Høring af klimatilpasningsprojekt for Holstebro Midtby er afsluttet.  Hvad nu?

Planforslagene og VVM-redegørelse / miljørapport har været i 8 ugers offentlig høring fra den 29. august 2018 til den 24. oktober 2018. I forbindelse med høringsperioden er der kommet 15 høringssvar. Høringssvarerne vedrører primært selve klimatilpasningsprojektet og anses dermed for at være kommentarer til både lokalplanforslag nr. 1143 og 1144, forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og VVM-redegørelsen (Miljørapporten), 
Endelig vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr. 1143 og 1144 for klimatilpasning af Holstebro midtby, og meddelelse af VVM-tilladelse til projektet sker efter endnu en politisk beslutningsproces. Denne beslutningsproces vil ske på baggrund af høringssvarene, der forelægges såvel Natur- Miljø- og Klimaudvalget, Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik og Miljø giver bemærkninger til de dele af høringssvarene, der relaterer til konkrete forhold vedrørende klimatilpasningsprojektet og det offentliggjorte materiale. Et notat, der sammenfatter høringssvar og bemærkninger bliver offentlig tilgængelig i forbindelse med den politiske behandlingsproces.
Ved offentliggørelse af de endelige plandokumenter og VVM-tilladelsen vil der være adgang til at klage. For plandokumenterne kan der kun klages over retlige spørgsmål. 

 

keyboard_arrow_up