Lokaletilskud

Godkendte foreninger kan søge om tilskud til lokaler og lejrpladser. Herunder finder du regler og retningslinjer for tilskuddet:

Sådan søger du

For at søge lokaletilskud, skal foreninger indsende budget og slutafregning for lokaler og lejrpladser.

Budget (Frist 1. december)

Budget indsendes årligt inden den 1. december for det følgende kalenderår.

På grundlag af de indsendte tilskudsansøgninger udbetales aconto-tilskud for det følgende år således:

80% af det beregnede tilskud udbetales i 4 lige store rater den 1. februar, den 1. maj, den 1. august og den 1. november. Restbeløbet udbetales efter indsendelse af slutafregning (senest den 1. april året efter).

Endelig regulering finder sted, når foreningens årsregnskab er gennemgået (indsendes senest 1. april) eller senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Al vedligeholdelse, ud over beløbet i det indsendte budget, skal forhåndsgodkendes.

Budgettet indsendes via Foreningsportalen

Slutafregning (Frist 1. april)

Slutafregningen indsendes via Foreningsportalen

Godkendelse af nye lokaler

Foreninger, der vil leje private lokaler eller foretage udvidelse af bestående lejemål til foreningsvirksomhed, skal søge Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse.

Ansøgning om tilskud til nye haller og nye lokaler sendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Det gælder også, når foreningens egne lokaler påtænkes ændret/udvidet.

Ansøgninger skal vedlægges en kopi af evt. lejekontrakt for lejede lokaler, og for egne lokaler vedlægges et budget for driftsudgifterne ved ændring/udvidelse. I begge tilfælde vedlægges tillige grundplan/skitse over lokalerne med arealstørrelser anført.

 

Foreningens egenbetaling (mindst 28%) betales af foreningen til de selvejende haller. Kommunens tilskud (72% af fastsatte max timeleje i takstbladet) udbetales til de selvejende haller kvartalsvis forud.

Haller kan få tilskud til max. 1.800 timer pr. år til foreningers benyttelse af hallerne. Foreningernes udgifter til betaling af egenbetaling på 28% er dermed ikke yderligere tilskudsberettiget.

Til leje af lokaler i selvejende idrætshaller/fritidscentre m.v. til foreningers mødevirksomhed

Kan der max. gives tilskud på 67% til et antal timer á 100 kr., der er bestemt ud fra følgende:

 • et basistimetal på 50 timer pr. år
 • et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere 1/3 time pr. medlem for et medlemsantal mindre end 100.
 • et medlemsafhængigt, årligt timetal på yderligere ¼ time pr. medlem for antallet af medlemmer over 100.

Til leje af omklædningsfaciliteter for udendørsbrugere i selvejende idrætshaller/fritidscentre kan der max. gives et tilskud

Svarende til 67% af et fastsat beløb pr. medlem, som benytter omklædningsfaciliteterne.
Se gældende beløb

Til egne/lejede lokaler ydes tilskud til følgende udgifter:

 • Renter af prioritetsgæld (afdrag medtages ikke, kun egne lokaler)
 • Skatter, afgifter og forsikringer vedr. ejendommen (Kun egne lokaler)
 • Almindelig vedligeholdelse, el, vand og varme
 • Rengøring
 • Eventuelt tilsyn

Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer, ligesom krav om lovliggørelse/ændring af installationer m.v. ikke kan medtages.

Eventuelle indtægter ved udlejning/fremleje eller bortforpagtning af lokaler skal modregnes udgifterne, ligesom indtægter ved udlejning af reklameplads modregnes.

For egne og lejede lokaler foretages fradrag i tilskudsgrundlaget for medlemmer over 25 år således:

Fra 0% til 30% medl. over 25 år: Intet fradrag.
Fra 31% til 99% medl. over 25 år: Fradrag som anført nedenfor.

Eksempel

 • 31% medlemmer over 25 år, fradrag 1,5%
 • 32% medlemmer over 25 år, fradrag 3,0%
 • 33% medlemmer over 25 år, fradrag 4,5%
 • 34% medlemmer over 25 år, fradrag 6,0% osv.
 • 90% medlemmer over 25 år, fradrag 90%
 • 91% medlemmer over 25 år, fradrag 91%
 • 92% medlemmer over 25 år, fradrag 92% osv.

For egne og lejede lokaler gælder følgende konteringsretningslinjer for lokaleudgifter

Tilskudsberettigede udgifter:

 • Prioritetsgæld m.m.:
  • Renter.
 • Afgifter:
  • Ejendomsskatter, skorstensfejning, rottebekæmpelse, vandafgift, renovation, evt. oliefyrs serviceabonnement.
 • Forsikringer :
  • Bygningsforsikring (for egne lokaler), glasforsikring, kummeforsikring
 • Driftsudgifter:
  • El, vand, varme, rengøring, lovpligtige afgifter vedrørende miljø, sundhed, brand m.v.
 • Almindelig vedligehold:
  • El-pærer, maling, pensler, tapet, småting købt ved et byggemarked og selv sat op, nøgler/låsesystemer, ildslukkere m.v.
  • Ordinære reparationer af yderdøre, loft, vægge, vinduer, gulv, komfur, håndvask, toilet, slamsugning.
  • Al vedligeholdelse, ud over beløbet i det indsendte budget, skal forhåndsgodkendes.
 • Rengøring:
  • Gulvspand, klude, koste, støvsugerposer, WC-rens, skraldeposer, affaldsvogn samt rengøringen.
  • Vinduesvask ved firma.
  • Leje af evt. gummimåtter.
 • Fornødent tilsyn:
  • Lønudgifter/honorar til ekstraordinært tilsyn med lokaliteter uden for dagtimerne, lovpligtige eller af sikkerhedsmæssige årsager.
  • Alt fornødent tilsyn skal dokumenteres specielt og godkendes af Kultur og Fritid.

Ikke tilskudsberettigede udgifter:

 • Prioritetsgæld m.m.:
  • Afdrag, stempelafgifter, gebyrer, depositum, morarenter samt øvrige udgifter ved lånoptagelse/omlægning.
 • Afgifter:
 • Forsikringer:
  • Løsøreforsikring (inventar, Edb-udstyr m.v.)
  • Ansvarsforsikring/arbejdsforsikring
 • Driftsudgifter:
 • Vedligehold i øvrigt:
  • Det bliver til ekstraordinære vedligehold, når alle tæpper skiftes, indvendige døre skiftes, nyt inventar købes, gulve lægges om og vinduer udskiftes.
   • Det gælder også nyt fyr, omfugning af gavl, flytning af væg, ny isolering, pålægning af tag m.m.
    • Ekstraordinære vedligehold skal altid først ansøges, og er ikke tilskudsberettigede, før de er godkendt af Holstebro Kommune.
 • Rengøring:
  • Håndsæbe, toiletpapir, køkkenruller, viskestykker, håndklæder, servietter, duftblokke, vaskepulver, kaffefiltre, opvaskebaljer, plastbægre m.m.
 • Fornødent tilsyn:
  • Lønudgifter/honorarer (eller dele af  lønudgifter) til trænere, ledere, ansatte i klubhuse eller administratorer i foreninger.

Øvrige bemærkninger

 • Der kan ikke medtages udgifter til udendørs arealer. Ved krav om ændringer i installationer, lovliggørelse af forhold m.m. skal der altid ansøges som ekstraordinære vedligehold.
 • Nogle foreninger har helt specielle forhold ( evt. opbevaring af våben eller ekstraordinært kostbart materiale ). Tilskud til dette skal ansøges som fornødent tilsyn. Dette gælder også oprettelse og drift af alarmsystemer.
 • Husk altid, at indtægter ved udlejning , fremleje eller bortforpagtning skal modregnes udgifterne ved driften af lokalerne. Dette gælder også indtægter ved udlejning af reklameplads.
 • Foreninger, der agter at leje private lokaler eller foretage udvidelse af bestående lejemål til foreningsvirksomhed skal søge Kultur- og Fritidsudvalget om godkendelse.
 • Ansøgning om tilskud til nye haller og nye lokaler sendes til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget.
 • Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor foreningens egne lokaler påtænkes ændret/udvidet.
 • Ansøgninger skal vedlægges en kopi af evt. lejekontrakt for lejede lokaler, og for egne lokaler vedlægges et budget for driftsudgifterne i anledning af ændring/udvidelse. I begge tilfælde vedlægges tillige grundplan/skitse over lokalerne med arealstørrelser anført.

For egne eller lejede lejrpladser ydes tilskud efter samme regler, som er gældende for egne/lejede lokaler.

De skal være privatejede og beliggende inden for landets grænser.

Der gives dog også lokaletilskud til egne eller lejede lejrpladser i Sydslesvig.

Lokaletilskuddet til squashbaner gives ud fra en timepris for leje af en squashbane på 1/5 af taksten for en idrætshal. Se gældende takster

Dette tilskud er på betingelse af, at foreningens udgift til leje af en squash-bane er på minimum 1/5 af timetaksten kr. pr. time i en idrætshal.

Er lejeudgiften mindre bliver det kommunale tilskud mindre i samme forhold, og er lejebeløbet større yders der max et tilskud på 72% kr. pr. time pr. bane.

Squashklubber med egne baner skal søge om tilskud til det antal timer, klubben forventer at benytte banerne i på årsbasis.

Lokaletilskuddet til brug af squashbanen i Mejrup Kultur & Fritidscenter udbetales direkte til den selvejende hal, hvorfor foreninger, der benytter denne facilitet, bliver opkrævet foreningens egenbetaling direkte af Mejrup Kultur- & Fritidscenter.

Bowlingklubber med ungdomsspillere og bowlingklubber med handicappede spillere kan få lokaletilskud til dækning af udgifterne til leje af baner efter reglen:

 • Ved leje af 5 baner modtager klubben et kommunalt tilskud pr. lejet time svarende til det kommunale tilskud, der ydes til en lejet time i en idrætshal. Se gældende takst
 • For klubber med medlemmer over 25 år ydes der et tilskud, men her er der fuldt fradrag for medlemmer over 25 år.

Fitnessforeninger, der lejer sig ind i lokaler i selvejende idrætshaller/fritidscentre, kan få tilskud til lokaleudgifterne efter følgende regel:

 • Der ydes tilskud til én godkendt folkeoplysende fitnessforening i ét fitnesslokale pr. selvejende idrætshal/fritidscenter.
 • Uanset lokalets størrelse ydes der tilskud til max. 72% af det fastsatte lejebeløbsloft. Se gældende lejebeløbsloft 
  • Der ydes tilskud til lokalet, ikke til inventar og maskiner.
  • Der må ikke ydes aflønning af trænere, instruktører m.fl.
  • Der ydes ikke tilskud til rengøring.
  • Motionscentret skal tilslutte sig Antidoping Danmarks regelsæt.

Ansøgningen skal indsendes inden den 1. december året før.