Planlægning af lokalplan

Lokalplaner fastlægger, hvordan udviklingen i kommunen skal være.

Planloven regulerer den fysiske planlægning

Den fysiske planlægning af by- og landområder bliver reguleret gennem Planloven. Formålet med loven er at sørge for, at der i planlægningen tages hensyn til både samfunds- og miljømæssige interesser. Planlægningen skal især sikre:

  • en hensigtsmæssig udvikling i hele landet, de enkelte regioner samt kommunerne
  • at værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares
  • at de åbne kyster udgør en væsentlig natur- og landskabsressource
  • at forurening af luft, vand, jord og støj forebygges
  • at offentligheden i videst muligt omfang bliver inddraget i planlægningsarbejdet

Kommunerne står for hovedparten af den konkrete planlægning. De skal både planlægge for byerne og for det åbne land ud fra de overordnede rammer, som staten udstikker, samt regionens ønsker til områdets udvikling.

Lokalplaner

Lokalplaner er mere detaljerede end kommuneplaner og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er kommunalbestyrelsen, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan f.eks. fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres.
Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Der skal f.eks. være vedtaget en lokalplan før der må gennemføres større byggerier, anlægsarbejder eller nedrivninger. Lokalplanerne skal tage hensyn til bestemmelserne i kommuneplanen. Planerne må altså ikke være i strid med de overordnede rammer, der er lagt for området.
En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område og kan f.eks. bestemme:

  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det skal se ud
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes

Lokalplanen er juridisk bindende det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Mere info

Læs mere om Planloven og planlægning på Planinfo 

Lokalplaner i høring på Holstebro Kommunes hjemmeside under Aktuelle bekendtgørelser

Endeligt vedtagne lokalplaner kan ses på plandata.dk

Bomhuset i Holstebro