bestemt af en lokalplan. Af de fleste lokalplanener fremgår det, at der skal oprettes en grundejerforening og at grundejerne i området har pligt til at være medlem.

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser. Fx i forhold til vedligehold af private fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg. I de fleste tilfælde fremgår det af lokalplanen, at foreningen har pligt til at overtage de udlagte fællesarealer i området.

Det er en fordel, at grundejerforeningen overtager fællesarealerne. Så har grundejerne nemlig stor indflydelse på de løbende ændringer, som medlemmerne foreslår og beslutter på foreningens generalforsamling.

Har grundejerforeningen ikke overtaget fællesarealerne, skal Holstebro Kommune spørges og eventuelt tillade, at der fx etableres en legeplads, bålplads eller andre ændringer.

Mere om...

I de fleste tilfælde skal grundejerne oprette en grundejerforening, når kommunen udstykker et parcelhusområde. I den forbindelse skal grundejerne lave vedtægter, som kommunen skal godkende. Vedtægterne er foreningens spilleregler, som skal følges, når foreningen afholder generalforsamling og træffer beslutninger. 

For at oprette en grundejerforening, skal grundejerne indkalde til en stiftende generalforsamling, hvor de vedtager foreningens vedtægter og vælger en bestyrelse. Se mere om det i afsnittet ”Stiftende generalforsamling”. Bestyrelsen sikrer, at vedtægterne overholdes, og at foreningens interesser varetages. 

Når en grundejerforening er stiftet, er det muligt at lave løbende ændringer til vedtægterne. Vær opmærksom på, at der normalt er indskrevet særlige regler for, hvordan man vedtager ændringer af vedtægterne. Og at kommunen skal godkende alle vedtægtsændringer. 

Det er en god idé at sende forslag til vedtægtsændringer ind til Holstebro Kommune til en forhåndsgodkendelse. På den måde kan foreningen få kommunens bemærkninger til de ønskede ændringer, inden grundejerne drøfter og eventuelt vedtager dem på generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændringer, der ønskes forhåndsgodkendt, kan foreningen sende til Holstebro Kommune på e-mail: jura@holstebro.dk

En grundejerforening oprettes ved en stiftende generalforsamling på grundejernes initiativ. Alle grundejere, som har pligt til at blive medlemmer, skal inviteres.

Normalt nedsætter grundejerne en arbejdsgruppe, som står for arbejdet i forbindelse med den stiftende generalforsamling. Arbejdsgruppen udarbejder et udkast til vedtægter og indkalder derefter til den stiftende generalforsamling.

Holstebro Kommune har udarbejdet udkast til vedtægter. Det kan arbejdsgruppen bruge som inspiration, når den laver udkast til grundejerforeningens vedtægter.

Kommunen har også udarbejdet et budgetforslag. Det kan arbejdsgruppen bruge til at få et overblik over løbende omkostninger i foreningen. Budgettet er en hjælp til at beregne, hvad medlemmerne skal betale i årligt kontingent. Arbejdsgruppen kan overveje, om de vil udarbejde og præsentere et forslag til budget på den stiftende generalforsamling.

Dokumenter til download

Forslag til vedtægter

Budgetforslag


Når en grundejerforening skal overtage fællesarealerne, opstår der ofte spørgsmål om: Hvilken stand de er i, og hvordan skal eventuelle fejl og mangler håndteres? Det kan fx være skader på dæksler, betonkanter eller andre ting. 

For at sikre en hensigtsmæssig og smidig håndtering af de mulige fejl og mangler, bedes du som grundejer udfylde dokumentet ”Fejl og mangler”, når du opdager sådanne. Når dokumentet er udfyldt, afleverer du det til formanden for din grundejerforening. På den måde samles de hos grundejerforeningen, indtil fællesarealerne overdrages. 

Inden overdragelsen gennemgår kommunen fællesarealerne sammen med grundejerforeningen. Til gennemgangen bedes grundejerforeningen medbringe eventuelle fejl og mangel-sedler, så vi kan drøfte dem. 

Når vi har drøftet de mulige fejl og mangler, bliver overdragelsen af fællesarealer sat i gang. 

Dokumenter til download 

Fejl og mangler

Juridisk Team

Grundejerforening

mail jura@holstebro.dk
phone 9611 7520

Kirkestræde 11
7500 Holstebro