Plejeboliger

Få et overblik over vores boliger og se hvordan du søger en plejebolig.

Plejeboliger

Når der er brug for en plejebolig

Kommunen har plejeboliger til ældre og handicappede borgere, som ikke kan få deres behov for pleje og omsorg tilgodeset i en almindelig bolig eller i en ældrebolig.

I plejeboligen gives en omsorgsfuld og nærværende pleje, hvor borgeren støttes i at leve et selvstændigt liv med en god balance mellem privatlivet og det sociale fællesskab.

Centralt for hverdagen i plejeboligen er, at den leves med så mange af et hjems kendetegn som muligt. 

Alle plejeboliger er bygget efter lov om almene boliger §5 stk. 2. Det betyder, at du bor til leje.

Du skal derfor betale indskud, husleje og forbrug. Du underskriver en lejekontrakt. Du kan søge om boligstøtte og eventuelt lån til indskud.

En plejebolig er en selvstændig ældrebolig med serviceareal og tilknyttet personale.

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har et omfattende behov for hjælp eller af anden årsag har brug for tryghed og pleje.

I en plejebolig er der tilknyttet personale døgnet rundt, som kan støtte dig i forhold til dine behov.

Desuden har du mulighed for at være en del af et fællesskab og deltage i daglige aktiviteter fx omkring måltiderne.

 

Boligen

I en plejebolig bor du til leje ved et boligselskab og du betaler husleje, varme og el. 

Huslejen varierer fra bolig til bolig. Når du får tilbudt en plejebolig, vil det fremgå, hvor meget der skal betales i indskud og husleje.

Der skal betales et indskud og der skal skrives under på en lejekontrakt.

Der kan søges om boligstøtte og økonomisk hjælp til indskuddet. Om det kan bevilges, er helt afhængig af dine økonomiske forhold.

Flytteudgifter

Du betaler selv alle udgifter ved flytningen, inkl. flytning af telefon.

Du skal selv købe tæpper, gardiner og lamper. Og du betaler også for montering. 

Alle ledninger skal være forsvarligt fastgjort.

Mad i plejeboliger – priser i 2023

Måltid og pris pr. dag

  • Kaffe/drik - 13,00 kr.
  • Morgenmad - 23,00 kr.
  • Middagsmad - 57,00 kr.
  • Aftensmad - 38,00 kr.

Regeringen har indført et loft for betaling af madservice på plejehjem. Den samlede betaling pr. måned forventes i 2023 maksimalt at udgøre 3.985 kr.

Din regning nedskrives for de måltider, du ikke deltager i, hvis du melder måltider fra senest 5 hverdage før (inden kl. 12).

Rengørings- og alm. toiletartikler – priser i 2023

Du har mulighed for tilkøb af rengørings- og alm. toiletartikler.

  • Det koster 44 kr. pr. måned i 2023.

Tøjvask – pris og betaling

Tøjvask er en valgfri ydelse. Prisen pr. måned afhænger af hvilket plejecenter, du bor på.

Pris pr. måned for tøjvask i 2023

Pris for vask og leje af linned

  • 335,00 kr.

Vask af eget tøj

  • 213,00 kr

Betalingen opkræves sammen med betalingen af mad.

Vaskemaskine i boligen

På flere plejecentre er der vaskemaskine i boligen.

Her skal du selv sørge for indkøb af vaskemiddel og lignende. Hvis du ikke selv kan vaske dit tøj, vil du få hjælp af personalet.

Der gøres opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilke ydelser de enkelte plejeboligenheder tilbyder.

Umiddelbart efter indflytning i en plejebolig gennemføres en indflytningssamtale med personalet, hvor pårørende er velkomne til at deltage.

Formålet med samtalen er at sikre selvbestemmelse, medbestemmelse og valgfrihed, og at personalet bliver orienteret om hidtidig liv og vaner.

Samtalen munder ud i en afgørelse om praktisk hjælp og pleje.

Plejeboligen er indrettet som toværelsesboliger med tekøkken og eget toilet/ bad og er beliggende i en mindre enhed af typisk 10 plejeboliger, der har tilknyttede fællesarealer.

Plejeboligen kan indrettes, som du ønsker det, og møbler og lignende kan tages med fra din tidligere bolig. Dog skal der, ved indretningen af din bolig, tages hensyn til arbejdsforholdene for vores personale.

Klippekortet er en del af Finanslovaftalen 2016. Formålet med ordningen er at styrke livskvaliteten.
Alle plejehjemsbeboere i plejeboliger i Holstebro Kommune får tilbud om klippekortet.

Henvend dig til personalet, i det plejecenter hvor du har en tilknytning, og få yderligere oplysninger. 

Holstebro Kommune har indført en ordning, der giver dig mulighed for at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

Formålet med en læge, som er fast tilknyttet plejecentret, er at skabe bedre kvalitet for dig som beboer, blandt andet gennem en styrket kommunikation og samarbejde mellem plejepersonalet og
lægen.

Ønsker du yderligere oplysninger om ordningen, kan du kontakte det plejecenter, som har din interesse. 

Når en borger i en plejebolig afgår ved døden, aflåses boligen og ingen må få adgang. Dette er med henblik på at alle kan føle sig trygge ved, at det efterladte indbo er til stede, når boligen skal ryddes.

Der er dog mulighed for at give arvinger adgang til boligen sammen med personale, hvis der er behov for at afhente personlige papirer, der skal bruges i forbindelse med begravelsen.

Rydningserklæring

Holstebro Kommune har indgået aftale med Skifteretten vedrørende rydning af plejeboliger ved dødsfald.

De efterladte udfylder en rydningserklæring  sammen med personalet på plejecentret og umiddelbart  derefter tømmer boligen. Rydningserklæring er en midlertidig erstatning for Skifteretserklæring. Rydningserklæring med eventuel fotodokumentation benyttes i alle tilfælde.

Pårørende opsiger lejemålet direkte til boligselskabet og opsiges iht. lejekontrakten.

Rydning og eventuel opmagasinering

Der opfordres til at boligen tømmes hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter dødsfaldet.

I særlige tilfælde pakkes og tømmes boligen af personalet/flyttefirma og boet opbevares forsvarligt aflåst og udleveres på baggrund af en skifteretsattest.

Opbevaring vil ske på centralt depot i Holstebro. Kommunen vil gøre udlæg i boet for udgifter til opbevaring i depot.

Afhentning af boet

Boet skal afhentes umiddelbart efter Skifteretten har frigivet boet og udstedt skifteretsattest.

Afhentning af boet sker ved fremvisning af skifteretsattest. 

Afhentning af boet i depot aftales direkte med Alfa Service, og som kan træffes mandag til fredag mellem kl. 08.00-14.00 på tlf.nr.: 2534 2381.

 

For at sikre at kvaliteten af plejeboligerne opfylder kravene, føres der tilsyn fra kommunens side og fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan læse mere om, hvordan der fører tilsyn med plejeboliger/plejehjem/hjemmepleje i Holstebro Kommune og hvordan/hvornår tilsynene bliver offentliggjorte.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.